Licentieovereenkomst voor gebruik van Fotomateriaal

advertisement
Licentieovereenkomst voor gebruik van Fotomateriaal
De ondergetekenden:
1. Omroepvereniging MAX, statutair gevestigd te Zoetermeer, kantoorhoudende te Hilversum
(1217 GP) aan de Sumatralaan 45, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder,
de heer J. Slagter, hierna te noemen “MAX”,
en
2. Fotograaf, "Licentiegever", anderzijds;
In aanmerking nemende:
•
dat Licentiegever, behoudens eventuele rechten en aanspraken van geportretteerden,
beschikt, althans ten tijde van de ter beschikking stelling aan MAX, zal beschikken over de
algehele en onbeperkte rechten tot openbaarmaking en verveelvoudiging van het hieronder
omschreven fotomateriaal, hierna te noemen: ‘het Materiaal’;
•
dat Licentiegever, behoudens eventuele rechten en aanspraken van geportretteerden,
bevoegd en bereid is MAX ter zake van het Materiaal om niet de in deze overeenkomst
omschreven licentie te verlenen, welke licentie MAX aanvaardt.
Komen hierbij als volgt overeen:
Ter beschikking stellen van Materiaal
Licentiegever zal het hieronder omschreven Materiaal na ondertekening van deze Overeenkomst
door middel van geheugenkaart / geheugen stick / CD-ROM / DVD of andere digitale
data drager aan MAX ter beschikking stellen.
Omschrijving Materiaal
Digitale foto’s, maximale resolutie, JPEG formaat.
Licentie
Door ondertekening van dit contract verleent Licentiegever MAX een exclusieve en naar tijd en
territoir onbeperkte licentie tot gebruik van het Materiaal, een en ander als nader gespecificeerd in
de Algemene Voorwaarden.
Algemene Voorwaarden
Op deze overeenkomst zijn de op de achterzijde hiervan afgedrukte Algemene Voorwaarden van
toepassing welke integraal onderdeel uitmaken van deze overeenkomst. Door de ondertekening
van dit contract verklaart de Licentiegever zich bekend en akkoord met de inhoud en
toepasselijkheid hiervan, en meer in het bijzonder met het hierin bepaalde ten aanzien van een
door Licentiegever om niet aan MAX ter zake van het Materiaal te verlenen gebruikslicentie.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Hilversum op 11 oktober 2011,
Namens Omroep MAX
J. Slagter
Licentiegever
Algemene Voorwaarden Licentieovereenkomst
Beslissing omtrent gebruik van het Materiaal, al dan niet na (her)montage en bewerking
hiervan.
Onder de voorwaarde dat het Materiaal naar het oordeel van MAX in voldoende mate
voldoet aan de redelijke inhoudelijke- en andere kwaliteitseisen van MAX, waaronder de
eisen die MAX stelt op het gebied van vormgeving, zal MAX beslissen of zij – waar nodig
na bewerking – zal overgaan tot gebruik van het Materiaal.
Geen gebruiksverplichting MAX
MAX is, voor zover dat in deze overeenkomst voorzien is, bevoegd (delen van) het
Materiaal te gebruiken, maar is daartoe nimmer verplicht. Eventueel aankondigingen van
gebruik, binden MAX dus niet.
Licentie
Licentiegever verleent hierbij om niet aan MAX het exclusieve, onherroepelijke en
overdraagbare recht om het Materiaal of delen daarvan wereldwijd en voor onbepaalde
tijd, zelf of door derden te (doen) gebruiken. Dit recht omvat in ieder geval het recht om
het Materiaal te (doen) verveelvoudigen, - bewerken, - openbaar maken, - ter
beschikking te stellen en te distribueren via alle thans bekende en in de toekomst te
ontwikkelen openbaarmakings- en verveelvoudigingswijzen, een en ander in de ruimste
zin van het woord.
Naamsvermelding
MAX spant zich tot het uiterste in bij iedere vorm van gebruik van het Materiaal, waarbij
dat gelet op de vormgeving redelijkerwijze mogelijk is, de naam van Licentiegever te
vermelden. Fouten die terloops zijn ontstaan in verband met de naamsvermelding
leveren geen wanprestatie op aan de zijde van MAX, tenzij er sprake is van grove
nalatigheid of opzet door MAX.
Garantie
Licentiegever staat er voor in dat het Fotomateriaal geen inbreuk maakt op het
auteursrecht of op andere rechten van derden. Deze garantie is niet van toepassing op
rechten en aanspraken van geportretteerden, welke door MAX zelf zullen worden
afgehandeld.
Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards