INHOUDSOPGAVE:

advertisement
HUISHOUDELIJKREGLEMENT
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Oprichting, aansluiting, verenigingskleuren en clubkostuum.
1.
2.
3.
4.
De vereniging is opgericht op 3 juni 1955
De vereniging is lid van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond.
De kleuren der vereniging zijn: Groen - wit - groen.
Het clubkostuum bestaat uit: groen-wit verticaal gestreept shirt, groene
broek of rok en groen-wit gestreepte kousen.
LEDEN
Artikel 2
Categorieën.
De leden die de korfbalsport beoefenen worden naar hun leeftijd op 1 oktober van
het verenigingsjaar onderscheiden in:
a. senioren: 19 jaar en ouder
b. junioren: 15 tot en met 18 jaar
c. aspiranten: 11 tot en met 14 jaar
d. pupillen: 7 tot en met 10 jaar
e. welpen: jonger dan 7 jaar.
Begunstigers zijn zij, die een jaarlijkse bijdrage van tenminste een door de algemene
vergadering vast te stellen bedrag betalen. Begunstigers hebben toegang tot en
stemrecht tijdens de algemene vergadering.
Ereleden zijn zij, die alszodanig door de Algemene Ledenvergadering benoemd zijn.
De welpen die nog niet in een wedstrijdteam mogen uitkomen (de 4 en 5 jarigen)
betalen geen bijdrage.
De vereniging kent verder recreanten en donateurs. De recreanten betalen in
beginsel geen bijdrage.
Het bestuur kan bepalen dat recreanten een bijdrage betalen in de kosten.
Van donateurs wordt een financiële bijdrage verwacht, zonder dat zij hieraan enig
recht kunnen ontlenen.
Rechten van de leden.
Elk lid heeft de volgende rechten:
gebruik te maken van het terrein en het materiaal om te korfballen en
onderdelen van korfbal te beoefenen, met inachtneming van de voor het
goede verloop en het doeltreffende gebruik door of namens het bestuur
gestelde regels en gegeven aanwijzingen
te worden ingedeeld in een competitieploeg, mits hij aan de van bondswege
gestelde eisen voldoet en aan de indeling verbonden plichten aanvaardt,
tenzij dit in duidelijke strijd zou komen met het verenigingsbelang
naar redelijke evenredigheid te worden aangewezen voor serie- en
vriendschappelijke wedstrijden, voor zover hij hierop prijs stelt
aan alle verenigingsactiviteiten deel te nemen
gekozen te worden in alle functies die de vereniging kent, met inachtneming
van verdere bepalingen van dit reglement.
Plichten van de leden.
Elk lid heeft ondermeer de volgende plichten:
-
-
-
zich als een waardig lid te gedragen en in het bijzonder de bepalingen van
de reglementen en de besluiten en aanwijzingen van de bevoegde organen
van de vereniging na te leven
bij de indeling in een competitieploeg, zo enigszins mogelijk aan de
wedstrijden van dit team en van hogere teams, waarvoor hij als invaller
wordt aangewezen, deel te nemen en alleen wegens dwingende redenen af
te schrijven
ingeval van verhindering om aan een wedstrijd deel te nemen, waarvoor hij
is aangewezen, hiervan op de vlugste manier kennis te geven aan de
aanvoerder en wel onmiddellijk na het ontvangen van de aanschrijving of na
het ontstaan van de verhindering
het materiaal met overleg te gebruiken en door hem toegebrachte schade,
niet voortvloeiend uit het normale gebruiksrisico, eventueel te vergoeden.
HET BESTUUR
Artikel 3
De voorzitter.
De voorzitter moet meerderjarig zijn. Hij geeft leiding aan de werkzaamheden en
bevordert de algemene gang van zaken in de vereniging.
Hij, of zijn door het bestuur aangewezen vervanger, heeft het recht van toegang tot
alle vergaderingen en bijeenkomsten, die in verenigingsverband plaatsvinden,
behalve tot die van de kascontrolecommissie.
De secretaris.
De secretaris moet meerderjarig zijn. Hij voert de correspondentie, verzorgt de
notulen en/of houdt een bestuursbesluitenboek bij. Hij draagt zorg voor het opbergen
van de notulen in een register. Hij zorgt bovendien voor het bekendmaken van de
bestuursmededelingen en bestuursbesluiten. Hij maakt het jaarverslag voor de
algemene vergadering. Hij is in overleg met het bestuur belast met de aankondiging
en voorbereiding van de algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen.
Hij houdt de ledenadministratie en het archief van de vereniging bij, tenzij hiervoor
andere functionarissen zijn aangewezen.
De penningmeester.
De penningmeester moet meerderjarig zijn. Hij voert de financiële administratie op
een overzichtelijke wijze, int de contributies, donaties, entreegelden en andere
gelden en is gerechtigd daarvoor kwitanties af te geven. Hij geeft aanwijzingen voor
de wijze waarop de contributies en andere bijdragen moeten worden voldaan.
Hij geeft de kascontrolecommissie op haar verlangen inzage in alle financiële
bescheiden. Hij maakt een financieel jaarverslag en een balans, benevens een
begroting voor het komende verenigingsjaar ter goedkeuring door de algemene
vergadering. Hij voert de beslissingen van het bestuur inzake het financiële beheer
uit. Bij overdracht van zijn werkzaamheden sluit hij de boeken af.
De penningmeester kan worden ondersteund door een 2 e penningmeester. De 2e
penningmeester hoeft geen lid te zijn van het bestuur. De penningmeester en de 2e
penningmeester maken afspraken over de taakverdeling. De taakverdeling wordt
bekend gemaakt aan het bestuur. De penningmeester blijft verantwoordelijk voor de
uitvoering van de werkzaamheden.
De wedstrijdsecretaris.
De wedstrijdsecretaris maakt ambtshalve deel uit van de technische commissie.
Hij voert de besluiten van deze commissie uit en voert de wedstrijd- en
competitieadministratie. Hij is verantwoordelijk voor de regeling van de door de
teams van de vereniging te spelen wedstrijden en alles te doen wat daarvoor
nodig is.
Reglementen.
Het bestuur is bevoegd om ter aanvulling op de statuten en het huishoudelijk
reglement, alsmede op grond van aanwijzingen opgenomen in wettelijke bepalingen,
reglementen vast te stellen. Deze reglementen treden niet in werking alvorens zij ter
kennisneming aan de leden bekend zijn gemaakt. Deze reglementen mogen geen
bepalingen bevatten die strijdig zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement.
Sanctie bepalingen.
Het bestuur is bevoegd tot:
het schorsen van leden voor het deelnemen aan wedstrijden
het opleggen van een door de algemene vergadering vast te stellen boete
het opleggen van de verplichting tot het betalen van financiële kosten
het schorsen als lid van de vereniging
het ontzetten als lid van de vereniging
het opzeggen van het lidmaatschap namens de vereniging
met inachtneming van de bepalingen van het statuut en het huishoudelijk reglement.
Het bestuur is verplicht bij overtreding van het gestelde in het bestuursreglement
alcoholverstrekking sancties aan betrokkene(n) op te leggen.
COMMISSIES
Artikel 4.
Algemene bepalingen.
Er zijn een kascontrolecommissie, een technische commissie, een
ontspanningscommissie, een jeugdcommissie, een toernooiencommissie, een
sponsorcommissie, een actiecommissie, een kampcommissie en een accommodatie
beheer commissie en een redactie.
De taak en samenstelling van deze commissies alsmede de benoeming van haar
leden geschiedt door de algemene vergadering.
Tussentijdse voorziening in vacatures geschiedt door het bestuur.
Zowel de algemene vergadering als het bestuur kunnen andere commissies instellen.
Zij bepalen daarbij de taak en samenstelling van deze commissies.
De commissies bestaan uit tenminste drie leden, behoudens hetgeen hierna is
vermeld bij Bijzondere bepalingen.
Commissieleden hebben zitting voor de duur van tenminste 2 jaar, uitgezonderd de
leden van de kascontrolecommissie.
Per commissie moet tenminste één lid herkiesbaar zijn om een goede voortgang van
de werkzaamheden te waarborgen.
De taken van commissies staan omschreven in instructies.
Commissieleden (met uitzondering van de leden van de kascontrole commissie)
hoeven geen lid te zijn van de vereniging. Commissieleden en kandidaatcommissieleden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, maar hebben
geen stemrecht.
Bijzondere bepalingen.
De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden die voor de duur van één jaar
worden benoemd en waarvan er tenminste één lid eenmaal herkiesbaar is.
Zij controleert tenminste twee maal per jaar en bij het aftreden van de
penningmeester de financiële bescheiden en de kas van de vereniging.
De kascontrolecommissie informeert het bestuur over de activiteiten.
Zij brengt verslag uit aan de algemene vergadering en pleegt zo nodig overleg
met het bestuur.
Leden van het bestuur kunnen geen lid zijn van deze commissie.
De wedstrijdsecretaris is ambtshalve lid van de technische commissie en de jeugd
commissie.
GELDMIDDELEN
Artikel 5
Algemene bepalingen.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
A: contributies
B: donaties
C: andere verplichte bijdragen van de leden
D: andere baten.
Wanbetaling.
Het bestuur kan na herhaalde aanmaning een lid, dat een contributieschuld van
tenminste zes maanden niet voldoet danwel zes maanden in gebreke blijft zijn
financiële verplichtingen tegenover de vereniging na te komen, schorsen en aan de
eerst volgende algemene vergadering voordragen voor royement.
Boeten.
Iemand die zich tijdens de wedstrijd niet behoorlijk gedraagt, zal zelf voor de
financiële kosten opdraaien.
WEDSTRIJDEN
Artikel 6
Verhindering aan een wedstrijd deel te nemen.
Het niet nakomen van de verplichting kennis te geven van verhindering om aan een
wedstrijd deel te nemen kan door het bestuur worden gestraft hetzij met een door de
algemene vergadering te bepalen boete, hetzij met het niet opstellen voor een
wedstrijd, tenzij het betrokken lid kan aantonen, dat hij niet in de gelegenheid was
van zijn verhindering kennis te geven.
Bovendien kan een lid worden verplicht tot het voldoen van de reiskosten van de
speler, die in zijn plaats aan de wedstrijd deelnam.
Aanvoerder.
Elk senioren- en juniorenteam benoemt voor de aanvang van de competitie een
aanvoerder. De aanvoerder is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken voor,
tijdens en na de wedstrijd van zijn team. Hij neemt daartoe de geschikte
maatregelen. Hij vertegenwoordigt daarbij de vereniging en neemt eventueel
gekregen aanwijzingen in acht. De teamleden zijn verplicht de aanwijzingen van de
aanvoerder op te volgen. De aanvoerder draagt zorg voor de goede invulling van de
bondsformulieren, hij volgt daarbij de aanwijzingen van de wedstrijdsecretaris op.
Inzake de opstelling kan de technische commissie richtlijnen verstrekken.
Zaalwacht.
Elk senioren- en juniorenlid wordt tenminste eenmaal per zaalcompetitie
aangewezen als zaalwacht bij thuiswedstrijden van de vereniging. De zaalwacht is
verantwoordelijk voor de tijdige aanvang van wedstrijden en voor het zorg dragen
voor een vervangende scheidsrechter in geval de aangewezen scheidsrechter niet
of niet tijdig aanwezig is.
De taken van de zaalwacht zijn omschreven in een instructie.
Spelen in vastgesteld clubcostuum.
De leden van een team gaan bij het spelen van de wedstrijden gekleed in het
clubcostuum, zoals bepaald in artikel 1.
Voorwaarden voor plaatsing in een team.
Aan plaatsing in een team kunnen door het bestuur en technische commissie
voorwaarden worden gesteld, zoals het bezoeken van trainings- en
teambijeenkomsten en dergelijke.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 7
Elk lid krijgt bij zijn toetreding tot de vereniging een exemplaar van het huishoudelijk
reglement, van de statuten, alsmede van het bestuursreglement alcoholverstrekking.
Besluiten tot wijziging van het huishoudelijk reglement kunnen slechts worden
genomen door een algemene vergadering.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
Waar "hij" staat, kan ook "zij" bedoeld zijn.
Download