Nederlandse versie: “Indien de Nederlandse

advertisement
Nederlandse versie:
“Indien de Nederlandse versie van de Kennisgeving betreffende herroepingsrecht anders
geïnterpreteerd kan worden dan de Duitse versie, is de Duitse tekst bepalend.”
TTS End User License Agreement –
EULA of YouGuideMe.com
BELANGRIJKE MEDEDELINGEN:
LEES DEZE BEPALINGEN ZORGVULDIG DOOR EN ZORG DAT U ZE BEGRIJPT, VOORDAT U
DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (HIERNA: EULA) ACCEPTEERT.
ALLEEN ALS U DE TEKST IN ZIJN GEHEEL ACCEPTEERT, WORDT EEN
LICENTIEOVEREENKOMST AFGESLOTEN.
ALS U DE KNOP “DOWNLOAD” GEBRUIKT OF DE SOFTWARE OP ENIGE ANDERE MANIER
DOWNLOADT, WORDT DIT BESCHOUWD ALS EEN ACCEPTATIE VAN DEZE EULA. DEZE
OVEREENKOMST IS EEN GELDIGE EN TOEPASSELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN UZELF EN
TTS. ALS U HET NIET EENS BENT MET DE VOLGENDE VOORWAARDEN, KLIK DAN OP
“ANNULEREN” OF “NIET ACCEPTEREN” OF “VENSTER SLUITEN”.
BEPALINGEN VAN DE OVEREENKOMST
Deze EULA biedt u een licentie voor de Software “YouGuideMe” inclusief de documentatie. De EULA
is ook van toepassing op alle eventuele updates.
1. Definities
1. Automatische verlenging - hieronder wordt de verlengingstermijn van het licentiegebruik
verstaan. Voor deze verlenging kunnen kosten in rekening worden gebracht.
2. Klant - hieronder worden alle contractueel bevoegde Consumenten of Ondernemers
verstaan, die de Software gebruiken.
a. Consument: iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor
een doel buiten zijn vakgebied, zakelijke werkveld of beroep.
b. Ondernemer: een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met
rechtspersoonlijkheid, die bij het aangaan van een juridische transactie handelt vanuit
zijn vakgebied, zakelijke werkveld of beroep.
3. Licentie: het recht van de Klant om de Software te gebruiken in overeenstemming met de
EULA.
4. Afloopdatum van de Licentie: de datum waarop het gebruikersrecht verloopt.
5. Software: de computerprogramma's van TTS in objectcode, inclusief alle updates die door
TTS ter beschikking worden gesteld. De klant zal voor iedere update een licentie ontvangen.
6. TTS: het bedrijf TTS Knowledge Products GmbH, Schneidmühlstraße 19, 69115 Heidelberg,
Duitsland.
7. Update-service: het regelmatig bijwerken van de Software door TTS.
2. Bescherming van eigendom en auteursrecht
De Software is wettelijk beschermd. Alle auteursrechten, patentrechten en handelsmerkrechten
alsmede andere intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van TTS Knowledge Products
GmbH, met zetel in Schneidmühlstraße 19, 69115 Heidelberg, Duitsland.
3. Gebruiksrecht
1. Consument: TTS verleent de Klant het tijdgebonden, niet-exclusieve en nietoverdraagbare recht om de Software voor privédoeleinden te gebruiken. De Software zal
alleen worden gebruikt op de computer waarop deze in eerste instantie is geïnstalleerd.
TTS kan het gebruiksrecht zonder toestemming van de Consument verlengen, maar is
hiertoe niet verplicht.
2. Ondernemer: TTS verleent de Ondernemer het tijdsgebonden, niet-exclusieve en nietoverdraagbare recht op gebruik van de software, alleen via de werknemer die expliciet
met deze overeenkomst akkoord is gegaan. De Software zal alleen worden gebruikt op de
computer waarop deze in eerste instantie is geïnstalleerd. De licentie verloopt 30 dagen
na het eerste gebruik van de Software. Nadat het gebruiksrecht is verlopen, verplicht de
Ondernemer zich hierbij om het gebruik van de Software te staken en deze te deinstalleren (afloopdatum van de licentie).
Als de Ondernemer instemt met een verlenging van de licentie door TTS, wordt dit
beschouwd als een definitieve aanschaf van de Software. De licentievergoeding is
onmiddellijk opeisbaar. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de wettelijk
geldende berekend.
4. Licentievoorwaarden
1. Het is expliciet verboden voor de Klant, of een derde die namens de Klant handelt, om:
a. de Software to kopiëren, over te dragen of te decompileren (d.w.z. om de
broncode te herschrijven),
b. de Software of delen hiervan te wijzigen of aan te passen om afgeleide werken te
maken, die deels of geheel gebaseerd zijn op de Software; identificatiekenmerken
van eigendomsrechten, serienummers, opschriften of kopieerbeveiligingsfuncties
van de Software te verwijderen.
2. Hiernaast is het de Klant niet toegestaan om de programma's te gebruiken voor eigen
ontwikkelingswerkzaamheden of voor een derde partij. Het is strikt verboden om de
programma's te gebruiken voor ontwikkelingsdoeleinden, die in staat zijn om een
concurrerend product te maken. Als de klant de Software op een andere computer wil
gebruiken, is de Klant verplicht om de Software te verwijderen van de computer waarop
deze in eerste instantie geïnstalleerd was, voordat hij de Software op een andere
computer installeert.
3. De Klant erkent dat het programma en de documentatie en andere data auteursrechtelijk
beschermd zijn en worden beschouwd als bedrijfsgeheimen van TTS. De Klant neemt alle
benodigde maatregelen om de Software te beschermen tegen misbruik.
TTS behoudt zich het recht voor om ongeoorloofd gebruik te verbieden of te doen
ophouden, en met name om te eisen dat dit gebruik wordt stilgelegd of gecompenseerd.
TTS behoudt zich in dit geval ook het recht voor om aangifte te doen.
5. Caveat Emptor
Deze licentie wordt gratis en vrijblijvend verleend. TTS geeft geen enkele garantie en sluit alle
wettelijke garantie, expliciet of impliciet, uit. TTS garandeert name de geschiktheid van de Software
niet. TTS levert geen ondersteunings- of onderhoudsdiensten voor het product. De Software zal niet
worden gebruikt in productieomgevingen.
6. Updateservice
TTS behoudt zich het recht voor om de Software op ieder tijdstip bij te werken. Updates vinden
normaliter automatisch en zonder kennisgeving plaats.
7. Disclaimer/beperking van aansprakelijkheid
Ondernemer: Aangezien de tijdelijke licentie gratis is, is TTS niet aansprakelijk voor financiële
schade als gevolg van nalatigheid.
Consument: Zolang de licentie gratis is, is TTS alleen beperkt aansprakelijk voor materiële
schade, in alle andere gevallen is TTS aansprakelijk in geval van opzet of nalatigheid. In geval
van contractbreuk, debiteurenverzuim of als TTS niet kan leveren, is TTS aansprakelijk voor enige
nalatigheid.
De bovengenoemde beperkingen gelden niet voor Ondernemers noch voor Consumenten indien
en voor zover fysieke schade of persoonlijk letsel optreden.
Vorderingen op grond van de Duitse Wet Productaansprakelijkheid blijven onaangetast.
8. Vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging
1. Als u instemt met deze overeenkomst, stemt u ook in met de richtlijn voor
gegevensbeveiliging in de vigerende versie, zoals gepubliceerd onder deze link:
http://www.youguideme.com/nl/onderneming/privacybeleid/
2. Indien TTS gedurende het leveren van diensten persoonsgegevens verwerkt of indien
toegang tot persoonsgegevens niet kan worden geblokkeerd, stemmen de partijen in met
de betreffende wettelijke vereisten met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens.
9. Rechtsgebied
Deze EULA voldoet aan en valt onder Duits recht, zonder inachtneming van conflicterende
wetgeving en uitgezonderd de bepalingen van het VN-verdrag inzake Internationale
Koopovereenkomsten (Verdrag van Wenen).
Ondernemer: de exclusieve juridische bevoegdheid wordt toegekend aan het gerecht, waar TTS
zijn hoofdzetel heeft.
Consument: de exclusieve juridische bevoegdheid wordt toegekend aan de verantwoordelijke
rechtbank in het vestigingsland van de Consument.
10. Diversen
1. Deze EULA bepaalt het gebruiksrecht van de Software en vormt de volledige Overeenkomst
tussen de partijen. Deze EULA heeft voorrang boven enige andere informatie, toezegging of
reclameboodschap met betrekking tot de Software.
2. Er kan alleen schriftelijk afstand worden genomen van bepalingen van deze EULA, met
handtekening van een juridisch vertegenwoordiger van TTS.
3. Indien afzonderlijke bepalingen van deze EULA nietig of onwerkzaam blijken, blijft de
geldigheid van de overige bepalingen hierdoor onaangetast. De partijen zullen de nietige of
onwerkzame bepaling vervangen door een geldige alternatieve bepaling die het economische
doel van de nietige of onwerkzame bepaling zo dicht mogelijk benadert. Dit geldt ook waar
deze overeenkomst niets bepaalt.
4. Alle rechten voorbehouden aan TTS.
Download