Lees meer

advertisement
ING Investment Office
Publicatiedatum: 16 juni 2016
Vraag & antwoord
Wat betekent het brexitreferendum voor de diverse
sectoren binnen aandelen?
De Britten mogen donderdag 23 juni stemmen over een vertrek van het Verenigd
Koninkrijk uit de Europese Unie (‘brexit’). Beleggers zijn onzeker over de
financiële gevolgen van een eventueel brexit. Hoe zien wij de beleggingsrisico’s
voor de verschillende bedrijfssectoren binnen aandelen en voor beursgenoteerd
vastgoed?
Wat is er aan de hand?
De Britten mogen 23 juni bij referendum stemmen over het EU-lidmaatschap van het
Verenigd Koninkrijk (VK). De uitkomst van dit referendum is nog onzeker. Volgens de
meest recente peilingen is 45% ervoor om de EU te verlaten (‘Leave’) en 42% om lid te
blijven van de EU (‘Remain’) (Bron: Supervation, 15 juni 2016). Van de ondervraagden gaf
13% aan het nog niet te weten of niet van plan te zijn om te gaan stemmen. Bij de
wedkantoren liggen de percentages, op basis van de hoogte van de uitbetalingen, op
ongeveer 40% Leave tegen 60% Remain. In de vraag-en-antwoordpublicatie ‘Wat als het
VK uit de EU stapt?’ kunt u onze visie lezen op de mogelijke gevolgen voor de financiële
markten in bredere zin. In deze update gaan we dieper in op de kansen en risico’s voor de
verschillende aandelensectoren.
Wat zijn de belangrijkste
factoren voor het
koersverloop?
Het is niet exact te voorspellen wat de reacties zullen zijn op de uitkomst van het
referendum. Maar wat we wel met enige zekerheid kunnen zeggen, is dat de uitkomst vooral
gevolgen zal hebben voor de valutamarkt, waaronder de wisselkoers van het Britse pond, en
voor de kapitaalmarkten (obligatiemarkten). Dit zien we in aanloop naar het referendum nu
al terug op de diverse beurzen. Naast de onzekerheid over de economische gevolgen zijn dit
naar onze mening de belangrijkste factoren die van invloed zijn op het koersverloop van
aandelen uit de verschillende sectoren. De financiële markten zullen ook na het referendum
naar verwachting erg ‘volatiel’ blijven: de koersen blijven erg beweeglijk.
ING Investment Office
Publicatiedatum: 16 juni 2016
Wat gebeurt er met de
koers van het Britse pond?
De onzekerheid over het EU-lidmaatschap van het VK heeft grote invloed op de wisselkoers
van het Britse pond tegenover andere westerse munten. Een brexit zal leiden tot een fors
lagere wisselkoers, een stem voor het lidmaatschap van de EU kan het pond juist iets sterker
maken. Dit heeft gevolgen voor verschillende aandelensectoren. Bedrijven die een gedeelte
van hun verkopen realiseren in het VK maar hun resultaten publiceren in een andere valuta,
zien de waarde van hun omzet uit het VK dalen als het pond verzwakt. Zo behaalt het
Spaanse nutsbedrijf Iberdrola ongeveer een derde van zijn omzet in het VK. Als het pond
verzwakt, wordt deze omzet minder waard in euro, de munt waarin Iberdrola zijn resultaten
rapporteert. Het tegenovergestelde geldt voor Britse bedrijven die een gedeelte van hun
verkopen realiseren buiten het VK. De waarde van buitenlandse omzet en winst stijgt, als die
wordt uitgedrukt in ponden.
Tegelijkertijd worden geïmporteerde producten in het VK duurder en Britse producten
relatief goedkoper als het pond daalt. In theorie neemt dan de vraag naar Britse producten
toe. Dit komt doordat de buitenlandse vraag aantrekt als producten op exportmarkten
goedkoper worden. Dat zou dus een stimulans voor het binnenlandse bedrijfsleven kunnen
zijn. Maar bij een brexit kunnen deze positieve effecten van een zwakkere munt teniet
worden gedaan door een afname van het consumentenvertrouwen en de afsluiting van de
Europese interne markt.
En met de obligatierente?
Als de Britten in meerderheid stemmen voor een brexit zal de centrale bank van het VK, de
Bank of England, naar verwachting extra maatregelen aankondigen om de economische
groei te stimuleren. Dit zal ook een effect hebben op de kapitaalmarktrentes. In afwachting
van mogelijke acties van de Bank of England zullen de rentes sterk bewegen. Wanneer de
uitslag van het referendum ‘Remain’ is, zullen rentes waarschijnlijk iets oplopen. Mochten de
Britten stemmen voor vertrek uit de EU, dan verwachten wij dat de toename van de onrust
ertoe leidt dat de marktrentes op staatsobligaties van landen met een hogere beoordeelde
kredietwaardigheid (zoals Duitsland en Nederland) verder dalen. Door een stijging van de
risicopremies (renteopslagen) zullen de rentes op staatsobligaties van landen met een
lagere beoordeelde kredietwaardigheid echter stijgen – net als de marktrentes op
bedrijfsobligaties.
Welke gevolgen heeft dit
voor de bankensector?
Voor de meeste sectoren zijn de effecten van een brexit vergelijkbaar. Voor de financiële
sector, vastgoed en de defensieve sectoren hebben schommelingen in de
kapitaalmarktrentes (obligatierentes) specifieke consequenties. Als de risicopremies op
obligaties (renteopslagen of ‘spreads’) stijgen, wordt het verschil tussen de rente waartegen
banken geld uitlenen aan klanten en de rente waartegen zij zelf geld aantrekken bij de
centrale bank groter. Maar het positieve effect van deze stijging van de rentemarge zou
kunnen worden tenietgedaan door een stijging van het percentage wanbetalingen (en
afschrijvingen) op kredieten indien de hogere financieringskosten gepaard gaan met een
verslechtering van de economie als gevolg van een brexit. Bovendien houden vooral ZuidEuropese banken grote hoeveelheden staatsobligaties aan van landen met een lagere
kredietwaardigheidsrating. Als de risicopremies stijgen en de koersen van risicovollere
staatsobligaties dalen, komen de winsten van banken dus nog meer onder druk te staan.
Britse banken zullen daarnaast mogelijk last krijgen van de afnemende kredietkwaliteit van
Britse vastgoedleningen in reactie op dalende onroerendgoedprijzen. Daar komt nog een
mogelijk negatief effect bij. Als het VK inderdaad uit de EU treedt, kunnen Britse financiële
instellingen mogelijk geen gebruik meer maken van het recht om hun producten overal in
de Europese Economische Ruimte te verkopen als daarvoor in een enkel land toestemming
is verleend (‘passporting’). Dit zou het een stuk ingewikkelder maken voor financiële
instellingen om met Europa zaken te doen vanuit het VK.
ING Investment Office
Publicatiedatum: 16 juni 2016
En voor ‘defensieve’
sectoren?
Als de kapitaalmarktrentes stijgen, wordt het dividendrendement van aandelen relatief minder
aantrekkelijk. Het omgekeerde geldt ook. Telecommunicatie- en nutsbedrijven hebben
gemiddeld de hoogste dividendrendementen en worden daarom vaak als defensieve
beleggingen beschouwd. Maar omdat nutsbedrijven gemiddeld ook een relatief hoge schuld
hebben, komen de aandelenkoersen van bedrijven uit deze sector extra onder druk te staan als
de kapitaalmarktrentes – en daarmee de toekomstige financieringskosten – stijgen. Ook de
waarde van beursgenoteerd vastgoed is sterk afhankelijk van de financieringskosten (rentes) en
de relatieve aantrekkelijkheid van de dividendinkomsten vergeleken met het dividendrendement
op niet-vastgoedaandelen en de obligatierentes. De vastgoedsector krijgt dan ook te lijden als de
obligatierentes stijgen.
Hoe zit het met de overige
sectoren?
De Britse bedrijven in de overige sectoren zullen in het geval van een brexit, naast de besproken
valutaeffecten, last krijgen van het vervallen van het vrije verkeer van goederen, diensten en
kapitaal binnen de EU. Bovendien kunnen de handelsverdragen tussen de EU en andere landen
op termijn niet meer op het VK van toepassing zijn. Mogelijk kiezen Britse concerns er dan voor
om hun activiteiten te verplaatsen naar de EU. Dit geldt ook voor bedrijven in de technologische,
farmaceutische en financiële sectoren die veel hoogopgeleid personeel nodig hebben voor hun
activiteiten in het VK en meer moeite zouden krijgen om het benodigde talent in dienst te
nemen als het vrije verkeer van werknemers tussen het VK en de rest van de EU vervalt. De
afname van de vraag naar kantoren in Londen en het vertrek van inwoners met hoge inkomens
zouden een klap zijn voor de Britse vastgoedsector en de lokale economie in het algemeen.
Welke sectoren zijn het
meest koersgevoelig voor
uitslag van het
brexitreferendum?
Sinds de aankondiging van het referendum reageren de financiële markten op schommelingen
in de veronderstelde kans op een brexit. Naarmate 23 juni dichterbij komt en er vaker
opiniepeilingen worden gehouden, schommelen de koersen sterker. Mochten de Britten
stemmen voor het verlaten van de EU, dan verwachten wij dat vooral de aandelenkoersen van
Britse, maar ook zeker Europese financiële waarden en Britse vastgoedaandelen zullen dalen.
Aangezien de kans op een brexit al gedeeltelijk in de koersen daarvan is verwerkt, verwachten
we bij een Britse keuze om lid te blijven van de EU juist een sterk koersherstel van deze sectoren.
Disclaimer
Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V.
is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding
of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar
geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie
waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de
door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige
vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze
publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw
belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor
de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder
toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van
ING Groep N.V..
Download