THEMA`S VOOR MONDELINGE PRESENTATIES ALGEMEEN

advertisement
THEMA’S VOOR MONDELINGE PRESENTATIES
ALGEMEEN
 De presentaties duren maximum dertig minuten.
 Duo-presentaties zijn mogelijk.
 Benadrukken van een multidisciplinaire aanpak van de zorg en de meerwaarde van
samenwerkingsverbanden tussen de verschillende betrokken zorgverstrekkers.
 Suggesties voor verandermanagement kunnen mee het succes van een project
ondersteunen.
 Farmaceutische zorg betreft hier de zorg door middel van geneesmiddelen en
medische hulpmiddelen.
THEMA’S – Onderwerpen
Managen van de farmaceutische zorg




Standpunt vanuit een directie, een leidinggevende functie , comité medisch
materiaal/Medisch-farmaceutisch comité.
Draagvlakken creëren binnen de instelling voor veilige en verantwoordelijke
farmaceutische zorgverlening (visie, geharmoniseerde strategische plannen
tussen de verschillende betrokken organisaties in het ziekenhuis,
evaluatieprocessen en verbeteracties, definiëren van de rollen).
Opstart van specifieke transversale acties bijvoorbeeld voor Hoog risico
medicatie, oncologische behandelingen, antibioticabeleid.
Implementatie van een systeem voor elektronisch voorschrijven.
Veilig voorschrijven (deelproces binnen de farmaceutische zorg)




Standpunt uitgaande van artsen als hoofdgebruiker van het elektronische
voorschrift.
Voorbeelden waarbij de voordelen van het elektronisch voorschrift zijn
aangetoond en hoe risico’s/incidenten worden aangepakt. Verloop van een
succesvolle implementatie.
Gebruik van Clinical decision supportsystemen dat de impact aantoont op de
kwaliteit van de therapie van de patiënt.
Voorbeelden van voorschrijfsystemen/processen voor specifieke
geneesmiddelen zoals chemotherapie en antibiotica. Impact van deze systemen
op de kwaliteit van het voorschrijven en de therapie.
Veilig afleveren (deelproces binnen de farmaceutische zorg)




Standpunt uitgaande van de ziekenhuisapotheker .
Veilig afleveren van geneesmiddelen aan de individuele patiënt met het oog op
een continuïteit van de therapie (bv aflevering aan het loket van de
ziekenhuisapotheek voor chronisch zieken, in het kader van zorgtrajecten,
gespecialiseerde thuiszorg, ……)
Voorbeelden van samenwerkingsverbanden die de meerwaarde aantonen van
de ziekenhuisapotheker als schakel tussen het voorschrijven en toedienen.
Voorbeelden van samenwerkingsverbanden in het kader van thuiszorg bv bij
chemotherapie.
Veilige toediening van zorgen middel van een medisch hulpmiddel (deelproces binnen de
farmaceutische zorg)door




Standpunt uitgaande van de verpleegkundigen.
Voorbeelden van procedures op intensieve zorgen voor verpleegkundigen,
artsen en apothekers voor het toedienen van geneesmiddelen via bv. pompen.
Toepassing van procedures door verpleegkundigen intensieve zorgen,
apothekers en artsen voor het toedienen van geneesmiddelen aan de hand van
medische hulpmiddelen of andere procedures gelinkt aan materiaal, zoals
beademingsapparaat, dialysesystemen, sondes, port-a-cath, katheters, …. .
Multidisciplinair opgestelde procedures voor wondzorg, artificiële voeding,
morfinepompen, ….. .
Download