toegangsrechten-angie-communications

advertisement
ANGIE FIBER UK B.V.
OVEREENKOMST INZAKE TOEGANGSRECHTEN TOT PAND, MUREN EN DAK
Deze overeenkomst, gedateerd ________ dag van de maan _________________, 2016 is aangegaan door en namens
ANGIE FIBER UK B.V. (hierna genoemd “ANGIE”) en _____________________________________________________ (hierna
genoemd “BEHEERDER”) inzake het verlenen van toegang aan ANGIE tot het dak, de muren en het gebouw met de bedoeling
om bepaalde glasvezel, mobiele en/of draadloze communicatie systemen en/of netwerken aan te sluiten en te beheren in en om
het pand gelegen aan ________________________________________________________, (hierna genoemd “Gebouw”).
(1)
Levering van Diensten op basis van toegangsrechten. BEHEERDER geeft hierbij ANGIE (en zijn opvolger,
agent, monteur, installateur of bouwer) het recht om het Gebouw te betreden om glasvezel, mobiele en/of draadloze communicatie
systemen en/of netwerken (hierna genoemd “Communicatie Systeem,” zoals hieronder gedefinieerd) aan te sluiten, te exploiteren
en te beheren voor de huurders en andere belanghebbenden van het Gebouw. ANGIE reserveert met name het recht om het
Communicatie Systeem gefaseerd te installeren, exploiteren en beheren, met de bedoeling om eerst reeds betalende klanten aan
te sluiten op het Communicatie Systeem, en op een later tijdstip nieuwe huurders van het Gebouw aansluit. Onder de bij deze
overeenkomst verleende rechten is inbegrepen het recht van en voor ANGIE om toegang te hebben en gebruik te maken, op
welke gangbare manier dan ook, van de muren en het dak, de utiliteitsplekken, recht van overweg/overpad, privéwegen/paden en
andere plekken die redelijkheidshalve benodigd zijn voor de installatie, exploitatie, beheer, onderhoud, vervanging en verwijdering
van het Communicatie Systeem in het Gebouw en voor het verlenen van de Diensten aan gebruikers van/in het Gebouw.
(A)
(B)
“Diensten” zal betekenen hoge snelheid Internet en andersoortig entertainment, telefonie, data en
telecommunicatie- diensten via een (deels) glasvezel en/of draadloos netwerk/systeem.
“Communicatie Systeem” zal betekenen, zoals hierboven beschreven, een systeem van glasvezel
kabels of lijnen, en/of andere bekabeling, en/of andere draad-, mobiele- of draadloze systemen voor
de levering van de Diensten in en om het Gebouw, en alle apparaten en materialen daartoe
behorend.
(2)
Convenanten. BEHEERDER VERKLAART DAT HIJ DE BEHEERDER IS VAN HET GEBOUW EN DE
RECHTEN, MACHTIGING EN BEVOEGDHEID HEEFT DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN EN ALLE HIERIN
OPGENOMEN RECHTEN TE VERGEVEN. BEHEERDER zal zonder enige eis van vergoeding aan ANGIE adequate ruimte en
recht van overweg/overpad tot het Gebouw (zowel via de grond en andersoortig land) inclusief recht van ingang en recht van
uitgang, voor de installatie, beheer, exploitatie, onderhoud, beheer, vervanging en verwijdering, verkoop en promotie, en de
afsluiting van het Communicatie Systeem. BEHEERDER gaat tevens akkoord om ANGIE indien en zover nodig toegang te
verstrekken tot leegstaande ruimten en medewerking te verlenen in het verkrijgen van toegang tot bezette delen/units van het
Gebouw zodat ANGIE apparaten kan installeren of repareren of verwijderen van niet-betalende klanten of van huurders die
geen Diensten afnemen van ANGIE. BEHEERDER verklaart en garandeert dat er adequate beveiliging van en naar het
Communicatie Systeem is zodat niemand anders behalve bevoegd personeel daar handelingen en/of werk kan verrichten.
(3)
Eigendom en Installatie van het Systeem. ANGIE zal, op eigen kosten, haar eigen Communicatie Systeem
installeren, beheren en exploiteren in het Gebouw. Eigendom van alle (onder)delen en materialen van het Communicatie Systeem
zal persoonlijke eigendom zijn en blijven van ANGIE. Het Communicatie Systeem zal geïnstalleerd worden in overeenstemming
met professionele techniek en technische praktijken en conform normale installatie richtlijnen voor zulke systemen. BEHEERDER
geeft ANGIE toestemming om bestaande leidingen/buizen en bedrading te gebruiken om het Communicatie Systeem te installeren
en de Diensten te leveren. Binnen een periode van negentig (90) dagen na de beëindiging van deze Overeenkomst, voor welke
reden dan ook, zal ANGIE het Communicatie Systeem, en/of andere delen ervan in het Gebouw verwijderen. In het geval dat het
Communicatie Systeem, of andere delen ervan, niet verwijderd is/zijn binnen die negentig (90) dagen, zal datgene als door ANGIE
opgegeven worden beschouw, en mag BEHEERDER beschikken over het Communicatie Systeem in volle eigendom zonder enige
verplichting naar en van BEHEERDER aan ANGIE. ANGIE zal niet verantwoordelijk zijn voor nalatigheid en/of verzuim, uitstel
en/of vertraging in het aanvangen, opstarten, onderbreking of opschorting van werkzaamheden en of andere zaken die veroorzaakt
zijn door omstandigheden buiten haar redelijkerwijze invloed of macht.
(4)
Betaling van Diensten.
BEHEERDER is niet verantwoordelijk en wordt nimmer verantwoordelijk
gehouden voor enige vorm van betaling aan ANGIE voor de installatie, beheer en exploitatie van het Communicatie Systeem en
van Diensten die ANGIE in en om het Gebouw levert. Huurders en/of andere gebruikers van het Gebouw dienen op individuele
basis een overeenkomst aan te gaan met ANGIE en zullen betalingen verrichten aan ANGIE voor Diensten die zij op individuele
basis zijn overeengekomen met ANGIE. BEHEERDER dient wel zorg te dragen voor de mogelijkheid van ANGIE tot uitvoering
van de Diensten aan haar Klanten.
(5)
Aanpassingen in/om het Gebouw. ANGIE zal verantwoordelijk zijn en blijven voor alle schade dat direct is
veroorzaakt door haar werknemers en/of directe schade veroorzaakt tijdens de installatie, behalve voor het aanbrengen en
inbrengen van pluggen en materialen (bijvoorbeeld kabels en houders) door muren voor de bevestiging van apparaten of het boren
van gaten dat redelijkerwijs onderdeel is van de werkzaamheden voor het installeren en aanbrengen van (onderdelen van) het
Communicatie Systeem en derhalve niet als schade kan worden aangemerkt. ANGIE verklaart en gaat akkoord met het feit dat
de BEHEERDER schadeloos wordt gesteld voor alle schade die voortkomen door gebrekkige of onjuiste werkzaamheden van,
door en namens ANGIE. BEHEERDER, BEHEERDER’S vertegenwoordiger (hierna genoemd “AGENT”), en iedereen die
handelt namens of onder bevoegdheid van BEHEERDER of de AGENT, zal zich bemoeien met, of aanpassingen maken aan, of
verwijderen van apparaten, bekabeling, materialen en elementen van het Communicatie Systeem zonder voorafgaand schriftelijke
toestemming van ANGIE.
(6)
Verdere bepalingen. Deze Overeenkomst omvat en bevat de gehele en complete overeenkomst tussen de
partijen en vervangt alle voorgaande overeenkomsten en afspraken. Deze overeenkomst mag niet worden aangepast behalve bij
wederzijdse overeenstemming en als zodanig verklaart in een schriftelijk document. De ongeldigheid van een of meerdere
bepalingen van deze Overeenkomst zal geen effect of invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen van deze
Overeenkomst. Deze overeenkomst is aangegaan op basis van Nederlands recht.
(7)
Personen en entiteiten verbonden bij Overeenkomst. Deze Overeenkomst zal worden voortgezet voor en
bindend zijn voor ANGIE en haar opvolgers en worden voortgezet door BEHEERDER en BEHEERDER’S opvolgers,
uitvoerders, erfgenamen, bestuurders en/of bewindvoerders.
(8)
Termijn. Deze Overeenkomst zal in volle kracht en vol effect voortduren vanaf de datum van ondertekening
zolang ANGIE EN HAAR OPVOLGERS in zaken blijft.
BEHEERDER:
ANGIE:
____________________________________________________________
Geschreven naam van BEHEERDER of bevoegde AGENT
ANGIE FIBER UK B.V.
Door: ______________________________________
Handtekening van BEHEERDER of bevoegde AGENT
Door: ________________________________________
Naam: ________________________________
Titel: _________________________________
Tijdschema:
Step
1
2
3
4
5
Door Angie te realiseren
Overeenkomst met OG beheerder
Orderbevestiging bij Glasvezelpartner
Angie Indicative Date (geschatte tijd)
Angie Promise Date
Oplevering glasvezel
Wanneer
ZSM
ZSM
Binnen 2 weken
Circa 10 weken
Verdere zaken
Site Survey (ter plekke)
In-building installatie etc.
Activering dienst
Een gebouw aansluiten met Angie’s 10-Gigabit glasvezel zal gemiddeld 10-12 weken duren na ondertekening
overeenkomst. Dit is inclusief alle vergunningen.
Download