Lien Imbo - De Speelhoek

advertisement
werkdocument wikidot:
Armoede en sociale uitsluiting
Lien Imbo
1BaSWc
Werkdocument wikidot 2013
inhoudsopgave
STAP 1: ONDERWERPSVERKENNING.................................................................................. 3
THEMABEPALING ..................................................................................................................................... 3
BASISTEKST ............................................................................................................................................. 3
Referentie artikel: ........................................................................................................................................... 3
Samenvatting van het artikel: ........................................................................................................................ 3
Context kenmerken: ....................................................................................................................................... 3
Auteur: ............................................................................................................................................................ 3
Structuur: ........................................................................................................................................................ 4
Globale verkenning van de tekst met lijsten:.................................................................................................. 4
SYNTHESE ............................................................................................................................................... 6
STAP 2: WIKI WELKOM...................................................................................................... 9
ACCOUNT: .............................................................................................................................................. 9
WIKI: ..................................................................................................................................................... 9
STAP 3: INHOUD IN LIJSTEN EN SYNTHESES ..................................................................... 10
TREFWOORDEN: ..................................................................................................................................... 10
ORGANISATIES: ...................................................................................................................................... 10
SPECIALISTEN:........................................................................................................................................ 11
BRONNEN: ............................................................................................................................................ 11
STAP 4: BESCHIKKING KRIJGEN EN MEER ZOEKEN ............................................................ 13
ANDERE WERKEN VAN AUTEUR ................................................................................................................. 13
PUBLICATIES IN BRONNENLIJST ................................................................................................................. 13
BRONNEN: ............................................................................................................................................ 11
Kranten ............................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Vaktijdschrift .................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Verzamelwerk ................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
eindwerken ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
STAP 5: CONTEXTTUALISEREN ......................................................................................... 15
ORGANISATIE SOS: SCHULDEN OP SCHOOL................................................................................................. 15
STATISTIEKEN ........................................................................................................................................ 16
JURIDISCHE CONTEXT .............................................................................................................................. 16
POLITIEKE CONTEXT ................................................................................................................................ 17
PERSOONLIJK BESLUIT..................................................................................................... 19
2
Lien Imbo
1BaSWc
Werkdocument wikidot 2013
Stap 1: onderwerpsverkenning
Themabepaling
De speelhoek
basistekst
Referentie artikel:
De Rynck, P., Tijskens, E., Teller, M. Armoede en sociale uitsluiting in België : een
gids voor schenkers. Brussel. (2008).
Samenvatting van het artikel:
Deze publicatie beschrijft de armoedeproblemen
en de sociale uitsluiting
problematiek in België. Dit is een erg groot maatschappelijk vraagstuk waarover we
meer informatie ontvangen. De lezers krijgt meer uitleg over hoe armoede ontstaat
en hoe we dit probleem kunnen oplossen.
Context kenmerken:
“Armoede en sociale uitsluiting in België : een gids voor schenkers” is een publicatie
uitgegeven door de koning boudewijnstichting. De publicatie is vooral gericht naar
individuen, organisaties en bedrijven die een bijdrage willen leveren aan specifieke
organisaties die zich inzetten tegen armoede. Ik zal het hoofdstuk groot worden met
te weinig kansen lezen p33 tot p47.
Auteur:
a. Het boek wordt geschreven door Patrick De Rynck. Er word wel meer info
gegeven over de koning Boudewijn stichting, maar niet over de schrijver.
b. Patrick De Rynck is de auteur van het welbekende boek “de kunst van het
kijken”. Naast schrijven houdt De Rynck zich ook nog bezig met het publiceren
en vertalen van materiaal, dit vaak in opdracht van musea, erfgoedinstellingen
of kranten.
3
Lien Imbo
1BaSWc
Werkdocument wikidot 2013
c. Andere werken of bijdragen van De Rynck zijn:
De oudheid in het Nederlands(1992)
Oude keizers, nieuwe kleren (1997)
De kunst van het kijken (2004)
‘Lucianus De Maanmannen’ In: De Brakke Hond. Jaargang 10 (1993)
‘Stukjes’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 138 (1993)
‘In en om de kunst’ In: Vlaanderen. Jaargang 45 (1996)
‘In en om de kunst’ In: Vlaanderen. Jaargang 45 (1996)
Rubens op papier’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 49 (2006)
‘Rubens, sur papier’ In: Septentrion. Jaargang 35 (2006)
Structuur:
De tekst is kent een erg logische en goed opgebouwde structuur. Er wordt veel
gebruikgemaakt van tussentittels en verschillende alinea’s, dit maakt de tekst
erg makkelijk leesbaar. De referenties vinden we terug in de bronnenlijst. In
de tekst zijn er veel grafieken en extra schema’s te vinden wat de inhoud van
de tekst extra duidelijk zal maken.
Globale verkenning van de tekst met lijsten:
Interessante bronnen:
– Debatopener: 10 jaar Algemeen Verslag over de Armoede. Discussienota’s,
Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale
uitsluiting, april 2005. – Een tussenstand en een nieuwe politieke
agenda na tien
jaar Algemeen Verslag over de Armoede.
– Jan Vranken, Geert Campaert, Katrien De Boyser en Danielle Dierckx (red.),
Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2007, Leuven/Voorburg, Acco,
2007.
4
Lien Imbo
1BaSWc
Werkdocument wikidot 2013
– www.armoedebestrijding.be
organisaties:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
GREPA: Schuldenlast, erover praten om eruit te geraken Het rode kruis
Efrem: Pionierswerk voor een verdoken probleem
Het OCMW van Montigny-le-Tilleul:
Moulin de Vincent
SOS Schulden op school: Werken aan een school zonder uitsluiting
Centre social protestant: Veel meer dan een sociaal restaurant
Croix Rouge Saint-Vith/Burg-Reuland: Geven en ontvangen
De Toevlucht: Voedselhulp, een luisterend oor en… plannen
Reliance: Een ambulant jongerenhuis
Quelque chose à Faire: Opbouwwerk
specialisten:
Françoise Coppieters
Kaat Mortier
Kris Bruwaert
Anne Defossez
Dirk Verschoore
Antoine Bernard
Willy Verbruggen
Christophe Parthoens,
– Roger Vanthournout
–
–
–
–
–
–
–
–
moeilijke woorden:
– Filantropie: het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen die zorg nodig
hebben
– Multiplicator initiatieven
– Paternalistisch: vaderachtige, controlerende rol.
– Transithuizen: opvanghuizen waar men vreemdelingen begeleid alvorens hun
terugkeer naar hun land van herkomst
wetteksten:
– artikel 23 van de Belgische grondwet
– Artikel 27 van de rechten van het kind: Levensstandaard
5
Lien Imbo
1BaSWc
Werkdocument wikidot 2013
– Conventie van Genève (1951)
Synthese
Groot worden met te weinig kansen (p33-p47)
EEN JEUGD IN ARMOEDE
Behalve directe en zichtbare gevolgen in het leven van alledag – een gebrekkige
voeding, geen eigen ruimte, sjofele kleren, niet kunnen meedoen aan activiteiten op
school en elders… – heeft een leven onder de armoedegrens voor kinderen en
jongeren ook zware gevolgen op termijn: dit zijn mensen in volle ontwikkeling, die
kansen moeten krijgen en eigen keuzes moeten kunnen maken. Dat is niet het geval
als er sprake is van een weinig kwaliteitsvol gezinsleven in afhankelijkheid en
armoedestress.
1 Geschonden rechten van het kind
Artikel 27 van de rechten van het kind: Levensstandaard
1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van ieder kind op een levensstandaard
die toereikend is voor de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en
maatschappelijke ontwikkeling van het kind.
2. De ouder(s) of anderen die verantwoordelijk zijn voor het kind, hebben de primaire
verantwoordelijkheid voor het waarborgen, naar vermogen en binnen de grenzen van
hun financiële mogelijkheden, van de levensomstandigheden die nodig zijn voor de
ontwikkeling van het kind.
3. De Staten die partij zijn, nemen, in overeenstemming met de nationale
omstandigheden en met de middelen zijn voor het kind te helpen dit recht te
verwezenlijken, en voorzien, indien de behoefte daaraan bestaat, in programma’s
voor materiële bijstand en ondersteuning, met name wat betreft voeding, kleding en
huisvesting.
WELCOME-BABBELKOT: EEN PLEK WAAR MEN LUISTERT EN PRAAT
De buurtwerking van deze vereniging, die steunt op vrijwilligers, richt zich tot
kansarme gezinnen en bereikt vooral allochtone vrouwen met kinderen. Ze
organiseert alfabetiseringslessen, zet een praatgroep op en biedt psychologische hulp
in moeilijke situaties.
2 De hamvraag
Hoe komt het dat kinderen in (kans)armoede leven? En hoe kunnen we dat
vermijden?
6
Lien Imbo
1BaSWc
Werkdocument wikidot 2013
1. Een onderwijs waar iedereen zijn talenten kan ontwikkelen is de belangrijkste
hefboom om uit de vicieuze armoedecirkel te ontsnappen
2. Werkende ouders – of een werkende ouder – zijn uiterst belangrijk. Het moet dan
wel gaan om werk dat de ouder(s) de mogelijkheid biedt om hun gezin financiële
zekerheid te geven.
3. Alle kinderen moeten kunnen genieten van een voor hun ouders betaalbaar en
toegankelijk systeem van hoogwaardige kinderopvang
4. Toegankelijke en voldoende hoge uitkeringen zullen voor een aantal mensen
onmisbaar blijven met het oog op een minimale levensstandaard
5. Een degelijke woning, óók bekeken uit het standpunt van kinderen, is essentieel.
6. Kinderen moeten zich in hun vrije tijd kunnen ontplooien en ‘erbij kunnen horen’:
sport, recreatie, cultuur…
RELIANCE: EEN AMBULANT JONGERENHUIS
In achtergestelde wijken is het gebrek aan vrijetijdsruimte voor jongeren een bekend
probleem. Reliance bedachte en oplossing: een Wijk-container waar de jeugd uit de
buurt mee verantwoordelijk voor is en die zich van wijk naar wijk verplaatst.
3 Enkele cijfers
In België leeft 14,8% van de kinderen jonger dan zestien in een huishouden met een
inkomen onder de armoedegrens.
L’ARCHÉE: HERINSCHAKELING, VAN DE EERSTE TOT DE LAATSTE STAP
In L’Archée kunnen jonge vrouwen terecht die in een crisissituatie verkeren; heel
vaak hebben ze kleine kinderen.
4 De mensen achter de cijfers
Kwetsbare gezinstypes
1. gezinnen waarin niemand werkt
2. eenoudergezinnen
3. kroostrijke gezinnen
HUIS DER GEZINNEN: LIEVE (FRANSE EN NEDERLANDSE) WOORDJES
7
Lien Imbo
1BaSWc
Werkdocument wikidot 2013
Huis der Gezinnen in het achtergestelde Kuregem (Anderlecht) richt zich tot
kansarme, allochtone en autochtone aanstaande ouders en gezinnen met kinderen
van 0 tot 8 jaar.
5 Wat doen de overheden?
De Grote Keuzes
Vaststaat dat alleen een geïntegreerde aanpak op de diverse domeinen –
kwaliteitsvolle tewerkstelling, talentontwikkeling in het onderwijs, kinderopvang,
voldoende hoge sociale uitkeringen, de bescherming van kinderen, huisvesting,
aandacht voor welzijn en gezondheid, participatie aan sport en cultuur – de cirkel van
de generatiearmoede succesvol kan doorbreken
De Europese Unie
De strijd tegen kinderarmoede, een probleem dat zich in diverse gradaties in alle EUlidstaten.
België en het NAP Sociale Inclusie
De Europese Open Coördinatiemethode krijgt in België vorm in het Nationaal
Actieplan Sociale Inclusie(NAPIncl)
Voordelen voor gezinnen
Er zijn in België een aantal voordelen die bestemd zijn voor gezinnen met kinderen.
TECHNICUM NOORD-ANTWERPEN: ‘TE (KANS)ARM VOOR EEN DIPLOMA?!’
Deze beroepsschool helpt haar armste leerlingen om hun slaagkansen te verhogen
Kind & Gezin en L’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE)
Deze instanties steunen gezinnen met pasgeboren en jonge kinderen. Preventie,
gratis doktersconsultaties en adviesverstrekking zijn belangrijke onderdelen van de
werking.
Bijzondere jeugdzorg
De ‘plaatsing’ van kinderen uit gezinnen met opvoedingsproblemen.
6 Tot besluit
‘Armoede bij kinderen’ is in de armoedeproblematiek een relatief nieuwe invalshoek
die erg relevant blijktte zijn. Stilaan wordt duidelijk wat de hefbomen zijn om
armoede bij kinderen op te sporen, om er iets aan tedoen en – beter nog – om het in
de toekomst te verminderen of zelfs te voorkomen.
8
Lien Imbo
1BaSWc
Werkdocument wikidot 2013
Stap 2: Wiki welkom
Account:
Lien Imbo
Wiki:
despeelhoek.wikidot.com
9
Lien Imbo
1BaSWc
Werkdocument wikidot 2013
stap 3: Inhoud in lijsten en syntheses
trefwoorden:
– Filantropie: het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen die zorg nodig
hebben
– Multiplicator initiatieven
– Paternalistisch: vaderachtige, controlerende rol.
– Transithuizen: opvanghuizen waar men vreemdelingen begeleid alvorens hun
terugkeer naar hun land van herkomst
– Armoedegrens: inkomensgrens, waaronder niet in de primaire
levensbehoeften kan worden voorzien.
– Armoedecirkel: Interactieve methodiek die inzicht verschaft in de
armoedeproblematiek en aantoont dat schendingen van economische en
sociale rechten een probleem zijn van het zowel het Noorden als het Zuiden.
– Zelforganisaties: groep die georganiseerd is rond een bepaald probleem;
d.w.z. dat de leden van de groep ook met dit probleem te maken
hebben/hadden.
organisaties:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
GREPA: Schuldenlast, erover praten om eruit te geraken Het rode kruis
Efrem: Pionierswerk voor een verdoken probleem
Het OCMW van Montigny-le-Tilleul:
Moulin de Vincent
SOS Schulden op school: Werken aan een school zonder uitsluiting
Centre social protestant: Veel meer dan een sociaal restaurant
Croix Rouge Saint-Vith/Burg-Reuland: Geven en ontvangen
De Toevlucht: Voedselhulp, een luisterend oor en… plannen
Reliance: Een ambulant jongerenhuis
Quelque chose à Faire: Opbouwwerk
10
Lien Imbo
1BaSWc
Werkdocument wikidot 2013
specialisten:
Naam
de Rynck
Patrick
Hoe op het
spoor?
Hoofdauteur
van het boek.
functie
 Auteur, vertaler en publicist
contactgegevens
[email protected]
ndra.be
Casinolaan 34
3018 Wijgmaal
T 016 44 00 91
F 016 44 00 91
Bruwaert
Kris
Vermeld in het
boek
Directeur van de vzw schulden op
school
/
Defossez
Anne
Vermeld in het
boek
Verschoore
Dirk
Vermeld in het
boek
directeur van het Centrum voor
Ondersteuning van
Schuldbemiddeling
Medewerker bij Efrem vzw
Verbruggen
02/217.88.05
[email protected]
ondedettes.be
[email protected]
rne.be
057/44 64 78
/
Vermeld in het socioloog
boek
1. Wat doet u organisatie specifiek om mensen in armoede te helpen?
2. Welke doelen/ activiteiten hebt u met u organisatie al kunnen
verwezenlijken?
3. Hoe denkt u dat de overheid de armoede in België zou kunnen
verbeteren?
Vragen
bronnen:
– Debatopener: 10 jaar Algemeen Verslag over de Armoede. Discussienota’s,
Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale
uitsluiting, april 2005. – Een tussenstand en een nieuwe politieke
agenda na tien jaar Algemeen Verslag over de Armoede.
11
Lien Imbo
1BaSWc
Werkdocument wikidot 2013
– Jan Vranken, Geert Campaert, Katrien De Boyser en Danielle Dierckx
(red.),Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2007, Leuven/Voorburg, Acco,
2007.
– www.armoedebestrijding.be (geraadpleegd op 27 november)
– www.RVDA.be (geraadpleegd op 5 december)
– Één gezin op vijf komt niet rond. (27 november 2013). De Morgen, 16
– Dewil, N.Geuens, N.Thirion, J.(2013). Ouders uit kansarme milieus aan het
woord over zorg en onderwijs voor jonge kinderen [rapport]. Brussel: Koning
Boudewijnstichting.
– De Rynck, P., Tijskens, E., Teller, M. Armoede en sociale uitsluiting in België :
een gids voor schenkers. Brussel. (2008).
– www.nji.nl/Cijfers-voortijdig-schoolverlaten. (geraadpleegd op 3 december)
– www.kinderrechten.nl (geraadpleegd op 19 december 2013)
– dekamer.be (geraadpleegd op 19 december 2013)
12
Lien Imbo
1BaSWc
Werkdocument wikidot 2013
Stap 4: beschikking krijgen en meer zoeken
Andere werken van auteur
Er zijn van de schrijver Patrick de rynck werken te vinden in de bibliotheek van
Roeselare en Kortrijk. 2 van zijn werken hebben te maken met jeugd en armoede.
 Slaagkansen van allochtone jongeren in het Vlaamse onderwijs: betrokkenen
aan het woord.
 10 jaar cultuur- en jeugdbeleid in Vlaanderen.
Publicaties in bronnenlijst
Bron
Soort bron
vindplaats
Debatopener: 10 jaar Algemeen Verslag 2005
over de Armoede. Discussienota’s,
Steunpunt tot bestrijding van armoede,
bestaansonzekerheid en sociale
uitsluiting, april 2005. – Een tussenstand
en een nieuwe politieke agenda na tien
jaar Algemeen Verslag over de Armoede.
verslag
KU Leuven
2007
Jan Vranken, Geert Campaert, Katrien De
Boyser en Danielle Dierckx (red.), Armoede
en sociale uitsluiting. Jaarboek 2007,
Leuven/Voorburg, Acco, 2007.
verzamelwerk
Campus
Kortrijk
2007
site
online
2013
site
online
www.armoedebestrijding.be
(geraadpleegd op 27 november)
www.RVDA.be (geraadpleegd op 5
december)
jaartal
13
Lien Imbo
1BaSWc
Werkdocument wikidot 2013
2013
artikel
online
2013
rapport
Campus
Kortrijk
De Rynck, P., Tijskens, E., Teller, M.
Armoede en sociale uitsluiting in België :
een gids voor schenkers. Brussel. (2008).
2008
boek
Campus
kortrijk
www.nji.nl/Cijfers-voortijdigschoolverlaten. (geraadpleegd op 3
december)
www.kinderrechten.nl (geraadpleegd op
19 december 2013)
2013
site
online
2013
site
online
www.dekamer.be (geraadpleegd op 19
december 2013)
2013
site
online
Één gezin op vijf komt niet rond. (27
november 2013). De Morgen, 16
Dewil, N.Geuens, N.Thirion, J.(2013).
Ouders uit kansarme milieus aan het
woord over zorg en onderwijs voor jonge
kinderen [rapport]. Brussel: Koning
Boudewijnstichting.
14
Lien Imbo
1BaSWc
Werkdocument wikidot 2013
Stap 5: contexttualiseren
Organisatie SOS: schulden op school.
SOS: schulden op school is een organisatie die in 1999 werd opgericht in Aalst. Sinds
2000 werkt organisatie meer verspreid over Vlaanderen. Ze willen scholen
bewustmaken van eventuele financiële problemen van de ouders van de studenten.
SOS Schulden op School vzw is ontstaan om scholen te helpen een actief kosten
beheersend beleid op het getouw te zetten. Steeds meer scholen -zowel basis als
secundaire – werden en worden immers geconfronteerd met ‘onbetaalde
rekeningen’ die het gevolg zijn van het financieel onvermogen van de ouders.
Ze streven ernaar dat meer en meer scholen een besparingsbeleid voeren dat de
ouders van kansarme gezinnen kan helpen. Vele ouders uit kansarme gezinnen
hebben steeds meer problemen om hun kinderen naar school te kunnen sturen, en
om de school rekeningen te kunnen blijven betalen. Onderwijs is het recht van ieder
kind, deze organisatie probeert dit recht te bewaken. Momenteel is de organisatie
bezig met een nieuw project, genaamd: het GOKO-project. Met het GOKO-project
probeert de organisatie SOS: schulden op school te zorgen voor goed en goedkoop
onderwijs voor ieder kind. Dit zal de organisatie doen met behulp van een zeven
stapstenen. Ze richten zich vooral op trajectbegeleiding van scholen en organisaties
die willen werken aan een goed en goedkoop onderwijs van iedereen.
Vele gezinnen die te maken hebben met kans armoede, hebben zware problemen en
het betalen van de schoolrekeningen is dan ook geen makkelijke taak. Ouders zullen
dan soms beginnen met het geld lenen van derden, dit zorgt er vaak voor dat ze
schulden hebben.
Een dikke tien jaar na de oprichting van de organisatie is er al veel veranderd, steeds
meer lagere en middelbare scholen hebben een aangepast beleid voor kansarme
gezinnen.
De slogan van deze organisatie is van schulden op school naar solidariteit op school.
15
Lien Imbo
1BaSWc
Werkdocument wikidot 2013
Statistieken
percentage vroegtijdige schoolverlaters
4.5
4.1
4
4
3.7
3.3
3.5
3.3
3.2
3
2.7
2.5
2
1.5
1
0.5
0
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
(bron: www.nji.nl/Cijfers-voortijdig-schoolverlaten. geraadpleegd op 3 december)
Juridische context
In het hoofdstuk dat ik las in mijn boek vond ik enkele juridische bronnen terug
Artikel 23 van de Belgische grondwet:
Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Daartoe waarborgen de wet,
het decreet of de in artikel 134 bedoelden regel, rekening houdend met de
overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze
de voorwaarden voor de uitoefening bepalen. Die rechten omvatten inzonderheid :
1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een
algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van
een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke
arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie,
overleg en collectief onderhandelen;
16
Lien Imbo
1BaSWc
Werkdocument wikidot 2013
2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale,
geneeskundige en juridische bijstand;
3° het recht op een behoorlijke huisvesting;
4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;
5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing.
(bron: dekamer.be geraadpleegd op 19 december 2013)
Artikel 27 van de rechten van het kind
Ieder kind heeft recht op een levensstandaard die voldoende is voor zijn of haar
ontwikkeling. Ouders moeten daarvoor zorgen en de overheid moet hen hierbij
helpen met bijstand en ondersteuning, zodat het kind op z'n minst voldoende eten en
kleding en een dak boven het hoofd heeft.
(bron: www.kinderrechten.nl geraadpleegd op 19 december 2013)
Politieke context
Hieronder vindt u het standpunt van de Vlaamse partij PVDA over het recht op
onderwijs voor elk kind.
PVDA is een socialistische Vlaamse partij ,één van hun
programmapunten is het volledig gratis maken van het onderwijs.
Onderwijs is net als gezondheidszorg en wonen een basisrecht. De overheid heeft dus
de plicht voor iedereen onderwijs te garanderen. De leerplicht is een verworvenheid
van de historische arbeidersbeweging die ijverde voor het verbod op kinderarbeid en
voor de eis dat ieder kind moest leren lezen en schrijven. PVDA heeft een programma
17
Lien Imbo
1BaSWc
Werkdocument wikidot 2013
13 dat waar al hun ideeën voor het verbeteren van het Vlaamse onderwijs in staat en
nog andere linkse punten waar de partij achter staat. Op die manier wil PVDA
iedereen in België de zelfde kansen geven om zijn weg te kunnen vinden in het
onderwijs en later op de werkmarkt. Het onderwijs moet een hefboom zijn voor
sociale emancipatie en gelijkheid. Vanuit deze visie komt de PVDA+ op voor gratis
lager en secundair onderwijs. ze willen ook de gezondheidszorg verder uitbouwen,
ook hierbij staat centraal dat iedereen, van welke laag van de bevolking dan ook recht
moet hebben op gelijke kansen en oplossingen.
(bron: www.pvda.be geraadpleegd op 19 december)
18
Lien Imbo
1BaSWc
Werkdocument wikidot 2013
Persoonlijk besluit
Achteraf bekeken vond ik dit een redelijk zware taak, op zich was de opdracht
misschien niet super moeilijk maar het is een taak die erg veel tijd in beslag neemt en
die veel planning en organisatie vraagt. De start is bij alles het moeilijkste, ook zo bij
deze opdracht. Tijdens het lezen van al de stappen werd ik een beetje overweldigt
door wat me allemaal te doen stond, ik maakte toen dan ook de fout om aan
verschillende stappen tegelijkertijd te werken. Dit zorgde voor natuurlijk voor chaos,
dus herbegon ik gestructureerd te werken stap voor stap. Het heeft dan ook eventjes
geduurd alvorens onze groep echt goed op gang kwam. Maar hierna vlotte de
opdracht wel beter.
Bij alle stappen heb ik wel voldoende informatie opgezocht, gelezen en vergeleken
met elkaar. Zo maakte ik gebruik van databanken, online kranten en artikels, boeken
en rapporten die ik via Limo raadpleegde en bijkomende informatie zocht ik op het
Internet. Van al die verschillende middelen heb ik ook meteen een bronnenlijst
bijgehouden.
Het werken met word en PowerPoint gaat altijd wel erg vlot en dat was ook deze
keer het geval. Het werken met Excel vindt ik net zoals velen soms iets moeilijker dan
Word of PowerPoint, maar ook dit programma heb ik nu goed onder de knie. Dankzij
deze opdracht weet ik ook hoe een wikidot op te richten en hoe die te organiseren en
te bewerken, dit was iets dat ik nog nooit eerder had gedaan maar ik ben blij dat ik
deze ervaring heb meegemaakt.
Voorheen had ik natuurlijk wel al gehoord van wikipedia en wikia, maar nog nooit van
wikidot. Ik heb hier dan ook erg veel over geleerd door toch een zekere periode nu
met het programma gewerkt te hebben. Het werken met Wikidot verliep erg goed in
onze groep, iedereen had snel onder de knie hoe de site werkte en hoe we hier
informatie moesten op zetten. En dit lijkt mij zeker een leerervaring om mee te
nemen voor de toekomst.
19
Lien Imbo
1BaSWc
Werkdocument wikidot 2013
Iets war voor mij wel belangrijk is naar de toekomst toe is om de dingen niet te lang
laten te liggen. Omdat de opdracht redelijk groot is, is het belangrijk om snel van start
te gaan. Op die manier kan je ook meer op je gemak werken.
Achteraf gezien ben ik enorm tevreden met het resultaat dat ik en mijn groep heeft
bereikt. Ik vindt onze wikidot pagina echt goed in elkaar zitten, er is veel structuur, ze
is duidelijk opgebouwd en is ordelijk en ze bevat enorm veel informatie over ons
project. Ik denk dat we in de toekomst deze pagina nog vaak zullen raadplegen. Ik kijk
dan ook met een erg tevreden gevoel terug naar de al lange uren die we gewerkt
hebben aan deze wikidot.
20
Lien Imbo
1BaSWc
Download