11-04-2010 Wet Markt en overheid

advertisement
Wet markt en overheid
Studiedag CAB 10 april 2013
Mr. P.A.E.M. Hogenhuis
Linkedin: http://nl.linkedin.com/in/paulhogenhuis/
Twitter: https://twitter.com/phogenhuis
Tel: (073-680)8087
E-mail: [email protected]
Staatsblad 2011, 162
Wet markt en overheid - I
Bestaat uit:
De Wet (stb. 2011, 162), thans hoofdstuk 4B Mw
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008691/geldigheidsdatum_05-04-2013
en
Besluit (stb. 2012, 255) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012255.html
Daarnaast:
– Handreiking van EZ http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/richtlijnen/2012/07/05/handreiking-markt-en-overheid.html
– Inspiratie in de toepassing van de (Europese) mededingingsregels
Wet markt en overheid - II
Als de activiteit niet-economisch is, zijn de Wet en de rest van het
mededingingsrecht (Mw, art. 101 – 108 VWEU) niet van
toepassing
– Typische overheidsprerogatieven / solidariteitstaken
Rechtvaardigingsmogelijkheid / uitzondering voor
– Bepaalde sectoren / activiteiten
– Diensten van algemeen (economisch) belang
Vier gedragsregels (kostendoorberekening, functiescheiding,
gegevensgebruik en bevoordelingsverbod) van toepassing
Wet markt en overheid III
Temporele werkingssfeer: in werking vanaf 1 juli 2012
– Overgangsregime van twee jaar voor:
• Kostendoorberekening -art. 25i
• Bevoordelingsverbod –art. 25j
• Gegevensgebruik –art. 25k
– Overgangsregime van een jaar voor gedragsregel
functiescheiding art. 25l
Buiten werking in 2017, tenzij eerder tot verlenging wordt besloten
Wet markt en overheid IV: wie aanspreekbaar?
Haakt aan bij:
Ec. Act. van overheid (abestuursorgaan);
De bevoordeling van
‘overheidsbedrijf’ (art. 25g
en art. 2 Besluit): in staat
beleid te bepalen, quasiinbesteden
http://www.europadecentraal.nl/menu/50
7/Inbesteden.html
Niet bij:
Ec. Act. voor andere overheid,
mits publiekrechtelijke taak;
onderwijs, onderzoek, pub.
Omroep, sociale werkplaatsen,
b-bestuursorganen;
Ec.act./bevoordeling in alg.
belang (Raadsbesluit)
Ec. act. waar een
staatssteunvrijstelling van
toepassing is
Voorbeelden van economische
activiteiten
• Vervaardigen van bestektekeningen voor derden
• Verhuur van ruimten in overheidsvastgoed
• Exploitatie van een parkeergarage of -terrein
• Exploitatie van een sportaccommodatie met zwembad en
sporthal.
• Het geven van cursussen aan particuliere bedrijven
Ruime definitie ec.act./ onderneming
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61990J0041:NL:HTML
http://www.europadecentraal.nl/onderwerpen/staatssteun/algemeen/onderneming/
http://eur-
Is deze flex-B.V. overheidsbedrijf?
Algemeen belang uitzondering 25h, 6
Motivering alg. belang besluit gemeenteraad
Handreiking Wet Markt en Overheid noemt de volgende motiveringseisen:
1. Omschrijving van:
- Betrokken organisatie-eenheid/bedrijf
- Aard en duur van economische activiteit/bevoordeling
- Grondgebied waarbinnen economischeactiviteit/bevoordeling plaatsvindt
2. Aanduiding van het algemeen belang dat met de economische
activiteit/bevoordeling wordt behartigd (alleen bij ‘marktfalen’/geen eigen
financiële/economische belangen gemeente)
3. Afweging van het algemeen belang tegen het belang van benadeelde
ondernemers (eisen van noodzakelijkheid en proportionaliteit)
Rechtsbescherming alg. b. besluit
• Art. 25 h,6 is bij amendement ingevoerd
• Bevoegdheid gemeenteraad
• Appellabel besluit? (vervat in algemeen
verbindend voorschrift)
• Beroep civiele rechter mogelijk?
• Beschikking of concretiserend besluit van
algemene strekking?
• Voor wie staat bezwaar en beroep open?
Wie zijn betrokken bij wetsuitvoering?
Intern: Financien, Juridische Zaken, Control, hoofden
beleidsbureau’s, (huisaccountant, rekenkamer)
Toezicht: ACM. 0-meting en voorlichting 2013. Compliant
zijn. Interventie, last onder dwangsom, schriftelijke
verklaring
Rechtspraak: rechtbank Rotterdam, CBB
Te nemen maatregelen
Analyseer toepasselijkheid bij eigen
gemeente:
• Steun aan overheidsbedrijven?
• Economische activiteiten?
• Besluit algemeen belang
• Zo niet, dan administratie inrichten en
systeem van controle
provincie Noord-Brabant, project M&O
2012
1.
projectgroep, coördinator markt en overheid (contact ACM)
2.
Inventarisatie economische activiteiten (contracten),
bevoordelingen overheidsbedrijven, gegevensgebruik
3.
Organisatorische aanpassingen: dossiertoetsing,
kostprijsberekeningen. Niet voor: bestuursbevoegdheden en
economische bevoegdheden scheiding
4.
Besluitvorming GS, 3 juli 2012 en PS, 16 november 2012
algemeen belang aanwijzing. Informeel overleg ACM
http://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen/overig/634904781816528151.aspx
Hartelijk dank voor uw aandacht
Download