Creatieve therapie drama

advertisement
GGZ Rivierduinen
Kristal
Creatieve therapie drama
Voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen
Creatieve therapie drama is een behandelvorm voor
kennismaking en onderzoek. Deze fase duurt ongeveer
kinderen en volwassenen met een verstandelijke
5 bijeenkomsten. De hulpvraag en de sterke en zwakke
beperking en psychiatrische problematiek. Het is een
kanten van de cliënt worden geïnventariseerd door
behandelvorm waarin ‘vormgeven’ en ‘zelf ervaren’
middel van verschillende (spel)opdrachten. De hulpvraag
belangrijke onderdelen zijn. In de creatieve therapie
wordt vertaald naar concrete doelen die de cliënt wil
drama wordt gebruik gemaakt van verschillende
bereiken. Deze doelen worden verwerkt in een verslag
spelvormen en materialen.
en dit wordt besproken met de (ouders van de) cliënt en
de hoofdbehandelaar.
Voor wie is de behandeling bedoeld
Creatieve therapie drama is bedoeld voor kinderen en
Na de onderzoeksfase start de behandeling. Voor
volwassenen met een verstandelijke beperking en
kinderen zal de totale behandeling ongeveer 25
psychiatrische problemen, die:
 (toneel)spelen en/of knutselen leuk vinden of het
zouden willen leren;
 kunnen profiteren van spel/een rol om zich indirect
uit te drukken, omdat het direct uiten van gevoelens
te moeilijk is;
 het lastig vinden om over problemen te praten;
 het moeilijk vinden om contact te maken;
 ervaringsgericht willen leren.
bijeenkomsten duren. De maximale behandelduur is een
Doel
Creatieve therapie drama heeft als doel om sociaalemotionele en psychische klachten te verminderen door
middel van spel of vormgeving.
Inhoud van de behandeling
Binnen de creatieve therapie drama wordt gebruik
gemaakt van verschillende spelvormen (bijvoorbeeld
improvisatiespel, rollenspel, verhalen maken), decor,
kleding en beeldende materialen om een
veranderingsproces op gang te brengen.
De spelsituatie nodigt uit om probleemgedrag te tonen
en te experimenteren met nieuw, meer passend gedrag.
Dit nieuwe gedrag kan meteen geoefend worden en
wordt daardoor gemakkelijk eigen. Deze indirecte
verbinding tussen spel en realiteit is de werkzame kern
van creatieve therapie drama.
jaar. Voor volwassenen die deze behandeling volgen,
zullen er maximaal 10 tot 15 bijeenkomsten nodig zijn.
De bijeenkomsten worden elke drie maanden
nabesproken met de (ouders van de) cliënt en de
hoofdbehandelaar. Het verslag dat hier van gemaakt
wordt, krijgt u mee naar huis.
Wanneer de gestelde doelen zijn behaald, wordt de
behandeling afgesloten. Als de doelen nog niet behaald
zijn, kan besloten worden om de behandeling te
verlengen.
Vragen
Dit is een algemene beschrijving van deze behandeling.
U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor specifieke
vragen kunt u terecht bij de hoofdbehandelaar. Dit kan
via het secretariaat, telefoonnummer 071 890 83 10.
Contact GGZ Rivierduinen Kristal
Bezoekadres
Sandifortdreef 19, Leiden
Postadres
Postbus 405, 2300 AK Leiden
Telefoon
071 890 83 10
Fax
071 890 81 80
Website
www.rivierduinen.nl/kristal
E-mail
[email protected]
De behandeling kan individueel of in (kleine) groepjes
worden gegeven. De behandeling start met
Versie maart 2016
Download