Een voorproefje van Wiskunde. ATOM

advertisement
Een voorproefje van Wiskunde. ATOM
Beschrijving Pakket
Het project beoogt ook onderling begrip te bevorderen door het verkrijgen van kennis over de
historische en culturele context waarin de partners leven.
Door de verscheidenheid aan onderwerpen en constructieve strategieën is het geschikt voor
CLIL-onderwijs (tto).
Sleutelcompetenties
Vakken
Informatica/ICT, Kunst, Muziek, Taal en literatuur,
Vakoverstijgend, Vreemde talen,
Wiskunde/geometrie
Niveau
12-15
Doelstellingen
1. Wiskundige inhoud in het curriculum en algemene aspecten van het leven van alledag
verbinden, in het bijzonder inhoud die te maken heeft met voeding en cuisine. Het vermogen
van leerlingen om abstract te denken ontwikkelen, om wiskundige kennis over te brengen naar
het alledaagse leven en vice-versa.
2. Competenties bij leerlingen ontwikkelen: wiskundige, artistieke, digitale competenties
evenals leren om competentie te leren.
3. De culturele en historische achtergrond van onze partners kennen en begrijpen door het
bestuderen van de lokale gewoontes en tradities. Je bewust worden van de overeenkomsten
en verschillen tussen ons, terwijl we tolerantie en samenwerking ontwikkelen.
4. Communicatie in een vreemde taal bevorderen. Engels gebruiken als platform om toegang
te krijgen tot kennis en kennis te bouwen die te maken heeft met verschillende onderwerpen
en situaties en ook als samenwerkingsinstrument om informatie, ideeën en gevoelens te
communiceren.
5.Resultaten in de klas verbeteren en motivatie, belangstelling en inspanning bij de
deelnemende leerlingen vergroten.
6. Teamwerk bevorderen en meervoudige intelligentie ontwikkelen.
7. ICT gebruiken als strategie voor het zoeken van informatie, het oplossen van taken, het
delen en verspreiden van resultaten en als communicatie-instrument voor zowel leerkrachten
als leerlingen.
8. Zowel leerlingen als leerkrachten afwisselende technieken ter beschikking stellen om een
kritische geest te bevorderen.
Proces
Beginnen
Leerkrachten vergelijken eerst de syllabi en vakantiekalender om te beslissen over
gemeenschappelijke inhoud die gebruikt gaat worden. Teams maken afspraken over de taken
waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Leerkrachten kunnen communiceren op welke manier ze
maar willen, via Skype, email of de TwinSpace
Vervolgens plannen zij een aantal ijsbrekeractiviteiten waaronder presentaties van leerlingen,
teams, scholen en steden, waarbij ook historische aspecten van de steden van de partners
betrokken worden. Deze activiteiten zijn bedoeld om leerlingen te helpen vertrouwd te raken
met het gereedschap van de Twinspace. U kunt op het eTwinning-portaal zoeken naar ideeën
met betrekking tot ijsbrekeractiviteiten.
Vervolgens lanceren de leerkrachten een logo-wedstrijd. Leerlingen kunnen logo-voorstellen
maken, hetzij met de hand getekend hetzij met gebruikmaking van speciale sites of software.
Brainstormactiviteiten kunnen eraan bijdragen dat alle deelnemers kansen krijgen.
De leerkrachten creëren een blog waarop de belangrijkste activiteiten van het project
geplaatst worden.
Belangrijkste projectactiviteiten
De belangrijkste activiteit van het project houdt in dat één school Wiskundige opdrachten
voorlegt aan hun partners in de andere scholen. Wanneer de andere teams hun oplossing
doorgeven, zou het voorleggende team de juistheid van de voorgestelde oplossing bevestigen.
De opdrachten zullen ook besproken en vergeleken worden, zowel bij leerkrachten als in de
klas.
Wat voorbeelden van opdrachten:
• Culturele Smaken: presentaties van gastronomie, verhaaltjes, muziek en tradities die te
maken hebben met Wiskunde.
• Fibonacci Book: gedichten maken met de Fibonacci Serie structuur en “brood” als
gemeenschappelijk thema. (gezamenlijke online schrijfopdracht)
• Pittige Wiskunderaadsels: Wiskundesommen maken met betrekking tot voeding en deze op
een leuke manier presenteren aan de andere teams die zij op hun beurt oplossen.
• Pi(e) Day (pie=taart): bedenken en uitwerken van activiteiten die gepresenteerd worden voor
de Internationale Pi-dag: glogsters, kunsttentoonstellingen, video’s, taarten en gebakjes.
• Online communicatiesessies om deelnemers en scholen te introduceren, om Pi-dag te vieren
en het project af te sluiten.
• Een Stuk Taart in....: een Wiskundesom oplossen om prijzen in elke stad te vergelijken.
• Wiskunde is overal om ons heen: presentaties om te laten zien hoe Wiskunde te vinden is in
het leven van alledag: natuur, monumenten en straten.
• Het Broodkruimelspoor: evaluatie-activiteiten met online enquêtes, analyses van resultaten.
Dipity tijdlijn.
Evaluatie
De evaluatie kan tijdens het hele project gebeuren, op elk van de partnerscholen, zowel op
leerling- als op leerkrachtniveau. Elk van de volgende methodes kan gebruikt worden:
Online enquêtes met bijvoorbeeld SurveyMonkey om ieders meningen te krijgen en resultaten
te analyseren.
De leerlingen kunnen beoordeeld worden volgens de volgende criteria:
• actieve deelname en communicatie
• het gebruik van ICT met partners in andere scholen,
• niveau van inzet en motivatie
• niveau van samenwerking, creativiteit, specifieke doelstellingen van de betrokken vakken.
Deelname van leerkrachten kan geëvalueerd worden met betrekking tot:
• persoonlijke inzet
• niveau van motivatie
• communicatie.
De uiteindelijke evaluatiefase zou o.a. kunnen bestaan uit enquêtes, discussies en een
videoconferentie. De evaluatie-instrumenten voor leerlingen kunnen gekozen worden
overeenkomstig hun leeftijd: opiniepeilingen, web 2.0 gereedschap zoals Wallwisher,
Voicethread met mp3 bestanden voor leerlingen om hun mening te geven. Glogster enz.
Vervolg
Follow-up
Het materiaal, vooral de blog kan in de volgende jaren worden gebruikt als hulpmiddel om
bepaalde onderwerpen te onderwijzen. Het project kan worden uitgebreid naar andere
culturele onderwerpen, waarbij Wiskunde bijvoorbeeld wordt gebruikt op een meer gevorderde
wijze om schilderijen te bestuderen in een Museum, als een voertuig voor het leren van
communicatie en onderling begrip.
•Er zou een Tentoonstelling georganiseerd kunnen worden op scholen met materiaal van het
project.
•De online Posters zouden geplaatst kunnen worden op de website van de school , in folders,
enz.
Verwachte Resultaten
Resultaten in termen van kwantiteit:
• Verbeterde klassenresultaten (uitgedrukt in cijfers) voor de deelnemende leerlingen
•
Resultaten uitgedrukt in kwalitatieve termen:
• Verbeterd gebruik van ICT-vaardigheden en Engelse communicatie voor zowel leerlingen als
leerkrachten.
• Verbeterde sociale vaardigheden en teamwerk voor alle deelnemers.
• Een beter vermogen om leren te zien als een complex van activiteiten op verschillende
terreinen, verbetering van vakoverstijgende lesstrategieën.
• Een nieuwe manier om toegang te krijgen tot kennis via persoonlijke interpretaties.
• Een perceptie gebaseerd op tolerantie, diversiteit en interculturele dialoog.
• De culturele horizon van leerlingen en leerkrachten verbreden.
eTwinning
maakt deel uit van Erasmus+, het Europese
programma voor onderwijs, opleiding, jeugdzaken
en sport
Download