Fiches van de ERA-Netten waaraan IWT deelneemt

advertisement
CORNET
Inhoudelijke beschijving:
Europese samenwerking tussen programma’s rond collectief onderzoek (CORNET staat voor
COllective Research NET), waarbij globale internationale projectvoorstellen ingediend worden vanuit
een consortium met minstens partners uit twee deelnemende landen of regio’s.
De aanvrager dient een associatie te zijn (voor Vlaanderen, zie modaliteiten VIS-CO en TETRA). Er is
per partner een gebruikerscommissie nodig met een minimum aantal KMO’s. Er dient ook een
onderzoekscomponent te zijn die uitgevoerd wordt door een RTO. De onderzoeksresultaten zijn
eigendom van het consortium, en publiek beschikbaar.
De onderwerpen zijn thematisch niet beperkt.
Samenstelling consortium:
Volgende landen en agentschappen nemen deel aan CORNET: Cyprus (RPF), Duitsland (AiF),
Nederland (Agentschap NL), Oostenrijk (FFG), Polen (NCBiR), Vlaanderen (IWT), Wallonië (SPW – DG
06).
Een CORNET project consortium bestaat uit minstens twee partners uit twee verschillende
landen/regio’s. Voor elk land of regio gelden specifieke ontvankelijkheidcriteria en
steunmodaliteiten. Er wordt aangeraden om voorafgaand aan de indiening contact op te nemen met
de steunverlenende agentschappen in elk land of regio waar steun wordt aangevraagd.
Status:
De Europese steun voor het netwerk is afgelopen eind 2010. IWT en de andere partners van CORNET
nemen deel op eigen financiële middelen. Het CORNET netwerk organiseert twee oproepen per jaar.
Ingezette IWT-programma’s:
IWT participeert met VIS-CO en TETRA. De projecten dienen te voldoen aan de
ontvankelijkheidscriteria van deze programma ‘s.
Doelgroep:
Niet research-intensieve KMO’s. De aanvragen zijn gebaseerd op de noden van een sector volgens
de modaliteiten van VIS-CO en TETRA.
Meer informatie:
http://www.cornet-era.net/
Crosstexnet
Inhoudelijke beschijving:
Crosstexnet (XTN) is een ERA-NET project dat tot doel heeft de samenwerking tussen Europese
KMO’s in de textielsector te stimuleren. Het ERA-NET organiseert jaarlijks ‘joint calls’ in een breed
thematisch domein, dat relevant is voor de textielsector. Innovatieve O&O projecten kunnen voor
steun in aanmerking komen, rekening houdend met de XTN alsook nationale/regionale criteria.
Samenstelling consortium:
Coördinator van CROSSTEXNET is regio Nord Pas de Calais (Frankrijk). De CrossTexNet kerngroep
bestaat naast de coördinator uit Italië (Toscanië , Piedmont), Spanje (Valencia ) en Zweden (Västra
Göteland ), die allen werkpakketleider zijn. Verder nemen deel naast Vlaanderen (IWT), Duitsland
(Noordrijn-Westfalen, Saksen) Frankrijk (Oseo, Alsace ), Italië (Lombardië, Veneto), Nederland (Oost
NV), Tsjechië (Hradec Králové ), Roemenië, Slovenië en Turkije.
Status:
Het ERA-NET loopt van 01/11/2009 tot 31/10/2012.
Ingezette IWT-programma’s:
IWT participeert met kmo-innovatieprojecten.
Doelgroep:
Vlaamse bedrijven (KMO’s) die samen met buitenlandse bedrijven en/of kennisinstellingen een
uitdagend en risicovol R&D project willen uitvoeren, kunnen een projectvoorstel indienen. Het
consortium moet minimaal uit twee kmo’s uit twee verschillende landen, die deelnemen aan de XTNoproep bestaan.
Meer informatie:
http://www.crosstexnet.eu/
EuroTransBio
Inhoudelijke beschijving:
EuroTransBio (ETB) is een e ERA-NET project dat tot doel heeft de samenwerking tussen Europese
KMO’s in de biotechsector te stimuleren. Het ERA-NET organiseert jaarlijks ‘joint calls’. Innovatieve
O&O projecten op het vlak van witte, rode, groene of blauwe biotechnologie komen voor steun in
aanmerking. Biotechgerelateerde projecten rond ‘Voeding en Gezondheid’ kunnen, afhankelijk van
de nationale/regionale criteria, eveneens voor steun in aanmerking komen.
Samenstelling consortium:
Oostenrijk (FFG en BMWFJ), Vlaanderen (IWT), Wallonië (DGOEER), Finland (TEKES), Alsace (DIRES)*,
Duitsland (FZJ), Italië (MSE), Andalusië (Agencia IDEA), Baskenland (Innobasque), Catalonië (ACC1Ó),
Navarra (DIEE-GN).
* Deelname moet nog bevestigd worden
Status:
Het ERA-NET loopt van 01/01/2009 tot 31/12/2012.
Ingezette IWT-programma’s:
IWT participeert met O&O-bedrijfsprojecten en kmo-innovatieprojecten.
Doelgroep:
Vlaamse bedrijven (zowel KMO’s als grote ondernemingen) die samen met buitenlandse bedrijven
en/of kennisinstellingen een uitdagend en risicovol R&D project willen uitvoeren, kunnen een
projectvoorstel indienen. Het consortium moet minimaal uit twee bedrijven uit verschillende ETB
landen/regio’s bestaan. Verder moet het consortium door een KMO worden gecoördineerd.
Meer informatie:
http://www.eurotransbio.eu/
ECO-INNOVERA
Inhoudelijke beschrijving:
Dit is een ERA-net project met focus op het ondersteunen van eco-innovatie in R&D. Daarbij wordt
het begrip eco-innovatie ruim ingevuld (onder meer technische en niet-technische innovaties,
incrementele, radicale en vooral ook systeeminnovaties waaronder nieuwe product-dienst
systemen). Een netwerk van 25 Europese partners wil een brede waaier aan onderwerpen
ondersteunen en richt zich dus zowel op onderzoek als op implementatie en verspreiding van
onderzoeksresultaten.
Eco-Innovera wil tevens aanbevelingen formuleren voor het onderzoeks-, innovatie- en milieubeleid
met het oog op de verdere implementatie van eco-innovatie in R&D, economie en maatschappij.
IWT wil in het kader van dit project ook de kwantitatieve inschatting van het eco-innovatiepotentieel
van projecten verder verkennen (cfr. de DTO-regeling).
Samenstelling consortia :
Duitsland (Jülich, DLR, BMBF), Frankrijk (ADEME, ANR), Zwitzerland (BAFU), Ierland (EPA), Italië
(FinPiemonte, Regione Piemonte), Luxemburg (FNR), Zweden (Formas), Spanje (IHOBE, MICINN),
België (IWT, DG06), Oostenrijk (Kommunalkredit), Israël (Matimop-Iserd), Bulgarije (Mon),
Denemarken (MST), Slovenië (MVZT), Polen (NCBiR), Nederland (VROM, Agentschap Nederland),
Finland (TEKES), UK (Technology Strategy Board), Turkije (TUBITAK).
Status:
Het ERA-net loopt van 1/10/2010 tot 30/09/2014
Ingezette IWT-programma’s:
Het IWT participeert met het SBO-programma (maatschappelijk en economisch) en O&Obedrijfsprojecten.
Doelgroep:
De doelgroep is breed en richt zich voor de oproepen op bedrijven, universiteiten en
onderzoeksinstellingen. Verder wordt veel informatie m.b.t. eco-innovatie programma’s tussen de
partners uitgewisseld en wordt er gewerkt aan aanbevelingen voor beleidsmakers.
Meer informatie:
http://www.eco-innovera.eu/
ERA-SME
Inhoudelijke beschrijving:
ERA-SME richt zich op de bevordering van internationale innovatie netwerking en samenwerking
tussen KMO’s en onderzoeksinstellingen.
Samenstelling consortia:
Partners uit volgende landen/regio’s kunnen deelnemen: Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Vlaanderen,
Wallonië en Nederland. De respectievelijke subsidiërende agentschappen of ministeries zijn: AiF,
FFG, MPO, IWT, SPW, Agentschap NL.
Status:
Het ERA-Net contract met de Europese Commissie is afgelopen. Een beperkt aantal agentschappen
en ministeries (waaronder IWT) organiseert verdere ERASME oproepen met eigen financiële
middelen.
Ingezette IWT-programma’s:
Het IWT participeert via het KMO programma.
Doelgroep:
Niet-O&O intensieve KMO’s; kmo’s die beroep doen op onderzoeksinstellingen voor het uitvoeren
van hun O&O kunnen een projectvoorstel indienen. Het consortium dat een project kan indienen
omvat partners uit minstens twee landen/regio’s met minstens één KMO per betrokken land/ regio
en minstens één onderzoek- en technologieorganisatie (RTO) per project. Merk op dat voor
projecten met enkel Waalse en Vlaamse partners nog een bijkomende partner uit een ander land
noodzakelijk is.
Meer informatie:
http://www.era-sme.net/public/
ERA-Net TRANSPORT (ENT)
Inhoudelijke beschrijving:
ENT is een ERA-net rond duurzaam transport. Activiteiten zijn o.m. de oproep Electromobility+ voor
(1) strategisch onderzoek voor transportbeleid en technologie en (2) innovatie en toegepast
onderzoek op basis van technologie, in het domein van de elektrische mobiliteit.
Samenstelling consortia:
14 organisaties uit 12 landen nemen deel aan het netwerk: Oostenrijk (BMVIT), Denemarken (DKMT,
TET), Duitsland (BMWI, TÜV), Finland (LVM), Frankrijk (MEDDTL ), Griekenland (GSRT), Nederland
(IENM), Polen (NCBIR), UK (DFT), Zweden (VINNOVA), Zwitserland (DETEC).
Status:
België of Vlaanderen zijn nog geen lid van dit ERANET. Vlaanderen neemt via IWT deel aan de
Electromobility+ oproep (rond elektrische voertuigen), die op 31/3/2011 afgesloten is en waarvan de
evaluatie loopt.
Ingezette IWT-programma’s:
Het IWT participeert met O&O-bedrijfsprojecten, KMO- en SBO-programma.
Doelgroep:
Maatschappelijke en technologische innovatieactoren, actief in het gebied van duurzaam transport.
Actoren kunnen zowel bedrijven (O&O, KMO) als kennisinstellingen (SBO) zijn.
Meer informatie:
http://www.transport-era.net/
OLAE+
Inhoudelijke beschijving:
Het OLAE+ project is een ERA-Net plus project waarbij gezamenlijke oproepen worden
georganiseerd. Deze oproepen worden gefinancierd via de deelnemende nationale/regionale
programma’s en een financiële top-up door de Europese Commissie. De gezamenlijke oproep voor
projecten OLAE+ (organic large area electronics) is gebaseerd op:
 OLAE materialen en hun gebruik in nieuwe systemen
 Compatibiliteit van proces en de integratie van OLAE
 Verkenning en validering van nieuwe en innovatieve OLAE materialen en hun gebruik in
nieuwe functionele producten en systemen
 Ontwikkeling van productiesystemen en processen voor grootschalige productie van
displays, lichttoepassingen, fotovoltaïsche producten en geïntegreerde smart systems
met huidige of nieuwe materialen
 Onderzoek en ontwikkeling van test- en meettechnologie voor volumeproductie en
herstellingen
 Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe materialen, componenten, architectuur, circuits,
modellering die tot component- of systeemverbetering leiden van OLAE-toepassingen
 Verbetering om barrier layer performance bij hoge snelheidsproductie, hoge yield, hoog
volume.
Samenstelling consortium:
Technology Strategy Board –TSB (Verenigd Koninkrijk) , Federal Ministry of Education and Research BMBF (Duitsland), VDI Technologiezentrum GmbH (Duitsland), Israel-Europe R&D Directorate for
theEU Framework Program - ISERD (Israël), IWT (Vlaanderen), Swedish Governmental Agency for
Innovation Systems - VINNOVA (Zweden), National Centre for Research and Development - NCBiR
(Polen), Agency for the Support of Businesses in Catalonia – ACC1O (Spanje, Catalonië), Austrian
Research Promotion Agency – FFG (Oostenrijk) en Federal Ministry for Transport, Innovation and
Technology – BMVIT (Oostenrijk).
Status:
De enige oproep wordt geopend per 24 oktober 2011 en zal in project outline fase gesloten worden
op 31 januari 2012. Er is een internationaal partnering event voorzien op 27 oktober 2011 in Brussel.
Finale projecten moeten ingediend worden tegen 31 mei 2012. Effectieve start van projecten tegen
eind 2012.
Ingezette IWT-programma’s:
IWT participeert met O&O-bedrijfssteun en het kmo-programma. De projecten dienen te voldoen
aan de ontvankelijkheidscriteria van deze programma ‘s.
Doelgroep:
Bedrijven actief in aspecten (materiaal tot eindproduct) van op oppervlakte gebaseerde fotonica.
Meer informatie:
http://www.olaeplus.eu/
TACTICS – Innovation Express
Inhoudelijke beschrijving:
TACTICS is één van de INNO-NET projecten waaraan IWT deelneemt. Inno-Netten zijn een Europees
instrument langs waar innovatieagentschappen gezamenlijk beleid en analyse ontwikkelen. TACTICS
heeft tot doel het regionaal en Europees clusterbeleid te verbeteren door het aanreiken van
praktische tools aan cluster organisaties en beleidsmakers en het formuleren van
beleidsaanbevelingen rond 6 thema’s:
 Internationaliseren van clusters
 Clusters inschakelen bij het toekennen van (bedrijfs)subsidies
 User Driven Innovation, met inbreng van clusters
 Marketing en branding van clusters
 Cluster excellentie
 Clusters in “emerging” industrieën
Om de internationale samenwerking tussen clusters te stimuleren worden er jaarlijks een oproep
gedaan: INNOVATION EXPRESS (zie http://www.proinno-europe.eu/tactics/page/overview-call).
Samenstelling consortium:
Frankrijk (OSEO), Zweden (VINNOVA), Polen (PAED), Italië – Region Veneto (VenINN), Oostenrijk –
Upper Austria (TMG), Verenigd Koninkrijk – North West England (NWDA) België - Vlaanderen (IWT),
Status:
Het INNO-NET loopt van 01/09/2009 tot en met 31/08/2012.
Ingezette IWT-programma’s:
Vlaanderen participeert met lopende VIS-projecten (VIS-TD, TIS) en lopende en nieuwe VIS-trajecten.
Doelgroep:
Voor Innovation Express: Vlaamse clusterorganisaties, met name alle Vlaamse Innovatie
Samenwerkingsverbanden (VIS)
die samen met een buitenlandse clusterorganisatie een
gemeenschappelijk project opzetten tot internationalisering van de cluster en de respectievelijke
leden-bedrijven.
Meer informatie:
http://www.proinno-europe.eu/tactics
Download