Uitleg bij de brief, genoemd het “bewijsstuk”, Beste Mevrouw

advertisement
Uitleg bij de brief, genoemd het “bewijsstuk”,
Beste Mevrouw/Mijnheer,
De wetgever heeft de zorgverstrekkers, die hun prestaties rechtstreeks uitbetaald krijgen
door de ziekenfondsen (systeem derde betaler), verplicht om een maandelijks overzicht,
onder vorm van een bewijsstuk, voor te leggen aan de patiënt.
Hierop wordt het bedrag vermeld, op maandbasis en het eventueel te innen remgeld en/of
extra kosten.
Wanneer geen remgeld of extra kosten betaald dienen te worden, hoeft u niets te doen.
Met dit schrijven vestigen wij uw aandacht dat het bedrag, ontvangen van de ziekenfondsen,
geenszins het (ere-) loon is van de betrokken zorgverstrekker.
Met dit bedrag dienen alle kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verzorging te
maken hebben, te worden betaald.
We geven een kleine opsomming: verplaatsingskosten, zowel in tijd als gebruik v/h voertuig,
brandstof, verzekeringen, taksen, alle hard- en software, het verpleegkundige dossier,
sommige steriel verzorgingsmateriaal, injectie naalden en spuiten, tarificeringskosten,
kosten van telefonie, opleidingskosten, kosten voor teamoverleg, multidisciplinair overleg,
sociale bijdragen, bedrijfsvoorheffing, … . Kortom de zorgverstrekker kan slechts een beperkt
deel van het uitbetaalde bedrag als netto inkomst beschouwen.
Mocht u nog vragen hebben over het “bewijsstuk”, kan u zich wenden tot uw ziekenfonds.
Indien u dit bewijsstuk liever ontvangt via e-mail, via een familielid of vertrouwenspersoon,
vul dan onderstaande strook in, en geef dit mee aan je verpleegkundige.
Ik,(naam)…………………………………………………………………………………………………………………………………
o
geef hierbij toestemming om documenten,waaronder het bewijsstuk, in de toekomst
elektronisch te ontvangen op het volgend e-mailadres:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
handtekening patiënt en datum:
o
geeft hierbij toestemming d.m.v. volmacht om documenten, waaronder het bewijsstuk, in
de toekomst te ontvangen op volgend e-mailadres:
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……
datum en handtekening van patiënt
datum en handtekening van volmacht houder
Download