De EU speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van

advertisement
IP/08/678
Brussel, 5 mei 2008
De EU speelt een belangrijke rol bij het bevorderen
van sociaal succes
"De EU heeft een belangrijke rol te vervullen bij het bevorderen van sociaal
succes" is de boodschap van Vladimír Špidla, Europees commissaris voor
werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen, op de tweedaagse
conferentie over "Reageren op nieuwe sociale realiteiten" die vanaf vandaag
te Brussel gehouden wordt. Dit evenement, waaraan belanghebbenden op
EU-niveau en uit alle lidstaten deelnemen, bereidt de weg voor voor een
nieuwe mededeling over de EU-Agenda voor kansen, toegang en solidariteit,
die in juni 2008 gepubliceerd zal worden.
"De Europese Unie moet actief en met succes blijven participeren in de
wereldeconomie, in een context van snelle mondialisering. Als we succesvol en
concurrerend willen zijn en een dynamische economie willen hebben, dan moeten
we getalenteerde en hoogopgeleide mensen aantrekken en ervoor zorgen dat ze
blijven. We moeten er dus voor zorgen dat de EU een aantrekkelijk oord om te leven
en te werken is, met een veerkrachtige en integratiegerichte samenleving",
verklaarde Commissaris Špidla.
Een van de uitgangspunten van de conferentie is de in 2005 goedgekeurde Sociale
Agenda1, waarin het traject werd aangegeven voor de modernisering van het
Europese sociale model: "Een sociaal Europa in de wereldeconomie: banen en
nieuwe kansen voor iedereen". De Sociale Agenda maakt deel uit van de
geïntegreerde Europese benadering van de bevordering van groei en
werkgelegenheid die bekend staat als de Lissabonstrategie.
De Lissabonstrategie heeft bijgedragen tot versnelling van noodzakelijke
hervormingen en verbetering van de prestaties van de EU: sinds 2000 zijn er 17
miljoen nieuwe banen bijgekomen. Miljoenen Europeanen hebben gebruik gemaakt
van de mogelijkheden die de interne markt biedt om in een andere lidstaat te wonen,
te studeren, te werken of van hun pensioen te genieten. De EU heeft gezorgd voor
een degelijk kader van rechten van werknemers. Maar voor zelfgenoegzaamheid is
geen reden.
Nog steeds loopt 16% van de Europeanen, waaronder 19 miljoen kinderen, een
armoederisico. De beloning van vrouwen blijft nog steeds 15% achter bij die van
mannen. En er duiken nieuwe uitdagingen op. Snelle technologische ontwikkelingen
verbreden de kloof tussen geschoolden en ongeschoolden. Bepaalde
sociaaleconomische factoren leiden tot ongelijkheden inzake gezondheid. De
stelsels van sociale bescherming en gezondheidszorg moeten zich aanpassen aan
de demografische ontwikkelingen en de behoeften van de vergrijzende bevolking.
De problemen waarmee jonge mensen tegenwoordig te maken hebben, met name
bij het vinden van werk en betaalbare huisvesting, leiden tot de vrees dat de
komende generatie van jonge Europeanen niet dezelfde levensstandaard zal
kunnen genieten als hun ouders.
1
http://ec.europa.eu/employment_social/social_policy_agenda/social_pol_ag_fr.html
Tegen deze achtergrond heeft de Commissie in 2007 in de gehele EU een
raadplegingprocedure gelanceerd om de balans van de sociale realiteit op te maken
("Social Reality Stocktaking Exercise")2. Het doel van deze raadpleging was een
overzicht te krijgen van de veranderingen die momenteel gaande zijn in de Europese
samenlevingen. In dat verband is een groot aantal visies op de huidige sociale
trends en de gevolgen van veranderende sociale verhoudingen naar voren gebracht.
Voortbouwend op de eerste resultaten van deze raadpleging heeft de Commissie in
november 2007 een mededeling over "Kansen, toegang en solidariteit"3
goedgekeurd, waarin een eerste reeks mogelijke reacties op de uitdagingen
waarmee de Europese Unie zich geconfronteerd ziet, wordt uiteengezet.
Deze conferentie over het reageren op nieuwe sociale realiteiten zal een platform
bieden waar lidstaten, Europese instellingen, sociale partners, maatschappelijke
organisaties en deskundigen kunnen discussiëren over de huidige trends en kunnen
bijdragen tot de ontwikkeling van een herziene EU-agenda gebaseerd op "Kansen,
toegang en solidariteit" die de Commissie in juni 2008 zal goedkeuren.
De conferentie wordt geopend door Vladimír Špidla, Europees commissaris voor
werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen, en afgesloten door
Commissievoorzitter Barroso.
De deelnemers - meer dan 350 - zullen de gelegenheid hebben om:
– informatie op te doen over de kansen en uitdagingen voor Europese burgers in
een veranderende wereld, en over innovatieve oplossingen voor nieuwe sociale
risico's;
– contacten te leggen met prominente deskundigen uit de Europese Unie en uit de
rest van de wereld;
– van gedachten te wisselen met stakeholders en andere actoren op sociaal gebied;
– discussies en debatten over actuele thema's die van belang zijn voor de Europese
burgers te bevorderen.
De conferentie zal gestructureerd worden rond drie werkgroepen:
– nieuwe beleidsreacties op veranderende uitdagingen;
– een nieuwe verdeling van de taken en verantwoordelijkheden van alle
betrokkenen;
– de rol van de EU bij het bieden van kansen, toegang en solidariteit.
Verdere informatie:
De twee plenaire zittingen op 5 mei (voormiddag) en 6 mei (namiddag) zullen live
worden uitgezonden op de volgende website:
http://scic.ec.europa.eu/streaming/char
Nadere informatie over de conferentie, inclusief achtergrond- en werkdocumenten,
is te vinden op:
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/social_agenda/ec_conference_en
.html
2
3
http://ec.europa.eu/citizens_agenda/social_reality_stocktaking/docs/background_docum
ent_nl.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/com/2007/com2007_0726nl01.pdf
2
Download