Assertive Community Treatment

advertisement
Assertive Community
Treatment
Fred Dreef, Psychiater
Altrecht
Afdeling Psychiatrie & Verslaving
ACT

Wat is het?

Voor wie geschikt?

Waarom geschikt in bemoeizorg?

Resultaten uit Utrecht
Assertive Community Treatment
Afkomstig uit USA
 Ontstaan in jaren 70
 Basisgedachte: geef ambulante zorg de
intensiteit van klinische zorg

ACT
Amerikaanse Community Psychiatry
Assertive Community Treatment
Evidence Based Practice: duidelijk
omschreven en goed onderzochte
werkwijze
 Met handboek (toolkit)
 Met meetinstrument voor trouw aan het
model (DACTS)
 En met aangetoonde relatie tussen
modelgetrouwheid en effect

Hoe ziet ACT eruit?
Multidisciplinair ambulant werkend team
 10 hulpverleners, 100 patiënten
 Outreachend
 Teamwerk
 Chronische bemoeizorg
 Praktische insteek, aansluiten bij vraag
patiënt, drang en dwang indien nodig

ACT1, Psychiatrie & Verslaving, Altrecht
Beste ACT-team van Nederland in 2007
ACT 1 Utrecht










Meewerkend teamleider
Psychiatrisch Verpleegkundigen
Maatschappelijk werkers
Ervaringswerker
Trajectbegeleider
Woonbegeleider
Sociaal juridisch medewerker
Psychiater en psychiater in opleiding
Secretaresse
Verslavingsdeskundigheid bij iedereen
Teamwerk
Alle hulpverleners betrokken bij alle
patiënten
 Dagelijkse briefing, gezamenlijke planning
 Generalisten en specialisten, iedereen
transdisciplinair
 Multidisciplinair behandelplan op basis van
ROM

ACT: voor wie?
USA:
 1% bevolking heeft Severe Mentall Illnes
 10% daarvan is ACT behoeftig
 Opnamebesparend effect bij
grootgebruikers GGZ
 Goed effect op huisvesting, tevredenheid
en contact met hulpverlening
 Beter effect bij hogere modeltrouw

ACT ook effect in Nederland?
Opnamebesparend effect niet
teruggevonden
 Wel goed effect op contact met
hulpverlening, bv. Winschoten trial
(Sytema, Wunderink): 0% uitval uit ACT
versus 30% uit reguliere chronische zorg
 Ook beter effect dan casemanagement bij
daklozen (Amsterdam, Zoeteman)

ACT in Nederland
Trimbos onderzoek (van Vugt, Kroon)
 20 teams, 9 instellingen
 Wisselende mate van modeltrouw
 2 jaar follow-up
 Meer verbetering bij patiënten bij meer
modeltrouw team

ACT: voor wie?
Dus niet alleen voor Amerikanen, maar
ook voor Nederlanders interessant
 Opgenomen in Nederlandse
multidisciplinaire richtlijn schizofrenie

ACT in bemoeizorg
Verbeteren van contact met hulpverlening
 Outreachende zorg
 Pragmatische insteek, veel praktische hulp
 Multidisciplinair team betekent minder
loketten

ACT in OGGZ: Utrechts model
OGGZ-team is voordeur
 Bemoeizorg, diagnostiek, toeleiding naar
zorg
 Indien ernstige problematiek en toeleiding
naar minder intensieve zorg niet mogelijk:
ACT
 ACT is dus een BackOffice
 Inmiddels 3 ACT teams

Caseload ACT1
80% man
 40% allochtoon
 70% schizofrenie
 70% verslaving
 20% primaire as II diagnose
 10% kliniek
 5% P.I.

Routine Outcome Monitoring
Health of the Nation Outcome Scales
(HoNOS)
 12 items: bv.. hyperactief en agressief
gedrag / cognitieve problemen /
depressieve stemming /
woonomstandigheden
 Score van 0 (geen probleem) tot 4 (ernstig
probleem met grote gevolgen)

HoNOS
Totaal score van 0 tot 48
 Vooral een volginstrument

Referentiekader:
 Ambulante patiënt: HoNOS 11
 Klinische patiënt: HoNOS 16
 ACT patiënt in Trimbosonderzoek: 17,6

Totale HoNOS scores in ACT1
Patiënten met 2 metingen in database
(N=75)
 T1: 21,6
 T2: 17,9


T3 lijkt geen verdere verbetering te geven
HoNOS scores ACT1
Verbetering op bijna alle items
 Grootste vooruitgang op:
 Woonomstandigheden 0.7
 Kwaliteit dagelijkse omgeving 0.5
 Psychotische Symptomen 0.4
 Alcohol/drugs gebruik 0.35
 Relaties 0.3

ROM II: de CAN
Camberwell Assessment of Need
 Zorgbehoeftes
 25 items
 0 geen probleem
 1 beperkt probleem, heeft al interventie
 2 ernstig probleem

CAN

Percentage onvervulde zorgbehoeftes:
T1: 32.1 %
 T2: 26.3 %

CAN

Grootste daling onvervulde zorgbehoefte
bij:
Intieme relaties 72
 Voeding
27
 Informatie
20
 Betaald Werk 46
 Geld
40

60%
16%
9%
35%
30%
Conclusies t.a.v. ACT1
Zware doelgroep
 Aanvankelijke verbetering, maar daarna
stabilisatie op hoog klachtenniveau
 Langdurige behandeling vereist
 Verdere verbetering behandeling gewenst
 Oppassen voor overspannen
verwachtingen

ACT in bemoeizorg

Is het nu de beste vorm van bemoeizorg of
niet?

Voor patiënten met ernstige problematiek
en blijvende noodzaak tot bemoeizorg is
het het beste wat we hebben.
Einde
 Dank
voor uw aandacht!
Download