ICC Module Muziek op School

advertisement
ICC Module Drama op School
Bijeenkomst 1
Datum
Naam trainer / Instelling
Programma bijeenkomst 1
• Welkom
• Warming-up en voorstelrondje
• Inventarisatie verwachtingen
• Actieve werkvorm 1: Je lichaam als instrument
• Pauze
• Theorie Leerlijn Drama
• Actieve werkvorm 2: Dramatische werkvormen
• Evaluatie en huiswerk
Verwachtingen
• Waar loop je tegenaan met betrekking tot het
dramaonderwijs op jouw school?
• Hoe zou jij het dramaonderwijs bij jou op school vorm
willen geven?
Toelichting module
• Welke voorwaarden zijn nodig om een goede dramales
te kunnen geven?
• Wat is, volgens jou, de definitie van drama? En, daaruit
voortvloeiend, wat is het verschil tussen drama en
theater?
Je lichaam als instrument
De 5 W’s:
•
•
•
•
•
Wie
Wat
Waar
Wanneer
Waarom
(personages)
(handeling/gebeurtenis)
(locatie)
(tijdstip van handeling)
(oorzaak/conflict
Theorie Leerlijn Drama
Streefcompetenties drama:
http://downloads.slo.nl/Documenten/overzicht-streef-engenerieke-competenties.pdf
Cultuureducatie met kwaliteit
• 2012: advies Cultuureducatie van Onderwijsraad &
Raad voor Cultuur: Geef scholen meer grip op de
inhoud
• 2013: programma Cultuureducatie met Kwaliteit: De
kwaliteit van door onderwijs en culturele instellingen
aangeboden cultuureducatie goed in beeld krijgen en
zeker stellen
-
Inhoudelijke basis
Professionalisering
Volgen en beoordelen van ontwikkeling van kinderen
Bijdrage van culturele instellingen aan curriculum
Leerplankader Kunstzinnige
Oriëntatie
Er was:
• Kerndoel 54, 55 en 56
54 De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te
gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en
om er mee te communiceren.
55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te
reflecteren.
56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen
waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
• Uitwerking in TULE: per domein, per kerndoel
Opdracht SLO: ontwikkel leerlijn
cultuureducatie
• Kenmerken van goede cultuureducatie;
• Brengt de kennis, vaardigheden en attitude uitgesplitst
naar leeftijd(categorie) in beeld;
• Relatie van het leergebied kunstzinnige oriëntatie met
verwante leergebieden en vakken zoals 21st century
skills, erfgoededucatie;
• Geen dwingend keurslijf
- Inhoudelijk richting geven
- Gemeenschappelijke taal
Leerplankader Kunstzinnige
Oriëntatie
Meer specifiek:
• Compact (‘één A4-tje’) – bedoeld voor middenkader
• Kerndoel 54, 55 en 56 geïntegreerd
• Uitgaand van de kennisbases K.O.
• Passend bij TULE en CIS
• Uniformiteit: alle disciplines eenzelfde format
Leerplankader Kunstzinnige
Oriëntatie
• Format: het creatieve proces
van de leerling
-
Oriënteren
Onderzoeken
Uitvoeren
Evalueren
• Reflectie tijdens alle fases
Dramatische werkvormen
• Inventarisatie werkvormen
• Globale ontwikkeling van leerlingen in relatie tot drama
ICC Module Drama op School
Bijeenkomst 2
Datum
Naam trainer / Instelling
Programma bijeenkomst 2
• Welkom en korte terugblik
• Uitwisseling huiswerkopdrachten
• Theorie Leerlijn Drama, deel 2
• Pauze
• Actieve werkvorm 3: Drama als middel bij de
zaakvakken
• (Digitale) methodes drama
• Afsluiten en evalueren, huiswerk na afloop
Leerplankader KO en de leerlijn
Drama
http://www.kunstzinnigeorientatie.slo.nl
http://downloads.slo.nl/Documenten/Leerlijn%20Dr
ama.pdf
Opzet leerplankader Kunstzinnige
Oriëntatie
•
Deel 1
Uitgangspunten leerlijn (creatief proces)
•
Deel 2
Relaties
Wettelijke kaders
Relaties andere vakgebieden
Recente vak- en onderwijskundige onderwerpen
•
Deel 3a
Karakteristieken kunstdisciplines + onderlinge
relaties
•
Deel 3b
Leerlijnen per kunstdiscipline, per bouw
1/2
3/4
5/6
7/8
eindcompetentie
Leerplankader Kunstzinnige
Oriëntatie
Competenties voor de leerling:
• Generieke competenties voor gehele leergebied
kunstzinnige oriëntatie
• Vakspecifieke competenties per discipline
Leerlijn Drama
Oriënteren:
Betekenis geven aan theater en dit spiegelen aan eigen
betekenisgeving.
Door middel van:
• Kijken naar en praten over drama.
• Drama als inspiratiebron gebruiken.
• Openstellen voor dramatisch spel.
Leerlijn Drama
Onderzoeken:
Experimenteren met de spanningsboog, spelelementen,
thema’s en dit uitvoeren in dramatisch spel.
Door middel van:
• Onderzoek naar de 5 W’s, speltechnieken, opbouw en
spelstijlen.
• Verbanden leggen met de eigen leefwereld en thema’s.
• Samenwerken en samen onderzoeken/creëren.
Leerlijn Drama
Uitvoeren:
Betekenis en zeggingskracht geven aan dramatisch spel en
dit presenteren in de vorm van een scène en theatrale
vormgeving.
Door middel van:
• Improviseren op spelimpulsen.
• Spelelementen, -situaties, -technieken, -stijlen, tekst en
(gespeelde) emoties bewust vormgeven.
• Dramatisch spel met een duidelijke opbouw en
spanningsboog.
• Gebruik maken van dramatische werkvormen.
Leerlijn Drama
Evalueren:
Reflecteren op jezelf en een ander en daarin de keuzes
bewust motiveren.
Door middel van:
• Kijken naar en praten over dramatisch spel, het
vormgevingsproces en spelkwaliteiten.
• Relaties leggen tussen eigen betekenisgeving en die
van anderen.
• Openstaan voor feedback en dit toepassen in
dramatisch spel.
Hoe verder?
landelijk niveau (macroniveau)
Leerplankader/ leerlijn Kunstzinnige
Oriëntatie PO
het niveau van de
Regionale producten/ leerlijnen zoals
school/instelling (mesoniveau)
de Culturele ladekast;
raamleerplannen Mocca & andere
lokale of regionale producten
•
het niveau van de klas/groep
Methode of lesmateriaal voor gebruik
(microniveau)
in de klas
De leerlijn kan diverse uitwerkingen krijgen die houvast bieden
voor verschillende doelgroepen, zoals schoolbesturen,
leraren, methodemakers en culturele instellingen
Digitale methodes drama
http://www.lkca.nl/disciplines/startpagina-dramatheater/drama-primair-onderwijs/methoden-drama
Download