Nota - Intercommunale Leiedal

advertisement
Nota
LVE auteur
dossier
20110121_persconferentie CvB bestand
standpunt Groenboek
19 januari 2011 datum
Conferentie van Burgemeesters neemt standpunt in over
Groenboek Interne Staatshervorming
Situering. Het Groenboek Interne Staatshervorming bundelt de principes van de Vlaamse
Regering omtrent een vernieuwde bestuurlijke organisatie in Vlaanderen. Dit Groenboek stelt
nieuwe samenwerkingsvormen en verhoudingen voor tussen gemeenten, provincies en de
Vlaamse overheid. Vlaams minister Geert Bourgeois vroeg de lokale besturen om hun
opmerkingen en aanvullingen over te maken. Dit alles moet finaal leiden tot een nieuw
“Witboek”, dat verwacht wordt tegen april 2011.
Waardering voor initiatief. In haar bijeenkomst van 8 oktober 2010 heeft de Conferentie
het Groenboek Interne Staatshervorming besproken. Dit vormde meteen een insteek voor een
breed Vlaams overleg met de 19 verschillende burgemeestersoverlegtafels in Vlaanderen.
De Conferentie van Burgemeesters waardeert het initiatief tot debat omtrent een verbeterde
interne organisatie van de overheid. De Conferentie vertrouwt er op dat een ernstige dialoog
mag bijdragen tot de uitbouw van een doeltreffende en klantvriendelijke overheid die zich
toespitst op haar kerntaken en die in staat is om in te spelen op een omgeving in evolutie.
Gemeentelijke bestuurskracht. Gemeentebesturen nemen hierbij, naast het Vlaamse
niveau, een prioritaire plaats in. Binnen het maatschappelijk veld zijn de gemeenten het
meest herkende bestuursniveau voor de burger. De gemeente vormt aldus het lokale sluitstuk
en het ‘gezicht’ van het overheidsapparaat, in de meest directe relatie tot de burger.
Om hun opdracht, op de brug van democratie en doelmatigheid, volwaardig uit te voeren, zijn
sterke, bestuurskrachtige gemeenten bijzonder belangrijk. De Conferentie van Burgemeesters
ondersteunt dan ook graag elk initiatief dat er op gericht is de gemeentelijke bestuurskracht
te versterken.
Intercommunale Leiedal - President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk
tel + 32 56 24 16 16 - fax + 32 56 22 89 03 - [email protected] - www.leiedal.be - BTW nr BE 205 350 681 - DEXIA 091-0110021-52
pagina
2
Bedenkingen. De Conferentie van Burgemeesters drukt haar waardering uit voor de
positieve benadering van het lokale bestuursniveau, zoals deze in globo terug te vinden is in
het Groenboek. Toch heeft zij een aantal bedenkingen geformuleerd, zowel ten aanzien van
het gevoerde proces als ten aanzien van diverse specifieke stellingen en/of scenario’s in het
Groenboek:
1. Een te snel beslissingsproces. Het beslissingsproces rond dit Groenboek wordt te snel
doorgeduwd. De Conferentie vraagt een realistischer timing, zodat alle steden en
gemeenten ernstig kunnen gehoord worden in een grondige dialoog van onder uit.
2. Bevoegdheden en middelen. Er is nood aan meer bevoegdheden met meer financiële
middelen voor de gemeenten. De Conferentie vraagt dat de budgetten voor de
gemeentebesturen minstens tot op het niveau van het Europese gemiddelde gebracht
worden.
3. Regio als relevant werkingsniveau. De conferentie ziet intergemeentelijke samenwerking
als verlengstuk van de autonome gemeenten. De burgemeesters pleiten voor nog meer
intercommunale samenwerking als krachtenbundeling voor vele concrete gemeentelijke
taken.
4. Nood aan inspirerende modellen voor sterkere regiowerking. De Conferentie vraagt naar
vernieuwde modellen voor een sterkere krachtenbundeling op niveau van de regio’s. Hier
kan verwezen worden naar het eigen denkproces “Sterk besturen in een sterke regio” (cfr.
persnota). De Conferentie pleit er voor om de inzichten uit dit denkproces (o.m. inzake
streekconcerns en/of federaties) te integreren binnen de Vlaamse beleidskaders.
Forum VVSG. Het standpunt van de Conferentie van Burgemeesters werd overgemaakt en
besproken binnen de VVSG, samen met de standpunten van de 18 andere burgemeestersoverlegtafels in Vlaanderen. Via dit forum willen de 312 Vlaamse burgemeesters samen een
krachtige stem uitbrengen in dit bestuurlijke debat.
LVE auteur - dossier - 317548492 bestand - 19 januari 2011 datum
Download