infoavond 2015

advertisement
juf Theda
([email protected])
juf Claudia
([email protected])
•
•
•
•
•
Indeling van de week
Goed van start
Directe instructiemodel
De verschillende vakken
Overige onderwerpen
• Rooster dagelijks op het bord inclusief lesdoel
• Dagelijkse vakken: taal, rekenen, spelling en
lezen
• Maandag geschiedenis, dinsdag natuur/techniek
en handvaardigheid, donderdag aardrijkskunde,
vrijdag verkeer en tekenen
• Ongeveer drie keer per week zelfstandig werken
• Dinsdag en vrijdag gym
• Lessen in het begin van het schooljaar voor
een fijn en positief leerklimaat
• Samen met de leerlingen
• Klassenvergaderingen met vooral aandacht
voor wat goed gaat, oplossingen voor wat
beter kan en versterken groepsgevoel
• We maken afspraken en stellen regels op die
zichtbaar in de klas hangen
•
•
•
•
Na een korte instructie kunnen snelle leerlingen aan de slag
Daarna ruimte voor leerlingen die meer nodig hebben
Instructie op maat (drie niveaus)
Uit de methode “Station Zuid” (technisch lezen):
• Enkele keren per week
• Werkmap met verschillende oefeningen
(woordenschat, informatieverwerking en
tafels)
• Omgaan met uitgestelde aandacht
• Leren taak aanpakken en problemen
oplossen
• Stoplicht: “op rood”, dus niemand storen
• Lessen met de leerkracht en zelfstandig werken
• Werkboek, werkschrift, eventueel: plusschrift,
maatschrift
• Onderwerpen: structuur herkennen in getallen,
tafels 1 tot en met 10 geautomatiseerd, vlot
optellen en aftrekken tot 1000, metriek,
rekenen met geld, klokkijken
• Ook op de computer
• De lesstof wordt aangeboden in thema’s
• Vaste onderdelen:woordenschat, schrijven,
taalbeschouwing,luisteren/spreken
• Leerkrachtgebonden les in boek en een
zelfstandige les in het werkboek
• 4 lessen per week van gemiddeld een half uur
• Elke week een spellingcategorie aan de hand
van een voorbeeldwoord
• Voorbeeldwoorden op spellingkaarten in de
klas
• Ook thuis oefenen: woorden mee op papier
• Elke donderdag een woorddictee. Na 3 weken
een controledictee, herhaling en remediering
• Lezen: “Station Zuid”
– Nieuwe methode
– Technisch en vloeiend lezen en leesbevordering
– Dagelijks
• Schrijven: “Pennenstreken”
– Herhalen en automatiseren methodehandschrift
• Digitaal op www.nieuwsbegrip.nl
• Teksten met een actueel onderwerp
• Aan de actuele tekst zijn leesbegrip- en
woordenschatoefeningen gekoppeld
• De actualiteit zorgt voor betrokkenheid,
enthousiasme en motivatie
• Ook op de computer
• Aardrijkskunde: ”Blauwe planeet”
– Verkenning van de ruimte om je heen via thema’s als
waterhuishouding en wegen en start kaartvaardigheid
• Geschiedenis: “Speurtocht”
– Beeldvorming: Hoe leefden mensen? Waar woonden ze? Wat
voor werk hadden ze?
– Tijdbalk: 5 tijdvakken van Jagers en boeren tot ontdekkers en
hervormers
• Natuur en Techniek: “Natuniek” en Nieuws uit de
natuur
•
•
•
•
•
Creativiteit: handvaardigheid en tekenen
Muziek: zingen in de klas
Museumbezoek en Koorenhuis
Levensbeschouwing: “Kleur”
Verkeer: “Klaar over”
• Juf Chantal en meester René
• Dinsdagmiddag en vrijdagochtend
• Mondeling of briefje als kind niet mee kan
doen
• Goede gymkleding en schoenen, geen
sieraden en lang haar in elastiekje
• Na de gymles douchen de kinderen, dus een
handdoek mee
• Woorden van de week
• Redactiesommen
• Woordenschat naar aanleiding van
zaakvakken
• Toets zaakvakken aan het einde van een blok
• Toetsen worden een week van te voren
opgegeven en melding via de mail
•
•
•
•
De les start om 8.30
Bij ziekte voor aanvang van school bellen of mailen
Afscheid ‘s morgens in de gang
Hand geven aan de juf bij naar binnen- en naar huis
gaan
• ‘s Ochtends geen ruimte voor besprekingen, wel om
afspraak te maken voor na schooltijd
• Luizenzakken en tassen aan de kapstok
• Overblijflijst en informatieschrift
• In ieder geval fruit mee op woensdag
• Gezond trakteren, alleen in eigen gebouw
(liever geen traktatie voor het team maar
een boekenbon)
• Gezond 10-uurtje
• 3x Per jaar rapport
• Citotoetsen in januari en mei (spelling,
rekenen, lezen, woordenschat, begrijpend
lezen, drieminutentoets)
• Na de eerste twee rapporten
tienminutengesprekken
• Tussentijds afspreken kan altijd
• De klas
– Taaklijst taken in de klas die de leerlingen in 2- of 3
tallen uitvoeren (samen verantwoordelijk voor de
klas)
– Tafelgroepen met per week andere materiaalchef.
Deze deelt en haalt materialen op
• Materialen
– Stabilo: éénmalig door school verstrekt. Stuk of
kwijt, dan zelf vervangen
– Elke leerling neemt een eigen A4-23rings multomap
mee naar school
•
•
•
•
2 Luizenouders
1 Of 2 klassenouders
2 Ouders feestcommissie
E-mail adres doorgeven
Download