Overeenkomst gedeelde zekerheden op WFZ

advertisement
CONCEPT
Overeenkomst gedeelde zekerheden op WFZ-activa
De ondergetekenden,
1.
Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector, gevestigd te Utrecht, hierna ook te noemen: WFZ,
2.
*de Staat der Nederlanden, hierna ook te noemen: VWS,
3.
* (invullen: naam provincie), hierna ook te noemen: Provincie,
4.
* (invullen: naam gemeente), hierna ook te noemen: Gemeente,
5.
* (invullen: naam bank), gevestigd te * (invullen: vestigingsplaats bank), hierna ook te noemen: Bank,
WFZ*, VWS*, Provincie*, Gemeente* en Bank, hierna tezamen ook te noemen: Partijen, en ieder apart een
Partij,
nemen het volgende in aanmerking:
-
dat medeondergetekenden Stichting *, gevestigd te *, hierna ook te noemen: *, Stichting *, gevestigd te *,
hierna ook te noemen: *, en Stichting *, gevestigd te *, hierna ook te noemen: *, onderling
(bedrijfs)economisch en organisatorisch een sterke mate van verbondenheid kennen en om die reden door
WFZ beoordeeld en behandeld worden als waren zij één deelnemende rechtspersoon bij WFZ.
*, * en *, hierna tezamen ook te noemen: Zorginstellingen, en ieder apart een Zorginstelling;
-
*dat WFZ een borgtocht ten behoeve van een door de medeondergetekende *(invullen: naam
kredietnemer) statutair gevestigd te *(invullen: vestigingsplaats kredietnemer), hierna ook te noemen:
Zorginstelling opgenomen lening(en) heeft afgegeven c.q. voornemens is een borgtocht ten behoeve van
door de*een Zorginstelling op te nemen lening(en) voor de financiering van vaste activa af te geven;
-
dat de Zorginstelling*en door de afgifte van de borgtocht door WFZ gebonden is aan hetgeen bepaald is in
artikel 17 van het Reglement van Deelneming WFZ, inhoudende dat WFZ zich voor de vordering uit
subrogatie of regres voortvloeiend uit betaling onder de door haar afgegeven borgtocht dient te kunnen
verhalen op die roerende zaken en onroerende zaken waarvoor een lening is aangegaan die door WFZ is
geborgd, hierna ook te noemen: WFZ-activa;
-
*dat door VWS één of meer garanties zijn verstrekt ten behoeve van door de*een Zorginstelling*en
opgenomen lening(en), voor de financiering van onroerende zaken (WFZ-activa en/of andere onroerende
zaken dan WFZ-activa, hierna te noemen: Niet-WFZ-activa);
Overeenkomst gedeelde zekerheden op WFZ-activa
Paraaf:
Pagina 1 van 7
CONCEPT
-
*dat de Zorginstelling*en ten gunste van VWS een positieve/negatieve hypotheekverklaring heeft*hebben
verstrekt c.q. zal*zullen verstrekken met betrekking tot de onroerende zaken waarvoor een lening(en)
is*zijn aangegaan die door VWS is*zijn gegarandeerd;
-
*dat door Provincie één of meer garanties zijn verstrekt ten behoeve van door de*een Zorginstelling*en
opgenomen lening(en) voor de financiering van onroerende zaken (WFZ-activa en Niet-WFZ-activa);
-
*dat de Zorginstelling*en ten gunste van Provincie een positieve/negatieve hypotheekverklaring
heeft*hebben verstrekt c.q. zal*zullen verstrekken met betrekking tot de onroerende zaken waarvoor een
lening(en) is*zijn aangegaan die door Provincie is*zijn gegarandeerd;
-
*dat door Gemeente één of meer garanties zijn verstrekt ten behoeve van door de*een Zorginstelling*en
opgenomen lening(en) voor de financiering van onroerende zaken (WFZ-activa en Niet-WFZ-activa);
-
*dat de*een Zorginstelling*en ten gunste van Gemeente een positieve/negatieve hypotheekverklaring
heeft*hebben verstrekt c.q. zal*zullen verstrekken met betrekking tot de onroerende zaken waarvoor een
lening(en) is*zijn aangegaan die door Gemeente is*zijn gegarandeerd;
-
*dat door de Bank leningen ter beschikking zijn of worden gesteld aan de*een Zorginstelling*en voor onder
meer de financiering van roerende zaken en/of onroerende zaken (WFZ-activa en Niet-WFZ-activa);
-
*dat de*een Zorginstelling*en ten gunste van de Bank een positieve/negatieve hypotheekverklaring
heeft*hebben verstrekt c.q. zal*zullen verstrekken met betrekking tot de onroerende zaken alsmede een
eerste pandrecht met betrekking tot de roerende zaken waarvoor lening(en) ter beschikking is*zijn gesteld;
-
Partijen wensen bij deze (een aantal van) hun rechten en verplichtingen en afspraken verband houdende
met of voortvloeiende uit (de uitoefening van) de huidige of toekomstige zekerheidsrechten schriftelijk vast
te leggen;
en verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
1.
De considerans maakt integraal onderdeel uit van deze overeenkomst.
Verdeling van verhaal
2.
Partijen verklaren bekend te zijn met de door Zorginstelling*en aan ieder van Partijen verstrekte c.q. te
verstrekken positieve hypotheekverklaringen dan wel andere verklaring c.q. zekerheid die hier van belang
is.
3.
Partijen hebben als uitgangspunt dat iedere Partij zich in principe dient te verhalen op die activa die door
die respectievelijke Partij geheel of gedeeltelijk is of wordt gefinancierd dan wel gegarandeerd.
Overeenkomst gedeelde zekerheden op WFZ-activa
Paraaf:
Pagina 2 van 7
CONCEPT
4.
Partijen verplichten zich, voor zover de onroerende zaken c.q. roerende zaken betreft waarvoor door
Zorginstelling*en leningen zijn aangegaan die door *WFZ *en/of VWS *en/of Provincie *en/of Gemeente
zijn geborgd en waarvoor ook Bank een (ongeborgde) financiering heeft verstrekt ten aanzien waarvan zij
zekerheid heeft verkregen, de zekerheid/zekerheden jegens elkaar gelijk in rang te doen zijn en met
betrekking tot deze zekerheid/zekerheden te allen tijde zoveel mogelijk uniform na gezamenlijk overleg op
te treden, tenzij alsdan in goed overleg en gezamenlijk schriftelijk anders wordt besloten.
5.
Indien en voor zover sprake is van door *WFZ *en/of VWS *en/of Provincie *en/of Gemeente geborgde
financiering en door Bank verstrekte ongeborgde financiering van WFZ-activa naast elkaar, delen WFZ*,
VWS*, Provincie*, Gemeente *en Bank de opbrengsten van die desbetreffende WFZ-activa bij eventuele
executie naar rato van de dan uitstaande financieringen respectievelijk borgingen.
6.
Dit betekent dat *WFZ *alsmede VWS *alsmede Provincie *alsmede Gemeente zich niet in eerste instantie
– c.q. niet in gelijke rang als de Bank – verhaalt*verhalen op Niet-WFZ-activa. Bank verhaalt zich niet in
eerste instantie – c.q. niet in gelijke rang als *WFZ *en/of VWS *en/of Provincie *en/of Gemeente - op
roerende en onroerende zaken die niet gedeeltelijk door de Bank (ongeborgd) wordt gefinancierd.
7.
Bij ongeborgde financiering van Niet-WFZ-activa kan de Bank zich verhalen op deze activa. Voorts kan de
Bank zich verhalen op een eventuele restant-opbrengst van WFZ-activa, nadat *WFZ *en/of VWS *en/of
Provincie *en/of Gemeente zich op die activa hebben*heeft verhaald.
8.
Indien sprake is van de situatie dat de WFZ-activa (mede) is gefinancierd met door *WFZ *en/of VWS
*en/of Provincie *en/of Gemeente geborgde leningen, terwijl de Niet-WFZ-activa geheel of gedeeltelijk is
gefinancierd met ongeborgde leningen van de Bank, en *WFZ *en/of VWS *en/of Provincie *en/of
Gemeente uit hoofde van regres of subrogatie na voldoening van de borgtocht na verhaal op WFZ-activa
een restvordering hebben*heeft, delen*deelt *WFZ *en/of VWS *en/of Provincie *en/of Gemeente als
concurrente crediteur mee bij verhaal op Niet-WFZ-activa. Indien en voorzover de Bank wat betreft het
zekerheidsverhaal een voorrangpositie ten aanzien van de Niet-WFZ-activa formeel en tijdig heeft
vastgelegd, dient *zowel *WFZ *als VWS *als Provincie *als Gemeente die voorrangpositie te respecteren.
*Zowel *WFZ *als VWS *als Provincie *als Gemeente zal zich in die gevallen eerst dan verhalen op de
Niet-WFZ-activa, nadat Bank zich hierop heeft verhaald. In situaties waarin Bank niet, of niet tijdig een
formeel zekerheidsrecht heeft gevestigd op de Niet-WFZ-activa, zal geen sprake zijn van enige vorm van
achterstelling van *WFZ *noch VWS *noch Provincie *noch Gemeente bij verhaal op Niet-WFZ-activa.
9.
Indien na ondertekening van deze overeenkomst de situatie verandert, in die zin dat bij de financiering van
WFZ-activa niet langer sprake meer is van gedeeltelijke ongeborgde bancaire financiering, maar louter van
door *WFZ *en/of VWS *en/of Provincie *en/of Gemeente geborgde financiering, en de 'naar-rato' verdeling
niet langer van kracht is, kan deze overeenkomst worden gecontinueerd indien Bank hier prijs op stelt met
het oog op de verhaalspositie van Bank op WFZ-activa nadat *WFZ *en/of VWS *en/of Provincie *en/of
Gemeente zich als eerste op die activa hebben/heeft verhaald. Alsdan zijn echter alle artikelen, die zien op
afspraken over de verdeling van opbrengsten uit zekerheden gevestigd op WFZ-activa van deze
overeenkomst niet langer van kracht.
Overeenkomst gedeelde zekerheden op WFZ-activa
Paraaf:
Pagina 3 van 7
CONCEPT
Verhaal op WFZ-activa waarop aan Partijen zekerheidsrechten zijn verstrekt
10. In geval *WFZ*, VWS*, Provincie *en Gemeente leningen heeft*hebben geborgd ten behoeve van WFZactiva en Bank een andere (ongeborgde) lening heeft verstrekt ten behoeve van WFZ-activa, hiertoe ten
behoeve van Partijen zekerheden zijn verstrekt op WFZ-activa en Partijen de zekerheden willen uitwinnen,
zullen *WFZ*, VWS*, Provincie*, Gemeente *en Bank bij gehele of gedeeltelijke executoriale of
onderhandse uitwinning van de gezamenlijke hypotheek en/of het gezamenlijke pandrecht, dan wel
onderhandse verkoop ter voorkoming van uitwinning, de netto-opbrengst daarvan (derhalve de opbrengst
verminderd met de uitwinningskosten c.q. verkoopkosten en de kosten die ter bescherming van de
gezamenlijke belangen door *WFZ*, VWS*, Provincie*, Gemeente *en Bank zijn gemaakt) met
inachtneming van het bepaalde in de wet en het hierna bepaalde in deze overeenkomst aangewend
worden als volgt:
a.
indien de netto-opbrengst toereikend is voor de voldoening van alle vorderingen, vermeerderd met
rente en kosten, van *WFZ*, VWS*, Provincie*, Gemeente *en Bank op de Zorginstelling*en, zal elk
der Partijen geheel worden voldaan. Een eventueel positief restant zal daarna beschikbaar komen voor
de overige vorderingen van Bank op de Zorginstelling*en uit anderen hoofde;
b.
indien de netto-opbrengst niet toereikend is voor de voldoening van de uitstaande vorderingen,
vermeerderd met rente en kosten, zal de netto-opbrengst worden verdeeld naar rato van ieders
vordering uit hoofde van de financiering van de geëxecuteerde onroerende zaken en roerende zaken
c.q. de regresvordering uit hoofde van bovenbedoelde borgtocht.
11. Onder vorderingen wordt tevens verstaan de lopende rente en overeengekomen kosten. Tevens zijn in
artikel 10 onder vorderingen begrepen de ten laste van de dispositieruimte onder de faciliteit voor rekening
en risico van de Zorginstelling*(en) aangegane voorwaardelijke verplichtingen, zoals die uit hoofde van
door Bank gestelde bankgaranties. Bij ontslag uit, respectievelijk het vervallen van een dergelijke
verplichting zal het daarop betrekking hebbende gedeelte van de netto-opbrengst, indien en voor zover
uitgekeerd, worden verdeeld.
12. In geval *WFZ*, VWS*, Provincie *en Gemeente leningen heeft*hebben geborgd ten behoeve van WFZactiva en Bank een andere (ongeborgde) lening heeft verstrekt ten behoeve van WFZ-activa, hiertoe ten
behoeve van Partijen zekerheden zijn verstrekt op WFZ-activa en Partijen de zekerheden willen uitwinnen,
zal *Bank met inachtneming van het gestelde in artikel 4 als coördinatrice optreden in alle
aangelegenheden betreffende de vestiging en uitoefening van de zekerheidsrechten. *Bank is bevoegd
haar functie van coördinatrice neer te leggen in geval van voldoening van haar vorderingen op
Zorginstelling*en. In dat geval zullen alle rechten en bevoegdheden die krachtens deze overeenkomst aan
*Bank c.q. *WFZ*, VWS*, Provincie*, Gemeente *en Bank gezamenlijk toekomen, ten volle toekomen aan
*WFZ*, VWS*, Provincie* en Gemeente en kunnen deze alleen door *WFZ*, VWS*, Provincie *en
Gemeente worden uitgeoefend. *WFZ*, VWS*, Provincie*, Gemeente *en Bank zullen ieder alle externe
kosten dragen die één van de Partijen zal maken ter zake van feitelijke en/of rechtshandelingen die door de
Partijen gezamenlijk noodzakelijk worden geacht ter bescherming van hun gezamenlijke belangen en/of ter
verdere uitvoering van deze overeenkomst in dezelfde verhouding als zij ex artikel 3 in de opbrengst delen.
Overeenkomst gedeelde zekerheden op WFZ-activa
Paraaf:
Pagina 4 van 7
CONCEPT
13. In geval *WFZ *en/of VWS *en/of Provincie *en/of Gemeente een lening heeft*hebben geborgd ten
behoeve van WFZ-activa en Bank een andere (ongeborgde) lening heeft verstrekt ten behoeve van WFZactiva, hiertoe ten behoeve van Partijen zekerheden zijn verstrekt op WFZ-activa en Partijen de
zekerheden willen uitwinnen, zal de opbrengst van de executoriale of onderhands uitgewonnen hypotheek
c.q. onderhandse verkoop ter voorkoming van uitwinning, dienen te worden gestort op een alsdan nader
aan te geven 'boedelrekening' bij de coördinatrice welke rekening ten name van Partijen wordt gesteld.
Overig
14. Indien *WFZ*, dan wel VWS*, dan wel Provincie*, dan wel Gemeente*, dan wel Bank tot
hypotheekvestiging dan wel tot vestiging van een pandrecht op grond van de positieve
hypotheek/pandverklaring wenst over te gaan, zal zij de andere Partij*en van haar voornemen daartoe
schriftelijk in kennis stellen, na ontvangst van welke kennisgeving zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
30 dagen, in onderling overleg zal worden beslist of Partijen hun rechten geldend zullen maken. Indien
binnen bedoelde termijn geen overeenstemming wordt bereikt omtrent gezamenlijk geldend maken van
bedoelde rechten dan is elk der Partijen na afloop van die termijn gerechtigd alsnog tot hypotheek
vestiging/vestiging van pandrecht over te gaan. Een hypotheekrecht zal te allen tijde ten gunste van *WFZ*,
VWS*, Provincie*, Gemeente *en Bank, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, worden gevestigd voor al
hetgeen Partijen van de Zorginstelling*en nu of te eniger tijd uit welken hoofde ook te vorderen hebben of
zullen hebben, tenzij één Partij c.q. Partijen niets meer te vorderen heeft of hebben van de
Zorginstelling*en dan wel alsdan schriftelijk bevestigt of bevestigen af te zien van het recht van
hypotheekvestiging. Een pandrecht zal te allen tijde ten gunste van *WFZ*, VWS*, Provincie*, Gemeente
*en Bank, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, worden gevestigd voor al hetgeen *WFZ*, VWS*,
Provincie*, Gemeente en Bank van de Zorginstelling*en nu of te eniger tijd uit welken hoofde ook te
vorderen hebben of zullen hebben, tenzij *WFZ*, VWS *, Provincie*, Gemeente *dan wel Bank niets meer
te vorderen heeft of hebben van de Zorginstelling*en dan wel alsdan schriftelijk bevestigt of bevestigen af
te zien van het recht van vestiging van pandrecht.
15. *WFZ*, VWS*, Provincie*, Gemeente *en Bank komen overeen elkaar desgevraagd volledig te informeren
over en inzicht te verschaffen in de relatie met de*een Zorginstelling*en, tenzij zulks in strijd zou zijn met de
wettelijke of contractuele verplichtingen of in acht te nemen zorgvuldigheid jegens de Zorginstelling*en.
16. De ontwikkelingen in de zorgsector vragen extra aandacht en zorgvuldigheid van alle betrokken partijen.
Zorginstellingen ontplooien steeds vaker initiatieven buiten de strikte grenzen van de zorg. De grenzen
tussen het 'publieke' en' private' domein dreigen soms diffuus te worden. Daardoor kunnen situaties
ontstaan waarin sprake is van vergaande financiële, juridische of bouwkundige vervlechting. Precieze
afbakening van de activa en de reikwijdte van de zekerheden kan daardoor onduidelijk en bemoeilijkt
worden. *WFZ*, VWS*, Provincie*, Gemeente *en Bank hebben als uitgangspunt dat het domein waarop
eventueel verhaal door respectievelijke Partijen plaats dient te vinden, in financiële, juridische of
bouwkundige zin zodanig gescheiden gehouden dient te worden (bijvoorbeeld door kadastrale splitsing) dat
over de uitoefening van zekerheidsrechten geen misverstanden tussen Partijen kunnen ontstaan. Indien
situaties bestaan of dreigen te ontstaan die met dit uitgangspunt conflicteren zal zo spoedig mogelijk
Overeenkomst gedeelde zekerheden op WFZ-activa
Paraaf:
Pagina 5 van 7
CONCEPT
overleg tussen *WFZ*, VWS*, Provincie*, Gemeente *en Bank plaatsvinden met als doel het probleem op
te lossen.
17. Indien *WFZ*, VWS*, Provincie*, Gemeente *of Bank (een deel van) zijn rechten en verplichtingen uit
hoofde van de faciliteit wenst over te dragen aan een derde, kan zulks slechts geschieden nadat de
overnemende partij verklaart dat zij de rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst
onverkort overneemt.
18. Tegenover elkaar zullen de gewaarmerkte uittreksels uit de boeken van elk der Partijen gelden als volledig
bewijs van hun vorderingen op de*een Zorginstelling*en.
19. Noch *Bank in haar hoedanigheid van coördinatrice, noch haar werknemers of derden, die voor haar in
genoemde hoedanigheid werkzaamheden verrichten, zijn aansprakelijk tegenover *WFZ*, VWS*, Provincie
*en Gemeente voor enig handelen of nalaten of uitwinnen van zekerheid, behoudens in geval er sprake is
van opzet of grove schuld.
20. De Zorginstelling*en verklaart*verklaren door medeondertekening van deze overeenkomst kennis te
hebben genomen van de in deze overeenkomst gemaakte afspraken en verklaart*verklaren ingeval van
hypotheekverlening op grond van de door haar afgegeven positieve hypotheekverklaringen dit alleen te
doen indien *zowel *WFZ*, VWS*, Provincie*, Gemeente *en Bank, zowel gezamenlijk als ieder
afzonderlijk, als hypotheeknemers in de hypotheekakte zijn vermeld, tenzij één van deze Partijen schriftelijk
heeft bevestigd niet als hypotheeknemer te worden aangemerkt.
De Zorginstelling*en verklaart door medeondertekening van deze overeenkomst kennis te hebben
genomen van de in deze overeenkomst gemaakte afspraken en verklaart ingeval van pandrechtverlening
op grond van de door haar afgegeven eerste pandrecht, dit alleen te doen indien *zowel *WFZ*, VWS *,
Provincie*, Gemeente *en Bank, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, als pandhouders in de pandakte
zijn vermeld, tenzij één van deze Partijen schriftelijk heeft bevestigd niet als pandhouder te worden
aangemerkt.
21. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend
uit of verband houdend met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter te Utrecht.
22. Aanvullingen en/of wijzigingen van deze overeenkomst kunnen slechts schriftelijk door Partijen worden
overeengekomen.
Overeenkomst gedeelde zekerheden op WFZ-activa
Paraaf:
Pagina 6 van 7
CONCEPT
Aldus in *voud getekend,
Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector
Naam:
H.J. Bellers
Functie:
directeur
Plaats:
Utrecht
Datum:
________________________
*De Staat der Nederlanden, namens deze,
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze,
Naam:
H.J. Bellers
Functie:
directeur van het Waarborgfonds voor de Zorgsector
Plaats:
Utrecht
Datum:
________________________
*(naam provincie)
Naam: ________________________
Functie: ________________________
Plaats: ________________________
Datum: ________________________
*(naam gemeente)
Naam: ________________________
Functie: ________________________
Plaats: ________________________
Datum: ________________________
*(naam bank)
Naam: ________________________
Naam: ________________________
Functie: ________________________
Functie: ________________________
Plaats: ________________________
Plaats: ________________________
Datum: ________________________
Datum: ________________________
(naam zorginstelling)
Naam: ________________________
Functie: ________________________
Plaats: ________________________
Datum: ________________________
Overeenkomst gedeelde zekerheden op WFZ-activa
Paraaf:
Pagina 7 van 7
Download