Non-verbaal therapeut

advertisement
Functie: Non-verbaal therapeut
Non-verbale therapie overkoepelt de behandelvormen beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie en
psychomotorische therapie.
Functiedoel: De non-verbaal therapeut bouwt met de patiënt(en) een therapeutische relatie uit aan de hand van het
non verbaal medium in al zijn vormen. Hij/zij creëert een therapeutische context waarbij de patiënt zichzelf
fundamenteel ervaart en beleeft binnen de driehoek‘ patiënt-therapeut-non-verbaal medium’.
Afhankelijk van de problematiek streeft de non-verbaal therapie de volgende doelstellingen na:
- het herstellen van contactfuncties (contact met zichzelf, de andere en de omgeving).
- het versterken, uitbreiden en functioneler gebruiken van de eigen hulpbronnen.
- het komen tot aanvaarding.
- het doorwerken van intrapsychische conflicten en het verwerven van een doorleefd inzicht daarin.
Hiërarchisch legt de non-verbale therapeut verantwoording af bij de verantwoordelijke zorgeenheid (VZE). Inhoudelijk
legt de non-verbale therapeut verantwoording af bij het kernteam en bespreekt/spiegelt zijn functioneren met de
vakgroepverantwoordelijke (VGV).
Resultaatsgebieden:
Uitvoeringscriteria:
1. Ontwikkelt een onderbouwde therapeutische
werkvorm/methodiek teneinde deskundig
kwaliteitszorg aan te bieden.
-
2. Brengt vanuit het vakgebied de non-verbale
context en visie op zorg binnen in het team met
als doel integrale kwaliteitszorg aan te bieden.
-
Vertrekt vanuit een therapeutisch denkkader.
Past het non-verbaal medium aan de persoon van de
patiënt, situatie en context aan (methodiek, werkvorm,
…).
Integreert de therapeutisch visie van de zorgeenheid in
het eigen therapeutisch handelen.
Werkt met overdracht en tegenoverdracht.
Werkt procesgericht.
Bewaakt eigen grenzen.
Erkent eigen onmacht en ‘niet weten’.
Werkt nauw samen met alle partners binnen het
zorgtraject.
Neemt actief deel aan teamvergaderingen,
therapeutenoverleg, intervisie en visieontwikkeling.
Maakt het eigen therapeutisch handelen inzichtelijk voor
het team.
Vertaalt het therapeutisch proces van de patiënt
mondeling en schriftelijk.
Gaat constructief om met het geven en ontvangen van
feedback.
Draagt actief bij aan het metalliseren van moeilijke
situaties en casussen.
Draagt actief bij aan een cultuur van veiligheid en
wederzijds respect.
3. Organiseert de therapiesessie om een
kwaliteitsvolle non-verbale therapie te kunnen
aanbieden.
-
Bereidt therapieën voor en organiseert deze.
Streeft naar een maximale continuïteit in de therapieën.
Beheert eigen middelen en therapieruimte.
Signaleert noden i.f.v. infrastructuur, materiaal en doet
voorstellen voor buitengewone begroting (BB).
4. Zet expertise en competenties organisatie breed
in, met als doel de non-verbale therapeutische
visie in te brengen.
-
Neemt actief deel aan interne en externe projecten,
werkgroepen, overlegstructuren, …
Vertaalt de visie ‘non-verbale therapie’ binnen deze
projecten, werkgroepen, overlegstructuren, …
1
-
5. Bevordert de eigen professionele ontwikkeling,
met als doel actuele tendensen op te volgen en
eigen groei te bevorderen.
-
Communiceert de voortgang en/of eindrapport via het
gepaste kanaal organisatiebreed.
-
Reflecteert op de professionele ontwikkeling en
deskundigheid vanuit een actieve houding voor leven
lang leren.
Signaleert eigen vorming, training, opleidingsbehoefte
(VTO) aan leidinggevende/vakgroepverantwoordelijke.
Volgt VTO, communiceert dit intern/extern en integreert
dit in het eigen handelen.
Onderbouwt en draagt deskundigheid van eigen
vakgebied uit.
Leest relevante vakliteratuur en informeert hierover de
VGV, collega’s en het kernteam.
Bouwt een netwerk uit teneinde zicht te hebben op
ontwikkelingen in andere voorzieningen en deze te
integreren in eigen expertise.
Neemt actief deel aan vakgroepoverleg en intervisie.
Doet voorstellen naar vorming en geeft vorming.
Begeleidt studenten in hun praktijkstudie en of/eindwerk.
-
Competenties
Kerncompetenties
Integriteit – p.6
Respect – p.11
Samenwerken – p.10
Functiespecifieke competenties
Empathie – p. 8
Klantgerichtheid – p. 15
Mondeling communiceren – p. 8
Probleemanalyse – p. 13
Schriftelijk communiceren – p. 9
Visie – p. 12
Zelfinzicht – p. 4
Zelfstandig werken – p. 18
2
Download