faculteit economische en

advertisement
SLO ECONOMIE
SLO GEDRAGSWETENSCHAPPEN
SLO MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN & FILOSOFIE
KATHOLIEKE
UNIVERSITEIT
LEUVEN
VERKORTE LESREFLECTIE
Datum: 19/01/2011
Oefenles nr.: 11
Klas: 3e jaar Humane Wetenschappen
Student: Machteld Soete
Mentor: Mevrouw Biermans
Lesonderwerp:
Adolescentie (eigen beleving en beleving van andere mensen herkennen)
Als je tijdens het invullen van het lesreflectieformulier vaststelt dat de deelvragen het
gericht nadenken over je les eerder hinderen dan ondersteunen, mag je vanaf
oefenles 11 je reflecties invullen op een minder sturend reflectieformulier.
De vragen uit het uitgebreide reflectieformulier kan je eventueel als inspiratiebron
benutten.
Werden de kerndoelen bereikt? Heeft de les nog andere effecten bij de
leerlingen/studenten teweeggebracht?
De kerndoelen werden niet bereikt: de onderwerpen die mogelijk aan bod konden komen,
zijn niet besproken. De leerlingen spraken eerder over de foto zelf dan over hoe ze zich
voelden in die periode (ze vertelden me meermaals dat ze dat niet meer wisten).
Het tweede doel (beleving van anderen herkennen) werd als huistaak meegegeven. Dit
wordt bijgevolg nagegaan in de volgende les.
Wat heb je geleerd uit de vragen en aandachtspunten die je voor deze les
meegenomen hebt (zie lesvoorbereidingsformulier)?
Volledige stilte eisen van de leerlingen vooraleer aan de les begonnen wordt, is belangrijk.
Ook wanneer ik een opdracht geef die individueel gemaakt moet worden en waarbij de
leerlingen toch per twee beginnen te praten, moet ik kordater optreden.
Als ik zie dat de les op een andere manier dreigt uit te draaien dan gepland, moet ik
proberen in te grijpen (dit was in deze les echter niet gemakkelijk).
Welke adviezen en alternatieven heeft de mentor je aangereikt tijdens de
lesbespreking?
Ik had de vragen moeten overlopen en verduidelijken met een voorbeeld, zodat de leerlingen
beter wisten wat ze moesten doen.
Het bespreken van de foto’s duurde te lang. Volgens mijn mentor had ik beter meteen na de
individuele vragen de antwoorden van een aantal leerlingen (die dit wilden) klassikaal
overlopen.
Hoe zou je deze les na de opgedane ervaring opnieuw aanpakken?
Ik zou het volledig anders aanpakken. Ook het idee met de foto’s zou ik ofwel beter
uitleggen (en voorbeelden geven, maar dan suggereer ik misschien te veel) ofwel volledig
weg laten. Op welke andere manier ik de leerlingen dan kan aanzetten te reflecteren en te
vertellen over de beleving van hun eigen ontwikkeling, is me evenwel nog steeds een
raadsel.
Download