Specifieke scholing op het gebied van COPD

advertisement
PAUZE
Profiel
Patiënt die ondanks optimale medicamenteuze therapie klachten heeft van:
-
Dyspnoe vooral bij (lichte) inspanning
Afgenomen inspanningsvermogen
Afgenomen dagelijkse fysieke activiteit
Afgenomen kwaliteit van leven
Diagnostiek vervolg
• Voor alles is natuurlijk een zorgvuldige
anamnese van groot belang
• Belangrijk is om hierin ook:
– de persoonlijke doelen van een patiënt* en de
belemmerende factoren om die te bereiken te
achterhalen (motivational interviewing)
– helder te krijgen wat de gevolgen van de ziekte zijn
op kwaliteit van leven
* Patient Specifieke Klachtenlijst
Gedragsverandering
• Assessing: evaluatie van
– Fysieke activiteit
– Mogelijkheid en bereidheid tot veranderen
• Advising: advies geven over
– Mogelijke positieve gevolgen van
gedragsverandeing
– Hoeveelheid, intensiteit, frequentie en type
fysieke activiteit die nodig is om dit te
bereiken
Gedragsverandering
• Collaborative Agreement: samen met
patiënt
– actieplan opstellen en
– mogelijke barrières identificeren
• Assisting: patiënt helpen in het zoeken
naar hoe barrières te omzeilen
• Arranging: regelen van follow-up en geven
van feedback en ondersteuning
Afgenomen fysieke activiteit
• Vragenlijsten
– MRC-schaal
– International Physical Activity Questionnaire
– Baecke Questionnaire
– Marshall
• Meetapparatuur
MRC Dyspnoe schaal
•
•
Vragenlijst opgesteld door Medical Research
Council
5 niveaus van functioneren waarbij
kortademigheid optreedt worden beschreven
1. Ik word alleen kortademig bij inspannende
lichaamsbeweging
5. Ik ben te kortademig om buitenshuis te komen, of
ik ben te kortademig tijdens het aan- en uitkleden
•
•
Komt goed overeen met functioneren op ADL
niveau
Hulp nodig bij het invullen
Vragenlijst fysieke activiteit
Stelt 2 vragen:
Hoeveel keer per week voert u gewoonlijk
1. gedurende 20 minuten een fysiek zware
activiteit uit die u doet zweten, puffen en hijgen?
2. Gedurende 30 minuten een matig intensieve
fysieke activiteit uit die uw hartslag verhoogt of
uw ademhaling versneld?
Marshall Br.J. Sports Med 2005
Afgenomen kwaliteit van leven
• Vragenlijsten
– Clinical COPD Questionnaire
– Chronic Respiratory Disease Questionnaire
– Quality of life for respiratory illness
questionnaire (QolRIQ)
Clinical COPD Questionnaire
• Doel: inzicht krijgen in ernst van de symptomen
en van de beperkingen
• 10 vragen over klachten (4), beperkingen (4)
stemming (2). 7-punts schaal
• Patiënt kan lijst alleen invullen
• Beschikbaar in 2 versies (week en 24 uur), en in
35 talen
• Voor lijst en handleiding www.ccq.nl
Pulmonary Rehabilitation Effects
independent of Lung function
60
FEV1 <30%pred
50
40-50%
30-40%
>50
40
30
20
10
0
6MWD (m)
CRDQ (pts)
Behandelmogelijkheden COPD
QUADR (%)
11
Revalis study group 2003
Hospitalization
Hospital
admissions
Days spent in
hospital
Control
n = 41
Rehabilitation
n = 40
p
2.2 ± 1.5
1.7 ± 1.1
0.048
21.0 ± 20.7
10.4 ± 9.7
0.022
Griffiths et al. Lancet 355: 362-368, 2000.
Behandelmogelijkheden COPD
12
Belangrijke peilers FT zorg
• Gezondheidsvoorlichting:
- Ziekte-inzicht
- Stimulering tot actieve levensstijl
- Zelfmanagement
• Regelmatige check-ups tijdens de nazorg
vergroten de motivatie om gezonde
levensstijl vast te houden
Behandelmogelijkheden COPD
13
Scholing
• COPD is een complex systemische
aandoening met veel variabele parameters
in diagnostiek en therapie.
• Dus: Specifieke scholing op het gebied
van COPD
- Cursus COPD en Astma NPi, Leiden,
Leuven
- Beweegprogramma COPD NPi en
andere aanbieders
Beweegprogramma COPD
14
LoRNA
Long Revalidatie Netwerk Amsterdam
opgericht in 1996
Leden:
- 1e lijn: ca 20 praktijken
- 2e lijn: alle amsterdamse ziekenhuizen
Eisen netwerk
• Regelmatig werken met patiënten met
COPD of astma (nadere omschrijving)
• Scholing COPD NPi, Leiden of Leuven
• Scholing beweegprogramma COPD
• Actieve deelname netwerk en 80% van de
bijeenkomsten persoonlijk aanwezig
• Voeren van een transparante
verslaglegging en registratie
• Deelname scholing van het netwerk
verplicht
Doelen LoRNA
Doelen
- Afstemming van fysiotherapeutisch aanbod met
ketenzorgprogramma’s zoals Toolss zodanig
dat voor een COPD patient een passend en
kwalitatief goed beweegaanbod gegarandeerd is
- Bevorderen van de bekendheid van verwijzers met
de programma’s en van de instroom van patienten
- Bewaken van struktuur en inhoud van het
fysiotherapeutisch handelen en afstemmen met
recente wetenschappelijke ontwikkelingen
- Aansluiten bij landelijke ontwikkelingen
Ketenzorg COPD
T ransmurale
O ptimalisatie
O bstructieve
L ongaandoeningen
S choling
S amenwerking
TOOLSS
• Toolss praktijken rond de ziekenhuizen
muv AMC
• Ca 150 huisartsen en hun POH/PV
• Moeten ervaring opdoen met:
– vaststellen van functionele beperkingen bij
patiënten (MRC)
– Inzicht krijgen in het beweeggedrag van
patiënten
– motiveren van patiënten om te gaan bewegen
Huisarts
Praktijk
-verpleegkundige
-ondersteuner
Huisarts
TOOLSS BAR
Diagnose COPD / astma
Spirometrie
MRC
CCQ
Bepaling:
-Respiratoire beperking (spirometrie)
-Functionele beperking (MRC en CCQ)
LoRNA en TOOLSS
1. Patiëntprofielen uitwerken en
produkten beschrijven
2. Inhoud en organisatie samenwerking met
tandem huisarts/praktijkverpleegkundige
en/of praktijkondersteuner (POH)
Beweegprodukten
BOM
BEWEEG
PROGRAMMA
KNGF / TIGRA
LoRNA
PROTOCOL
VERLENGD
PROTOCOL
Beweegprogramma COPD
KNGF richtlijn COPD 2008
24
Reguliere sportactiviteiten
• Mensen die het advies krijgen van om te
gaan bewegen
• Mensen die longrevalidatie hebben
gevolgd in de tweede of eerste lijn en die
door moeten gaan met bewegen
Passend aanbod
Belangrijke randvoorwaarden:
- Bereikbaarheid
- Kosten
- Aansluiten bij het niveau (overdracht)
- Aanwezigheid van goede begeleiding
Integrale bekostiging
Aandachtspunten beroepsgroep
• Struktuur
– Vormen van zorggroepen
– NMA en NZA proof?
• Zorginhoudelijk
– Beweegmodules voor diverse patientprofielen
COPD
– operationaliseren van het begrip ziektelast
– indicatoren goede zorg
Zorgstandaard COPD
• Beschrijft op
hoofdlijnen waaruit de
zorg tenminste moet
bestaan.
• Doet dit vanuit het
perspectief van de
mens met COPD
• Is gebaseerd op
richtlijnen van de
betrokken
beroepsgroepen
“Uitdagingen” LoRNA
- Van netwerk naar monodisciplinaire
zorggroep
- Integrale bekostiging COPD
- Beweegprodukten ontwikkelen gebaseerd op
ziektelast
- Afstemming met huisartsen
- Overleg met zorgverzekeraars
Leerdoelen gehaald?
• Inzicht hebben in de fysiotherapeutische
behandelmogelijkheden van COPD
(KNGF richtlijn COPD 2008)
• Inzicht hebben in de regionale
samenwerking mono-en multidisciplinair
(LoRNA, Toolss, Zorgstandaard)
• Overzicht van mogelijkheden tot scholing
Met dank aan Prof.dr. Gosselink voor het beschikbaar stellen van diverse dia’s
Evaluatie
30
Vragen
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards