Sneek, 14 oktober 2016, Beste ouder(s)/ verzorger(s), Voor u ligt de

advertisement
Sneek, 14 oktober 2016,
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. De kop is eraf en hoe………..
Verderop in deze nieuwsbrief kunt u lezen over de ontwikkelingen die we de afgelopen tijd hebben ingezet en
activiteiten die we met elkaar hebben gedaan. Kortom er is al weer heel wat gebeurd de afgelopen tijd.
Veel leesplezier!
Personeel:
De meesten van u zullen het al weten maar onze IB’er juf Doutsen Gerbrandy is aan het einde van de schoolvakantie
bevallen van een tweeling. Ze heeft een jongen Mats Tim en een meisje Anne Roos gekregen. Het is een gezellige
boel bij juf want er lopen nu twee tweelingen rond in huize Gerbrandy. We wensen juf en haar man alle goeds toe
met Mats en Anne.
Juf Agnes Krist is in het huwelijksbootje gestapt op 10 september met haar man Pieter Algra. We wensen juf en
Pieter het allerbeste voor de toekomst!
Juf Lia de Boer kwam de eerste week van de grote vakantie lelijk ten val. Ze bezeerde haar beide polsen en brak haar
elleboog. Het revalidatieproces gaat goed maar gestaag. Ze blijft ook de komende periode nog afwezig. Juf Charissa
Duinstra heeft haar met heel veel plezier vervangen maar kiest er voor om op haar andere school meer aan de slag
te gaan. Ze heeft afgelopen woensdag afscheid genomen. Achter de schermen zijn we druk aan de slag om een
goede vervanger te vinden. Op dit moment kunnen we daar nog niets over zeggen. Na de herfstvakantie zijn de
leerlingen op maandag vrij i.v.m. de studiedag, op dinsdag werkt juf Judy Bergsma en juf Brigitte de Ruiter neemt de
woensdag voor haar rekening. Zodra we een definitieve oplossing hebben gevonden brengen we de betrokken
ouders op de hoogte.
WILLE!:
Na de herfstvakantie is Wille! iedere dag na schooltijd in de Piet Bakkerschool
aanwezig.
Ze maken hierbij gebruik van de lokalen van de basisgroepen, de praktijklokalen, het
gymlokaal en het schoolplein. Ze bieden arrangementen aan waarbij kinderen na
schooltijd verschillende activiteiten kunnen kiezen zoals sporten, muziek maken,
lekker koken of misschien gewoon spelen.
We zijn blij dat we zo mooi met elkaar op kunnen trekken! Heeft u interesse in
naschoolse opvang Wille! dan kunt u altijd u contact op nemen met Gerda de Jong
tel: 0515-430630.
VSO:
Het kan u bijna niet ontgaan zijn dat er behoorlijk wat gebeurd is in
het VSO. We hebben zelfs de krant gehaald met ons nieuwe
onderwijsconcept.
We zijn gestart met het werken op leerwerkbedrijven. Drie keer in
de week gaan leerlingen met begeleiding naar deze bedrijven waar
ze naast een theorie gedeelte ook werkelijk in de praktijk aan de
slag gaan. De eerste reacties zijn erg positief! Zowel collega’s uit de
school als onze leerlingen beginnen zich al behoorlijk thuis te
voelen tussen de medewerkers van de bedrijven.
Arriva moeten we niet vergeten in dit hoofdstukje. Zij hebben
ervoor gezorgd dat we met de ‘Voor elkaar pas’ overal met onze
leerlingen naar toe kunnen reizen. Op 21 september hadden we de
aftrap met de leerwerkbedrijven en de officiële overhandiging van
de pas. Dit was voor de school een prachtig moment!
Stage:
Wij zijn een erkend leerbedrijf voor studenten die een opleiding doen als onderwijsassistent en maatschappelijke
zorg. Deze studenten zijn afkomstig van de Friese Poort of het Friesland college. Sinds een aantal jaren krijgen we
ook studenten die de studie sociaal pedagogisch werk (SPH) doen. Deze studenten komen van de NHL of Stenden
Hoge school. Ieder jaar begeleiden we een 20 tal studenten met veel plezier en heel vaak geven studenten aan dat
de school een schitterende leerschool is! Dit jaar is de Friese Poort gestart met het ‘stagecafé’. Studenten krijgen één
keer in de 2 weken les van een leraar van hun school op de Piet Bakkerschool. Dus ook een vorm van leren en
werken. We vinden dit een prachtig initiatief en zorgen dan ook dat ze een goede ruimte hebben waar de lessen
gegeven kunnen worden.
Klassenochtend:
De klassenochtend was weer een succes dit jaar. De ouders hadden gelegenheid om even in de klas van hun kind te
kijken. Even een les bijwonen geeft al heel veel informatie over hoe het in de groep gaat. Ook was er tijd om kennis
te maken met de leidinggevenden van de groep, informatie uit te wisselen en vragen te stellen.
Klassenavond:
We hebben weer een goede ouderavond gehad waar ouders kennis hebben kunnen maken met de leidinggevenden
in de groep en ook kennis kunnen maken met de manier van leren in het VSO. Hoe zit het met de stages, de
leerwerkbedrijven en de praktijkvakken? Al deze verschillende activiteiten zijn ruimschoots aan bod gekomen.
MR:
De MR heeft de eerste twee vergaderingen van dit schooljaar er al weer op zitten. In de vergadering van september
was Siepie Coehoorn er voor het laatst bij, haar twee termijnen in de MR zitten er op. We willen haar dan ook erg
bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren. Gelukkig heeft zich eind september ook een nieuwe ouder zich
verkiesbaar gesteld. Sophia Cuperus wil graag zitting nemen in de MR. Op dit moment is de MR druk aan de slag met
verschillende zaken zoals het privacybeleid en de communicatie vanuit school.
Ouderraad:
De ouderraad is alweer voor de eerste keer bij elkaar geweest. Een enthousiaste ploeg ouders die helpen bij het
versieren van de school tijdens thema’s maar ook zo nu en dan activiteiten bedenken in de loop van het schooljaar.
Ik ga u al verklappen dat ze een ‘fancy fair’ gaan organiseren in het voorjaar. Dit belooft een gezellig gebeuren te
worden. Natuurlijk wordt u geïnformeerd als er meer bekend is maar zet de datum 7 april maar vast in uw agenda.
Schoolband:
Vorig jaar zijn we op school gestart met de ‘Kweekvijver’. Hier konden alle leerlingen die plezier beleefden aan het
maken van muziek aan meedoen. De leerlingen die hier aan meededen gaan vanaf dit schooljaar door naar de
gezamenlijke ‘Kweekvijver’. Hier zitten ook leerlingen van Sinne bij!
Het werkt als volgt:
 SO en VSO leerlingen die meedoen gaan om de week naar de
muzieklessen van de Kweekvijver. Dus we hebben een SO
kweekvijver en een VSO kweekvijver.

De lessen worden gegeven bij Fultura, dit is in het gebouw aan de
Hemdijk tegenover het kleine Bogerman waar de VSO tijdens de
verbouwing verbleef.

Anneke Hiemstra, Hilda van Rees (met VSO) en Jan Nota gaan met
de leerlingen mee en geven de muzieklessen in samenwerking met
Manon Barendsen en Jan Calf van het Atrium. Er zijn uiteraard ook
collega’s van de Sinne bij.

We beginnen met het zingen van liedjes, opwarmen van de stem, een dans etc. Dan gaat Manon met van
alles en nog wat aan de slag maar zonder instrumenten. Dan sluiten we weer af met het zingen van liedjes.

7 Oktober zijn we gestart met het oefenen van de …Band. De band staat dus los van de Kweekvijver. De
leerlingen die in de band zitten gaan niet meer naar de kweekvijver maar gaan iedere vrijdagmiddag samen
met leerlingen van de Sinne muziek maken in het Atrium (muziekschool van Sneek)

De band gebruikt wel instrumenten! Woensdag wordt er gedrumd, gitaar gespeeld, op toetsen gespeeld en
noem het maar op, een echte band met 20 leden!
Het is geweldig om het enthousiasme bij de leerlingen te zien. In zowel de Kweekvijver als de Band is dat waar het
om gaat, plezier beleven aan muziek! Helaas kunnen er maar 10 leerlingen van de PBS in de band, er moeten dus
altijd leerlingen teleurgesteld worden… Toch proberen we zoveel mogelijk talenten natuurlijk een kans te geven om
(een keer) mee te doen.
Jaarlijks worden er een aantal optredens verzorgd waarvan het hoogtepunt plaats vindt in theater Sneek. We zullen
de leerlingen van de kweekvijver hier zoveel mogelijk bij betrekken, zodat ook zij een rol krijgen binnen zo’n
voorstelling. We houden u op de hoogte.
Tot slot:
We zoeken nog een nieuwe naam voor de band. Er zijn nog bijna geen reacties gekomen na onze oproep in de
schoolkrant dus nogmaals!!! Mailen mag naar [email protected]
Kinderboekenweek:
Wat hebben wij weer een fantastische week beleefd met z’n allen. De
kinderboekenweek begon met een gezamenlijke opening waarbij een “rollatorrace”
werd gehouden. De verdere invulling van de week bestond uit voorlezen door VSO
leerlingen in het SO en de basisgroepen, één of meerdere boeken kopen voor de
klas, opa’s en oma’s in de klas en als afsluiting een verkleedwedstrijd in de gymzaal.
Alle leerlingen waarin bij deze afsluiting verkleed als opa of oma.
Activiteiten:
- 17-21 oktober herfstvakantie
- 24 oktober studiedag, alle leerlingen vrij
- 9 november schoolontbijt, leerlingen hoeven dan ’s morgens thuis geen ontbijt
- 17 november studiedag SO, alleen de leerlingen van de onder-, midden en bovenbouw zijn vrij samen met
de basisgroepen
- 24 november studiedag VSO, alleen de leerlingen van de VSO +, VSO 1, 2, 3a en 3 uitstroom zijn vrij.
- 5 december begroeten we Sinterklaas
- 20 december, kerstviering
Met vriendelijke groet,
namens het hele team,
Sybrand v.d. Wey en Nienke Wempe
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards