Dit format - Europa decentraal

advertisement
BIJLAGE: OPGAVE UITGAVEN DIENSTEN VAN ALGEMEEN ECONOMISCH BELANG
2014 EN 2015
1. BESCHRIJVING VAN DE TOEPASSING VAN HET DAEB-BESLUIT VAN 2012
Geeft u, indien van toepassing, voor elk van de op pagina 3 genoemde punten informatie
aan de hand van onderstaande tabel:
Duidelijke en volledige beschrijving van hoe de betrokken diensten in uw provincie
of gemeente worden georganiseerd1
Welk soort diensten is in de betrokken sector in uw gemeente of provincie aangemerkt
als DAEB? Wij verzoeken u te rapporteren aan de hand van de op pagina 3 genummerde
sectoren. Bijvoorbeeld, welke DAEB’s zijn toegewezen in de sector:
2) Sociale diensten (art. 2, lid 1, onder c) DAEB-Besluit)
c. Toegang tot de arbeidsmarkt en herintreding
Geeft u een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de inhoud van de als DAEB
toegewezen diensten.
Wat zijn de (gebruikelijke) vormen van toewijzing (bijvoorbeeld een besluit van het
college van B&W of van Provinciale Staten)? Wanneer voor een bepaalde sector
standaardmodellen voor toewijzingen worden gebruikt, voeg deze dan hierbij.
Gemiddelde periode (in jaren) waarvoor de DAEB wordt toegewezen en aandeel
van de toewijzingen voor een periode van meer dan 10 jaar (in procenten) per sector.
Gelieve te vermelden in welke sectoren DAEB's zijn toegewezen voor een periode van
meer dan 10 jaar en uit te leggen hoe deze periode kan worden gerechtvaardigd.
Worden (in de regel) uitsluitende of bijzondere rechten aan de ondernemingen
toegekend?
1
Wanneer in uw gemeente of provincie in een bepaalde sector slechts een klein aantal individuele DAEB's bestaat, zouden wij een
gedetailleerde beschrijving van deze diensten zeer op prijs stellen. Wanneer in een bepaalde sector in uw gemeente of provincie een groot
aantal diensten wordt toegewezen, zouden individuele gegevens over de toegewezen diensten onevenredig zijn, maar blijft een duidelijke en
beknopte algemene beschrijving van hoe de sector georganiseerd is, met inbegrip van de gemeenschappelijke kenmerken van de toegewezen
individuele diensten, van cruciaal belang.
1
Welke steuninstrumenten zijn gebruikt (rechtstreekse subsidies, garanties, enz.)?
Wat is het gebruikelijke compensatiemechanisme voor de betrokken diensten? Gelieve
daarbij aan te geven of een methode op basis van kostentoerekening dan wel de Net
Avoided Cost-methode wordt toegepast.
Gebruikelijke regelingen om overcompensatie te vermijden en terug te betalen.
Indien van toepassing: geeft u kort aan hoe de transparantievereisten (zie artikel 7 van
het DAEB-besluit van 2012) voor steun van meer dan 15 miljoen EUR aan
ondernemingen die ook activiteiten heeft buiten de DAEB) worden nageleefd. Gelieve
in uw antwoord ook een aantal relevante voorbeelden van voor dit doel gepubliceerde
informatie te geven (bv. links naar websites of andere referenties) en aan te geven of u
een website heeft waarop u deze informatie voor alle betrokken steunmaatregelen
publiceert (en zo ja, de link naar deze website te geven).
Bedrag van de toegekende steun
Totaalbedrag van de verleende steun (in miljoen EUR)2. Dit omvat alle in uw
gemeente of provincie verleende steun
2014
2015
Aandeel van de uitgaven per steuninstrument (rechtstreekse subsidie, garanties, enz.)
(voor zover beschikbaar)
2014
2015
Aanvullende kwantitatieve gegevens (bijv. aantal begunstigden per sector, gemiddeld
steunbedrag, omvang van de ondernemingen)3
2014
2015
2
Zoals bepaald in artikel 9, onder b), van het DAEB-besluit van 2012.
Mocht u beschikken over gegevens betreffende in het kader van het DAEB-besluit van 2012 verleende steun - bijv. aantal begunstigden per
sector, gemiddeld steunbedrag, bedrag per steuninstrument, omvang van de ondernemingen enz. - dan zou de Commissie die graag
ontvangen. Indien deze overige kwantitatieve gegevens niet rechtstreeks beschikbaar zijn, kunnen zij uiteraard meer geaggregeerd en/of in de
vorm van ramingen worden gepresenteerd. Geeft u in dat geval aan dat gebruik is gemaakt van ramingen en ook hoe de gegevens zijn
geaggregeerd.
3
2
De bovenstaande tabel van uw verslag wordt als volgt onderverdeeld:
1) Ziekenhuizen (art. 2, lid 1, onder b) DAEB-Besluit)
2) Sociale diensten (art. 2, lid 1, onder c) DAEB-Besluit)
a) Gezondheidszorg en langdurige zorg
b) Kinderopvang
c) Toegang tot de arbeidsmarkt en herintreding
d) Sociale huisvesting
e) Zorg voor en sociale inclusie van kwetsbare groepen
3) Lucht- of zeeverbindingen met eilanden met een jaarlijkse gemiddelde passagiersstroom
die niet meer bedraagt dan de in art. 2, lid 1, onder d) DAEB-Besluit, vastgestelde maxima
4) Luchthavens en havens met een jaarlijkse gemiddelde passagiersstroom die niet meer
bedraagt dan de in art. 2, lid 1, onder e) DAEB-Besluit, vastgestelde maxima
5) DAEB-compensaties van maximaal 15 miljoen EUR (art. 2, lid 1, onder a) DAEBBesluit)
i. Postdiensten
ii. Energie
iii. Inzameling van afval
iv. Watervoorziening
v. Cultuur
vi. Financiële diensten
vii. Andere sectoren (specificeren a.u.b.)
3
2. BESCHRIJVING VAN DE TOEPASSING VAN DE DAEB-KADERREGELING
VAN 2012
De DAEB rapportage ziet daarnaast ook op steun verleend onder toepassing van de DAEB
Kaderregeling (2012/C 8/03). Voor steun onder de DAEB Kaderregeling geldt de verplichting
tot voorafgaande aanmelding bij de Europese Commissie. In de jaren 2014 en 2015 is door
decentrale overheden geen steun verleend onder toepassing van de DAEB Kaderregeling.
U hoeft de onderstaande tabel dan ook niet in te vullen.
Duidelijke en volledige beschrijving van hoe de betrokken diensten in uw gemeente
of provincie worden georganiseerd4
Welk soort diensten is in de betrokken sector in uw gemeente of provincie aangemerkt
als DAEB? Geeft u een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de inhoud van de als
DAEB toegewezen diensten.
Niet van toepassing.
Wat zijn de (gebruikelijke) vormen van toewijzing? Wanneer voor een bepaalde sector
standaardmodellen voor toewijzingen worden gebruikt, voeg deze dan hierbij.
Niet van toepassing.
Gemiddelde periode (in jaren) waarvoor de DAEB wordt toegewezen en aandeel
van de toewijzingen voor een periode van meer dan 10 jaar (in procenten) per sector.
Gelieve te vermelden in welke sectoren DAEB's voor een periode van meer dan 10 jaar
zijn toegewezen en uit te leggen hoe deze periode kan worden gerechtvaardigd?
Niet van toepassing.
Worden (in de regel) uitsluitende of bijzondere rechten aan de ondernemingen
toegekend?
Niet van toepassing.
Welke steuninstrumenten zijn gebruikt (rechtstreekse subsidies, garanties, enz.)?
Niet van toepassing.
Wat is het gebruikelijke compensatiemechanisme voor de betrokken diensten? Gelieve
4
Wanneer in uw gemeente of provincie in een bepaalde sector slechts een klein aantal individuele DAEB's
bestaat, zouden wij een gedetailleerde beschrijving van deze diensten zeer op prijs stellen. Wanneer in een
bepaalde sector in uw gemeente of provincie een groot aantal diensten wordt toegewezen (bijvoorbeeld omdat zij
tot de bevoegdheid van regionale of lokale overheden behoren), zouden individuele gegevens over de
toegewezen diensten onevenredig zijn, maar blijft een duidelijke en beknopte algemene beschrijving van hoe de
sector georganiseerd is, met inbegrip van de gemeenschappelijke kenmerken van de toegewezen individuele
diensten, van cruciaal belang. Aangezien onder de DAEB-kaderregeling vallende zaken in aantal beperkt zullen
zijn, verwacht de Commissie een gedetailleerde beschrijving van elke concrete maatregel.
4
daarbij aan te geven of een methode op basis van kostentoerekening dan wel de Net
Avoided Cost-methode wordt toegepast.
Niet van toepassing.
Gebruikelijke regelingen om overcompensatie te vermijden en terug te betalen.
Niet van toepassing.
Geeft u kort aan hoe de transparantievereisten (zie punt 60 van de DAEB-kaderregeling
van 2012) worden nageleefd. Gelieve in uw antwoord ook een aantal relevante
voorbeelden van voor dit doel gepubliceerde informatie te geven (bv. links naar websites
of andere referenties), aan te geven of u een centrale website heeft waarop u deze
informatie voor alle betrokken steunmaatregelen in uw gemeente of provincie publiceert
(en zo ja, de link naar deze website te geven) of uit te leggen of en hoe de publicatie
plaatsvindt op het niveau waarop de steun wordt verleend (bv. centraal, regionaal of
lokaal niveau).
Niet van toepassing.
Bedrag van de verleende steun
Totaalbedrag van de verleende steun (in miljoen EUR) 5. Dit omvat alle op uw
grondgebied verleende steun, óók die van regionale en lokale overheden. (A+B+C)
2014
Niet van toepassing.
2015
Niet van toepassing.
Aandeel van de uitgaven per steuninstrument (rechtstreekse subsidie, garanties, enz.)
(voor zover beschikbaar)
2014
Niet van toepassing.
2015
Niet van toepassing.
Aanvullende kwantitatieve gegevens (bijv. aantal begunstigden per sector, gemiddeld
steunbedrag, omvang van de ondernemingen)6
2014
Niet van toepassing.
2015
Niet van toepassing.
5
Zoals bepaald in punt 62, onder b), van de DAEB-kaderregeling van 2012.
Mocht u beschikken over gegevens betreffende in het kader van de DAEB-kaderregeling van 2012 verleende
steun - bijv. aantal begunstigden per sector, gemiddeld steunbedrag, bedrag per steuninstrument, omvang van de
ondernemingen enz. - dan zou de Commissie die graag ontvangen. Indien deze overige kwantitatieve gegevens
niet rechtstreeks beschikbaar zijn in uw gemeente of provincie, kunnen zij uiteraard meer geaggregeerd en/of in
de vorm van ramingen worden gepresenteerd. Geeft u in dat geval aan dat gebruik is gemaakt van ramingen en
ook hoe de gegevens zijn geaggregeerd.
6
5
3. KLACHTEN VAN DERDEN
Gelieve een overzicht te geven van de klachten van derden, met name procedures voor de
nationale rechter, ten aanzien van maatregelen die binnen het toepassingsgebied vallen van
het DAEB-besluit van 2012. Gelieve in uw antwoord zo nauwkeurig mogelijke gegevens te
verstrekken en de sector te vermelden waarvoor u klachten heeft ontvangen, evenals de
inhoud van de klachten en de mogelijke follow-up door uw gemeente of provincie of de
vermoedelijke uitkomst van de gerechtelijke procedures.
4. OVERIGE VRAGEN
a. Wij verzoeken u vriendelijk aan te geven of uw gemeente of provincie moeilijkheden
hebben ondervonden bij de toepassing van het DAEB-besluit van 2012, en verzoeken u
met name de volgende aspecten in aanmerking te nemen:
- opstelling van een toewijzingsbesluit dat in overeenstemming is met artikel 4 van het
DAEB-besluit;
- vermelding van het compensatiebedrag overeenkomstig artikel 5 van het DAEB-besluit;
- bepaling van de redelijke winst overeenkomstig artikel 5, leden 5 tot en met 8, van het
DAEB-besluit;
- regelmatige controle op overcompensatie, zoals vereist door artikel 6 van het DAEBbesluit;
Gelieve in uw antwoord zo nauwkeurig mogelijke gegevens te verstrekken, relevante
voorbeelden te geven en in voorkomend geval de sector te vermelden waar de
moeilijkheden zich het (vaakst) voordoen.
b. Wij verzoeken u vriendelijk aan te geven of uw gemeente of provincie moeilijkheden
hebben ondervonden bij de toepassing van de DAEB-kaderregeling van 2012, en
verzoeken u met name de volgende punten in aanmerking te nemen:
De onderstaande vragen (m.b.t. punt b) zijn, evenals de tabel onder punt 2, niet op
uw gemeente of provincie van toepassing.
- uitvoering van een publieke raadpleging overeenkomstig punt 14 van de DAEBkaderregeling;
Niet van toepassing.
- inachtneming van de regels op het gebied van overheidsopdrachten overeenkomstig punt
19 van de DAEB-kaderregeling;
Niet van toepassing.
6
- berekening van de nettokosten volgens de Net Avoided Cost-methode zoals vereist door
de punten 25 tot en met 27 van de DAEB-kaderregeling;
Niet van toepassing.
- bepaling van de redelijke winst overeenkomstig de punten 33 tot en met 38 van de
DAEB-kaderregeling;
Niet van toepassing.
Gelieve in uw antwoord zo nauwkeurig mogelijke gegevens te verstrekken, relevante
voorbeelden te geven en in voorkomend geval de sector te vermelden waar de
moeilijkheden zich het (vaakst) voordoen.
Niet van toepassing.
c. Indien u nog verdere opmerkingen heeft over de toepassing van het DAEB-besluit op
aspecten die niet door de bovenstaande vragen worden bestreken, kunt u die in uw verslag
opnemen.
7
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards