Overeenkomst inzake een Dienst van Algemeen Economisch - Dus-i

advertisement
> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag
Subsidienummer:
Uitvoeringsovereenkomst organisatie sportevenement
Bezoekadres:
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
www.minvws.nl
De ondergetekenden:
1.
De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te
dezen vertegenwoordigd door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS),
voor deze, drs. B.C. Zijlstra, directeur Sport
hierna te noemen: Staat,
2.
<naam organisatie>
(statutair) gevestigd te <woonplaats>,
te dezen vertegenwoordigd door <naam>, <functie>
Hierna te noemen: <…………>
Overwegende dat:
-
sportevenementen bijdragen aan de maatschappelijke waarde (beleven en
beoefenen) van sport in Nederland;
wegens marktfalen het niet lukt om sportevenementen zonder financiële
bemoeienis van de overheid te organiseren;
het daarom noodzakelijk is dat het organiseren van dit sportevenement te
ondersteunen met een projectsubsidie en aan te merken als een Dienst
van Algemeen Economisch Belang (DAEB) in de zin van de beschikking van
de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 28 november 2005
(2005/842/EG);
Komen overeen:
1.
Voorwerp van de overeenkomst
1.1
De Staat belast <naam zoals vermeld bij hierna te noemen> met de
verplichting tot het uitvoeren van de DAEB, bestaande uit het organiseren
van het <titel sportevenement>.
1.2
De Staat belast <naam zoals vermeld bij hierna te noemen> ook met de
verplichting tot het uitvoeren van de DAEB, bestaande uit het organiseren
van side events in aanloop, tijdens of na afloop van het <titel
sportevenement> voor zover die zijn gericht op het vergroten van de
maatschappelijke spin-off.
Pagina 1 van 2
1.3
1.4
1.5
<naam zoals vermeld bij hierna te noemen> neemt de verplichting op zich
om de DAEB uit te voeren gericht op het organiseren van het
sportevenement.
<naam zoals vermeld bij hierna te noemen> neemt de verplichting op zich
om de DAEB uit te voeren gericht op het organiseren van side events in
aanloop naar, tijdens en na afloop van het sportevenement voor zover die
die betrekking hebben op het vergroten van de maatschappelijke spin-off
van dit sportevenement’.
<naam zoals vermeld bij hierna te noemen> voert beide verplichtingen uit
via het realiseren van de activiteiten waarvoor het een projectsubsidie van
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangt uit hoofde van
het Beleidskader sportevenementen (Kamerstuk 30324, nr. 94).
2.
Totstandkomen, tijdsplanning en duur van deze Overeenkomst
2.1
2.2
De Overeenkomst treedt in werking op de dag dat beide Partijen deze
hebben ondertekend.
Deze DAEB wordt verricht gedurende de periode dat <naam zoals vermeld
bij hierna te noemen> een projectsubsidie ontvangt uit hoofde van het
Beleidskader sportevenementen (Kamerstuk 30324, nr. 94).
3.
Slotbepaling
3.1
Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij
uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
Door het ondertekenen van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel
eerder door Partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken
omtrent de hierbij overeengekomen DAEB.
3.2
Den Haag, <datum>
de Staat,
<plaats>< datum>
<naam zoals vermeld bij hierna te
noemen>
drs. B.C. Zijlstra
Directeur Sport
<naam ondertekenaar>
Pagina 2 van 2
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards