Het Midden OOsten

advertisement
Term bedacht in het westen
We bedoelen
“Het gebied, waar Arabieren wonen die
Islamiet zijn.”
Dat ligt aan je uitgangspunt:
Geografisch Marokko, Algerije, Tunesië,
Libië “uit de richting”
Etnisch
Turken, Iraniërs(Perzen) en
Joden geen Arabieren
Religieus
Joden geen Islamieten en
religieuze minderheden
1-Actueel
conflict Israël-Palestijnen/
Irak/Afghanistan enz.
2-Islam wereldgodsdienst → ook in ons
land veel invloed
3-Economisch belangrijk Suezkanaal,
olie
4-Politiek belangrijk betrokkenheid
grootmachten → risico
wereldoorlog
5-Geografisch belangrijk → kruispunt 3
werelddelen
Groot deel van het Midden oosten is
woestijn (of bergachtig)
Maar 10 % geschikt voor landbouw (vooral
langs de grote rivieren) → daar wonen de
meeste mensen → politieke verdeeldheid
→aparte staten in de vruchtbare gebieden
Er is weinig industrie
-weinig grondstoffen (behalve olie)
-geen afzetmarkt van betekenis
-weinig technische kennis
Eerste volk, dat zich van het hele gebied
meester maakt is het Perzische volk.
Daarna Alexander de Grote en daarna de
Romeinen.
622
Mohammed sticht de Islam
In het kader van de Jihad veroveren de
Arabieren het Midden Oosten
Binnen de Islam geen centrale organisatie
die gezag uitoefent en regels stelt→
verschil van mening over de uitleg van de
Koran en de Sharia (weg die gevolgd moet
worden)
-letterlijk: hij die in de vlakte leeft
(nomade, pastoraal, tribaal)
-iemand die de Arabische wereld bewoont
Vaag→ wat maakt iemand tot Arabier?
Criteria
-etnisch
-cultureel
-religieus
Probleem
-etnische minderheden
-subculturen
-religieuze minderheden
Hij die Arabisch spreekt en zich Arabier
voelt (trots is op de Arabische geschiedenis
en de Arabische mentaliteit heeft)
ongeacht ras of godsdienst.
Belangrijk onderdeel van de Arabische
cultuur is het belang van de familie
-strenge sociale controle
-strenge rangorde
-verplichting tot onderlinge hulp
-bloedwraak
Soennieten
Sjiieten
-kalief uit de stam
van Mohammed
-wereldlijke leider
boven geestelijk
leider
-Soenna, Koran en
Sharia enige
geloofsbron
geloofsbronnen
-kalief uit de familie
van Mohammed
-geestelijk leider
is wereldlijk leider
-ook uitspraken van
ayatollahs
11de eeuw
Turken o.l.v. sultan veroveren het Midden
Oosten
-nemen de Islam over
-vermengen zich niet met de Arabieren
-Turken houden een eigen taal en cultuur
Ze dringen hun taal en cultuur niet aan de
Arabieren op→ geen verzet van de
Arabieren
(ondanks verlies van zelfstandigheid en
zware belastingen)
15de eeuw
Turken veroveren het Byzantijnse rijk
(Constantinopel→Istanboel) en de Balkan
tot Wenen.
19de eeuw
Turkse rijk sterk verzwakt (“zieke man van Europa”)
-conservatieve houding
-slechte leiders
-geen Industriële Revolutie
-groeiende technologische achterstand
op het westen
-nationalisme onder etnische minderheden
(maken zich los van het rijk)
-modern imperialisme
-opdringen van Rusland en Oostenrijk/Hon garije
Fundamentalisten
-terugkeren naar de ware leer van de Islam
-westerse invloed weren
Reformisten/Modernisten (Jong Turken)
onder leiding van Mustafa Kemal
(Kemal Ataturk)
-moderniseren van de Islam
-westerse techniek en ideeën inpassen in
de Turkse cultuur
-westerse invloed beperken
-Turkificeren
In 1908 grepen de Jong Turken de macht
(met behulp van het leger wordt sultan afgezet)
-ontstaan Arabisch nationalisme
(Panarabisme)
-Arabische taal nieuw leven ingeblazen
-stroom van geschriften en krantjes
Download