Speltherapie en creatieve therapie

advertisement
Speltherapie en creatieve therapie
Informatie voor ouders/verzorgers
Voor wie is speltherapie en creatieve therapie bedoeld?
Spel- en creatieve therapie is voor kinderen en jeugdigen met emotionele
problemen waardoor hun ontwikkeling wordt belemmerd. Kinderen kunnen
om verschillende redenen onzeker of angstig zijn, of met boosheid of verdriet
rondlopen. Vaak hebben ze nare ervaringen opgedaan, waardoor ze uit balans
geraakt zijn. Dat kunnen duidelijk aanwijsbare trauma’s zijn zoals het verlies
van een geliefd persoon, een ongeluk of seksueel misbruik. Maar het kunnen
ook minder ernstig ogende redenen zijn waarom uw kind niet lekker in zijn vel
zit. U merkt bijvoorbeeld dat uw kind veel huilt, weinig zelfvertrouwen heeft,
veel buikpijn of andere lichamelijke klachten heeft, veel piekert of nare dromen
heeft.
Speltherapie is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Creatieve therapie begint
vaak vanaf 8 jaar en is ook voor kinderen ouder dan 12 jaar.
Wat houdt speltherapie globaal in?
Speltherapie vindt plaats in een spelkamer waarin allerlei speelgoed en ander
materiaal is. Spelen is een natuurlijke uitlaatklep voor kinderen. Praten over
problemen is vaak te moeilijk of te bedreigend. Spel geeft de mogelijkheid
om te kunnen doen alsof. Op die manier kunnen kinderen ruimte geven aan
hun gevoelens en kunnen ze met nieuw, ander gedrag experimenteren. Met
bijvoorbeeld ridders en kastelen, met vader en moedertje spel, met dieren in
de zandbak of in het poppenhuis vertelt het kind al spelend zijn verhaal. De
kinderen koppelen hun gevoelens en emoties aan spelfiguren. De therapeut
sluit aan bij het spel en benoemt wat de spelfiguren meemaken. De therapeut
helpt al doende de problemen te verwerken en oplossingen te vinden voor de
dingen die uw kind moeilijk vindt. Het kind voelt zich daardoor erkend, het
wordt gezien en gehoord.
Wat houdt creatieve therapie globaal in?
Binnen creatieve therapie wordt vooral beeldend gewerkt. Dat kan van alles
zijn: schilderen, kleien, een knuffel, kijkdoos of emotiedoos maken. Wat precies
gedaan wordt hangt af van de mogelijkheden van het kind en van wat er aan de
hand is. Het gaat er niet om hoe goed een kind iets kan, maar om de ervaring
en om wat het kind wil of kan uitdrukken. Creatieve therapie biedt het kind
de gelegenheid om binnen een veilige therapiesituatie dingen te verwerken,
nieuwe en positieve ervaringen op te doen en zich daar bewust van te worden.
Wat gebeurt er in de therapiekamer?
Als een kind de eerste keer naar therapie komt, wordt er afgesproken dat alles
wat er gespeeld of gezegd wordt vertrouwelijk is. Dat is nodig omdat het kind
in de therapie vaak de problemen uit waarmee het worstelt. Om zich volledig
te kunnen uiten moet uw kind de therapeut kunnen vertrouwen en zich in de
therapieruimte veilig voelen.
De meeste kinderen komen graag naar therapie, toch is het anders dan gewoon
spelen of creatief bezig zijn. Er zijn ook kinderen waarbij ‘praten over jezelf’
een ingang is. De therapeut sluit aan op wat het beste bij uw kind past. Vaak is
dit een combinatie van spel, creatieve werkvormen en gesprek. Soms kiest de
therapeut er voor om aan de hand van een werkboek en opdrachten het kind
thuis te laten oefenen.
In de therapiekamer zijn er minder regels dan in het gewone leven, waar de
volwassene het kind moet opvoeden en daarom vaak moet beperken in zijn
gedrag. In de therapie gaat het om vormgeven aan emoties en verwerking,
waarbij het vaak nodig is dat het kind zich niet hoeft te houden aan wat wel en
niet ‘hoort’. Wel wordt er vooraf afgesproken dat het kind geen dingen doet die
gevaarlijk zijn voor zichzelf of de therapeut. Ook wordt afgesproken dat er geen
dingen onnodig stuk worden gemaakt en dat er elkaar geen pijn wordt gedaan.
Een therapiesessie duurt 45 minuten en is meestal één maal per week op een
vaste tijd. De therapie van uw kind kan onder school- of groepstijd plaatsvinden.
Het plannen van de therapie gaat altijd in overleg met ouders en de leerkracht
of groepsleiding.
Samen met ouderbegeleiding
Om de ontwikkeling van het kind te begrijpen en te ondersteunen/stimuleren,
is een regelmatig overleg met u van groot belang. Voor u is het belangrijk om te
horen welke ontwikkeling uw kind in de therapie doormaakt. Voor de therapeut
is het belangrijk om te weten hoe het met uw kind thuis gaat. Het gedrag van
uw kind zal gaan veranderen en daarmee wordt ook iets anders van u als
opvoeder gevraagd. Oude patronen moeten soms worden doorbroken en het
is zoeken naar nieuwe vormen om uw kind te kunnen bieden wat het nodig
heeft. Een vorm van ouderbegeleiding wordt dan ingezet om ouders daarin te
ondersteunen.
Uw kind vertelt mogelijk weinig over de therapie. Ook kan het zijn dat hij na
afloop onrustig is of moe door het intens bezig zijn. Het is goed om uw kind
met rust te laten. Probeer uw kind niet uit te horen, maar tevreden te zijn met
wat het kind zelf kwijt wil.
Veel ouders vertellen dat in het begin van de therapie de klachten van hun kind
juist toenemen. Dit komt omdat het kind werkt aan spanningen en problemen
die soms in jaren zijn opgebouwd. In dit proces is uw kind kwetsbaar en moet
weer een nieuw evenwicht gaan vinden. In de bekende thuissituatie zal uw
kind mogelijk spanningen afreageren. Ook kan uw kind gaan experimenteren
met allerlei uitersten van (nieuw) gedrag. Dit kan voor de omgeving belastend
zijn. Het is belangrijk voor u als opvoeder te weten dat uw kind dit ‘lastige’
gedrag tijdelijk nodig heeft om weer in evenwicht te komen. Dit houdt niet in
dat u thuis van alles moet goedkeuren; juist in deze periode heeft uw kind vaste,
maar redelijke regels nodig.
Zorgovereenkomst en evaluatie
Bij aanvang maakt de behandelcoördinator met u afspraken over de behandeldoelen en hoe lang de therapie (waarschijnlijk) gaat duren in tijd of sessies.
Dit is afhankelijk van de hulpvraag en het kind. Deze afspraken worden in een
zorgovereenkomst beschreven.
De therapeut begint vervolgens met een observatieperiode van ongeveer 4 tot 6
sessies. Tijdens de observatie maken het kind en de therapeut kennis met elkaar.
Er wordt gekeken of de therapie bij het kind aansluit en of met deze therapie aan
de gestelde behandeldoelen gewerkt kan worden. De uitkomst hiervan wordt
met u besproken.
Na de start van het therapieproces volgt na enkele maanden een evaluatiebespreking. Daarin bespreken we hoe het gaat en worden de behandeldoelen
geëvalueerd. Ook wordt de tijdsafspraak geëvalueerd en eventueel bijgesteld.
Dit doen we altijd samen met u. Wanneer uw kind 12 jaar of ouder is kan het
kind in overleg ook bij de bespreking aanwezig zijn. De gemaakte afspraken
worden vastgelegd in een nieuwe zorgovereenkomst. Deze komt in het dossier
van uw kind en ook u ontvangt een kopie.
Wat is er nodig voor speltherapie of creatieve therapie?
Als u contact opneemt met onze medewerkers van de afdeling Centrale
Aanmelding en Informatie T (024) 37 80 806, leggen zij u uit hoe een aanmelding
gaat en hoe zij u daarbij kunnen helpen.
Hoe zit het met de kosten?
Aan deze therapie zijn voor u en uw kind geen kosten verbonden.
Contact
De therapeuten zijn te bereiken op:
Hengstdal 6
Tapirstraat 2
6574 NA Ubbergen
6532 AL Nijmegen
Postbus 10545
Postbus 31270
6500 MB Nijmegen
6503 CG Nijmegen
T (024) 38 16 111
T (024) 67 88 522
Hertog Reinaldlaan 80
4001 RC Tiel
Postbus 221
4000 AE Tiel
T (0344) 750 700
Deze telefoonnummers zijn bij crisis ook buiten kantoortijden te bellen.
U wordt dan doorverwezen naar onze bereikbaarheidsdienst.
Wist u?
Dat er aparte folders zijn over inzage in het dossier, hoe u een klacht kunt
indienen en hoe ons cliëntenbeleid is? Kijk maar eens op onze website.
T (024) 37 80 806
E [email protected]
W www.entrea.nl
©Entrea mei 2015
Download