Projectplan inclusief toelichting

advertisement
Sjabloon projectplan
PROJECTPLAN
Naam opdrachtgever
Versie: 0.0
Doc. nummer:
Datum: dd-mm-jj
Voor akkoord:
Datum:
Naam opsteller
Naam projectleider
Projectcode
Het projectplan wordt door de projectmanager in overleg met opdrachtgever, gebruikers, projectteam,
beheerders/gebruikers etc. opgesteld. Je maakt een projectplan voor het gehele project echter de
detailuitwerking maak je voor de eerstkomende fase.
Managementsamenvatting
In de managementsamenvatting van het projectplan worden de volgende onderdelen kort toegelicht:
- achtergrond
- projectdoelstelling
- projectresultaat
- afbakening en randvoorwaarden
- fasering
- beheersing (Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie)
- risico’s
- afhankelijkheden/interfaces.
- beslismomenten (mijlpalenplanning).
Achtergrond (zie ook tekst bij de projectopdracht)
Projectdoel (zie ook tekst bij de projectopdracht)
Projectresultaat
Afbakening: Wat is het resultaat niet?
Randvoorwaarden
Aanpak/werkwijze
Fasering: activiteiten, en (tussen)resultaten/producten
Pagina: 1 van 3
Sjabloon projectplan
Fasering /
activiteiten
Fase 2:
DEFINITIEFASE
(Tussen)resultaten/producten:
Start
datum
Eind
datum
Minimaal:
projectplan, eventueel incl. een activiteitenplan,
mijlpalenplan, capaciteitsplan en financieelplan
detailplan voor de ontwerpfase
en eventueel aangevuld met:
definitieve business case
bijgesteld programma van eisen
project start-up workshop of een kick-off
gedetailleerde productomschrijvingen
plannen zoals een stakeholderanalyse, risicoanalyse,
auditplan etc.
Activiteiten die in deze fase worden uitgevoerd zijn:
Minimaal:
gedetailleerd ontwerp (bestek)
detailplan voor de voorbereidingsfase
en eventueel aangevuld met:
test- en implementatieplan
acceptatieprocedure
Activiteiten die in deze fase worden uitgevoerd zijn:
Fase 3:
ONTWERPFASE
Minimaal:
beschikbare resources (mensen en middelen)
ingerichte projectomgeving
detailplan voor de realisatiefase
Activiteiten die in deze fase worden uitgevoerd zijn:
Fase 4:
VOORBEREIDING
Minimaal:
gerealiseerde, goedgekeurde en overgedragen resultaten
opgeleide gebruikers
ingerichte beheersorganisatie
detailplan voor de nazorgfase
Activiteiten die in deze fase worden uitgevoerd zijn:
Fase 5:
REALISATIEFASE
Minimaal:
resultaat (zonder teveel restpunten en “kinderziektes”)
decharge van het project
overgedragen projectarchief
goed ingewerkte gebruikers en beheerders
Activiteiten die in deze fase worden uitgevoerd zijn:
Fase 6:
NAZORG
Pagina: 2 van 3
Sjabloon projectplan
Projectbeheersing: Tijd
Maken van de planning;
Beheersen; Projectbeheersing Tijd is te verdelen in globaal te verdelen in twee aspecten:
- Wat ga je doen om het plan zo te laten verlopen als gepland en hoe controleer je dat?
- Wat ga je bij een planning doen als het plan niet wordt gerealiseerd?
Projectbeheersing: Geld
Bepalen van de kosten, opstellen ramingen e.d.;
Beheersen; Projectbeheersing Geld is onder te verdelen in:
- Wat ga je doen om het kostenplan zo te laten verlopen als gepland en hoe controleer je
dat?
- Wat ga je doen als niet conform het plan wordt gerealiseerd?
Projectbeheersing: Kwaliteit
Bepalen van de kwaliteit;
Beheersen: Projectbeheersing Kwaliteit is onder te verdelen in:
- Wat ga je doen om het plan zo te laten verlopen als gepland?
- Wat ga je doen als het plan niet wordt gerealiseerd?
Projectbeheersing: Informatie
Bepalen van de informatie;
Beheersen Projectbeheersing Informatie is onder te verdelen in:
- Wat ga je doen om het plan zo te laten verlopen als gepland?
- Wat ga je doen als het plan niet wordt gerealiseerd?
Projectbeheersing: Organisatie
Bepalen van de organisatie;
Rol
Opdrachtgever
Projectmanager
Projectbureau
Deelprojectleiders
Wie
Naam
Naam
Naam
Namen
Verantwoordelijk-/bevoegdheden (zie sjabloon Organisatieplan)
……………
…………….
……………..
……………..
Beheersen: Projectbeheersing Organisatie is onder te verdelen in:
- Wat ga je doen om de organisatie zo te laten verlopen als gepland?
- Wat ga je doen als de organisatie niet goed functioneert?
Pagina: 3 van 3
Download