CIZinfo

advertisement
Respijtverblijf
Tot 1 januari 2011 kon een cliënt met een indicatie voor ‘Verblijf (VB) tijdelijk’ etmalen
‘sparen’ om, bijvoorbeeld tijdens de vakantie van de mantelzorger, te kunnen verblijven
in een instelling. Bij de functie ‘Kortdurend Verblijf’ kan niet gespaard worden.
Met respijtverblijf wordt bedoeld, dat de verzekerde in verband met uitval van de
mantelzorg (bijvoorbeeld door ziekenhuisopname of vakantie van de mantelzorger)
tijdelijk (voor de duur van de uitval) kan verblijven in een zorginstelling. Het gaat om
verblijf in een instelling voor vier of meer aaneengesloten etmalen.
Wanneer komt iemand in aanmerking voor respijtverblijf
Om in aanmerking te komen voor respijtverblijf moet worden voldaan aan de
indicatiecriteria voor Verblijf. De verzekerde moet aangewezen zijn op één van de drie
leefklimaten (beschermende woonomgeving, therapeutisch leefklimaat of permanent
toezicht). Daarbij is de mantelzorger in deze periode niet in staat of bereid het
leefklimaat vrijwillig te bieden.
Wat veranderd is
Per 1 januari 2011 zijn de aanspraken rondom de AWBZ-functie Verblijf gewijzigd.
Verblijf tijdelijk kan niet langer meer worden geïndiceerd; de ‘nieuwe’ functie Kortdurend
Verblijf kent andere toegangscriteria dan Verblijf tijdelijk. Met een indicatie voor ‘Verblijf
tijdelijk’ was het mogelijk etmalen te ‘sparen’, om deze te kunnen opnemen als
respijtverblijf. Met een indicatie voor Kortdurend Verblijf kan niet worden gespaard voor
respijtverblijf.
In de AZR
In de AWBZ-brede zorgregistratie (AZR) kan de zorgaanbieder het onderscheid tussen
Verblijf tijdelijk en Kortdurend Verblijf om technische redenen niet zien. Kortdurend
Verblijf heeft dezelfde functiecode als Verblijf tijdelijk. Het verschil is alleen te herleiden
naar de datum van afgifte van het indicatiebesluit; daarmee kan de zorgaanbieder
vaststellen of sprake is van Kortdurend Verblijf (na 1 januari 2011) of van Verblijf
tijdelijk (voor 1 januari 2011).
De problematiek
Per 1 januari 2011 wordt respijtverblijf gefinancierd met een zorgzwaartepakket (ZZP).
De zorgkantoren willen respijtverblijf door het inzetten van gespaarde etmalen Verblijf
tijdelijk, niet financieren. Zorgkantoren zeggen onterecht dat cliënten een ZZP nodig
hebben.
Zorgaanbieders vragen daarom nu regelmatig nieuwe indicaties aan voor cliënten met
een geldige indicatie voor Verblijf tijdelijk. Zij geven aan, cliënten met een indicatie voor
deze functie niet voor vier etmalen of meer op te kunnen nemen als respijtverblijf. Het is
niet nodig hiervoor een nieuwe indicatie aan te vragen: een cliënt met een indicatie voor
Verblijf tijdelijk kan met zijn huidige indicatie nog gebruik maken van respijtverblijf.
Het probleem ligt in de financiering van de zorg. De zorgaanbieder en het zorgkantoor
moeten dit samen oppakken. Een herindicatie is voor de financiering van de zorg niet
nodig.
Hoe verder
Wanneer een cliënt of zorgaanbieder een nieuwe aanvraag doet om te sparen voor
respijtverblijf, kan onderscheid gemaakt worden in drie situaties:
Situatie 1: cliënt heeft een geldige indicatie voor Verblijf tijdelijk (voor 1 januari 2011
afgegeven):
Als de cliënt een geldige indicatie heeft voor Verblijf tijdelijk en de aanvraag alleen gaat
om het sparen (er is geen sprake van een gewijzigde zorgbehoefte), wordt geadviseerd
geen nieuwe indicatie aan te vragen. Er is dan nog een geldig indicatiebesluit en met de
gespaarde etmalen Verblijf tijdelijk kan respijtverblijf worden gefinancierd. ‘Oude’
indicaties met daarin de functie Verblijf tijdelijk blijven geldig tot einde geldigheidsduur,
tenzij sprake is van een gewijzigde aanspraak en een nieuw indicatiebesluit.
Mogelijk komen cliënten bij een herindicatie niet in aanmerking voor Kortdurend Verblijf
in verband met de gewijzigde criteria. Een herindicatie is voor de financiering van de zorg
niet nodig. De cliënt wordt geadviseerd contact op te nemen met het zorgkantoor.
Situatie 2: cliënt heeft een geldige indicatie voor Kortdurend Verblijf (na 1 januari 2011
afgegeven):
Als de cliënt een geldige indicatie heeft voor Kortdurend Verblijf en de aanvraag alleen
gaat om respijtverblijf (er is geen sprake van een gewijzigde zorgbehoefte), indiceert het
CIZ een ZZP voor de duur van het respijtverblijf als voldaan wordt aan de voorwaarden
voor Verblijf. Opvolgend in de tijd wordt geïndiceerd voor de zorg thuis en Kortdurend
Verblijf.
Situatie 3: Cliënt heeft geen (geldige) indicatie voor Kortdurend Verblijf of Verblijf
tijdelijk:
Het CIZ indiceert een ZZP voor de duur van het respijtverblijf, als voldaan wordt aan de
voorwaarden voor ‘Verblijf’. Opvolgend in de tijd wordt, wanneer nodig, geïndiceerd voor
de Zorg thuis.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards