praktijkinformatie - Huisartsenpraktijk Zijpe, huisarts EG Speksnijder

advertisement
Vooraf
In deze folder vindt u informatie over de
huisartspraktijk van dr E.G. Speksnijder, Zijpe 4,
3086 HZ ROTTERDAM
PRAKTIJKINFORMATIE
PRAKTIJKTIJDEN
De praktijk is op maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag geopend van 8.00 uur tot
17.00 uur.
TELEFOONNUMMERS:
PRAKTIJKNUMMER 010 – 480 51 71
Huisartspraktijk van
dr. E.G. Speksnijder
Zijpe 4
3086 HZ ROTTERDAM
PRAKTIJKNUMMER : 010 – 480 51 71
SPOEDNUMMER
Via het praktijknummer krijgt u in de meeste
gevallen de praktijkassistente aan de lijn. Via dit
nummer kunt u onder andere met korte vragen
terecht. Deze lijn wordt veel gebruikt en kan dus
wel eens bezet zijn. U helpt de assistente door de
gesprekken kort te houden.
Opbeltijd
Maakt u gebruik van de vaste opbeltijd:
08.00 – 11.00 uur afspraken en aanvragen
huisbezoek.
: 010 – 480 51 71
HUISARTSENPOST : 010 – 290 98 88
SPOED
Wanneer u zeer dringend medische hulp nodig
heeft, belt u het praktijknummer. U heeft dan de
mogelijkheid door te schakelen naar de spoedlijn
door op de 1 te drukken.
Bij levensbedreigende situaties kunt u ook het
alarmnummer 112 bellen.
SPREEKUUR
Afspraak
Er zijn dagelijks spreekuren volgens afspraak,
zowel ’s morgens als ’s middags. Wij verzoeken
u afspraken voor het spreekuur bij voorkeur
telefonisch te maken, ‘s morgens tot 11 uur.
Meer tijd
Een afspraak duurt 10 minuten. Als u aangeeft
dat u meer tijd denkt nodig te hebben of als er
een klein-chirurgische ingreep moet worden
verricht, kunt u dit melden bij de assistente. Zij
plant dan meer tijd voor u op het spreekuur.
Afzeggen
Belt u de assistente tijdig wanneer een eerder
gemaakte afspraak niet door kan gaan.
Telefonisch op afspraak
Er is een telefonisch spreekuur tussen 10.00 en
10.30 uur. U dient van te voren een afspraak te
maken. U wordt dan teruggebeld voor korte
adviezen en uitslagen van onderzoeken. In het
algemeen is het moeilijk uw gezondheid
telefonisch te beoordelen. Het kan daarom soms
nodig zijn alsnog een afspraak voor het
spreekuur te maken.
HUISBEZOEK
Aan het eind van de ochtend en aan het begin
van de middag worden huisbezoeken gemaakt.
U kunt tussen 8 en 11 uur een huisbezoek
aanvragen. De assistente kan de visite dan nog
voor die dag in de agenda zetten.
Omdat er in de praktijk betere onderzoek- en
behandelmogelijkheden zijn is het, indien
mogelijk, beter om naar de praktijk te komen.
EHBO
Voor eerste hulp (open wonden, kneuzingen,
verbranding enz.) kunt u altijd direct terecht. Als
u van te voren belt of laat bellen, houdt de
huisarts rekening met uw komst.
PRAKTIJKASSISTENTE
Bij de assistente kunt u met veel praktische
vragen terecht. Met haar maakt u de afspraken.
U kunt bij de assistente tevens terecht voor:
 verbinden van wonden;
 verwijderen van hechtingen;
 uitspuiten van oren, injecties,
zwangerschapstest;
 informatiefolders over allerlei
onderwerpen;
Urineonderzoek
Indien uw urine onderzocht dient te worden kunt
u deze altijd afgeven vóór 9.30 uur. U hoeft van
te voren niet te bellen. Voor de uitslag belt u de
assistente.
Wanneer u de urine meeneemt als u het
spreekuur bezoekt, dan is het gemakkelijk als u
de urine bij binnenkomst direct aan de assistente
geeft.
Herhaalrecepten
Herhaalrecepten kunt u aanvragen via de
receptenlijn.
PRAKTIJKONDERSTEUNER
De praktijkondersteuner is een verpleegkundige
die o.a. spreekuren verzorgt voor patiënten met
diabetes mellitus, astma/COPD en hoge
bloeddruk. Wanneer u een van deze ziekten
heeft krijgt u een afspraak op haar spreekuur
aangeboden.
POH-GGZ
De POH-GGZ is een gespecialiseerd
psychiatrisch verpleegkundige. Bij een
vermoeden van psychische problematiek (bijv.
een depressie, trauma, angst of rouwproblemen)
kan de huisarts u doorverwijzen naar onze POHGGZ
GRIEPVACCINATIE
Deze vindt jaarlijks eind oktober/begin
november plaats.
DIENST- EN WAARNEEMREGELING
De avond-/nachtdienst gaat in om 17.00 uur en
duurt tot 8.00 uur de volgende ochtend. De
weekenddienst gaat in op vrijdagmiddag 17.00
uur en duurt tot maandagochtend 8.00 uur.
Verder geldt de dienstregeling voor alle erkende
feestdagen.
Tijdens de avond-/nachtdienst, weekenddienst
en tijdens de feestdagen, wordt waargenomen
door de Huisartsenpost-Zuid. U moet altijd eerst
telefonisch contact opnemen met de
huisartsenpost. Zorgt u ervoor dat u uw
verzekeringsgegevens bij de hand hebt.
HUISARTSENPOST 010 – 290 98 88
Bij afwezigheid van dokter Speksnijder wegens
vakantie, nascholing of ziekte zal een
waarnemer op de praktijk aanwezig zijn of zal
worden waargenomen door de artsen van
Gezondheidscentrum Zuiderkroon,
Vlissingenplein 2, telefoonnummer 293 14 07.
Via het antwoordapparaat en een mededeling op
de voordeur wordt u hierover geïnformeerd.
Als u nog vragen heeft over dienst- en
waarneemregeling, kunt u deze ook stellen aan
de assistente.
NIET VERGETEN
Vergeet niet om bij een bezoek aan de praktijk
uw identiteitskaart/paspoort mee te nemen.
Wanneer u vragen heeft over geneesmiddelen
doet u er goed aan de oude verpakking mee te
nemen
KLACHTEN
Helaas kan het voorkomen dat u niet tevreden
bent over de manier waarop u bent behandeld
door huisarts of assistente. Ik stel het zeer op
prijs wanneer u mij dit persoonlijk laat weten,
zodat we samen naar een oplossing kunnen
zoeken. Mocht u prijs stellen op een
onafhankelijke beoordeling van uw klachten dan
kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris.
Meer informatie kunt u vinden op de website
www.skge.nl.
kunt u zich ook wenden ke.nl.
Download