Wat is Pasen? - Alpha Cursus Arnhem

advertisement
Wie is Jezus?
FILMPJE
vriendendienst
Wie is Jezus?
Jezus was een groot mens,
een groots leraar, en een
Een historisch figuur
grootse profeet.
Een charismatisch mens
die door de dingen die hij zei
en deed nooit is vergeten.
Niemand weet hier het
antwoord op, geloof wat je
wilt geloven.
Liefde
Iemand met wie ik dagelijks optrek
De Zoon van God
Flauwekul
Heeft nooit bestaan!
Het christelijk geloof
Schepping
Zonde
Straf: dood, leven zonder God
Jezus droeg onze straf – Eeuwig leven met God
Straks alles volmaakt
Heeft Jezus écht bestaan?
Jezus heeft geleefd
Bronnen:
•
Geschiedschrijving (buiten de bijbel)
•
De bijbel (Nieuwe Testament)
Jezus heeft geleefd
Buiten-bijbelse bronnen
– Romeinse historici
• Tacitus (direct)
• Suetonius (indirect)
– Joods historicus
• Josephus (37 n Chr.)
Nu was er ongeveer in die tijd een wijze man,
Jezus. Als wij hem tenminste een man kunnen
noemen, want hij verrichte wonderen – hij was
een leraar van wie de mensen met plezier de
waarheid aannemen. Hij trok vele Joden aan en
ook velen van de heidenen. Hij was [de] Christus.
Het nieuwe testament
Betrouwbaarheid Nieuwe Testament
Geschrift
Ontstaan
Oudste
exemplaar
Herodotus
488-428
voor Chr.
900
na Chr.
1.300
8
Thucydides
ca.460-400 voor
Chr.
ca.900
na Chr.
1.300
8
Tacitus
100
na Chr.
1.100
na Chr.
1.000
20
Ceasars Niemand twijfelt
aan
Gallische
Oorlogen historiciteit van
58-50
voor Chr.
900
na Chr.
950
9-10
59 voor Chr.17 na Chr.
900
na Chr
900
20
40-100
na Chr.
130 na Chr.
Voll. Manuscr:
350 na Chr.
300
5.000 Grieks
10.000 Latijn
9.300 andere
deze
geschiedenissen
Livy: Romeinse
Geschiedenis
Nieuwe Testament
Waarom hier dan wel aan?
Hoe meer handschriften, des te meer zekerheid over het origineel.
Hoe korter na dato geschreven, hoe geloofwaardiger.
Periode
(jaren)
Aantal
exemplaren
Historici over Jezus leven
De bijbel als bron
“De periode tussen de tijd waarin de oorspronkelijke werken geschreven
zijn en die waarin de nu nog bestaande vroegste handschriften
ontstonden, is zo kort dat we deze in feite kunnen verwaarlozen, en de
laatste grond is verdwenen voor de gedachte dat de Bijbelboeken niet
de woorden zouden weergeven die indertijd zijn opgeschreven door de
evangelisten en de apostelen. Zowel de echtheid als de zuiverheid van
de tekst van de boeken van het Nieuwe Testament mogen worden
beschouwd als voorgoed vastgesteld.”
Sir. F. Kenyon, geleerde op het gebied van oude handschriften
Wetenschap toont dus aan: Jezus heeft als persoon bestaan!
Maar wie is Hij?
De Bijbel over Jezus
Jezus was volledig mens
Hij had een menselijk lichaam en was net als wij
• geboren uit een vrouw
• Vermoeid
• hongerig
Hij had menselijke emoties:
•
•
•
•
boosheid/woede
Verdriet
Liefde
Angst
Hij had menselijke ervaringen:
•
•
•
•
•
Leren
Werken
Verleiding
Feestvieren
Stierf
(Matteus 1:25)
(Johannes 4:6)
(Matteus 4:2)
(Marcus 11: 15-17)
(Johannes 11:32-36)
(Marcus 10:21)
(Lucas 22:44)
(Lucas 2:46-52)
(Marcus 6:3)
(Marcus 1:13)
(Johannes 2:1-11)
(Johannes 19:30)
Gewoon een goede leraar, geestelijk leider?
Matteüs 16:13-17
Wat zegt Jezus over zichzelf?
Of Zoon van God?
Jezus beweerde bijzondere dingen over zichzelf. Dingen die een
normaal mens nooit waar kan maken.
Grote psychologen 20e eeuw: Er is een honger diep in je hart.
Mensen verlangen naar: liefde (Freud), geborgenheid (Jung),
een zinvol leven (Adler)
Jezus zegt over die honger: Ik ben het levende brood, als je in
mij gelooft krijg je nooit meer honger (Johannes 6 : 35)
Uitspraken van Jezus
• Als je mij ziet, zie je God, via mij kun je God leren kennen.
(Johannes 14:9)
• Ik ben het licht van de wereld, Ik kan licht brengen in jouw leven
(Johannes 8:12)
• Ik ben de opstanding en het leven. Als je in mij gelooft, heb je
eeuwig leven. (Johannes 11:25)
• Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt
gaan, dan zal ik jullie rust geven. (Matteus 11:28)
• Ik ben de weg, de waarheid en het leven. (Johannes 14:6)
Jezus indirecte uitspraken
Jezus zegt dingen die alleen God kan
• Vriend, uw zonden worden u vergeven. (Marcus 2: 5)
• Wanneer de Mensenzoon komt, zal hij oordelen (Mat 25:31)
Jezus directe uitspraken
Jezus zegt het
“Bent u de messias, de Zoon van de Gezegende?”.
Jezus zei: “Dat ben ik, en u zult de Mensenzoon aan de rechterhand
van de Machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken van de
hemel.”
(Marcus 14:61-64)
“De Vader en ik zijn één”
(Johannes 10:30-33)
Zijn vijanden zeggen het
Jezus: “Waarom wilt u Mij stenigen?” Antwoord: “u bent een mens, maar u
beweert dat u God bent.” (Johannes 10:33) Jezus spreekt dit niet tegen.
Zijn leerlingen zeggen het
Tomas zegt rechtstreeks tegen Hem: “Mijn Here en mijn God.”
(Joh. 20:28)
Jezus antwoordt niet: Dat zie je fout. Hij zegt: “Omdat je me gezien hebt,
geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.”
(Joh. 20:29)
Betrouwbaarheid van zijn uitspraken
Hij Hij
wist
was
nieteen
datgek
het onwaar was
Onwaar
Jezus claimt de
enige Zoon van
God te zijn
Waar
Was Jezus een gek of een bedrieger?
Hij wist wel dat
Hij waswas
een
het onwaar
leugenaar
Hij was de
zoon van God
NEE!
Wie is Jezus ?
Welke bewijzen ondersteunen Jezus uitspraken?
•
zijn onderwijs
wijs, actueel
•
zijn werken
wonderen, genezingen, liefdevol voor mensen die niet geliefd waren
•
zijn karakter
liefdevol, zonder zonde, vijanden vonden geen gebrek in Hem (Matteus
26:59.60)
•
de vervulling van de profetieën
meer dan 300 OT profetieën, uitgesproken in een tijdsperiode van meer
dan 500 jaar, je geboorteplaats kun je niet beïnvloeden
•
zijn overwinning op de dood (= basis christelijk geloof)
Is de opstanding echt gebeurd?
• Het graf is leeg
– Was Jezus wel echt dood?
– Is zijn lichaam gestolen?
• Zijn verschijningen
– 500 ooggetuigen in 6 weken op 11 verschillende plaatsen
– Zoveel mensen kunnen nooit dezelfde hallucinatie hebben
– Als dit bedrog zou zijn, zou de kerk niet zo snel gegroeid zijn
• Het onmiddelijke effect
– Geboorte en enorme groei van de kerk
• Effecten in de afgelopen eeuwen
– Christelijke ervaring (ook nu nog!)
Wie is Jezus?
• Wie is Jezus?
Mijn antwoord:
Wie is Jezus?
• En nu jij!
Wie is Jezus volgens jou?
Download