B en W nummer 11 - Gemeente Leiden

advertisement
B en W. nr. 12.0844 d.d. 18-9-2012
Onderwerp
Beantwoording schriftelijke vragen van de raadsleden L. Rademaker (SP), R.J. van Ette
en A. van den Boogaard (PVDA) inzake langdurig werklozen en participatiecentrum
(ingekomen 11 juli 2012)
Besluiten:
1. de beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden L. Rademaker (SP),
R.J. van Ette en A. van den Boogaard (PVDA) inzake langdurig werklozen en
participatiecentrum (ingekomen 11 juli 2012) vast te stellen en
Behoudens advies van de c ommissie
2. dit besluit te zenden aan de vragenstellers en de overige leden van de
gemeenteraad.
Perssamenvatting:
Naar aanleiding van een interview van de wethouder Cultuur, Werk en Inkomen bij
Sleutelstad-radio hebben de fracties van SP en PvdA vragen gesteld over het aanmelden van
langdurig werkelozen bij het Participatiecentrum.
Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van de
raadsleden L. RADEMAKER (SP), R-J VAN ETTE EN A. VAN DEN BOOGAARD
(PVDA) inzake langdurig werklozen en participatiecentrum (ingekomen 11 juli 2012)
Wij hebben vernomen dat wethouder De Haan bij Sleutelstad-radio heeft verteld dat
uw college langdurig werklozen oproept om zich aan te melden bij het
participatiecentrum.
Op grond van artikel 45 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de gemeenteraad stellen wij u de volgende vragen:
Antwoord van Burgemeester en wethouders (ingezonden 18 september 2012)
Ten aanzien van de uitspraken:
1)
Ja
Klopt het dat wethouder De Haan een dergelijke uitlating gedaan heeft?
2)
Klopt het dat uw college langdurig werklozen oproept om zich te melden bij
het participatiecentrum?
Vanuit het “zittend”bestand van W&I worden klanten geselecteerd die mogelijk ook
het programma van het Participatiecentrum kunnen doorlopen om ze daarmee te
ondersteunen bij hun weg naar werk .
Ten aanzien van het beleid:
3)
Volgens de Beleidsvisie Participatie 2011 – 2014 (RV 11.0003) is het
participatiecentrum bedoeld voor “Nieuwe bijstandsaanvragers”. Kunt u dit
bevestigen? Zo nee, waarom roept het college dan andere mensen op zich te melden?
Het Participatiecentrum is in eerste instantie opgezet voor nieuwe klanten, maar vanaf
de start is uitgangspunt geweest in de samenwerking tussen Werk & Inkomen en Reintegratie Leiden dat ook klanten uit het Wwb-bestand terecht kunnen indien hier
ruimte voor is. Het Participatiecentrum dient er dan voor om ook voor deze klanten te
bepalen of er nog een passend traject naar werk mogelijk is en zo ja, hoe dat traject er
dan uit kan zien. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die in de periode dat er geen
participatiebudget meer beschikbaar was nog geen gelegenheid hebben gehad om
ondersteuning naar werk te krijgen. Maar ook andere mensen die al langer in het
WWB-bestand zitten krijgen hiermee een kans op werk en we verwachten dat met
ondersteuning door het Participatiecentrum de weg naar werk kan worden verkort.
4)
Past het onderbrengen van deze mensen binnen door de raad vastgestelde
beleidskaders? Zo ja, welke?
Dit past binnen algemene uitgangspunten van de Beleidsvisie zoals: het aantal mensen
met en uitkering moet omlaag, werk gaat boven uitkering en het budget is leidend.
Daarnaast past het in de uitgangspunten van de Wwb ,waarbij klanten moeten
meewerken aan re-integratieactiviteiten. Ongeveer 20% van de deelnemers van het
Participatiecentrum behoort niet tot de nieuwe instroom maar zit al iets langer in de
WWB.
Ten aanzien van het perspectief van de participanten:
5)
Wat wordt mensen geboden (zowel het perspectief als de reële uitkomst) als ze
naar het participatiecentrum gaan?
Mensen wordt daar het programma geboden dat nieuwe klanten ook doorlopen, dat
wil zeggen een uitgebreide intake om de afstand tot de arbeidsmarkt (nogmaals) te
bepalen en belemmeringen goed in kaart te brengen, gevolgd door workshops en inzet
op de startwerklocatie. De duur hiervan is afhankelijk van de kansen op de
arbeidsmarkt. Indien er kansen zijn, wordt het verdere programma ingezet met
aansluitend uitstroom naar betaald werk, een leerwerktraject of een participatieplaats.
6)
Wordt er drang danwel dwang toegepast om deze mensen bij het
participatiecentrum te krijgen? Zo ja welke?
Iedere klant in de Wwb heeft de wettelijke verplichting mee te werken aan reintegratie om kansen op betaald werk te vergroten. Indien dit een passend instrument
wordt geacht en de klant weigert dit, zal in de regel een maatregel worden opgelegd.
Ten aanzien van de financiën:
7)
Hoeveel geld is er gemoeid met het ‘werven’ van deze mensen voor het
participatiecentrum?
Deze mensen worden niet “geworven” ze worden door het participatiecentrum
opgeroepen.
Dit gaat binnen het huidige budget van het Participatiecentrum. De ruimte om mensen
te begeleiden die het Participatiecentrum heeft wordt zo optimaal benut.
8)
En hoeveel geld is er gemoeid met het aan het werk krijgen van deze mensen?
Met een vervolgtraject zoals een opstapbaan kunnen kosten gemoeid zijn, maar omdat
de klant dan is uitgestroomd naar betaald werk, staat daar ook een bespaarde uitkering
tegenover.
9)
Waarom zet u het geld dat u voor deze groep gebruikt niet in voor
bijvoorbeeld leer-werk-trajecten?
Er wordt dus geen extra geld gebruikt door inzet van het Participatiecentrum.
Daarnaast is het Participatiecentrum bedoeld als analyse-instrument en niet als traject.
Een vervolg op deze analyseperiode kan heel goed een leer-werktraject zijn.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

Create flashcards