Informatie over het gezondheidstoezicht op de werknemers

advertisement
INFORMATIE OVER HET GEZONDHEIDSTOEZICHT OP DE WERKNEMERS
In het kader van de wet “Welzijn van de werknemers op het werk” (Wet van 4/8/1996) bent u als werknemer
wettelijk onderworpen aan het gezondheidstoezicht zoals bepaald in het KB van 28 mei 2003.
Dit gezondheidstoezicht heeft als doel uw gezondheid te bevorderen en te behouden door de risico’s waaraan
u zou kunnen blootgesteld worden tijdens het uitoefenen van uw functie en activiteiten (art.3) te voorkomen.
U wordt persoonlijk uitgenodigd voor deze gezondheidsbeoordeling.
De gezondheidsbeoordeling bevat volgende handelingen:
1. het bevragen en noteren van de medische voorgeschiedenis en de uitgeoefende beroepen,
2. een algemeen klinisch onderzoek en relevante biometrische onderzoeken (bv. meten van lengte, gewicht,
...) aangevuld met bijkomende noodzakelijke handelingen zoals:
 gerichte technische onderzoeken of functionele testen (gehoortest, oogtest, longfunctietest, ...)
 biologische onderzoeken (bloedonderzoek, urineonderzoek)
 andere testen zoals bijvoorbeeld een opsporingstest voor tuberculose
 radiografisch onderzoek.
De arbeidsgeneesheer bepaalt welke van deze handelingen noodzakelijk zijn in functie van de door u
uitgeoefende activiteiten.
De preventieve medische onderzoeken omvatten:
 een voorafgaande gezondheidsbeoordeling bij aanwerving of verandering van werkpost of activiteit,
 een onderzoek in het kader van een periodieke gezondheidsbeoordeling,
 een onderzoek bij werkhervatting
De hierboven vermelde onderzoeken worden uitgevoerd wanneer u volgende functie of activiteit uitoefent:
 een veiligheidsfunctie,
 een functie met een verhoogde waakzaamheid,
 een activiteit met een welbepaald risico:
a. blootstelling aan chemische, biologische of fysische agentia,
b. fysieke of mentale belasting door zwaar werk, monotoon of tempogebonden werk of blootstelling
aan een risico van ergonomische aard zoals het tillen van lasten of beeldschermwerk.
c. psychosociale belasting.
d. nachtarbeid / ploegarbeid
Er wordt tevens een medisch onderzoek uitgevoerd:
 in het kader van de moederschapsbescherming,
 als jongere op het werk,
 in het kader van een wedertewerkstellingsprocedure bij definitieve arbeidsongeschiktheid,
 bij het voortgezet gezondheidstoezicht,
 bij een spontane raadpleging.
Welke van de aanvullende onderzoeken u ondergaat is afhankelijk van uw functie en de daaraan verbonden
activiteiten. De arbeidsgeneesheer kan u hierover informeren tijdens van het medisch onderzoek.
Print geldig op 24/07/17
PUB-MED/007 REV2 N
06/10
SPMT ARISTA
vzw  Koningsstraat 196  1000 Brussel  T 02 533 74 11  F 02 538 79 32  e-mail : [email protected]  web : www.spmtarista.be
Print geldig op 24/07/17
PUB-MED/007 REV2 N
06/10
SPMT ARISTA
vzw  Koningsstraat 196  1000 Brussel  T 02 533 74 11  F 02 538 79 32  e-mail : [email protected]  web : www.spmtarista.be
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards