Familie en vermogen in bedrijf

advertisement
Familie en
vermogen in
bedrijf
Privacy en transparantie:
een (on)begrensde wereld
Wat deelt u over uzelf en uw onderneming met
uw bank, met de Belastingdienst, of de Kamer
van Koophandel? En wat is daarvan zichtbaar
voor derden? Transparantie kan verplicht zijn,
of een bewuste keuze. Maar ook onbewust deelt
u informatie met de wereld, misschien wel meer
dan u lief is.
Hieronder geven wij u inzicht in het krachtenveld
tussen transparantie en privacy: hoe bewaakt
u zoveel mogelijk uw privacy in een wereld die
steeds transparanter wordt?
De overheid mag u om allerlei informatie over
uzelf of uw onderneming vragen. Vaak bent u
verplicht om die informatie te geven en is die
informatie vervolgens ook zichtbaar voor derden.
Het prijsgeven van informatie aan de overheid,
en aan de wereld, kan voor u een grote impact
hebben. Daarom wordt u beschermd - en de
overheid beteugeld - door uw recht op privacy.
Informatie delen kan ook iets zijn dat u uit eigen
beweging doet, bewust of onbewust. Omdat u een
bepaald beeld van uw onderneming wilt schetsen.
Of omdat u op sociale media bijvoorbeeld graag
een paar zonnige vakantiefoto’s of een foto van
uw nieuwe auto met uw vrienden deelt.
Misschien doet u zelf niets, maar zijn het uw
kinderen die op internet informatie over u of
uw eigendommen delen. Zelfs buiten social
media om, en zonder dat u zelf ook maar iets
hebt prijsgegeven, valt er op internet veel over
u te achterhalen. Denk bijvoorbeeld aan de
mogelijkheden die Google Maps en Google
Streetview bieden.
Uw recht op privacy begrensd
Het recht op privacy is in Nederland een
grondrecht. Het is niet alleen vastgelegd in de
Grondwet, maar ook in verschillende verdragen.
Wat het recht op privacy concreet inhoudt, is
verder uitgewerkt in de Nederlandse wet- en
regelgeving. Daarin staat bijvoorbeeld dat de
overheid uw persoonsgegevens alleen mag
verzamelen en gebruiken voor doeleinden die
vooraf uitdrukkelijk omschreven zijn én die
gerechtvaardigd zijn.
De overheid mag dus niet lukraak gegevens gaan
verzamelen omdat die gegevens in de toekomst
misschien een keer van pas kunnen komen. Ook
moeten persoonsgegevens op een goede manier
worden beveiligd. Toch komt een datalek wel eens
voor en belanden persoonsgegevens in verkeerde
handen.
Ondanks uw recht op privacy mag de overheid
een heleboel van u weten. Zo registreert
de overheid - zonder dat u die informatie
zelf hoeft te verschaffen - onder andere uw
persoonsgegevens en wat u verdient. Daarnaast
bent u verplicht op verzoek bepaalde informatie
te verstrekken. Zo moet u - als de Belastingdienst
daar om vraagt - informatie verstrekken die voor
uw belastingheffing van belang kan.
Sinds enkele jaren bestaat zelfs de vooraf
ingevulde aangifte inkomstenbelasting. Uw
salaris, spaarsaldi bij de bank en gegevens over
uw woning heeft de Belastingdienst alvast
ingevuld. Het verbaast vandaag de dag al bijna
niemand meer hoeveel de overheid klaarblijkelijk
van ons weet.
Transparantie over landsgrenzen heen
De persoonlijke of zakelijke informatie die de
overheid van u heeft blijft niet altijd binnen de
landsgrenzen. Overheden en internationale
organisaties spreken steeds vaker af dat
informatie over bijvoorbeeld inkomen en
vermogen over de grenzen mag of zelfs moet
worden gedeeld. Dit komt tegemoet aan de roep
in de maatschappij om meer transparantie en
verantwoording over wat bedrijven en personen
in het buitenland doen.
Denk aan internationale ondernemingen waarbij
de indruk bestaat dat ze wereldwijd nauwelijks
belasting betalen. Een voorbeeld van een afspraak
tussen landen is een belastingverdrag dat de
mogelijkheid biedt om relevante informatie over
belastingplichtigen op verzoek uit te wisselen.
Niet alleen op het gebied van belastingheffing
moeten steeds meer gegevens buiten
landsgrenzen worden gedeeld. Er komt
bijvoorbeeld ook meer wet- en regelgeving
om (internationale) criminaliteit zoals
witwaspraktijken en terrorismefinanciering tegen
te gaan. Denk aan de Vierde Anti-witwasrichtlijn
die de EU in 2015 heeft aangenomen. Deze
richtlijn verplicht lidstaten om personen die een
belang hebben bij bijvoorbeeld een vennootschap
of trust bij te houden in een register (zie hierover
meer onder UBO-register).
Naast overheden zijn er uiteraard ook andere
instanties die informatie over u opslaan,
bijvoorbeeld banken. Niet alleen omdat ze daar
zelf belang bij hebben, maar ook omdat ze dat
moeten. Op grond van internationale regels zoals
de Common Reporting Standards (CRS) en de
Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA) moeten financiële instellingen
bijvoorbeeld informatie over bepaalde
rekeninghouders en beleggers verstrekken aan
overheden (zie hierover meer onder FATCA en
CRS).
Wat is transparantie?
Transparantie is op te delen in drie elementen:
1. de zaken waarover iemand transparant moet zijn, bijvoorbeeld op basis van de wet;
2. de zaken waarover iemand transparant wil zijn, bijvoorbeeld omdat dat bijdraagt aan het gewenste beeld van de
onderneming; en
3. de zaken waarover een onderneming niet transparant wil zijn, bijvoorbeeld over het recept van haar meest
succesvolle product.
In de laatste jaren hebben de eerste twee elementen steeds meer gewicht gekregen. Dit komt ook terug in het
maatschappelijk debat, waar een wens tot geheimhouding steeds vaker direct een verdachtmaking tot gevolg heeft.
PwC | Familie en vermogen in bedrijf
Privacy en transparantie: een (on)begrensde wereld 2
En plein public
Verantwoordelijkheid vraagt om
transparantie
Hoeveel informatie er over u toegankelijk is voor
derden hangt af van uw persoonlijke situatie.
Bent u ondernemer, of bestuurder van een
rechtspersoon, dan is in het Handelsregister bij de
Kamer van Koophandel veel informatie over u vrij
toegankelijk. Waarom?
Een rechtspersoon als de bv treedt naar buiten
toe op en maakt afspraken met bijvoorbeeld
leveranciers, financiers en afnemers. Voor die
partijen kan het van belang zijn te weten welke
personen van vlees en bloed uiteindelijk de
regie hebben, zodat zij weten met wie ze zaken
doen en welke risico’s ze lopen. Daarom maakt
de overheid inzichtelijk welke ondernemingen
en rechtspersonen er in Nederland bestaan en
welke (natuurlijke) personen hierbij betrokken
zijn, zoals bestuurders, aandeelhouders en
commissarissen.
Het Handelsregister
Alle rechtspersonen en ondernemingen, van bv
tot aan eenmanszaak en vennootschap onder
firma (vof), moeten zich in het Handelsregister
bij de Kamer van Koophandel inschrijven. Ook
buitenlandse rechtsvormen met een Nederlandse
vestiging moeten dat.
In het Handelsregister staan niet alleen gegevens
over de onderneming zelf, maar ook de namen van
bestuurders, commissarissen en aandeelhouders
(wanneer er maar één aandeelhouder is). Ook
derden kunnen in het Handelsregister allerlei
informatie over deze personen vinden, zoals:
1.naam
2. geboortedatum, geboorteplaats en
geboorteland
3.geslacht
4.adres
5.overlijdensdatum
Toelichting bij 4: bij een eenmanszaak, cv, vof
of maatschap zijn privéadressen openbaar voor
iedereen, maar bij rechtspersonen alleen voor
medewerkers van bestuursorganen, advocaten,
notarissen en deurwaarders.
In het Handelsregister zijn de gegevens van circa
2,5 miljoen personen opgenomen.1
1
Company.info
Aantal ingeschreven actieve bedrijven in het Handelsregister op 1 januari 2015
1000000
1711100
1575700
1557600
1200000
1392000
1400000
1499400
1600000
1636100
1800000
25%
24%
51%
800000
600000
400000
200000
0
2010
2011
2012
PT = Parttime Bedrijven
ZZP = Zelfstandigen zonder personeel
MKB = Midden- en Kleinbedrijf
GB = Grootbedrijf
PwC | Familie en vermogen in bedrijf
2013
2014
2015
PT = 408.562
ZZP = 878.850
MKB = 422.268
GB = 1.417
Bron: Kamer van Koophandel.
Privacy en transparantie: een (on)begrensde wereld 3
Zicht op de cijfers: de jaarrekening
openbaar
De behoefte aan transparantie uit zich er niet
alleen in dat overheid en publiek willen weten wie
er aan het roer van ondernemingen staan, maar
ook dat ze willen weten hoe die ondernemingen
er financieel voor staan. Daarom moeten
bepaalde rechtspersonen en ondernemingen hun
jaarrekening deponeren bij het Handelsregister.
Voor wie deze plicht geldt - en in welke omvang
- hangt af van de rechtsvorm en van factoren als
omzet en aantal werknemers.
De deponeringsplicht geldt onder andere voor
de bv, nv, coöperatie, vereniging en de stichting.
Bij de vereniging en stichting is dit alleen zo voor
zover sprake is van een omzet van ten minste 6
miljoen euro in twee opeenvolgende jaren.
Als buitenlandse rechtsvormen met een
Nederlandse vestiging in het land van herkomst
ook een jaarrekening moeten publiceren,
moeten ze in Nederland hun jaarrekening
in dezelfde vorm aanleveren als in het
herkomstland. Voor een vof en een cv geldt de
deponeringsverplichting alleen als alle beherende
vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn.
Welke informatie moet worden gedeponeerd,
hangt af van een aantal criteria. Aan deze criteria
moet tenminste twee jaar achter elkaar zijn
voldaan.
Micro
Klein
Middelgroot
Groot
Activa
< € 350.000
€ 350.000 € 600.000
€ 6.000.000 € 20.000.000
> € 20.000.000
Netto-omzet
< € 700.000
€ 700.000 € 12.000.000
€ 12.000.000 € 40.000.000
> € 40.000.000
Gemiddeld aantal
werknemers
< 10
10 - 50
50 - 250
> 250
Te publiceren
Beperkte balans
Verkorte balans &
toelichting
Enigszins
vereenvoudigde
balans & winst- en
verliesrekening
Uitgebreide balans &
uitgebreide winst- en
verliesrekening
PwC | Familie en vermogen in bedrijf
Privacy en transparantie: een (on)begrensde wereld 4
Veel persoonlijke houdstervennootschappen
vallen in de eerste categorie (‘micro’). Vanaf de
tweede categorie (‘klein’) moet een uitgebreidere
balans en ook een toelichting worden
gepubliceerd. Dat houdt in dat de activa moeten
worden vermeld en dat de vennootschap dus ook
de hoogte van haar vermogen moet publiceren.
In eerste instantie zou het centraal
aandeelhoudersregister per 1 januari 2016 in
werking treden, maar de invoering ervan wordt
nu waarschijnlijk gekoppeld aan die van het
UBO-register (zie hierna).
De stichting uit de schaduw vandaan
Ook vanuit de EU klinkt een steeds luidere roep
om transparantie over welke personen gelinkt
zijn aan ondernemingen en trusts. In 2015 heeft
de EU daarom ingestemd met de hierboven al
genoemde Vierde Anti-witwasrichtlijn. Een
belangrijk onderdeel van deze richtlijn is het
UBO-register. Alle lidstaten moeten zelf een
UBO-register opzetten en zorgen voor registratie
van elke ‘Ultimate Beneficial Owner’ (UBO) in
hun land.
Voor stichtingen gaat mogelijk het een en ander
wijzigen. Er is namelijk een initiatiefwetsvoorstel
over een publicatieverplichting voor alle
stichtingen.2 Op dit moment bestaat die
verplichting alleen voor stichtingen die een
onderneming drijven en boven een bepaalde
omzetdrempel uitkomen (zie hierboven).
Niet alleen moeten stichtingen in het voorstel hun
jaarcijfers publiceren, maar ook moeten ze een
lijst met donaties laten deponeren. Reden voor
het wetsvoorstel is volgens de initiatiefnemers dat
de overheid en het publiek weinig zicht hebben
op de activiteiten van stichtingen. Daardoor
is deze rechtsvorm volgens hen gevoelig voor
criminaliteit.
(Centraal) aandeelhoudersregister
Vennootschappen zijn verplicht om een register op
te stellen met gegevens van hun aandeelhouders,
certificaathouders, vruchtgebruikers en
pandhouders. In principe hebben alleen deze
personen zelf recht op inzage. Maar er zijn meer
registers. Ook notarissen houden bijvoorbeeld
een register bij wanneer ze een akte van
aandelenoverdracht of -uitgifte opstellen. Het
Handelsregister vermeldt alleen de naam van de
aandeelhouder als dat er slechts één is.
Omdat de huidige informatie versplinterd,
niet volledig en beperkt openbaar is, wil
de Nederlandse overheid een centraal
aandeelhoudersregister instellen. In dit register
worden de gegevens verzameld van de
aandeelhouders van bv’s en niet-beursgenoteerde
nv’s. Omwille van privacybescherming wordt
ook dit register echter niet geheel openbaar: het
wordt toegankelijk voor belanghebbenden zoals
aandeelhouders, notarissen en overheidsdiensten.
UBO-register: een
aandeelhoudersregister op EU-niveau
Een UBO is iedere natuurlijke persoon die voor
meer dan 25% direct of indirect eigendom heeft
van een personenvennootschap (bijvoorbeeld een
vof) of een rechtspersoon (bv of nv), of daarin
zeggenschap heeft. Zeggenschap is bijvoorbeeld
de bevoegdheid om bestuurders te ontslaan.
Ook personen die een trust hebben opgericht,
beheren, of bijvoorbeeld begunstigde zijn van het
vermogen van een trust, kunnen kwalificeren als
UBO.
In het register moeten gegevens van de
UBO worden opgenomen, zoals de naam,
geboortedatum, nationaliteit, woonland en aard
en omvang van het belang. De richtlijn laat het
aan de landen zelf of ze kiezen voor een register
dat echt openbaar is voor iedereen, of alleen voor
bepaalde groepen zoals overheidsinstanties en
notarissen. In februari jl. heeft de Nederlandse
regering aangegeven een openbaar UBO-register
te prefereren.
Vanwege de openbaarheid van het register wordt
er wel een aantal privacywaarborgen ingebouwd.
Iedereen die gebruik maakt van het register wordt
bijvoorbeeld geregistreerd.
De openbare gegevens van de UBO die worden
verstrekt zijn naam, geboortemaand en -jaar,
Of het wetsvoorstel daadwerkelijk (op korte termijn) wordt ingevoerd is niet duidelijk nu het wetsvoorstel reeds uit 2010 dateert, de
(parlementaire) behandeling stil lijkt te liggen en er geen officiële implementatiedatum bekend is.
2
PwC | Familie en vermogen in bedrijf
Privacy en transparantie: een (on)begrensde wereld 5
nationaliteit, woonstaat en de aard en het omvang
van het UBO-belang. Adresgegevens worden
niet openbaar gemaakt, maar slechts op verzoek
verstrekt aan bepaalde (financiële) autoriteiten
met geheimhoudingsplicht.
Het is nog niet geheel duidelijk wie het
UBO-register in Nederland gaat beheren.
Waarschijnlijk is dit de Kamer van Koophandel.
Mogelijk wordt het register dan gekoppeld aan het
centraal aandeelhoudersregister.
Filantropie: de algemeen nut beogende
instelling
Veel vermogenden zijn betrokken bij een goed
doel. Wellicht overweegt u zelf een deel van uw
vermogen te gebruiken voor een maatschappelijk
doel. U kunt uw vermogen dan schenken, maar
u kunt ook zelf bestuurder van een goed doel
worden of een goed doel opzetten.
Als het goede doel kwalificeert als algemeen
nut beogende instelling (ANBI), dan heeft dat
een aantal fiscale voordelen. ANBI’s hoeven
geen schenk- of erfbelasting te betalen over
verkrijgingen. Voor de schenker is de gift
bovendien onder voorwaarden aftrekbaar van de
inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Ook van ANBI’s wordt steeds meer transparantie
geëist. Zij moeten sinds 1 januari 2014 bepaalde
informatie op hun website publiceren:
1. de naam van de instelling
2. het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden
Informatienummer (RSIN), dan wel het
fiscaal nummer (als het om een buitenlandse
instelling gaat)
3. het post- of bezoekadres, of het
telefoonnummer, of het e-mailadres van de
instelling
4. de doelstelling volgens de interne regelgeving
van de instelling
5. de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
6. een actueel verslag van de uitgeoefende
activiteit of activiteiten van de instelling
7. de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid
van de instelling en de namen van de
bestuurders
8. de balans en de winst- en verliesrekening, met
toelichting.
PwC | Familie en vermogen in bedrijf
Toelichting bij punt 7: de Belastingdienst kan
ontheffing verlenen van publicatie van de namen
van de bestuurders van de instelling, maar dit
kan alleen als de instelling kan aantonen dat
publicatie van deze namen een reëel gevaar
oplevert voor de persoonlijke veiligheid van
de bestuurders of hun familieleden. Bij het
beloningsbeleid mag de instelling volstaan met
een verwijzing naar een van toepassing zijnde
CAO of salarisregeling.
Toelichting bij punt 8: voor zuivere
vermogensfondsen geldt voor wat betreft de
publicatie van hun cijfers net een andere regeling:
zij hoeven de balans - met daarop het totale
vermogen - niet te publiceren. Zij moeten wel een
winst- en verliesrekening en een overzicht van
de voorgenomen bestedingen, met toelichting,
publiceren. Een vermogensfonds is een fonds
dat goede doelen steunt, maar niet actief geld
of goederen werft onder derden. Dit zal voor
veel filantropische initiatieven van vermogende
personen gelden.
Vastgoed & transparantie
Naast de koppeling met ondernemingen is ook de
koppeling met vastgoed een belangrijke indicatie
voor iemands vermogenspositie. Iedereen kan
bij het Kadaster gegevens inzien of opvragen
over vastgoed. Openbaar is onder andere wie de
eigenaar is van een perceel, wat de oppervlakte
is en de meest recente koopsom. Deze informatie
kan tegen betaling van een gering bedrag worden
opgevraagd.
Wereldwijde transparantie:
landen wisselen informatie uit
Hiervoor kon u lezen welke gegevens over u en
uw onderneming voor derden vrij toegankelijk
zijn. Informatie over u wordt echter ook gedeeld
met andere overheden. Door globalisering en
de roep om meer transparantie worden allerlei
Europese en internationale afspraken gemaakt
over de uitwisseling van informatie. Dit kan ook
gevolgen hebben voor u.
Nederlands
belastingverdragennetwerk
In veel belastingverdragen met andere landen
heeft Nederland afgesproken om informatie
Privacy en transparantie: een (on)begrensde wereld 6
over belastingplichtigen uit te wisselen. Deze
informatieuitwisseling vindt meestal alleen plaats
wanneer een belastingautoriteit hier specifiek
om vraagt. Beide landen mogen informatie
uitwisselen als dat nodig is voor de uitvoering
van het verdrag of de nationale wetgeving. Als
er gegevens over u of uw onderneming worden
uitgewisseld hoeft u daarvan niet vooraf op de
hoogte te worden gesteld.
Eén van de voorstellen in dit pakket gaat over
het automatisch uitwisselen van de rulings
(afspraken) die de belastingautoriteiten met
bedrijven maken. Deze automatische uitwisseling
geldt niet voor afspraken over binnenlandse
situaties of voor afspraken die worden gemaakt
met natuurlijke personen. Het voorstel heeft
wel betrekking op afspraken gemaakt met
persoonlijke houdstervennootschappen.
Daarnaast heeft Nederland verschillende
verdragen gesloten op het gebied van
inlichtingenuitwisseling met landen waarmee
geen belastingverdrag bestaat, waaronder de
Britse Maagdeneilanden en de Kaaimaneilanden.
FATCA en CRS: buitenlandse financiën
snel gevonden
Onderling willen landen de bestaande
inlichtingenuitwisseling nog verder intensiveren.
Nederland en Duitsland hebben bijvoorbeeld
afgesproken om spontaan en actief informatie uit
te wisselen over afgegeven ‘rulings’ (afspraken
met belastingautoriteiten). Nederland en
Duitsland lopen hiermee vooruit op een
wetsvoorstel over een Europese automatische
inlichtingenverstrekking.
Door al deze maatregelen kunnen landen
steeds beter in kaart brengen of ondernemingen
wereldwijd wel bijdragen aan de belastingkas.
Automatische informatieuitwisseling
tussen belastingautoriteiten
De Europese Commissie heeft op 18 maart 2015
het Tax Transparency Package geïntroduceerd.
Een in het oog springende regeling is FATCA (de
Foreign Account Tax Compliance Act) van de
Verenigde Staten. Deze regeling kan ook invloed
hebben op Nederlandse inwoners. Iedereen die
de Amerikaanse nationaliteit heeft is namelijk
verplicht om in de Verenigde Staten aangifte
inkomstenbelasting te doen, waar diegene ook
woont of bankrekeningen aanhoudt.
Om ook buitenlands vermogen te kunnen
opsporen, verplicht FATCA financiële instellingen
om mogelijke Amerikaanse belastingplichtigen
te identificeren en de gevraagde gegevens te
rapporteren aan de Nederlandse overheid. De
Nederlandse overheid rapporteert die dan weer
aan de Amerikaanse belastingdienst.
Als reactie op de FATCA hebben ook andere
landen aangekondigd met een dergelijke
maatregel te komen. Bovendien heeft de
Organisatie voor Economische Samenwerking en
PwC-rapport: Op zoek naar de balans tussen transparantie en privacy
In december 2015 heeft PwC een onderzoeksrapport uitgebracht over de impact van het UBO-register op
vermogende families en familiebedrijven: Op zoek naar de balans tussen transparantie en privacy. Het UBO-register
is onderdeel van de Vierde Anti-witwasrichtlijn, die door middel van transparantie belastingontduiking,
witwaspraktijken en terrorismefinanciering wil aanpakken.
De vraag rijst of het UBO-register in deze vorm het juiste middel is om dit doel te bereiken. Komt het recht op
privacy door het UBO-register niet te zeer in de knel? Zeker nu de Nederlandse regering heeft aangegeven de
voorkeur te geven aan een UBO-register dat openbaar is voor iedereen. Is er een risico dat het register averechts
werkt? Vermogende particulieren en familiebedrijven kiezen vanwege veiligheid immers vaak voor anonimiteit.
Leidt dit register er dan toe dat zij juist in hun schulp kruipen?
Dit rapport bevat aanbevelingen voor de nationale wetgever, geeft de huidige registratieverplichting voor
familiebedrijven in de verschillende EU-lidstaten weer, en legt uit wat de impact van het UBO-register zal zijn.
PwC | Familie en vermogen in bedrijf
Privacy en transparantie: een (on)begrensde wereld 7
Ontwikkeling (OESO) een standaard opgesteld
voor de financiële sector: de CRS (Common
Reporting Standard).
CRS vraagt van financiële instellingen om hun
klanten te identificeren volgens CRS-vereisten
en na te gaan in welk land die klanten fiscaal
inwoner zijn. De financiële instellingen moeten
informatie over buitenlandse belastingplichtigen
vervolgens rapporteren aan de betreffende
belastingautoriteit (mits sprake is van een
belastingverdrag tussen beide landen). Die
informatie kan gaan over beleggingsinkomsten,
spaarsaldi en verkoopresultaten uit financiële
activa.
Nederland is van plan vanaf september 2017
deze informatie uit te wisselen met de andere
aangesloten OESO-lidstaten.
Social media en openbare
netwerken
Iedere dag delen mensen via social media
persoonlijke en zakelijke informatie. Zij gebruiken
deze online platformen om persoonlijke en
professionele netwerken op te bouwen, een open
dialoog aan te gaan en kennis te delen. Ook is
het gebruik geworden om overal waar we komen
toegang tot een WiFi-netwerk te vragen.
Social media
Social media maken het mogelijk persoonlijk
en zakelijk altijd online aanwezig te zijn. Dat
biedt voordelen, maar heeft ook een belangrijke
keerzijde. Uitspraken, foto’s, filmpjes: onbedoeld
geeft u misschien meer informatie prijs - of aan
een groter publiek - dan u eigenlijk zou willen.
Het kan ook een van uw kinderen zijn die op
Instagram een selfie post op het nieuwe jacht
van haar ouders: informatie die u wellicht niet
wereldkundig had willen maken. Ook kan via
locatiegegevens bij een foto uw woonadres
of vakantiewoning te achterhalen zijn. Deze
informatie kan vervolgens gekoppeld worden aan
openbare informatie zoals Google Streetview en
kadastergegevens.
Uw sociale en zakelijke kringen kunnen door
social media makkelijk in kaart worden gebracht
voor bijvoorbeeld profiling. Via profiling kan door
het samenvoegen van informatie uit verschillende
bronnen - waaronder social media - een specifiek
Top 5: meest gebruikte platformen
9,4 miljoen
2,8 miljoen
3,9 miljoen
3,8 miljoen
2,8 miljoen
Nederlanders
maken gebruik van
Twitter, waarvan
1 miljoen dagelijks
Nederlanders
maken gebruik van
Linkedin, waarvan
0,4 miljoen
dagelijks
Nederlanders
maken gebruik van
Google+, waarvan
1,3 miljoen
dagelijks
Nederlanders
maken gebruik van
Youtube, waarvan
1,2 miljoen
dagelijks
Nederlanders
maken gebruik van
Facebook, waarvan
6,6 miljoen
dagelijks
De absolute aantallen zijn een proijectie van de resultaten op
basis van de volgende gegevens:
Social media in Nederland 2015
Bron: marketingfacts.nl
PwC | Familie en vermogen in bedrijf
Aantal Nederlanders:
16.870.773
Doelgroep Nederlanders 15+
0,83
Internetpenetratie0,94
Populatie13.162.577
Privacy en transparantie: een (on)begrensde wereld 8
(klant)profiel worden opgesteld voor bijvoorbeeld
op de persoon toegespitste marketingactiviteiten.
Zo kunt u te maken krijgen met onverwachte (en
ongewenste) reclame-uitingen na activiteiten
op social media of het bezoeken van bepaalde
websites. Verder kunnen gegevens die zijn
verkregen via social media ook zeer interessant
zijn voor criminelen die het op uw vermogen
voorzien hebben.
WiFi-netwerken
Een ander gevaar schuilt in het gebruik van
openbare WiFi-netwerken. Deze netwerken zijn
niet beschermd en hackers maken graag gebruik
van dergelijke openbare netwerken om gevoelige
informatie buit te maken. Het is daarom riskant
om een WiFi-netwerk te gebruiken om online
te bankieren, gevoelige e-mails te verzenden of
gevoelige bestanden te openen.
Eens online, altijd te vinden
Bij het gebruik van sociale media en openbare
netwerken komt privacy dus snel in het geding.
De eerste stap om uzelf te beschermen is het
aanvinken van de meest strikte privacy-instellingen
bij gebruik van social media-platformen
en uw smartphone, vooral wat betreft de
locatievoorzieningen. Dit verkleint de kans op het
onbewust delen van gevoelige informatie voor een
groter publiek dan u voor ogen heeft.
Ook dan geldt: wanneer een bericht eenmaal
online staat, is er eigenlijk geen controle meer over
de informatie. De informatie laat zich heel moeilijk
weer helemaal offline halen. Anderen kunnen
berichten bijvoorbeeld hebben opgeslagen of
gedeeld in hun eigen netwerken. Via zoekmachines
als Google is veel informatie dan alsnog te
achterhalen.
Conclusie
Transparantie is niet meer weg te denken uit
onze maatschappij. Mede door technologische
ontwikkelingen kan informatie over de
financiële en fiscale positie van ondernemers en
ondernemingen steeds gemakkelijker worden
verzameld. Overheden doen dit dan ook op grote
schaal.
PwC | Familie en vermogen in bedrijf
Een deel van die informatie wordt ook
beschikbaar gemaakt voor het grote publiek.
Daarnaast wordt er door overheden steeds meer
informatie gedeeld met andere overheden. Zo
wordt uw wereldwijde handel en wandel steeds
meer in kaart gebracht.
Natuurlijk heeft transparantie voordelen: het
biedt overheden waardevolle informatie en een
controle-instrument. Ook ondernemingen zelf
zetten transparantie graag in, om zo bepaalde
aspecten van zichzelf aan het publiek of de
overheid te kunnen tonen.
Maar transparantie heeft ook een grote keerzijde.
Niet alleen onzorgvuldige of onbevoegde
verwerking van persoonsgegevens door instanties,
maar ook het zelf delen van persoonlijke
informatie kan een enorme impact hebben op
uw privacy en persoonlijke veiligheid. Via social
media of WiFi-netwerken kan uw persoonlijke
informatie terechtkomen bij een ander publiek, of
een veel groter publiek, dan u beoogd had.
Stelt u zich daarom regelmatig de vraag: wat wil
ik laten zien? En aan wie? Bedenkt u daarbij hoe u
zelf zoveel mogelijk invloed kunt uitoefenen op de
informatie die er over u beschikbaar is. Houden
uw familieleden, vrienden en werknemers zich
bijvoorbeeld ook aan uw privacywensen? Het
is zinvol om hierover met hen van gedachten te
wisselen en een gedragslijn te bepalen. Deze kunt
u vastleggen in een privacyprotocol. Bij gevoelige
zaken als privacy voorkomt u immers liever
verrassingen.
Dit is het eerste onderwerp in de reeks ‘Familie en
vermogen in bedrijf’. Gedurende het jaar volgen
meer onderwerpen rondom familievermogen.
Onderwerpen waarover u niet vroeg genoeg
in gesprek kunt gaan met uw familieleden en
adviseurs.
Voor meer informatie:
Renate de Lange-Snijders
088 792 39 58
Jan Nieuwenhuizen
088 792 14 38
Privacy en transparantie: een (on)begrensde wereld 9
Download