Inschrijvingsformulier

advertisement
Inschrijvingsformulier
Inschrijving:
Ik wens in te schrijven voor volgende opleiding:
Bedrijf: bijscholing EHBO (4u)
Data: concreet af te spreken met Act Now!
Persoonlijke gegevens:
Voornaam:
Naam:
persoonlijk adres: straat
postcode
gemeente
e-mail:
Telefoon/gsm1
nr.
bus
Gegevens bedrijf/school
Naam bedrijf/ school:
Adres bedrijf/ school: straat
Postcode
gemeente
E-mail:
Telefoon*:
Ondernemingsnummer of BTW-nummer:
nr.
bus
Facturatie (vink aan wat van toepassing is)
persoonlijk
bedrijf/school
Aanwezigheidsattest
Wenst u een aanwezigheidsattest na de gevolgde opleiding (vink aan wat van toepassing
is)
ja
nee
Enkel bij dringende zaken zoals een onverwachte annulatie zal u telefonisch
gecontacteerd worden
1
Deelnemers opleiding:
Gelieve hieronder een overzicht te geven van de personen die de opleiding zullen
volgen:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Voornaam
Naam
Gelieve dit ingevulde inschrijvingsformulier op te sturen naar [email protected]. U zal nadien een bevestigingsmail ontvangen.
Contractvoorwaarden Act Now! Opleidingen
Inschrijven
Inschrijven gebeurt via het daartoe voorziene inschrijvingsformulier (zie website
www.actnow-opleidingen.be ). Als u ons dit inschrijvingsformulier toestuurt is uw
inschrijving definitief.
Annuleren & herplanning
In geval van een annulatie / herplanning dient deze schriftelijk (uitsluitend per e-mail
naar [email protected]) te gebeuren.
Een kosteloze herplanning is mogelijk tot 3 weken voor de aanvangsdatum. Zo niet is
het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
Act Now opleidingen behoudt zich het recht om ten allen tijde een geplande cursus te
annuleren of te verplaatsen zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en
zonder schadevergoeding. In dat geval worden alle reeds uitgevoerde betalingen binnen
de vijf werkdagen teruggestort.
Opleiding onder voorbehoud mits goedkeuring erkenning FOD WASO.
Betaling
De factuur is betaalbaar 30 dagen na factuurdatum.
Bij een niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, berekend op de wettelijke
rentevoet vanaf de vervaldatum, evenals een schadevergoeding van 10 % van het
factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van 50 euro.
Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle
betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van kortrijk.
Organisatie
De cursist neemt kennis van het feit dat Act Now opleidingen, behalve de gevallen van
burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelkij is voor schade (zowel materiële, als
lichamelijke-), veroorzaakt door ongevallen voor, tijdens of na de lessen.
Tekortkomingen van Act Now opleidingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen
haar niet worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld (staking,
onverwachte file, plotse ziekte, ...) en geven de klant geen recht tot ontbinding van de
overeenkomst of tot schadevergoeding.
Download