`Consensusverklaring model algemene variant

advertisement
Consensusverklaring
Gelijke Kansen en
Non-discriminatie (GKND) | 2016
Het bevorderen van gelijke kansen en non-discriminatie draagt bij aan een
samenleving waarin gelijkheid wordt gewaardeerd en waarin iedereen gelijke
kansen heeft, zoals in onderwijs, werk, zorg en wonen.
HET DOEL VAN DEZE CONSENSUSVERKLARING IS:
•
BEWUSTWORDING TE BEVORDEREN VAN
HET BELANG EN DE BETEKENIS VAN GELIJKE
•
UITVOERING VAN GELIJKE KANSEN EN NON-
KANSEN EN NON-DISCRIMINATIE;
•
•
COMMITMENT AAN GELIJKE KANSEN EN
NON-DISCRIMINATIE TE VERBETEREN, D.W.Z.
VERBETEREN VAN DE TOEPASSING EN
DISCRIMINATIE;
•
COMMUNICEREN OVER WAT JE WILT
TE LATEN ZIEN DAT HET SERIEUS GENOMEN
BEREIKEN EN OVER DE RESULTATEN DIE
WORDT, ER ZIJN DOELSTELLINGEN EN EEN
BEREIKT ZIJN MET DE AANPAK VAN GKND IN
PLAN VAN AANPAK;
BELEID EN ACTIVITEITEN.
FACILIITEREN VAN DE BORGING VAN GELIJKE
KANSEN EN NON-DISCRIMINATIE IN BELEID EN
ACTIVITEITEN;
Definitie van ‘GKND bekwaamheid’
GKND bekwaamheid is de motivatie, het commitment, het begrip, de kennis,
en de vaardigheid om verantwoordelijkheid te nemen en gelijke kansen te
bevorderen en discriminatie tegen te gaan.
♦
De elementen
van GKND
bekwaamheid
Motivatie en bewustwording
D e m ot i vat ie e n b e wus t w o rd i ng h eb b e n
b et re kki ng o p h et e nt ho us ias m e e n d e
u r ge nt i e v an h et b el ang , n ut en n oo dz aak ,
v a n g e li jk e ka ns en e n no n - dis c r im i nat i e
( ‘ W il le n ’ ) .
♦
GKND bekwaamheid
omvat 4 essentiële
elementen die met
elkaar samenhangen:
Kennis en inzicht
K e n nis e n i n zic ht re f ere r e n aa n h et ju is t e
b eg r ip va n d e b et ek en is v an GK N D en d e
k en ni s o v e r d e m o ge li jkh ed e n om G KN D t e
b e vo r de r en b i j a ll e r e lev a nt e b et rok ke n
p a rt ij en ( ‘ We t e n’ ).
♦
Competentie
C o m p et ent i e s t a at v oo r d e v aa rd ig he de n
d i e n od ig zi jn om d e d oe ls t e ll in ge n va n
G KN D t e ve rt al en n a a r d e p ra kt i jk en GK N D
d aad w e rk el ijk uit t e voe r e n (‘K u n n e n ).
♦
Gedrag
G KN D h e eft b et r ekki ng o p h et lat en z i en
d at v er ant w oo r di ng w ordt g ed rag e n vo o r d e
u it v oe r in g va n G KN D en da ad w er ke li jk
g e w er kt w o rdt aa n h et b e vo r de r en va n
G KN D i n d e p rakt ij k (‘Do e n ’ ).
Basisprincipes
5 principes vormen de basis van deze consensusverklaring GKND :
-
er is bij alle relevante betrokken partijen gemeenschappelijk
begrip van het belang en de betekenis van GKND;
-
GKND bekwaamheid kan door ieder uniek en op maat worden
aangepakt;
-
kan toegepast worden in verschillende toepassingsgebieden en in
verschillende activiteiten;
-
moet voortdurend onderhouden worden;
-
draagt bij aan een samenleving waarin gelijkheid wordt gewaardeerd
en waarin iedereen gelijke kansen heeft.
Auteurs van deze verklaring:
Deze consensusverklaring is ……….<invullen>
Download
Random flashcards
Create flashcards