zo veel mogelijk pensioen per ingelegde euro

advertisement
ADVERTORIAL
APF: zo veel mogelijk pensioen per ingelegde euro
S
inds 1 januari 2016 is er in Nederland
een nieuw type pensioenuitvoerder
bijgekomen: het algemeen pensioenfonds
(APF). Inmiddels bestaan er zeven APF’en,
waarvan Centraal Beheer APF er een is.
Wat zijn de kansen en voordelen van
een APF? En welke conclusies kunnen
getrokken worden een jaar nadat het APF
in het leven is geroepen? Rob ter Mors,
directeur Pensioen Centraal Beheer, licht
toe.
Voor wie is het APF vooral in het leven
geroepen?
“Het APF is voortgekomen van-uit de
invulling van de IORP-richt-lijnen,
in navolging op de PPI (premiepensioeninstelling) en multi-OPF (ondernemingspensioenfonds). Het ontstaan
komt voort uit het feit dat veel
pensioenfondsen groeiende problemen
hebben met de invulling van het
bestuur en schaalgroottevoordelen. De
toekomstbestendigheid van deze fondsen
komt in het geding. Het wordt moeilijker
om aan alle eisen voor onder andere
professioneel bestuur te voldoen die De
Nederlandse Bank (DNB) in de loop der
jaren verder heeft aangescherpt. Een
oplossing daarvoor is overstappen naar
een APF.”
Waarom is een APF een goed idee ten
opzichte van andere pensioenoplossingen?
“Een voordeel is dat het APF gebruikmaakt
van
één
goed
geëquipeerd
en
professioneel bestuur, dat schaalvoordeel
kan toepassen doordat verschillende
pensioenfondsen worden samengevoegd.
De fondsen en werkgevers worden
opgedeeld in kringen: multiclient-kringen
met meerdere werkgevers en voormalige
pensioenfondsen of een enkele kring
voor een pensioenfonds dat liquideert.
Zo kan het pensioenfonds de identiteit
behouden en ondertussen baat hebben
bij de schaal- en governance-voordelen.
Tevens kunnen ze direct gebruikmaken
van het innovatief vermogen van het APF
en zo hun uitvoering vandaag, morgen
en overmorgen borgen. Verzekeraars
met pensioenregelingen moeten harde
garanties geven op de pensioenen die
ze uitkeren en daardoor voldoen aan
hele hoge kapitaaleisen. Dat betekent
veel kapitaal aanhouden en heel solide
beleggen. Door de lage rente, het risico
van langer leven en de hogere kosten, zijn
de premies erg gestegen. Dit wordt voor
veel werkgevers te duur. Een APF hoeft
niet aan de hoge kapitaaleisen te voldoen
en hoeft geen harde garantie te geven
op de hoogte van de uitkering; die kan
fluctueren. Daardoor kan een APF anders
en risicovoller beleggen en is de kans op
indexatie hoger. Een APF biedt zowel DBregelingen, waarbij men uitgaat van een
reële uitkering, als DC-regelingen, waarbij
het premiebedrag vastligt. Door alles
in één fonds te beheren, kan collectief
belegd worden en schaalvoordeel behaald
worden.”
Gaat een APF niet ten koste van de
zeggenschap of inspraak van de
deelnemer?
“Nee
juist
niet.
Bij
een
APF
hebben werkgever, werknemer en
gepensioneerde
veel
zeggenschap
over de eigen pensioenregelingen. De
werkgever belandt in een APF in een
kring met meerdere werkgevers, die
een afvaardiging van de werkgever,
werknemer en gepensioneerde in een
belanghebbendenorgaan krijgt. Een
fonds dat zich liquideert vormt doorgaans
een eigen kring en vaardigt daarbij
een eigen belanghebbendenorgaan af.
Bij het Centraal Beheer APF heeft elke
deelnemer en werkgever stemrecht.
De belanghebbendenorganen hebben
een controlerende en adviserende
functie naar het bestuur van het APF. Zij
hebben op bepaalde punten advies- en
goedkeuringsrechten. Bij een APF heb
je op die manier veel meer invloed dan
je bij een verzekeraar of PPI zou hebben,
waar een premie of beleggingsbeleid
vastgesteld is waar niets aan te
veranderen is. Er wordt weleens gedacht
dat de werkgever geen zeggenschap in
het APF heeft, maar niets is minder waar.
Hoe weet een werkgever of een APF
straks een goed pensioen oplevert voor
zijn deelnemers?
“De meningen zijn verdeeld over wat een
‘goed pensioen’ precies is. De gedachte
dat dit 70 procent van het laatstverdiende
salaris moet zijn, is losgelaten. Waar
men het over eens is: voor een goed
pensioen moet verantwoord risico
genomen worden, daarom is beleggen
noodzakelijk. De risicobereidheid wordt
bij de DC-regeling van het Centraal
Beheer APF bij de deelnemers gemeten
en op basis van die meting ingesteld. Het
inrichten van de juiste beleggingsmix is
daarbij op deelnemersniveau geregeld.
Er wordt elke maand getoetst of het
benodigde
streefbedrag
voor
die
deelnemer gehaald gaat worden. De
optimale beleggingsmix wordt op basis
van de situatie en de risicohouding van
de deelnemer indien nodig maandelijks
bijgesteld. De beleggingsmix wordt
bijgesteld als er wijzigingen optreden in
de persoonlijke situatie, bijvoorbeeld bij
scheiding. Er wordt alles aan gedaan om
het netto besteedbaar inkomen te halen.”
Is communicatie met deelnemers lastig
in zo’n groot geheel?
“Centraal Beheer APF heeft veel werk
gemaakt van de communicatie naar de
deelnemers. Vrijwel alle communicatie
verloopt digitaal. Zo zijn er werkgeversen werknemersportalen ingericht, waar je
ziet wat er met de pensioenen gebeurt en
waar je direct aanpassingen kunt maken.
Werknemers kunnen inzicht krijgen in
het effect van bijvoorbeeld eerder met
pensioen gaan en in het totaalplaatje voor
hun oudedagvoorziening. Er zijn filmpjes
te bekijken met uitleg over de impact van
life events op je pensioen. Werkgevers
kunnen op dagelijkse basis facturatie
en specificaties inzien. Een werkgever
met zowel DB- als DC-regelingen kan
die in hetzelfde portaal bekijken. De
digitale communicatie is uitgebreid
met allerlei contactmogelijkheden. Zo
zijn er uitnodigingen om voorlichting
te geven of persoonlijke gesprekken
met werknemers te houden. Je ziet
dat werkgevers hier veel gebruik van
maken. Communicatie wordt steeds
belangrijker. Essentieel hierbij is de ‘taal’
die gesproken wordt; die moet helder zijn.
Daarom wordt in de informatie het netto
besteedbaar inkomen gebruikt, in euro’s
van vandaag de dag; dat is begrijpelijk
voor iedereen.”
Rob ter Mors
Hoe zit het met de onafhankelijkheid
van een APF dat door een verzekeraar is
opgezet?
“Bestuurders van een APF worden door
DNB getoetst. Bestuurders moeten het
belang voor de deelnemers vooropstellen.
Deelnemers moeten er zeker van zijn dat
zij per ingelegde euro zo veel mogelijk
pensioen krijgen. Deze belangen moeten
worden behartigd door de bestuurders.
Daarom is het Centraal Beheer APF een
volledig onafhankelijke stichting zonder
winstoogmerk. Het bestuur toetst continu
de kwaliteit van de uitbestedingspartners
en kan bij onvoldoende presteren na het
verlopen van het contract de banden
met de oprichter en uitvoeringspartners
verbreken. Essentie is dat de stichting
losstaat van de initiatiefnemer het
bestuur
volledige,
onafhankelijke,
eindverantwoordelijkheid heeft.”
Welke bredere ontwikkelingen spelen
er op pensioengebied?
“Het pensioen krijgt meer aandacht
in Nederland. Werkgevers proberen
dit steeds beter over te brengen aan
hun werknemers. Dit past in de trend
dat pensioenen steeds individueler
worden. Er spelen discussies rondom
transparantie,
betaalbaarheid
en
inrichting van het pensioenstelsel en
uitstel van de pensioenleeftijd. Mensen
moeten en willen hier beter van op de
hoogte zijn. Werknemers van nu zijn
niet meer hun leven lang in dienst van
dezelfde werkgever en stappen vaker over
van pensioenaanbieder. Ook ontstaan er
mogelijkheden zoals het deeltijdpensioen,
waarmee een werknemer alvast minder
gaat werken. Dit vraagt flexibele
arbeidsvoorwaarden van werkgevers.”
Wat ziet u als u de balans opmaakt na
één jaar APF?
“Opvallend is het vermogen dat de APF’en
in zeer korte tijd hebben verzameld; in
totaal ongeveer net zoveel als de PPI’s
in vele jaren bijeen hebben gekregen.
Het Centraal Beheer APF heeft al een
vermogen van meer dan 1 miljard. Het
schaalvoordeel laat zich dus echt in de
praktijk zien. De harde garanties tegen
de hoge kosten voor de werkgevers waren
niet meer in balans. Bij een APF zien we
werkgevers instappen omdat die balans
beter is, doordat de premie lager ligt
en indexatie mogelijk is. Zo geven we
concreet invulling aan onze ambitie om
zoveel mogelijk pensioen tegen elke euro
inleg uit te keren.”
Meer informatie
Centraal Beheer Algemeen Pensioen Fonds
(055) 579 20 19
www.centraalbeheerapf.nl
Download