Gespreksformulieren

advertisement
Gespreksformulieren
Intakeformulier vrijwilligers
www.vrijwilligerswerk.nl
Naam:
Adres:
Plaats:
Tel:
Email:
Geb:
Intake door:
Huidige situatie vrijwilliger
Waarom vrijwilligerswerk binnen …..
Bent u bekend met vrijwilligerswerk
1.
Wat verwacht u van het vrijwilligerswerk binnen ……. (doel van de vrijwilliger)
Welke talenten heeft u en welke talenten wilt u graag (verder) ontwikkelen?
Ontvangt u ondersteuning van een externe organisatie, zo ja welke?
Mag men contact opnemen met deze organisatie?
Naam contactpersoon + tel.
handtekening
Toestemming vrijwilliger
………………………………………………….
2.
Welk vrijwilligerswerk wilt u doen? Waarom? (vacaturenummer……………….)
Wat heeft u nodig om uw vrijwilligerswerk optimaal te kunnen uitvoeren?
Werkt u graag individueel of in groepsverband?
Op welke dagen/dagdelen wilt u werken ?
Ma / di / wo / do / vrij / za / zo /
Voorkeur voor werktijden:
3.
Heeft u eerder vrijwilligerswerk gedaan of doet u nog vrijwilligerswerk?
Wat vond u leuk/niet leuk aan het vrijwilligerswerk
Waarom bent u gestopt?
Werk en opleiding.
Gemaakte afspraken!
Formulier doorgestuurd naar ………………………..op dd……………………………….
Voor akkoord:
Coördinator/begeleider vrijwilligerswerk
Dhr/Mevr
………………………………………
………………………………………………..
4.
Evaluatieformulier voor vrijwilligers
www.vrijwilligerswerk.nl
Naam vrijwilliger:
Werkzaam op locatie en afdeling:
Gesprek afgenomen door:
Datum:
Reden evaluatiegesprek:
0
einde proefperiode
0
(half)jaarlijkse evaluatie
Hoe is het met…..?
Is het vrijwilligerswerk naar verwachting?
Hoe ervaart u de samenwerking met de begeleiding
Hoe ervaart u het werken met de doelgroep?
5.
Hoe ervaart u de samenwerking met de overige vrijwilligers?
Hoe ervaart u de communicatie (wordt u voldoende geïnformeerd) mbt:
-
Ontwikkelingen binnen de bibliotheek
-
Uw vrijwilligersactiviteiten
Welke problemen heeft u ervaren in de uitvoering van uw vrijwilligerswerk, en heeft u tips voor
verbeteringen.
Is er, naar aanleiding van uw werkzaamheden, behoefte aan scholing/opleiding
Tips en Tops vanuit de bibliotheek
6.
Zijn er wijzigingen in de eerder gemaakte afspraken?
-
Wat heeft u geleerd in de afgelopen periode

Kennis opgedaan van:

Vaardigheden opgedaan met:
Nieuwe of aangepaste afspraken.
Volgende afspraak dd.
Voor akkoord:
Handtekening begeleiding
Handtekening Vrijwilliger
……………………………………….
……………………………………..
7.
Exit-formulier Vrijwilligers
Exitgesprekken
Het belang van een exit gesprek wordt nogal eens onderschat. Informatie verkregen uit
exitgesprekken kunnen van groot belang zijn voor de manier waarop je verder gaat met de
begeleiding van de overige vrijwilligers. Vertrekkende vrijwilligers vormen een belangrijke bron
van informatie. Het systematisch houden van exitgesprekken kan informatie geven over:





De sfeer
De manier van werken
De eigen rol als leidinggevende of begeleider
De indruk die de vertrekkende vrijwilliger meeneemt van de organisatie
De motieven m te vertrekken.
Werkoverleg, intervisie, supervisie, functioneringgesprekken, het zijn allemaal vormen van
begeleiding die je kunt gebruiken om de kwaliteit van het werk te verhogen en de tevredenheid
van vrijwilligers te bevorderen. Daarmee zijn het belangrijke onderdelen van kwaliteitsbeleid.
(meer info :
www.versavrijwilligerscentrale.nl/.../Infoblad%20Exitinterview%20(en%20formulier)...)
Voorbeeld 1
www.vrijwilligerswerk.nl
In het kader van kwaliteitsontwikkeling hebben we graag inzicht in de redenen waarom
vrijwilligers onze organisatie verlaten. Dit helpt ons bij het verder ontwikkelen en/of verbeteren
van ons vrijwilligersbeleid en de hele organisatie.
Vast hartelijk bedankt voor uw medewerking.
Naam :
Datum:
Functie:
Aantal jaren in dienst:
Gesprek gevoerd door:
Algemene vragen
1.
Wat is de hoofdreden voor uw vertrek?
8.
2.
Heeft u deze reden besproken met uw directe aanspreekpunt?
0 ja
0 nee, waarom niet?
3.
Welke aspecten speelden verder een rol bij uw vertrek?
6.
Zijn er nog punten die u belangrijk vindt en die nog niet aan de orde zijn
geweest?
9.
Specifieke vragen
Hoe heeft u de volgende aspecten ervaren?
1 = niet goed ; 2 = redelijk goed; 3 = goed; 4 = heel goed
Aspecten
1
2
3
4
Variatie van de taken:
Ontwikkelingsmogelijkheden:
Communicatie:
-
op de werkvloer
-
bieb breed
-
Met de begeleiding
-
vrijwilligers onderling
Kwaliteit van werk:
beleid en visie :
Werksfeer:
Talentontwikkeling:
Scholingsmogelijkheden:
Werktijden:
Arbeidsvoorwaarden:
Wilt u nog een aanvulling geven op bovenstaande punten?
Voor akkoord:
Handtekening begeleiding
Handtekening vrijwilliger
………………………………………….
……………………………………..
10.
Vragenlijst exitgesprek
www.vrijwilligersbaarn.nl/public/Document/195/file/Vragenlijst%20exitgesprek.doc
Voorbeeld 2
Personalia vrijwilliger
Naam vrijwilliger
Datum eerste (werk)dag
Datum laatste (werk)dag
Vrijwilliger bij
Aantal uren per week/maand
:
:
:
:
:
Vrijwilligerstaken
Hoe waren de uitgevoerde taken voor wat betreft:
* afwisseling:
Slecht – redelijk - voldoende – goed.
* uitdaging:
Slecht – redelijk - voldoende – goed.
* aansluiting op uw interesses:
Slecht – redelijk - voldoende – goed.
Welke verandering of verbetering zou u in de vrijwilligerstaken wenselijk vinden?
Algemene vragen
Wat vond u prettig aan het werken bij deze organisatie?
Wat vond u niet prettig aan het werken bij deze organisatie?
Hoe was de relatie met andere vrijwilligers?
Slecht – redelijk - voldoende – goed.
Hoe was de relatie met de beroepskrachten?
Slecht – redelijk - voldoende – goed.
Hoe was de begeleiding / ondersteuning?
Slecht – redelijk - voldoende – goed.
Bestond er duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden?
Ja / Nee, want
Had u voldoende inbreng in (verandering van) uw takenpakket?
Ja / Nee, want
Heeft u nog ideeën of suggesties?
Ja / Nee, want
11.
Organisatorische afronding
Zijn alle collega's op de hoogte van uw vertrek?
Ja / Nee, want
Zijn eventuele samenwerkingspartners op de hoogte van uw vertrek?
Ja / Nee, want
Zijn al uw werkzaamheden overgedragen?
Ja / Nee, want
Heeft u nog eigendommen van de organisatie in uw bezit?
Ja / Nee
Inleveringdatum laatste eigendommen van de organisatie:
Motieven voor vertrek
Welke van de volgende motieven spelen een rol bij uw vertrek:
* persoonlijke omstandigheden als woon-/werksituatie, gezondheid:
* negatieve kanten van de functie:
* aantrekkelijkheid van andere vrijwilligerstaken:
Kunt u uw motief toelichten?
Zou u anderen aanraden om als vrijwilliger bij onze organisatie te gaan werken?
Ja / Nee, want
Heeft u zelf nog iets dat u kwijt zou willen?
Ja / Nee, want
Positieve Afsluiting
Waaraan denkt u met plezier nog eens terug?
12.
Download