Het deeltijds kunstonderwijs: muziek en woord

advertisement
Het deeltijds kunstonderwijs: muziek en woord
Op deze pagina’s vindt u:
- Een korte geschiedenis van het kunstonderwijs in Ingelmunster
- Een overzicht van het aanbod
- Uitleg betreffende inschrijvingen
- Praktische informatie
1) Een korte geschiedenis van het kunstonderwijs in Ingelmunster
Krachtens een overeenkomst tussen het gemeentebestuur van Ingelmunster en de
bestuurscommissie van de Stedelijke Muziekacademie van Izegem startte op 1 oktober
1960 het naschools muziekonderwijs in onze gemeente. Deze instelling voor naschools
kunstonderwijs – op vandaag heet dit officieel Deeltijds Kunstonderwijs - is tot op heden
een filiaal van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord (SAMW) van Izegem.
Op 15 oktober 1960 telde de instelling 104 leerlingen (43 jongens en 61 meisjes, in totaal
113 cursusvolgers). Op 15 januari 1961 waren dit er nog 97 (44 jongens en 53 meisjes, in
totaal 109 cursusvolgers). Het leerlingenaantal viel het jaar erop nogal terug en bleef de
volgende jaren schommelen tussen 70 en 125.
Daniël Parret en Nicole Hespeel waren de eerste leerkrachten notenleer. Roland Coryn,
Gustaaf De Brauwer en Werner Roelstraete stonden respectievelijk in voor de opleiding
van de leerlingen in de cursussen piano, hout- en koperinstrumenten.
De afdeling woord werd ongeveer een decennium later opgestart. Georges Eeckhout was
er de eerste leraar dictie en voordracht.
De lessen werden gegeven in de oude vleugel van de gemeenteschool, via de ingang in de
Schoolstraat. Deze vleugel werd in de tweede helft van de jaren ’70 gesloopt om plaats te
maken voor de huidige nieuwbouw.
2) Een overzicht van het aanbod
Iedereen heeft toegang tot het Deeltijds Kunstonderwijs – afdeling woord en/of muziek mits hij/zij acht jaar wordt of is in de loop van het jaar waarin de studies worden
aangevat. In de praktijk komt het erop neer dat je tot het deeltijds kunstonderwijs wordt
toegelaten vanaf het derde leerjaar van het basisonderwijs. In de afdeling muziek kan je al
vanaf het eerste leerjaar van het basisonderwijs inschrijven voor de cursus muziekinitiatie.
Ook volwassenen zijn welkom in Ingelmunster. Voor Algemene Muzikale Vorming
(vroeger heette dit notenleer) is er in de centrumschool te Izegem een aangepaste cursus
voor volwassenen voorzien.
De ‘leerlingenloopbaan’ wordt opgesplitst in drie niveaus: de lagere, middelbare en
hogere graad.

In de Lagere Graad (4 jaar) worden de basiskennis en –vaardigheden aangeleerd.

In de Middelbare Graad (3 jaar) wordt vooral gewerkt aan de technische en
artistieke ontplooiing. Groepswerk staat centraal.

De Hogere Graad (3 jaar) geldt als vervolmaking.
Dit overzicht beperkt zich in hoofdzaak tot het aanbod in Ingelmunster zelf. Voor een
meer uitgebreid organigram met alle mogelijke richtingen: zie www.samw-izegem.be.tf.

Afdeling Muziek
 Muziekinitiatie:
Facultatieve cursus muziek voor kinderen vanaf het eerste leerjaar. Op een
speelse manier worden de kinderen stap voor stap vertrouwd gemaakt met
notenschrift en ritmes.
Kinderen die minstens één jaar muziekinitiatie gevolgd hebben mogen vanaf het
eerste jaar AMV (notenleer) al een instrument leren bespelen.
De cursus wordt gegeven in aansluiting op het dagonderwijs, gedurende eenmaal
een uur per week.
 Algemene Muzikale Vorming (AMV) en Samenzang (Lagere Graad):
AMV is de cursus notenleer, gespreid over vier jaar, telkens twee uur per week
in twee beurten.
De cursus Samenzang loopt parallel met de cursus AMV, is verplicht en duurt
een halfuur per week. Gemakshalve sluit die, voor zover dit mogelijk is, aan bij
één van de twee uren AMV.
 Instrument
Vanaf het tweede jaar AMV kan je een instrument leren bespelen. Gaat je
voorkeur uit naar viool, of heb je minsten één jaar Muziekinitiatie gevolgd, dan
mag je al vanaf je eerste jaar AMV starten met een instrumentencursus.
Een cursus instrument duurt in principe één uur per week. Het tijdstip wordt,
weliswaar binnen het bestaande lessenrooster, in samenspraak tussen je
leerkracht en je ouders/jezelf vastgesteld.
Je dient zelf over het aan te leren instrument te beschikken. Je kan er één kopen,
één huren aan de SAMW (in zover die voorradig zijn) of bij een
muziekhandelaar, of – als het om een blaasinstrument gaat – kan je er mogelijks
één in bruikleen vragen bij één de beide plaatselijke harmonies.
De hele duur van je instrumentenstudie ben je ertoe gehouden bepaalde
‘nevenvakken’ te volgen.
 In de Lagere Graad (jaar 1 t/m 4) zijn dit naast instrument:
o Algemene Muzikale Vorming (AMV) én
o Samenzang.
 In de Middelbare Graad (jaar 5 t/m 7) zijn dit naast instrument:

In de opties Instrument (de meest gevolgde optie) en Samenspel:
o Algemene Muziek Cultuur (AMC) (de opvolger van de vroegere
cursus Muziekgeschiedenis) én
o Samenspel.

In de optie Algemene Muziektheorie (AMT):
o Algemene Muziek Theorie (AMT) én
o Algemene Muziek Cultuur (AMC)
o geen instrument

In de optie Algemene Muziek Cultuur (AMC):
o Algemene Muziek Cultuur (AMC) én
o Luister Praktijk (LP)
o geen instrument
 In de Hogere Graad (jaar 8 t/m 10) zijn dit naast instrument:

In de opties Instrument (de meest gevolgde optie) en Samenspel:
o Instrumentaal Ensemble.

In de optie Muziekgeschiedenis (MG):
o Muziekgeschiedenis (MG) (twee uur)
o geen instrument meer.

In de optie Muziek Theorie (MT):
o Muziek Theorie (MT) én
o Piano.

In de optie Algemene Muzikale Vorming (AMV):
o Algemene Muzikale Vorming (AMV) (twee uur)
o Deze optie kan alleen in combinatie met een andere waarvan dan
ook de ‘nevenvakken’ dienen gevolgd te worden.
Alle opties beslaan één uur per week, tenzij anders vermeld. Sommige opties
worden alleen in de centrumschool aangeboden.
Het aanbod aan instrumentencursussen te Ingelmunster bestaat uit: piano,
gitaar, houtinstrumenten (fluit, klarinet, saxofoon,…), koperinstrumenten
(bugel, trompet, hoorn, trombone, tuba,…) en viool.

Afdeling Woord
In de Lagere Graad van de afdeling Woord (4 jaar) – Algemene Verbale Vorming
(voorheen dictie) – leer je op een speelse manier met taal omgaan. Naast een goede
uitspraak wordt hier vooral belang gehecht aan het leren spelen met woorden en
klanken. Voor een goed begrip: deze cursus is geen vervangmiddel voor eventueel
noodzakelijke logopedie.
In de Middelbare Graad (3jaar) – Dramatische Expressie, Taalcultuur, Voordracht en
Toneel – is het hem vooral om expressie te doen, het uiten van emoties, het weten in te
leven in (gespeelde) situaties (empathie).
In de Hogere Graad (3 jaar) – Voordracht, Toneel of Welsprekendheid – worden alle
aangeleerde technieken verder geperfectioneerd. Via de diverse cursussen
Repertoirestudie krijg je een bredere achtergrond en leer je alles beter te situeren.
 Lagere Graad (jaar 1 t/m 4):
 Algemene Verbale Vorming (AVV) (voorheen dictie) (4 jaar) (één uur)
 Middelbare Graad (jaar 5 t/m 7):
 Dramatische Expressie én Taalcultuur (jaar 1) (samen twee uur)
 Dramatische Expressie én Voordracht (jaar 2) (samen twee uur)
 Toneel én Voordracht (jaar 3) (samen twee uur)
 Hogere Graad (jaar 8 t/m 10) naast Voordracht in de drie jaren:
 Toneel óf Welsprekendheid én A.I.R.S (jaar 1) (samen twee uur)
 Toneel óf Welsprekendheid én respectieve Repertoirestudie (jaar 2 en 3)
(samen twee uur)
3) Inschrijvingen
Leerlingen die al les volgen dienen zich, als ze hun studies Muziek en/of Woord wensen
voort te zetten, op het einde van het lopende schooljaar opnieuw in te schrijven voor het
volgende schooljaar. Deze herinschrijving kan gebeuren via de leerkracht, maar er wordt
eind juni ook een ‘herinschrijfsessie’ voorzien. De leerlingen worden hier tijdig van
verwittigd.
Voor nieuwe leerlingen worden er inschrijvingssessies voorzien eind augustus en/of
begin september. Alle achtjarigen worden hier automatisch schriftelijk van op de hoogte
gebracht. De data en uren verschijnen ook in de (plaatselijke) pers.
Er kan uitzonderlijk nog de hele maand september ingeschreven worden, maar dan enkel
in de centrumschool, Kruisstraat 13 te Izegem.
Voor de cursus muziekinitiatie vraagt de gemeente een bijdrage van 20 €. Zij dient dan
ook zelf de betrokken leerkracht(en) te bezoldigen.
Voor alle andere cursussen is het inschrijvingsgeld van hogerhand bepaald. Voor het
schooljaar 2004 – 2005 gelden volgende tarieven:

Je bent jonger dan 18 jaar
 en je volgt enkel Muziek OF Woord: 50 €.
 en je volgt Muziek EN Woord: 82 €. Je geniet dus van een fikse korting.
Vanaf de tweede leerling uit hetzelfde gezin bedragen deze tarieven respectievelijk
32 € en 64 €.

Je bent 18 jaar of ouder:
 en je volgt enkel Muziek OF Woord: 162 €.
 en je volgt Muziek EN Woord: 324 €. Geen korting dus.
Er zijn gunsttarieven voor ondermeer werklozen en gehandicapten, mits het voorleggen
van de nodige bewijsstukken.

Voor leerlingen jonger dan 18 jaar bedragen die 32 € voor Muziek OF Woord en 64 €
voor Muziek EN Woord.

Vanaf 18 jaar bedragen die respectievelijk 92 € en 184 €.
 Let wel: je bent pas ingeschreven als het inschrijvingsgeld is betaald.
Download