Leerlijn toneel - Rudolf Steiner College

advertisement
Leerlijn toneel
In de eerste drie jaren volgt elke leerling het
vak toneel. Onze toneellessen hebben
werkplaatskarakter. Leerlingen werken in
groepjes met elkaar samen. In de lessen
komen de leerlingen tot spel dat aan elkaar
wordt getoond en met elkaar besproken.
Vanaf de 10e klas kunnen leerlingen het
kunstvak Drama kiezen, al dan niet als
examenvak.
De leerling wordt uitgenodigd om toneel te
spelen. Er wordt zoveel mogelijk werk aan
elkaar gepresenteerd; het leren observeren is
een essentieel onderdeel van de lessen.
Leerlingen bezoeken voorstellingen buiten
school en maken daar verslagen van.
Spelenderwijs wordt de theatergeschiedenis
ontdekt en verwerkt.
e
e
11 - en 12 -klassers die het kunstvak Drama
als examenvak volgen, krijgen bovendien het
kunstvak Algemeen. In dit theorievak wordt de
geschiedenis van beeldende kunst, dans,
drama, muziek, film en fotografie behandeld.
Dit wordt getoetst in een centraal schriftelijk
examen.
7e leerjaar
Toneelspelen is jezelf ontdekken en de ander.
Plezier in het leren kennen van de eigen
mogelijkheden en die van de ander staat
centraal. De leerlingen gaan de theatrale
werkelijkheid verkennen aan de hand van
bestaande verhalen of ‘de verteller’. De rol
ontstaat spelenderwijs door improvisaties, vrij
en stil spel, eigen fantasie.
8e leerjaar
Door contrasten kunnen de leerlingen de eigen
persoonlijkheid leren kennen. Ze gaan de lege
ruimte verkennen en deze modelleren door
spel. Hoe speel je – zonder decors te
gebruiken - een lift, een woestijn, een bos? Al
doende ontwikkelen ze begrip van de
‘grammatica’ van het toneelspel: actie-reactie,
kijkrichting van het publiek, gebruik maken van
de ruimte, accepteren-blokkeren, spelcontrast,
houding, gebaar, mimiek.
e
9 leerjaar
Het typetjestoneel met zijn uitvergroting van
eenzijdigheden komt volledig tot zijn recht in
de 9e klas. Contrasten zowel innerlijk als
uiterlijk vormen de basis van het spel. Als
uitgangspunt kunnen de personages uit de
commedia dell’arte dienen. Ook worden de
zeven hoofdzonden, de schaduwzijden van de
ziel, wel als uitgangspunt genomen.
Er wordt gewerkt aan een voorstelling die
wordt opgevoerd in de theaterzaal. De
basisvaardigheden die de leerlingen zich eigen
hebben gemaakt, worden nu toegepast om via
improvisaties tot een voorstelling te komen.
Eindproductie
Na het centraal schriftelijk centraal examen
e
staat het leven van de 12 -klassers drie weken
lang in het teken van een eindproductie waarin
verschillende kunstdisciplines zijn verwerkt. De
eindproductie biedt ze de mogelijkheid hun
beeldende en ambachtelijke vermogens in te
zetten bij het ontwerpen van kleding en decors,
Hun dramatische en andere kunstzinnige
verworvenheden en talenten kunnen ze laten
schitteren op het toneel.
Kunstvak Drama, 10e leerjaar
In het eerste jaar gaan de leerlingen op zoek
naar hun innerlijke clown. In het hier en nu
wordt ieders onhandigheid aangegrepen en tot
spel gemaakt. De maskers van de commedia
dell’ arte zorgen ervoor dat de leerling fysiek
groot leert spelen. Met groepsimprovisaties
wordt gewerkt aan een presentatie voor een
publiek.
Daarna wordt er gewerkt aan tekstfragmenten
uit een Griekse tragedie. Dit spelend
onderzoeken resulteert in een voorstelling voor
een publiek.
e
Kunstvak Drama, 11 leerjaar
In het tweede jaar wordt een solopresentatie
verzorgd, gebaseerd op de verhalen uit de
Griekse oudheid. De techniek van de verteller
komt aan de orde. Op welke manieren kun je
een verhaal tot leven wekken?
De leerlingen maken kennis met wat er
organisatorisch nodig is om een voorstelling op
de planken te brengen. De dramagroep
organiseert de Vondelrevue, een schoolbreed
open podium, en is verantwoordelijk voor
audities, productie, techniek, presentatie,
communicatie en promotie. Ze regelen alles
zelf met het buitenschoolse theater.
Aan het einde van dit schooljaar brengt de
dramagroep een bestaande klassieker voor het
voetlicht.
Kunstvak Drama, 12e leerjaar
In het 3e jaar onderzoeken de leerlingen of
verschillende kunstdisciplines gecombineerd
kunnen worden.
Er wordt een productie gemaakt op basis van
een thema. Dit stuk wordt tijdens het
scholieren-eenakterfestival buiten de school
opgevoerd..
Nu wordt van de leerlingen verwacht dat ze –
naast hun eigen spelmogelijkheden - ook het
regisseren ontwikkelen.
Download