Diversiteit en toegankelijkheid in het Hoger Onderwijs op

advertisement
DIVERSITEIT EN TOEGANKELIJKHEID
IN HET HOGER ONDERWIJS OP EEN
HISTORISCH KRUISPUNT.
1
Prof. Maurice Crul VU-Erasmus )
Sociology / Taskorce diversity: Research Agenda
Vrije Universiteit Amsterdam
EEN LEZING IN ZES
PUBIIEKSVRAGEN.
2
Prof. Maurice Crul VU-Erasmus )
Sociology / Taskorce diversity: Research Agenda
Vrije Universiteit Amsterdam
1E PUBLIEKSVRAAG
1. Wat is het aandeel kinderen van
Nederlandse afkomst onder de 15 jaar in
Amsterdam?
A. Een kwart
B. Een derde
C. De helft
Vrije Universiteit Amsterdam
AMSTERDAM: JONGEREN ONDER DE 15 JAAR
AMSTERDAM: HOGER ONDERWIJS
Diversity
2E PUBLIEKSVRAAG
2. Hoe goed scoort Nederland ten opzichte
van andere landen als het gaat om de
toegang van niet westerse allochtone
studenten tot het hoger onderwijs?
A. Zit in de kopgroep met Zweden en Frankrijk.
B. In de middenmoot met België.
C. Bij de hekkensluiters Duitsland en Oostenrijk.
Vrije Universiteit Amsterdam
TURKSE TWEEDE GENERATIE :
AANDEEL HAVO/VWO EN HOGER ONDERWIJS
11%
5%
50%
23%
27%
37%
TOEGANKELIJKHEID NEDERLANDS
HOGER ONDERWIJS
Bron: De staat van het onderwijs
Vroege selectie =>Lager basisschool
advies bij gelijk IQ => vaker stapelen
=> kans op uitval stapel route is
groter => hogere uitval in het HO
door stapel route.
Vrije Universiteit Amsterdam
STEEDS MEER NIET WESTERSE ALLOCHTONE
STUDENTEN IN HET
HOGER ONDERWIJS
Randstad
Universiteiten
Niet Westers Alochtoon
UvA
2003
11%
2015
13%
2003
15%
2015
21%
2003
19%
2015
22%
2003
5%
VU
EUR
UU
LEI
2015
9%
2003
12%
2015
15%
+6%
+4%
TOEGANKELIJKHEID HOGER ONDERWIJS OP EEN
HISTORISCH KRUISPUNT
STAPELEN NEEMT AF:
VAN HBO NAAR UNIVERSITEIT
DEELTIJD STUDEREN WORDT ONTMOEDIGD
3E PUBLIEKSVRAAG
3. De niet westerse allochtone student
wordt strenger geselecteerd. Doen zij het
dan ook beter op de Universiteit als de
autochtone student?
A. Beter
B. Even goed
C. Slechter
Vrije Universiteit Amsterdam
HOGER ONDERWIJS: KANSEN GELIJKHEID
Randstad
Universiteiten
Herkomst
Bachelor diploma
binnen 4 jaar
UvA
Nederlandse afkomst
74%
Niet Westers Allochtoon
64%
Nederlandse afkomst
77%
Niet Westers Allochtoon
63%
Nederlandse afkomst
76%
Niet Westers Allochtoon
69%
Nederlandse afkomst
80%
Niet Westers Allochtoon
69%
Nederlandse afkomst
74%
Niet Westers Allochtoon
58%
VU
EUR
UU
LEI
10% Gap
7% Gap
16% Gap
4E PUBLIEKSVRAAG
4. Het lagere studie rendement van biculturele studenten is het gevolg van:
A. Verkeerde studie keuzes
B. Gebrek aan doorzettingsvermogen
C. Klimaat op de universiteiten
Vrije Universiteit Amsterdam
OORZAKEN LAGER STUDIERENDEMENT
• Veel meer bi-culturele studenten switchen
van studie.
• Veel bi-culturele studenten zijn stapelaars.
Twee keer zo vaak als studenten van
Nederlandse afkomst.
• Bi-culturele studenten voelen zich minder
welkom op de universiteit. UvA survey: 1 op
de 5 ervaart discriminatie en de helft ervaart
exclusie.
Vrije Universiteit Amsterdam
UVA RAPPORT:DE UNIVERSITEIT ALS ‘WIT’ BOLWERK
Universiteit moet de ongelijkheid bestrijden
Opinie
artikelAls je het gelijkheidsbeginsel toepast in een ongelijke
wereld bevoordeel je hen die toch al een veel betere
uitgangspositie hebben.
Vrije Universiteit Amsterdam
5E PUBLIEKSVRAAG
5. Zonder quota schiet het niet op.
A. Mee eens
B. Niet mee eens
Vrije Universiteit Amsterdam
6E PUBLIEKSVRAAG
6. Hoeveel procent van het wetenschappelijk
personeel op de Randstad Universiteiten is NietWesters Allochtoon?
A. 5%
B. 10%
C. 15%
Vrije Universiteit Amsterdam
TASKFORCE: “THE FUTURE IS DIVERSITY”(VU-EUR-LU)
Integrale aanpak
Data:
• Ontwikkelingen monitoren
• Analyseren in- en doorstroom cijfers
Studenten:
 Instroom programma’s gericht op studiekeuzes
 Studie begeleiding en ondersteuning
Staff:
 Staff Diversiteits Trainingen
 Staff Recruitement (HRM)
Onderzoek:
Ontwikkelen van ‘evidence based’ interventies.
Vrije Universiteit Amsterdam
Bedankt voor uw
aandacht!
Vrije Universiteit Amsterdam
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards