krachtige Leeromgeving

advertisement
Verkenningsgroep 30 aug. 2016
KRACHTIGE LEEROMGEVING
SOCIAL WORK ALS KRACHTIGE LEEROMGEVING
DE BOUWSTENEN EN HET FUNDAMENT
Ik ben het meest tevreden over (de opbrengst)….
intuïtieve overeenstemming
(‘common sense’) over
didactisch toekomst perspectief,
collectief en transformatief
(leven lang) leren.
Ik hoop dat de COP groep ......... omarmt en tot verdere ontwikkeling brengt.
Ik hoop dat andere verkennersgroepen dáár aandacht aan hebben besteed
nieuw didactisch
model én het lef o
stip op horizon
(lerende regio voo
SW) vast te houde
incl. de betekeni
daarvan voor onsz
(veranderend
docentschap)
…aan veranderende functie
van ‘vastgoed’
…. om inhoudelijk niet dicht
te timmeren
….lerend werken, werkend
leren
AGENDA DERDE (EN LAATSTE) BIJEENKOMST
Doel: concreet vormgeven aan de nieuwe leeromgeving die we graag willen
realiseren -> van samenvatting tot nu toe naar gedragen resultaat (A4)
 Samenvatting tot nu toe inbreng deelnemers, aanvullend perspectief Lisa en Saskia
 Werken naar een gedragen resultaat (subgroepen en overstijgend kijken)
 Afsluiting: Wie wil wat doen en hoe nu verder?
MODEL COLLECTIEF LEREN ALS BASIS
UITGEWERKT BETEKENT DIT
De wereld wordt gekenmerkt door een veranderende rol van de lerende in leerprocessen (van
consument naar coproducent van kennis) en de groeiende betekenis van informeel en collectief
leren (netwerken en communities). ‘Leren’ (transformeren) wordt een ‘werkgewoonte’. Bij
uitstek voor sociaal werk: een complexe, normatieve, contextuele professie.
Wij richten ons bij de ontwikkeling van de sociaal werk opleiding op het faciliteren en logistiek
organiseren van ( informele en formele) leerprocessen naast het produceren en beheren van
leerinhouden. Dat laatste gebeurt zoveel mogelijk ‘tijdens’ het onderwijsproces en in
cocreatie.
Leren en kennisontwikkeling is een (dialogisch) proces van cocreatie van alle betrokkenen bij
een kwestie.
Werken, leren en onderzoeken gaan voortdurend samen (al dan niet gesimuleerd).
Burgerperspectief is steeds uitgangspunt voor leren. Waardecreatie voor mens, kind
(welbevinden) en samenleving het doel.
Leerpraktijken worden ontwikkeld op basis van een sociale theorie van leren, gerelateerd aan
het connectivisme.
Hiermee zijn we als HAN Sociaal Werkopleiding ‘uniek’ in transformatieleren -> we leren onze
toekomstige sociaal werkers ‘onzeker te weten’ om mee vorm te (blijven) geven aan sociale
vernieuwing.
HOE GAAN WE ZELF TRANSFORMATIEF LEREN?
Via het model van collectief leren natuurlijk ;-) ! We vormen een lerende gemeenschap
en we gaan ons nieuwe onderwijs ‘ervaren’ (ervarend ontwikkelen) via een pilot:
 Om nieuwe taal te ontwikkelen (brillen, concepten, frames, denkkaders)
 Om andere verhoudingen (met werkveld, kenniscentra, burgers, initiatieven, andere disciplines/opleidingen) te ontwikkelen
 Om andere manieren van leren bij onszelf te ontwikkelen
 Om andere werkwijzen (m.b.t. toetsen, ‘les geven’, etc.) te ontwikkelen
Via het onderzoeken (actieleren) van deze pilot komen tot elementen die beschreven
moeten worden voor de ontwikkeling van ons nieuwe sociaal werk onderwijs.
Via werkend leren en lerend werken het welbevinden verbeteren van mensen/ (burgers,
studenten, professionals, onderzoekers) in onze regio.
We maken gebruik van bestaande expertise en middelen (sparkcentra/eigen netwerk/
reflector transformatief leren etc.)
WELKE INPUT GEVEN WIJ AAN DE COP GROEP
Golden Circle – Sinek (2009)
Why: Met opleiding, onderzoek én werk dragen we
bij aan verbetering van het welbevinden van
(kwetsbare) medemens. We willen het sociaal
kapitaal in onze omgeving versterken/vergroten
(student, docent, burger en onderzoeker).
How: Op basis van verbondenheid met anderen,
motivatie, inspiratie en co-creatie dragen we bij aan
kennisontwikkeling. Een connectivistische visie op
leren ligt hier aan ten grondslag.
What: Aanbieden van keuze mogelijkheden;
casuïstiek en authentieke (beroep) situaties vormen
uitgangspunt om op meerdere niveau’s en op
verschillende plekken samen te leren. Er is ruimte
voor (collectieve) reflectie en (peer)feedback om tot
professionele groei te komen in passende stapjes
(voor iedereen in alle fasen van het proces). De
competenties zijn gebaseerd op transformatief leren.
LEERPLAN IN ONTWIKKELING
Curriculaire spinnenweb en
Curriculumcomponenten (Akker & Thijs,
2009)
SPECIFIEKE BOUWSTENEN VOOR DE OPLEIDING
SOCIAL WORK
1. Waardecreatie voor mens, kind (welbevinden) en samenleving (Why);
2. Connectivisme (how);
3. Co-creatie (how);
4. Transformatieleren (what)
5. Normatieve professional (what)
ouwsteen
Kenmerken
ontwerp (O) en resultaat ®
Beoogde effecten
Randvoorwaarden /
CONCRETISEREN VAN HET WHY, HOW EN WHAT
Waardecreatie voor mens, kind
welbevinden) en samenleving
Schema is gebaseerd op:
Handreiking
nnovatiewerkplaatsen
Cremers, 2015.) Zie voorbeeld
dia authentieke werkomgeving.
Vraagstuk/dilemma
Partnerschap met alle belanghebbenden
Kwaliteit van samen leven
Cocreatie, dialogisch, narratief, alliantie,
presentie
Intrinsieke motivatie van alle betrokkenen
(vanuit why)
Duurzaam voor mens en samenleving
Als opleiding van betekenis voor een
lerende regio (voor sociaal werki)
Capability approach,
ontwikkelingsmogelijkheden scheppen
Outcomegericht
Klantperspectief centraal
Gezamenlijke evaluatie en reflectie,
actieleren
Aandacht voor bildung
Authentieke context
Studenten als sociale vernieuwers
Leefwereld als uitgangspunt in plaats
van systeemwereld. Hoe doen we dat?
Investeren in kleinschalige
leeromgevingen
Hoe kunnen we ‘ontschot’ waarde
creëren vanuit betekenis voor elkaar?
ouwsteen
o-creatie
Kenmerken
ontwerp (O) en resultaat ®
Beoogde effecten
Randvoorwaarden /
CONCRETISEREN VAN HET WHY, HOW EN WHAT
Schema is gebaseerd op:
Vraagstuk/dilemma
Partnerschap met alle belanghebbenden
Lerende regio (voor sociaal werk)
Innovatie in de context
Versterkt netwerk
Hoe beoordelen we individuele
studenten in collectieve leerprocessen?
Wie beoordeelt wie?
Actieleren, reflectie
Ontschotting formeel (SW opleiding) en
informeel leren (SW werk) & tussen
disciplines
Er is een facilitator nodig die het
collectieve leer- en werkproces
faciliteert.
Betere oplossingen; daadwerkelijke
implementatie; duurzame benadering
van sociale, maatschappelijke
vraagstukken
Het ontwikkelen en het schrijven vindt
tegelijkertijd plaats (er wordt gewerkt
aan een proto-type social-work).
Design / (prototypisch) ontwerp
Authentieke context
Hoe ziet cocreatie er in gedwongen
kader uit?
Hoe kijkt de regio naar ons als het gaat
om cocreatie? Investeren in collectieve
regionale ambitie en in ‘strategische’
samenwerk en – leerverbanden
(regionale kennisagenda).
Versterkte samenwerking HAN
kenniscentra (onderzoek) en onderwijs.
ouwsteen
onnectivisme
Kenmerken
ontwerp (O) en resultaat ®
Beoogde effecten
Randvoorwaarden /
CONCRETISEREN VAN HET WHY, HOW EN WHAT
Schema is gebaseerd op:
Handreiking
nnovatiewerkplaatsen
Cremers, 2015.) Zie voorbeeld
olgende dia.
Vraagstuk/dilemma
Informeel en formeel leren.
Authentieke leeromgeving
Leerdoelen worden door lerende
bepaald. Bepaling individuele én
collectieve leerdoelen.
Het leerpad wordt door de lerenden
zelf bepaald.
Ervaringen staan centraal.
Veel interactie binnen het netwerk van
lerenden, maar ook in relatie met
andere mogelijke netwerken. Collectief
en dialogisch leren.
Mogelijkheden creëren voor
verschillende contexten om te leren.
Netwerkleren, informele en formele
opbouw netwerk
Vertrouwen en ruimte voor leerproces.
Hoe geef je lerenden (studenten,
docenten, burgers, professionals,..)
zelfregie?
ouwsteen
Kenmerken
ontwerp (O) en resultaat ®
Beoogde effecten
Randvoorwaarden /
CONCRETISEREN VAN HET WHY, HOW EN WHAT
ransformatieleren
Schema is gebaseerd op:
Handreiking
nnovatiewerkplaatsen
Cremers, 2015.) Zie voorbeeld
olgende dia.
Vraagstuk/dilemma
Gezamenlijke betekenisgeving (docent,
student, professional, burger, ..) vanuit
een geheel aan perspectieven,
waardoor integrale oplossingen mogelijk
zijn.
Uitgaan van oplossend vermogen van
burger (en student), burgerkracht.
Draagvlak voor oplossingen.
Sociale innovatie.
Ontwikkeling van
transformatiecompetenties (o.a. leven
lang leren).
Opbouw netwerk.
Verbeteren van leef-/werk- en
leersituatie.
Zelfsturing op individueel niveau;
leerproces op collectief niveau.
Voortdurende dialoog.
Werken, leren en onderzoeken in de
praktijk als parallelle processen.
Ruimte voor zelfsturing en
resultaatgerichtheid
Diversiteit en complexiteit hanteren
(‘organiseren’?).
AFSLUITING
We ronden deze fase af met een ‘eindproduct’ (= deze powerpoint, aangevuld..)
waarin we onze conclusies, bouwstenen en randvoorwaarden verwoorden.
We zoeken naar een vorm om dit te verbeelden.
We zoeken met de andere 3 vooruitgeschoven verkenningsgroepen (model SW,
scenario’s van opleiding, (eu)regio) naar een samengevat resultaat (= fundering voor
nieuwe SW opleiding: WHY, HOW, WHAT)
BRONNEN
Akker J.J.H. van den, Thijs A. (2009). Leerplan in ontwikkeling. Enschede: SLO, Nationaal
expertisecentrum leerplanontwikkeling.
Andringa, J. & Weterings, R. (2006). Competenties van transitieprofessionals. Competentiecahier nr. 1.
Utrecht: Competentiecentrum transities.
Andringa, J. & Weterings, R. (2008). Competenties van transitieprofessionals. Competentiecahier nr. 2.
Utrecht: Competentiecentrum transities.
Cremers, P. (2015). Handreiking innovatiewerkplaatsen. Hulpmiddel voor het ontwerpen en evalueren
van innovatiewerkplaatsen op het grensvlak tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. Groningen:
Hanze Hogeschool.
Fransen, J. (2007). Digital natives vereisen een herontwerp van het onderwijs. Studenten van morgen
hanteren andere strategieën in kennisconstructie. Amsterdam: Hogeschool InHolland.
Kooiman, A., Wilken, J. P., Stam, M., Jansen, E., & Biene, M., van, (2015). Leren transformeren. Hoe
faciliteer je praktijkinnovatie in tijden van transitie. Utrecht: WMO Werkplaatsen.
Sinek (2009). Golden Circle. Geraadpleegd via:
https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=nl
Zitter, I. & Hoeve A. (2011). Ontwikkelmodel voor Hybride leeromgevingen in het Beroepsonderwijs.
Expertisecentrum Beroepsonderwijs. http://www.ecbo.nl/3_1215_Ontwikkelmodel-voor-Hybrideleeromgevingen-in-het-Beroepsonderwijs.aspx
DOCUMENTEN ZIJN OOK OP INTERNET TE VINDEN
http://docplayer.nl/8116942-Het-ontwerpen-van-een-hybride-leeromgeving-voor-de-lerende-professional-dilemma-s-enkeuzes-bij-ontwerponderzoek-in-de-onderwijspraktijk.html
http://www.scienceguide.nl/media/1851561/handreiking_innovatiewerkplaatsen_21-1-2016.pdf
https://www.inholland.nl/media/10111/digitalnativesjaarboek07.pdf
Leerplan in ontwikkeling. http://www.slo.nl/downloads/2009/leerplan-in-ontwikkeling.pdf/
Transitiepraktijk met verwijzing naar competeniecahier 1 en competentiecahier 2.
http://www.transitiepraktijk.nl/nl/scan/
HAN Social Work https://work.han.nl/sites/GGM-ISS/sociaalwerk/default.aspx
Download