PowerPoint-presentatie

advertisement
=
Een waaier
aan
voorzieningen
• Hulpverlening voor jongeren en hun gezin
• Hulpverlening waarvoor iedereen kan
aanmelden
• en hulpverlening die opstart via de
‘Intersectorale Toegangspoort’
Op maat
• Inspelen op noden en behoeften vanuit de
maatschappij
Diagnostische
centra
Thuis
begeleiding
Autonoom
wonen
Dagcentrum
Time Out
Projecten
FLITS
SLIM
Diagnostische
centra=
Voor wie?
Traject
Aanmelden
• Een integraal beeld schetsen van de jongere
en zijn omgeving
• met het oog op een advies op maat voor
verdere aanpak
• Voor jongeren in een verontrustende
opvoedingssituatie en/of met
gedragsproblemen
• In vastgelopen hulpverleningstrajecten of
wanneer er te weinig informatie voorhanden
is
• Zowel ambulant als residentieel
• Maximaal 2 maanden
• Combinatie van psychologisch &
maatschappelijk onderzoek en observaties
• Iedereen kan aanmelden (gezin zelf,
hulpverleners, toegangspoort…)
Thuis
begeleiding
=
Voor wie?
Traject
Aanmelden
• Begeleiding aan huis voor kinderen en hun
gezin
• Kinderen (van 0 tot 18 jaar) in gezinnen die
moeilijkheden hebben op het vlak van
opvoeding
• Kortdurend & krachtgericht (4 maanden)
• Regulier (6 maanden)
• Breedsporig & langdurig
• Iedereen kan aanmelden (wanneer
eerstelijnshulp niet volstaat)
Autonoom
wonen =
Voor wie?
Traject
Aanmelden
• Jongeren wonen zelfstandig en worden
ondersteund op diverse levensdomeinen
• Jongeren tussen 17 en 21 jaar voor wie
samenwonen met de ouders onmogelijk is
• Ondersteuning op het vlak van administratie,
welzijn, gezondheid, dagbesteding en
werk … dewelke geleidelijk wordt afgebouwd
• Aanmelden via de Intersectorale
Toegangspoort
Dagcentrum=
• Begeleiding van kinderen en jongeren in de
uren na school
Voor wie?
• Kinderen en jongeren (van 6 tot 18 jaar) in
gezinnen die moeilijkheden hebben met de
opvoeding
Traject
Aanmelden
• Een combinatie van individuele begeleiding,
groepsbegeleiding, school- &
huistaakbegeleiding en contextbegeleiding
• Iedereen kan aanmelden
Time Out
Projecten =
Voor wie?
Traject
Aanmelden
• Schoolvervangende trajecten voor jongeren
die gedrags- of motivatieproblemen hebben
op school, met het oog op het voorkomen van
schooluitval
• Voor jongeren uit het gewoon of
buitengewoon secundair onderwijs, zowel
voltijds als deeltijds
• HERGO op school, schoolinterne &
schoolexterne Korte Time Out en SWAT.
• Een combinatie van sociale vorming,
psychofysieke training, individuele
begeleiding en ervaringsgerichte activiteiten
• Aanmeldingen gebeuren via het CLB.
• Voor SWAT en aanmeldingen van scholen uit
stad Antwerpen dient het CLB zich te richten
tot het Centraal Meldpunt voor
Risicojongeren.
FLITS =
• Een leer- en dienstverleningsproject voor
jongeren die grensoverschrijdend gedrag
stellen
Voor wie?
• Jongeren tussen 12 en 18 jaar die vrijwillig
herstel willen realiseren voor
grensoverschrijdend gedrag.
Traject
Aanmelden
• FLITS bestaat ofwel uit 10u leerproject of 16u
werkproject
• Bij goede afronding ontvangt de jongere een
attest dat hij kan bezorgen aan de aanmelder,
betrokkenen…
• Iedereen kan aanmelden
SLIM =
• ‘Samen Leven In de Maatschappij’ biedt
positieve ondersteuning voor
identiteitsontwikkeling bij jongeren (als
vroeginterventie rond radicalisering)
Voor wie?
• Jongeren van 12 tot 18 jaar die
ondersteuning nodig hebben in hun
identiteitsontwikkeling
• en alle actoren die met hen in aanraking
komen
Traject
Aanmelden
• Begeleiding voor jongeren rond identiteit en
bindingen met de maatschappij
• Workshop voor leerkrachten en begeleiders
met tools voor gesprekken rond idealen en
voorbeeldfiguren
• Klasbegeleiding over identiteit en
beïnvloeding
• Iedereen kan aanmelden
Residentieel
verblijf =
• Jongeren wonen in een voorziening die wordt
ingericht als ‘echte thuis’ in een warme en
veilige sfeer
Voor wie?
• Voor kinderen die omwille van een
verontrustende opvoedingssituatie (tijdelijk)
niet meer thuis kunnen wonen
Traject
• Intensieve individuele en contextuele
begeleiding
• gericht op een terugkeer naar huis of op het
behoud van de relatie met de ouders
Aanmelden
• Aanmelden via de Intersectorale
Toegangspoort
HCA =
Voor wie?
Traject
Aanmelden
• Herstelgerichte en constructieve afhandeling
als reactie op jeugdcriminaliteit
• Jongeren van 12 tot 18 jaar die een als
misdrijf omschreven feit pleegden
• Leerproject, dienstverlening,
herstelbemiddeling en herstelgericht
groepsoverleg (HERGO)
• Inzicht verhogen, aanreiken van alternatief
gedrag en herstelgericht werken
• Enkel de jeugdrechtbank kan aanmelden.
• Voor herstelbemiddeling kan ook het
jeugdparket aanmelden.
Autonome
werkstraf =
Voor wie?
Traject
Aanmelden
• Dienstverleningsproject gericht op symbolisch
herstel en re-integratie in de samenleving
• (Jong)volwassenen tot 35 jaar aan wie een
autonome werkstraf werd opgelegd
• Een opgelegd aantal uren onbetaalde arbeid
ten bate van de samenleving
• Aanmelden gebeurt via het Justitiehuis
Buurtwerking =
Voor wie?
Traject
Aanmelden
• Activiteiten voor het stimuleren van het
gemeenschapsleven op buurtniveau
• Laagdrempelig en vrij toegankelijk
• Bewoners van de Damwijk
• Mensen zelf betrekken, met speciale
aandacht voor personen in moeilijke sociale
situaties
• Spelnamiddag, overleg, cursussen,
psychologische en praktische ondersteuning,
schoolopvolging, hobbykelder…
• Iedereen kan deelnemen
Vakantiecentrum=
Voor wie?
Traject
Aanmelden
• Vakantie- en vormingscentrum Berkelhoeve,
in Vorselaar, voor betaalbare
groepsevenementen
• Groepen die nood hebben aan een
betaalbare verblijfsmogelijkheid
• Gelegen in de groene Kempen op een groot
domein van 18 hectare
• Faciliteiten voor groepen tot 51 personen
(vleugel voor 28 en vleugel voor 23
personen)
• Toegankelijk voor alle (jeugd)groepen
Download