Aanvraag template TETRA Fonds

advertisement
Addendum bij een CORNET aanvraag voor Vlaamse aanvragers
die deelnemen via het TETRA programma
(versie februari 2011)
CORNET voorziet in 2011 twee oproepdata (eind maart en eind september).
Een eerste oproepdatum is 31 maart 2011, 12h
Dit addendum is een verplichte bijlage voor projecten die ingediend worden in het kader van een
CORNET project, waarvoor Vlaamse projectuitvoerders, verbonden aan Vlaamse hogescholen of
universiteiten, steun wensen te verkrijgen volgens de modaliteiten van het TETRA programma.
Indien de projectaanvraag in CORNET een uitbreiding is van een TETRA project dat nog moet starten tijdens
of na de evaluatie van het CORNET project, kan dit addendum beperkt worden tot het schriftelijk aanvragen
van deze uitbreiding, met opgave van extra werkpakket en/of bijhorende loon- en werkingskosten (in
zoverre de maximale begroting of toe te stane werkingskosten niet overschreden worden). Dit geldt ook
voor uitbreidingen van projectaanvragen die nog bij IWT in evaluatie zijn.
Het Vlaamse projectdeel moet voldoen aan de vereisten van het TETRA programma. Lees daarom
zeker ook de handleiding ‘TETRA’ (zie http://www.iwt.be/subsidies/tetra)
Een papieren versie of een elektronische versie (pdf of word-document, inclusief gescande versie van de
ondertekende intentieverklaring) worden ingediend ten laatste op de uiterste indieningsdatum van de
CORNET-oproep . Meer informatie over de indieningsmodaliteiten van het CORNET project is terug te vinden
http://www.cornet-era.net
De papieren versie wordt bezorgd aan IWT, t.a.v. mevrouw Veerle Lories, administrateur-generaal, Koning
Albert II laan 35 b16, 1030 Brussel. De elektronische versie wordt ofwel ingesloten via cd-rom of wordt
ofwel per mail bezorgd aan [email protected]
1/7
A
IWT ADDENDUM AAN ERASME AANVRAAG –TYPE TETRA
Internationale samenwerking via TETRA/CORNET
IWT nam tot vorig jaar deel met het programma VIS-Collectief aan CORNET en met het TETRA programma
en het KMO programma aan EraSME. De coördinatiekost van de Eranetprojecten EraSME en CORNET wordt
niet meer gefinancierd door de E.C., maar een aantal regio’s/landen hebben beslist om de samenwerking
verder te zetten.
In februari 2011 werd beslist door IWT om het TETRA programma te doen aansluiten bij CORNET (en het
KMO programma te behouden voor deelnames aan EraSME). CORNET focust op collectief onderzoek voor
kmo’s binnen Europa, uitgevoerd door een onderzoeksinstelling. Door de intensere samenwerking onder de
noemer ‘Innovation for SME’ is er de laatste jaren meer en meer synchronisatie en uniformiteit ontstaan
tussen het Eranet project CORNET en het Eranet project EraSME voor projecten die zich richten op een
brede doelgroep aan bedrijven (de zogenaamde Consortium Type of Projects uit EraSME).
Voor indieningen via VIS-Collectief onderzoek is er geen wijziging t.o.v. vorige oproepen: een addendum is
beschikbaar op de IWT website:
http://www.iwt.be/sites/default/files/subsidies/documenten/VIS_CO_CORNET_template_call11.doc
Voor indieningen via het TETRA fonds is er een wijziging t.o.v. vorige oproepen in EraSME. In principe
passen de TETRA projecten in het CORNET programma omdat deze ook gericht zijn op samenwerking tussen
onderzoeksinstelling en bedrijven, maar ze verschillen wel van de meeste projecten in CORNET omdat ze
niet aangevraagd worden door een federatie, associatie of VIS.
Om het project te doen passen in CORNET beschouwt IWT de gebruikersgroep als een ‘ad hoc’
consortium dat de bredere doelgroep vertegenwoordigt. De hogeschool of universiteit die het
project uitvoert heeft een valorisatieplicht (aan marktconforme, niet-exclusieve voorwaarden) en
is op die manier ook verantwoordelijk voor het goed verspreiden van projectresultaten over één
of meerdere bedrijfssectoren.
IWT engageert zich t.o.v. CORNET om TETRA projecten pas ontvankelijk te verklaren als CORNET
project indien er minstens 5 Vlaamse kmo’s deelnemen als actief lid van de gebruikersgroep.
De hogeschool of universiteit tekent het document van de ‘aanvragende’ ad hoc associatie in
naam van de leden van de gebruikersgroep. De kmo’s die deelnemen aan het TETRA project
worden opgesomd in dit document en er wordt een lijst voorzien via dit addendum voor IWT.
Door deelname via de gebruikersgroep verklaren de bedrijven dat ze representatief zijn voor
andere bedrijven uit hun sector door deelname aan het CORNET project. Er wordt ook ten zeerste
aangeraden om één of meerdere VIS-organisaties op te nemen als lid van de gebruikersgroep in
het TETRA/CORNET project.
In tegenstelling tot de meeste CORNET projecten (en/of de regelgeving van de deelnemende regio’s/landen
die als partner zullen meewerken in het CORNET project) zal de overdracht van kennis en projectresultaten
pas gebeuren na afloop van het project cf. de regelgeving van TETRA (marktconform en niet-exclusief).
Voor VIS-Collectief onderzoek (en voor de meeste deelnemende programma’s in CORNET) geldt dat de
aanvragende federaties, associaties, VIS-organisaties, …. onmiddellijk eigenaar worden van de
projectresultaten. Bij het bespreken van het internationale project, is het belangrijk dat dit doorgepraat
wordt met de (internationale) partners !
2/7
A
IWT ADDENDUM AAN ERASME AANVRAAG –TYPE TETRA
Aangepaste modaliteiten door CORNET deelname!
Aangepaste Ontvankelijkheidsanalyse en Evaluatieprocedure:
Vlaamse projectdelen uit een CORNET aanvraag kunnen niet in aanmerking komen voor steun als het
CORNET project niet goedgekeurd wordt. Het is altijd mogelijk om een Vlaams projectdeel in te dienen als
Vlaams TETRA project bij de jaarlijkse oproep. Uiteraard is dit enkel relevant als het Vlaamse projectdeel
substantieel is en op zichzelf kan staan.
De uitgebreide ontvankelijkheidsprocedure voorziet een ontvankelijkheidsanalyse op niveau van
1. CORNET (zie hiervoor de modaliteiten van de CORNET-oproep) en
2. TETRA (zie hiervoor de criteria in de TETRA handleiding)en
3. TETRA-criteria die typisch zijn voor het TETRA programma, maar niet afgedekt worden door de
internationale ontvankelijkheid of evaluatie:

Relevantie van activiteiten voor TETRA doelstellingen (= fit in het programma en belang voor
het onderwijs);

Doelgroep in Vlaanderen en samenstelling van de Gebruikersgroep als ‘staal’ van deze
doelgroep in Vlaanderen (met accent op potentieel om voldoende cofinanciering te bekomen
van deze bedrijven)

Economische relevantie voor de Vlaamse bedrijven

Overlap of versterking met andere financieringskanalen en inbedding in een groter geheel
(met accent op het feit of het project niet marktverstorend is of onterecht een hoge subsidie
vraagt t.o.v. een bedrijfsproject of reeds (gedeeltelijk) gesteund wordt met andere IWT
middelen)

Kwaliteit van het werkplan valorisatie-activiteiten (met accent op het feit dat er minimaal
25% van de TIJD voorzien is voor valorisatie-activiteiten en interactie met de
gebruikersgroep/doelgroep)

Track Record van de aanvragers (voorgaande projectuitvoering en relatie met het IWT)
Aangezien deze criteria deel uitmaken van een uitgebreide ontvankelijkheidsanalyse worden ze beantwoord
als ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’, met als minimale kwaliteitsnorm deze die geldig was voor de Vlaamse
oproep uit dezelfde steunenveloppe.
Indien het project niet voldoet voor de TETRA-criteria is het niet ontvankelijk.
Elke regio (of land) dat deelneemt aan de CORNET oproep voert een ‘regionale (of nationale)’
ontvankelijkheidsanalyse uit.
Pas indien alle partijen ‘hun’ projectdeel ontvankelijk verklaren, kan de evaluatie gestart worden.
De evaluatieprocedure is internationaal georganiseerd en gebeurt aan de hand van gemeenschappelijke
evaluatiecriteria, zoals beschreven in de modaliteiten van de CORNET oproep. Door deze internationale
procedure wordt er niet voorzien in een gesprek met de projectleiders en gebeurt de evaluatie via een
schriftelijke procedure. Dit is verschillend van de procedure voor de Vlaamse oproep.
Omdat de interactie met de projectaanvragers belangrijk is, wordt ten zeerste aangeraden om
vooraf contact op te nemen met het IWT (Inge Arents of Johan Michiels) om de volledigheid en
duidelijkheid van de projectaanvraag te verzekeren.
Beslissing en IWT-overeenkomst
Er wordt een internationale beslissing genomen over de steunbaarheid van het CORNET project. Hierbij
wordt rekening gehouden met de beschikbare middelen van elke regio of land. Voor TETRA wordt bij elke
oproep bekend gemaakt hoeveel middelen er beschikbaar gesteld worden door IWT. Bij een positieve
beslissing wordt een IWT-overeenkomst afgesloten voor steun aan het Vlaamse projectdeel. De
steunpercentages en modaliteiten zijn dezelfde als voor de projecten in de Vlaamse TETRA oproep. Voor het
CORNET project zal wel aan elk deelnemend bedrijf gevraagd worden om ook toe te treden tot het
internationaal project. Het is mogelijk dat er hiervoor extra samenwerkingsafspraken moeten gemaakt
worden.
3/7
IWT ADDENDUM AAN ERASME AANVRAAG –TYPE TETRA
A
Opmaak en samenstelling van het addendum
Beheer van dit addendum: De Vlaamse projectaanvragers (Vlaamse hogescholen, universiteiten en/of
onderzoeksinstellingen) stellen een projectleider aan voor het Vlaamse projectdeel. Deze is verantwoordelijk
voor het indienen van het addendum aan het CORNET project bij IWT (de aanvraag voor het CORNET
project gebeurt centraal door de projectleider van het CORNET project, dit kan iemand anders zijn)
Deze template is een niet verplichte hulp voor de opmaak. Voor de opmaak van de begroting is er een
Excel-file voorzien als hulp. Het gebruik van de templates is niet verplicht, het respecteren van structuur en
hoofdstukken-volgorde wel.
Checklist met onderdelen van het addendum:
 Nederlandstalige projectsamenvatting
 Beschrijving van het gebruik van de projectresultaten in Vlaanderen en positionering van de
(Vlaamse) aanvragers en (Vlaams) projectdeel, dit kan naar keuze in het Engels of Nederlands
opgesteld worden
 Projectbegroting
 Ondertekende verklaring van de hogeschool of universiteit die het Vlaamse projectdeel van het
CORNET project coördineert en hiervoor een projectleider aanstelt als contactpersoon voor IWT
 Overzicht van de gebruikersgroep (zie hiervoor deel 1 van de ‘normale’ TETRA aanvraag
 Toestemming ethische commissie bij dierproeven of patiënten studies (indien van toepassing)
 Offertes voor onderaannemingen vanaf 5000 euro (indien van toepassing)
 Offertes voor grote uitrusting vanaf 5000 euro (indien van toepassing)
1.
Projectsamenvatting (1 blz)
Titel
Startdatum project
(ten vroegste op de eerste van de maand van indiening, ten
(gepland)
laatste 4 maanden na de beslissing)
Duur van het project
Typisch 24 maanden, maximaal 36 maanden
Totale Projectkost
! minimaal €100.000 en maximaal €480.000
Totaal mensmaanden
Gevraagde subsidie
Is voor dit project, of onderdelen ervan, subsidie aangevraagd of verstrekt door een andere
overheid (Vlaams, Federaal of Europees) ?
Is voor dit project reeds een TETRA-subsidie toegekend ?
Zo ja, geef het gevraagde of
reeds verkregen
subsidiebedrag.
De samenvatting is Nederlandstalig en wordt beperkt tot maximum 1 bladzijde. De tekst vormt de
basis voor de overeenkomst bij toekenning van steun.
Alle essentiële elementen van het project zijn er in terug te vinden met het accent op de doelgroep,
doelstellingen en het gebruik van de resultaten.
4/7
IWT ADDENDUM AAN ERASME AANVRAAG –TYPE TETRA
A
2.
Gegevens Gebruikersgroep
Er wordt een overzicht gegeven van alle leden van de gebruikersgroep die reeds hun interesse voor
het project hebben getoond. Het betreft zowel de leden die een belangrijke rol hebben bij het het
uitvoeren van het project (zoals wetenschappelijke peters en peters voor valorisatie-activiteiten) als
leden die een toegevoegde waarde hebben voor de valorisatie van de projectresultaten (belangrijke
tussenschakels, wetgevers, …) en leden die als potentiële gebruiker van de projectresultaten
optreden.
Voor elk bedrijf of organisatie wordt een contactpersoon, telefoonnummer en email vermeld, zodat
IWT deze (desgewenst) kan contacteren tijdens de evaluatie.
Het is belangrijk dat het voor elk bedrijf of organisatie duidelijk is welke rol ze opnemen in het
project en in de gebruikersgroep en wat hun motivatie tot deelname is. Duid aan of het lid van de
gebruikersgroep bereid is tot cofinanciering en of het een Vlaamse kmo is of niet.
De gebruikersgroep moet nog niet volledig zijn op moment van indiening
Voor CORNET moeten er minstens 5 Vlaamse kmo’s opgenomen zijn in de gebruikersgroep bij
indiening van het CORNET/TETRA project
Organisatie
BTWnummer
Adres
Contactpersoon
Tel
e-mail
Vlaamse kmo (zie definitie in
de handleiding) ?
Bereid tot cofinanciering ?
Motivatie tot deelname ?
3.
(voor Vlaamse organisaties)
(voor niet-Vlaamse organisaties)
Ja/Nee
Ja/Nee
Gebruik van de projectresultaten (ca. 5 blz.)
In dit hoofdstuk wordt beschreven waarom het project dient uitgevoerd te worden.
Het omvat een overzicht van het nut en de toegevoegde waarde van het project voor
Vlaanderen, dit zowel tijdens de uitvoering van het project als erna.
3.1.
Nut en toegevoegde waarde (ca. 2 blz.)
1. Geef aan welke Vlaamse bedrijven uit de brede doelgroep interesse hebben voor de resultaten.
Kwantificeer zoveel mogelijk en geef aan welk type bedrijven dit zijn (KMO, Grote Ondernemingen,
...)
2. Geef aan op welke manier de bedrijven en organisaties de projectresultaten kunnen toepassen en
geef aan wat het economisch (en maatschappelijk) belang is van de resultaten voor deze
bedrijven en organisaties.
5/7
IWT ADDENDUM AAN ERASME AANVRAAG –TYPE TETRA
A
3. Geef aan hoe het project past bij de onderwijsopdracht van de betrokken instelling(en) van hoger
onderwijs. Geef aan welke afstudeerrichtingen en hoeveel studenten baat hebben.
3.2.
Valorisatie-traject (of Valorisatie strategie) (ca. 2 blz.)
1. Motiveer de keuze van de leden van de gebruikersgroep. Indien nog niet alle leden bekend zijn
bij indiening (via intentieverklaringen onderbouwd), geef dan aan welke bedrijven en organisaties
zullen gecontacteerd worden bij steuntoezegging. Geef aan op welke manier de cofinanciering kan
verzekerd worden.
2. Geef een overzicht van het ‘traject’ tot valorisatie, in eerste instantie bij de bedrijven en
organisaties van de gebruikersgroep, geef hierbij aan welke mogelijke hindernissen er kunnen zijn
bij valorisatie.
3. Geef aan hoe de resultaten van het project verspreid worden naar de ruimere doelgroep
(ruimer dan de leden van de gebruikersgroep). Verwijs hierbij naar activiteiten uit het
werkprogramma die typisch ‘valorisatie-activiteiten ‘ zijn.
3.3.
Eigendomsrechten en Exploitatierechten van de projectresultaten (ca. 1 blz.)
1. Beschrijf de bestaande intellectuele eigendomsrechten voor elk van de aanvragers en voor elk
van de leden van de gebruikersgroep. Geef hierbij aan op welke manier deze rechten een voordeel
dan wel nadeel kunnen zijn voor latere verspreiding van projectresultaten.
2. Geef aan hoe de nieuwe kennis en projectresultaten beschermd kunnen/zullen worden.
3. Geef aan hoe ervoor gezorgd wordt dat de exploitatierechten niet exclusief zijn voor één partij en op
welke manier ervoor kan gezorgd worden dat de (commercialiseerbare) projectresultaten
marktconform overgedragen zullen worden..
4.
Positionering van de aanvrager(s) en project (max. 2 blz.)
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de kennis en expertise van de projectuitvoerders en geeft
een beeld van het track-record van de projectuitvoerders . In dit hoofdstuk wordt ook verantwoord
waarom het project past in het gekozen steunkanaal en wordt gemotiveerd wat de meerwaarde
is van overheidssteun voor dit project.
Bij het beoordelen van deze evaluatiecriteria telt ook de goede uitvoering van voorgaande IWTgesteunde projecten mee. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de interne kennis van IWTVlaanderen betreffende de projectuitvoering, interactie met de gebruikersgroep en valorisatie na
afloop van het project.
1. Geef per uitvoerder aan welke kennis en expertise ingebracht wordt. (max. 1/2 blz. per
aanvrager)
2. Geef aan op welke manier de verschillende partners zullen samenwerken (rol)
3. Geef een overzicht van de voorafgaande onderzoeksprojecten van de onderzoeksgroepen (enkel
deze in hetzelfde technologiedomein of toepassingsdomein van het project in aanvraag)
4. Geef een overzicht van de resultaten van deze voorafgaande projecten op
wetenschappelijk/technologisch vlak en op vlak van valorisatie (gebruik van resultaten door
bedrijven en organisaties)
5. Motiveer de keuze van het steunkanaal en geef aan wat de meerwaarde is van overheidssteun.
6/7
IWT ADDENDUM AAN ERASME AANVRAAG –TYPE TETRA
A
5.
Verplichte bijlagen
De TETRA handleiding voorziet verplichte bijlagen indien van toepassing:
1. Toestemming ethische commissie bji dierproeven of patiënten studies
2. Offertes voor onderaannemingen vanaf 5000 euro (er mag maximaal voor 10% van de totale
begroting samengewerkt worden met onderaannemers)
3. Offertes voor grote uitrusting vanaf 5000 euro
4. Ondertekende verklaring van de hogeschool of universiteit die subsidie vragen in het Vlaamse
projectdeel van het CORNET project coördineert en hiervoor een projectleider aanstelt als
contactpersoon voor IWT. (de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de hogeschool of universiteit
ondertekent dit in naam van alle betrokkenen)
Als ondergetekende verklaar ik in naam van alle betrokken Vlaamse aanvragers en
organisaties uit de gebruikersgroep kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan
met de projectaanvraag ingediend in het kader van CORNET , met Vlaamse subsidieaanvraag via het TETRA fonds. Ik heb kennis genomen van de modaliteiten van het
TETRA-Fonds, zoals beschreven in de ‘handleiding. Ik geef IWT de toestemming alle
nodige enquêtes te laten uitvoeren die nodig zijn voor de evaluatie van deze aanvraag.
Ik verklaar voor dit project (nog geen/xxx euro via TETRA xxxxxx) subsidie te
hebben ontvangen. Voor zover bekend zijn er geen belemmeringen inzake intellectuele
eigendomsrechten voor de goede uitvoering en latere valorisatiemogelijkheden van dit
project. Ik verklaar dat mijn organisatie een boekhouding voert die toelaat de
projectkosten eenduidig te identificeren en te onderscheiden van haar economische
activiteiten.
Dhr/Mevr XXX, functie, departement, hogeschool of universiteit wordt aangesteld als
projectleider en contactpersoon voor IWT.
Tussen de Vlaamse projectaanvragers en de buitenlandse partners zijn duidelijke
afspraken gemaakt omtrent de volledige financiering van de kosten van
onderzoekspartners voor de uitvoering van het project. Deze worden bij goedkeuring
van het project verder uitgewerkt in de samenwerkingsovereenkomst.
Naam , Functie
(handtekening)
7/7
Download