Workshop 7a Dypsnoe

advertisement
Dyspnoe en COPD regionale
afspraken palliatieve zorg
Symposium palliatieve zorg
Mieke van der Linden
Gerty Peters
Nico van ‘t Hullenaar
20 oktober 2016
Dyspnoe definitie
• Onaangename gewaarwording van de
ademhaling
• Kortademigheid
• Benauwdheid
2
Voorkomen van dyspnoe
• Bij COPD 80 %
• Bij kanker 56-81 %
3
Ontstaanswijze
• “Luchthonger “
- ademcentrum verlengde merg
- impulsen van chemoreceptoren
• pCO2
pO2
• O2 toedienen
• Demping ademcentrum
opioïden
• Bevorderen longinflatie
NIV
4
Ontstaanswijze
•
•
•
•
•
5
Gevoel ademarbeid
Verhoogde weerstand luchtwegen
Stijve longen
Overgewicht
Zwakte ademhalingsspieren
Ontstaanswijze
• Een strak gevoel op de borst
• Bronchospasme
6
Ontstaanswijze
• Een snelle ademhaling
• Decompensatio cordis
vezels in de longen
7
stimulering C-
Angst om te stikken
• Emotionele aspecten
• Cognitieve aspecten
• Existentiële aspecten
8
Oorzaken
•
•
•
•
•
9
Bovenste luchtwegen
Tumor
Corpus alienum / aspiratie
Oedeem / allergische reactie
Dubbelzijdige n.recurrens parese
Oorzaken
•
•
•
•
•
•
10
Pulmonaal
Afname van ventilerend oppervlak
Interstitiële aandoeningen
Astma / COPD
Pneumonie
Longembolie
Oorzaken
•
•
•
•
11
Extra pulmonaal
Pleuravocht
Pneumothorax
VCSS
Oorzaken
•
•
•
•
•
12
Cardiaal
Myocard aandoeningen
Kleplijden
Pericarditis
Ritme stoornissen
Oorzaken
•
•
•
•
•
•
13
Overig
Zwakte ademhalingsspieren
Hoogstand diafragma
Overgewicht
Anemie
Angst
Onderzoek in palliatieve fase
• Anamnese
• Lichamelijk onderzoek
14
Onderzoek in de palliatieve fase
•
•
•
•
•
•
•
15
Op indicatie
O2-saturatie meting
Lab
Beeldvorming
Longfunctie
ECG
Bronchoscopie
Behandeling
•
•
•
•
•
16
Obstructie bovenste luchtwegen
Trachea-stoma
Laser / cauterisatie
Cryotherapie
Stent
Behandeling
•
•
•
•
•
•
17
Radiotherapie
Chemotherapie / target therapie
Luchtwegverwijders
Antibiotica
Anticoagulantia
Drainage
Behandeling
•
•
•
•
•
•
•
18
VCSS
stent / radiotherapie
Anemie
transfusie
Correctie metabole acidose
Psychische, existentionele klachten
Ademhalingsoefeningen
Houding
Doseren van inspanning
maandag 7
november 2016
Behandeling
• O2 therapie ( rollator )
• Ventilator
• Uitzuigen alleen bij trachea-canule als
er veel en/of taai sputum is
• Morfine
19
COPD
• Niet of niet geheel omkeerbare
luchtwegvernauwing
• Progressief
• Abnormale ontstekingsreactie op basis
van rook of gasdeeltjes
COPD
• Exacerbatie ( longaanval ) COPD
• Gebeurtenis in het natuurlijk beloop van
de aandoening met een acute toename
van kortademigheid, hoesten en/of
sputum, niet passend binnen de
normale dag-tot-dag variatie van de
klachten en waardoor verandering in de
reguliere behandeling van de patiënt
noodzakelijk is
COPD
•
•
•
•
Systemische afwijkingen
Spiermassa verlies
Gewichtsverlies
Pulmonale hypertensie
COPD
• Genezing is niet mogelijk
• Ziektelast ; moeheid en depressiviteit
• ( dynamische ) hyperinflatie
COPD
•
•
•
•
•
•
Prevalentie;
2,4 % mannen
1,7% vrouwen
350 000 mensen in Nederland
4,6 % van de sterfgevallen
5e oorzaak van ziekteverzuim
COPD
• Longfunctie diagnose
FEV1
GOLD I
> 80%
GOLD II
80-50 %
GOLD III
50-30 %
GOLD IV
< 30%
FEV1/VC
< 0,7
< 0,7
< 0,7
< 0,7
COPD
• Oorzaken longaanvallen
• Infecties ( viraal, bacterieel )
COPD
• Prognostisch
• 11 % na opname voor longaanval niet
meer in leven !
COPD
• Behandeling
• Kortwerkende beta-2 agonisten en
geïnhaleerde anti-cholinergica
(= combivent )
• Steroïden (= prednison )
• (Antibiotica op indicatie)
• O2-therapie bij hypoxemie
• Fysiotherapie
• Rust
Dyspnoe en COPD regionale
afspraken palliatieve zorg.
• COPD en nu GOLD IV met matige
ziektelast.
• Longaanval
• kort van adem
• benauwdheid
• doseren van inspanning
29
maandag 7
november 2016
Dyspnoe en COPD regionale
afspraken palliatieve zorg.
•
•
•
•
•
•
30
minder eetlust en gewichtsverlies
moe en mobiliteitsvermindering
ademhalingsoefeningen
goed ophoesten
Oramorph
veel last van slijm
maandag 7
november 2016
Dyspnoe en COPD regionale
afspraken palliatieve zorg.
• O2 thuis
• Depressief
• erg angstig
31
maandag 7
november 2016
Regionale afspraak COPD
1. Regionale samenwerkingsafspraak
palliatieve zorg voor mensen met COPD,
regio Oss-Uden-Veghel
• Het is van belang om regionaal goede
afspraken te maken betreffende
coördinatie en regie rol, communicatie en
bereikbaarheid van palliatieve zorg bij
mensen met COPD
32
Regionale afspraak COPD
2. Start palliatieve fase
• De palliatieve fase begint bij: (ernstige)
verslechtering in klinisch beeld,
ondergaan intensieve behandelingen
zonder (blijvend) effect, bij subjectieve
inschatting en wensen patiënt ten aanzien
van overlijden en bij inschatting
aanbreken palliatieve fase door
zorgverleners
33
Regionale afspraak COPD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
34
Prognostische factoren voor verhoogde kans op mortaliteit
< 5 jaar:
FEV 1 < 30% van voorspeld
Slechte bloedgassen
Cor pulmonale (met pulmonale hypertensie)
MRC dyspnoe schaal score van 5
BMI < 21 kg/m² of spiermassa verlies
Slechte kwaliteit van leven (CCQ)
Relevante comorbiditeit
Frequente ziekenhuisopnames voor een acute
Exacerbatie, kortere intervallen tussen opnames, beperkte
Vooruitgang na opname
Regionale afspraak COPD
• Overweeg inschakelen van het
Palliatief Advies Team
• (PAT)Oss-Uden-Veghel. Het PAT
adviseert, begeleidt en
• ondersteunt u in de zorg voor de
patiënt/cliënt. Het PAT
• neemt niet de behandeling over
35
maandag 7
november 2016
Regionale afspraak COPD
3. Coördinator van zorg is bekend:
• Of de zorgcoördinatie vanuit de 1e of 2e
lijn wordt uitgevoerd en welke functionaris
als coördinator fungeert, behandelend
arts of longverpleegkundige
36
Regionale afspraak COPD
4. Multidisciplinair zorgmanagement
• Het doel is verbetering van de kwaliteit
van leven, vermindering van
benauwdheid, pijn en angst, emotionele
en spirituele ondersteuning en patiënten
educatie
37
maandag 7
november 2016
Regionale afspraak COPD
5. Aandachtspunten zorgdossier
• Het medisch dossier van het ziekenhuis
blijft een actief dossier tot het bericht van
overlijden
• Zorgdossier wordt opgesteld tijdens
huisbezoek, vastgelegd wordt wie de
coördinator van zorg is
38
Regionale afspraak COPD
• Bespreken en vastleggen wensen
levenseinde door behandelend arts:
reanimatie, (palliatieve) sedatie,
euthanasie, existentiële vragen
• Actueel medicatieoverzicht wordt
opgenomen in het zorgdossier
39
Regionale afspraak COPD
• Relevante informatie wordt door de HA
/ SO in het zorgdossier thuis genoteerd
• De huisarts zorgt voor een overdracht
naar de Huisartsenposten OostBrabant middels het
overdrachtsformulier
40
Regionale afspraak COPD
• Zo nodig worden door de HA / SO
andere disciplines ingeschakeld zoals:
specialistisch team /
wijkverpleegkundigen / fysiotherapeut /
diëtist
41
Regionale afspraak COPD
6. Reflectie na overlijden
• Na het overlijden is zorg voor naasten
en (ver)zorgenden gewenst
42
43
Download