Overeenkomst Fietsregeling

advertisement
Overeenkomst Fietsregeling
Tevens aanhangsel bij de akte van
benoeming
0 Blariacumcollege
Ondergetekende werknemer,
Geboortenaam & voorletters
Echtgenote van (indien van toepassing)
Geboortedatum
Caso stamnummer (zie salarisspecificatie)
en Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo (werkgever), overwegende dat de
werknemer dagelijks van huisadres naar werkplek en vice versa reist en het wenselijk is om dat (deels)
per fiets te doen, komen het volgende overeen:
Artikel 1
Werknemer koopt een fiets voor eigen gebruik, waarvan de waarde valt af te leiden uit een bijgevoegde
op naam van de werknemer gestelde originele factuur. Het maximale bedrag dat voor fiscale aftrek in
aanmerking komt bedraagt € 749,-- vermeerderd met de verzekeringspremie voor de nieuwe fiets.
Werknemer wordt zowel juridisch- als economisch eigenaar van de fiets.
Artikel 2
De onder artikel 1 genoemde factuur vormt voor de werkgever aanleiding om aan de werknemer een
belastingvrije vergoeding te verstrekken ter grootte van het factuurbedrag met een maximum van € 749,-, eventueel vermeerderd met het bedrag van de verzekeringspremie. Daartoe ziet de werknemer af van
een gedeelte van het brutosalaris ter hoogte van de in de vorige zin genoemde waarde. Vervolgens stort
de werkgever een nettobedrag ter hoogte van dezelfde waarde.
Artikel 3
Werknemer mag éénmaal per drie jaren aan het fietsproject deelnemen en mag deze niet binnen de
termijn van drie jaren vervreemden. Werknemer moet desgevraagd aan de fiscus aannemelijk kunnen
maken dat hij de fiets voor meer dan 50% van de reisdagen woning-werk gebruikt voor het gehele of een
gedeelte van het woning-werk traject. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan kan de fiscus aan
werkgever een naheffingsaanslag opleggen. De werkgever zal dit verhalen op de werknemer.
Artikel 4
Werknemer is bekend met de gevolgen die in artikel 2 genoemde verlaging van het bruto salaris met zich
meebrengt voor de uitkeringsgrondslag sociale verzekeringen en het vakantiegeld.
Artikel 5
Daar waar deze overeenkomst niet in voorziet, beslist de werkgever na ruggespraak met de fiscus voor
wat betreft fiscale aspecten.
Datum:
Handtekening aanvrager:
Handtekening College van Bestuur
voor akkoord:
Ruimte bestemd voor afd. P&O
Datum ontvangst P&O
Paraaf verwerking Caso
Hoe werkt het fietsplan?
1. U koopt een fiets bij een rijwielhandelaar in Nederland en betaalt de rekening zelf.
2. De prijs van de fiets is niet aan een maximum gebonden, het bedrag dat maximaal
voor vergoeding in aanmerking komt wel: namelijk € 749,--.
3. Eventueel kunt u bij de rijwielhandelaar ook een verzekering voor de fiets afsluiten.
De kosten hiervan komen ook voor vergoeding in aanmerking.
4. U tekent de fietsovereenkomst in tweevoud. Beide overeenkomsten worden samen
met de originele factuur ingediend bij de personeelsadministratie op de campus.
Deze worden vervolgens doorgestuurd naar de afdeling P&O op de Hogeweg ter
verwerking in uw salaris.
5. Afdeling P&O controleert de overeenkomsten en de factuur. Eén exemplaar krijgt u
retour, het andere exemplaar archiveren we met de factuur in de
salarisadministratie van de afdeling P&O op de Hogeweg. Als u de factuur nodig
heeft voor bijvoorbeeld een reparatie in de garantieperiode, dan kunt u daar
(tijdelijk) over beschikken door contact op te nemen met de salarisadministrateur
Stan Vrients (077-3590507).
6. Het aankoopbedrag van de fiets tot een maximum van € 749,-- én het bedrag van
de verzekering wordt eenmalig ingehouden op uw bruto-salaris. Tegelijkertijd
ontvangt u een netto vergoeding ter grootte van hetzelfde bedrag. Het netto
voordeel behaalt u omdat u over de ingehouden bedragen geen loonheffing en
premies hoeft te betalen. Het netto voordeel is ongeveer gelijk aan het percentage
bijzondere beloningen dat voor u van toepassing is. Dat percentage kunt u aflezen
op uw salarisspecificatie van de maanden mei en december.
Voorwaarden voor deelname:



U maakt dagelijks gebruik van de fiets voor het woning-werk verkeer of een gedeelte
daarvan;
u moet desgevraagd voor de fiscus aannemelijk kunnen maken dat u de fiets voor meer
dan 50% van de reisdagen woning-werk gebruikt. Let op: als u niet aan deze voorwaarde
voldoet kan de fiscus aan de werkgever een naheffingsaanslag opleggen. De werkgever
zal deze verhalen op de werknemer.
u mag eenmaal per 3 jaren deelnemen;
Veel plezier met uw nieuwe fiets!
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards