je boekt pas resultaat als iedereen er staat

advertisement
JE BOEKT PAS RESULTAAT
ALS IEDEREEN ER STAAT
1
MENSURA // VOORWOORD
Uw medewerkers zijn uw belangrijkste troef
M
eer dan ooit vormen mensen de meerwaarde van uw
organisatie. In deze hectische tijden is de fysieke en
mentale gezondheid van uw medewerkers een belangrijke
bouwsteen voor het rendement van uw organisatie. Mensura
biedt u hiertoe de nodige inzichten en middelen.
Ons streven is om samen uw medewerkers beter, langer en
gezonder inzetbaar te houden.
Waarvoor kunt u vandaag een beroep doen op Mensura?
>
>
>
>
Ontwikkelen van een duurzaam arbeidsbeleid
Bevorderen van de fysieke en mentale gezondheid van uw medewerkers
Adviseren inzake veilige en gezonde arbeidsplekken
Correct en tijdig uitbetalen van kinderbijslag
In deze brochure van de groep Mensura komt ook het Nederlandse Encare Arbozorg
aan bod, een grote inspiratiebron hoe we in België met preventie, bescherming en
aanwezigheidsbeleid kunnen omgaan. Waarom? Al verschilt de wetgeving tussen
België en Nederland, de doelstelling is identiek: je boekt pas resultaat als iedereen
er staat!
Vriendelijke groeten,
Johan Willemen / Voorzitter Mensura
Walter De Roey / Gedelegeerd Bestuurder
Johan Willemen / Voorzitter Mensura
Walter De Roey / Gedelegeerd Bestuurder
2
3
MENSURA
Roland Vanden Eede / Algemeen Directeur Externe Dienst voor Preventie en Bescherming
Kris Puelings / Algemeen Directeur Absenteïsme
Jan Swerts / Algemeen Directeur Kinderbijslag
Meer over Preventie en Bescherming vanaf pagina 6
Meer over Absenteïsme vanaf pagina 10
Meer over Kinderbijslag vanaf pagina 14
Bart Teuwen
Directeur Encare Arbozorg
Meer over Encare Arbozorg vanaf pagina 18
Rosalie Welie
Directeur Encare Arbozorg
5
01
MENSURA
Vitale werknemers
maken een vitale
organisatie
M
ensen zijn meer dan ooit de motor van uw organisatie. Toch sputtert die motor af en toe.
Want mensen lijken net in deze hectische tijden enorm kwetsbaar. Steeds meer bedrijven
maken van de inzetbaarheid van hun medewerkers een prioriteit. Ze weten dat hun organisatie
gebaat is bij gezonde mensen in een veilige arbeidsomgeving.
Vitaliteit loont
Meten = weten = beheersen
In onze postindustriële dienstenmaatschappij heeft uw organisatie te
maken met andere bedrijfsrisico’s dan vroeger. De loopbaan is niet langer
een citroen. Medewerkers langer aan het werk houden vergt inspanningen
om hun psychologische en fysieke veerkracht op peil te houden. Vitale
medewerkers maken een vitale organisatie.
Welke risico’s lopen uw medewerkers en hoe kunt u die inperken? Mensura
praat met uw medewerkers, onderzoekt hun gezondheid en gaat na in welke
mate hun werkplek verbeterd kan worden. Door te meten komen we veel te
weten, zodat we voorstellen kunnen formuleren om de risico’s te beheersen.
Niet vrijblijvend, wel met een structurele aanpak, een duidelijke planning en
een strikte follow-up. We willen immers dat u en uw medewerkers er beter
van worden.
Duurzame inzetbaarheid
Zorgen voor veerkrachtige medewerkers is maatwerk. Elke organisatie
heeft specifieke behoeften. Daarom doen veel bedrijven een beroep
op Mensura. Met een gediversifieerd programma verbeteren wij de
duurzame inzetbaarheid. Resultaat? Niet alleen komt uw organisatie de
geldende wetgeving na, u investeert ook via specifieke oplossingen in het
optimaliseren van de aanwezigheid van uw medewerkers.
7
02
PREVENTIE EN
BESCHERMING
Uw medewerkers zijn
uw sterkste troef
D
e basis van preventie en bescherming is de welzijnswet. Naast veiligheid en lichamelijke
gezondheid is ook het geestelijk welzijn van uw medewerkers belangrijk voor de prestaties
van uw organisatie. Hoe is de balans tussen werk en privéleven? Hoe gaan ze om met stress op
het werk? Blijven oudere medewerkers ook waardevolle medewerkers?
Het nieuwe werken
Onze synergie geeft u energie
Andere maatschappelijke behoeften brengen werkgevers en medewerkers
nieuwe bekommernissen. Het is nodig daar aandacht aan te besteden.
Mensura neemt die taak in handen door hen bij te staan om ook problemen
als stress, burn-out en depressie te voorkomen en waar nodig aan te pakken.
Preventie en bescherming gaan vandaag hand in hand met
aanwezigheidsbeleid. De expertise van onze verschillende diensten en de
eenheid van visie leiden tot synergie. Hierbij is respect voor zowel de privacy
van de medewerkers als de doelstellingen van de organisatie essentieel om
het noodzakelijke vertrouwen te creëren. Mensura geeft u de middelen in
handen om te voorkomen, te beschermen en te optimaliseren. Dat leidt tot
medewerkers die zich beter voelen en meer betekenen voor uw organisatie.
De gezondheid en de productiviteit van uw organisatie varen er wel bij.
Risico’s evolueren
In de loop der jaren hebben we een rijke ervaring opgebouwd in het omgaan
met fysieke risico’s. U vindt in Mensura een partner die in alle sectoren
thuis is en u professioneel advies biedt om uw medewerkers te beschermen.
Bovendien houden onze specialisten de vinger aan de pols als het gaat om
nieuwe gevaren die opduiken. Door de evolutie blijft aandacht voor nieuwe
risico’s belangrijk.
8
PREVENTIE EN BESCHERMING IN CIJFERS
MENSURA // PREVENTIE EN BESCHERMING
9
TESTIMONIAL
“We willen altijd tien
keer onder de wettelijke
norm zitten.”
450.000
onderzoeken
per jaar
130
centra
282
medici en
paramedici
+585
+ 50.000
klanten
medewerkers
+120
Mensen binnen ons bedrijf houden is belangrijk, want ze verwerven een
grote kennis over het ontmantelingsproces. Hun werk moet zowel interessant
als veilig zijn. Daarom laten we ze regelmatig wisselen van werkpost: dat
vermindert absenteïsme en stress op het werk.
preventieadviseurs
Mensura hielp ons onder meer met het onderzoek naar OPS, beter bekend
als de schildersziekte. We slaagden erin om de bloedwaarden bij onze
medewerkers dertig keer lager dan de wettelijke norm te brengen. Samen
met de arbeidsgeneesheer van Mensura en onze mensen ontwikkelden we
een multidisciplinair veiligheidsconcept met strenge voorschriften en grote
aandacht voor de keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Rudy De Leeuw
Bedrijfsleider SITA Decontamination, Grimbergen
27
medische
onderzoekswagens
SITA Decontamination is een van de weinige bedrijven ter wereld die de knowhow hebben om transformatoren
te ontmantelen. SITA Decontamination haalt er 65% materiaal uit om te recycleren, 30% om te recupereren en
5% om te vernietigen.
11
03
ABSENTEISME
Z
oveel organisaties, zoveel verzuimproblematieken. Het is opmerkelijk hoe sterk absenteïsme tussen
organisaties kan verschillen. Toch putten ze uit dezelfde bron van mensen. Werkt het ene bedrijf
veiliger dan het andere? Is het er gezonder om te werken? Of voelen werknemers er zich gewoon beter in
hun vel? Een objectieve analyse van het verzuim en de uitwerking van een doelgerichte aanpak op maat
van de organisatie vormen de basis van een succesvol verzuimbeleid.
Een geschikte remedie
voor elke diagnose
Het verzuimkompas
Op maat en doelgericht
Omdat verzuim sterk verschilt van bedrijf tot bedrijf ontwikkelde Mensura
het Verzuimkompas: een analyse-instrument waarmee we aan elke
organisatie een oplossing op maat kunnen bieden.
Onze oplossingen om het verzuim
in uw organisatie aan te pakken
Meten is weten
De oplossingen die Mensura voorstelt zijn een combinatie van:
> Ontradende maatregelen, die de verzuimdrempel verhogen en de
terugkeerdrempel verlagen.
> Preventieve acties, die toelaten een vinger aan de pols te houden
en toekomstig verzuim te vermijden.
> Metingen, onmisbaar voor een goede diagnose en opvolging.
Om een geschikte aanpak te kunnen voorstellen is het van essentieel belang
om het verzuim grondig te analyseren. Mensura heeft daarvoor betrouwbare
meetinstrumenten ontwikkeld. Bij de opstart van een verzuimproject worden
de pijnpunten blootgelegd zodat in overleg kan bepaald worden waar de
prioriteiten liggen. Nadien volgen analyses die zowel de vooruitgang meten
als de nodige informatie verstrekken om gericht tewerk te gaan.
De behoefte ten aanzien
van verzuim evolueert
De behoeften van organisaties ten aanzien van verzuim evolueren
voortdurend. Mensura werkt daarom aan vernieuwende oplossingen om
het verzuim nog efficiënter aan te pakken.
12
ABSENTEISME IN CIJFERS
MENSURA // ABSENTEISME
TESTIMONIAL
“Globaal preventiebeleid
creëert win-winsituatie.”
+178.000
+340
medische controles
per jaar
+4.900
klanten/leden
We streven naar een globaal preventiebeleid om zowel verzuim als werkgerelateerde stress te vermijden. Dat gaat van een opvangbeleid bij stress,
over multidisciplinair overleg tot een brede welzijns- en tevredenheidsbevraging bij al onze medewerkers. We nemen al die initiatieven in nauw
overleg met de sociale partners.
Mensura speelt bij onze Tiense vestiging een rol in twee aspecten van dat
plan. Een ervaren trainer leidt onze leidinggevenden op in het voeren van
verzuim- en terugkeergesprekken. Daarnaast schakelen we Mensura in voor
de geneeskundige controle, ook aan huis. Het uiteindelijke doel van het
globale preventiebeleid? Een win-winsituatie creëren voor onze medewerkers
én het bedrijf.
Miguel Vanden Eynde
controleartsen
Human Resources Director Bosch - vestiging Tienen
88%
klanten (zeer) tevreden
Bosch is een internationaal bedrijf dat actief is in diverse technologische sectoren. De vestiging in Tienen
telt 1.100 medewerkers. Ze maakt deel uit van de divisie automobieltechnologie en produceert ruitenwissers
voor alle grote automerken.
15
04
KINDERBIJSLAG
Het enige
onafhankelijke
fonds
B
edrijven zijn verplicht de uitbetaling van de kinderbijslag voor hun werknemers onder te
brengen bij een erkend kinderbijslagfonds. Mensura Kinderbijslag werkt nationaal en is
politiek neutraal. Als enig onafhankelijk fonds zijn we de geprefereerde partner van diverse
sociale secretariaten.
Topscore
De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers erkent de hoogstaande
kwaliteit van onze dienstverlening. Bij de jaarlijkse evaluatie behaalde
Mensura Kinderbijslag een kwaliteitsscore van 97,27 percent.
Technologie
Mensura Kinderbijslag onderscheidt zich door zijn sterk ontwikkelde
technologie:
> Ons IT-platform is uiterst performant, volledig in huis ontwikkeld en
afgestemd op een nog sterkere digitalisering.
> Onze IT-mensen kennen de ingewikkelde wetgeving over kinderbijslag
waardoor ze in staat zijn om bij wetswijzigingen snel en feilloos de nodige
aanpassingen uit te voeren.
> Het grootste deel van onze activiteiten is geautomatiseerd, zodat alles
geruisloos op de achtergrond gebeurt.
Klant- en mensgericht
Is er een nieuw Koninklijk Besluit? Wat staat er in de recentste omzendbrief?
Is er een indexaanpassing? Dat delen we meteen mee aan onze klanten.
Net zoals we hen ter plaatse bezoeken en zitdagen houden om mensen met
specifieke vragen te ontvangen. Door de evolutie in de gezinssituaties wordt
ons regelmatig advies gevraagd bij het beheer van een dossier.
Jaarlijks voeren wij een duizendtal controles bij mensen thuis uit, onder meer
om hen te helpen bij het invullen van hun documenten voor de kinderbijslag.
Dat alles doen we om onze klanten te ontzorgen: zij kunnen zich ongestoord
focussen op hun core business.
16
KINDERBIJSLAG IN CIJFERS
MENSURA // KINDERBIJSLAG
TESTIMONIAL
“Je hebt er
geen omkijken naar.”
230 miljoen
euro uitgekeerde kinderbijslag
+105.000
rechthebbende kinderen
Randstad Sociaal Secretariaat wil dat personeelsleden altijd en correct
van hun kinderbijslag kunnen genieten. Vanuit een goed huisvaderschap
staan we erop dat al hun rechten gewaarborgd zijn. Daarom brengen we
de praktische regeling en uitbetaling van de kinderbijslag onder bij een
gedegen partner.
Mensura werkt onafhankelijk, klantgericht en professioneel: alles verloopt
foutloos en vlot. Je hebt er geen omkijken naar. Verandert er iets in de
wetgeving over kinderbijslag of heeft een werknemer of uitzendkracht een
specifieke vraag? Dan tonen de kinderbijslagspecialisten van Mensura
hun expertise met antwoorden die duidelijkheid scheppen.
+60.000
rechthebbenden
+14.000
aangesloten leden
Geert Vanherwegen
Director Randstad Sociaal Secretariaat
Randstad Sociaal Secretariaat coördineert de personeelsadministratie voor aangesloten werkgevers,
meer bepaald de loonberekening en de daaraan gekoppelde sociale en fiscale verplichtingen.
19
05
ENCARE ARBOZORG
NEDERLAND
Thuis op het werk
W
erknemers gezond en vitaal houden is cruciaal voor bedrijven in Nederland, waar
de pensioenleeftijd op 67 jaar ligt. Werkgever én werknemer dragen een grote
verantwoordelijkheid, want samen zijn ze gedurende 2 jaar verantwoordelijk voor een efficiënte
re-integratie. Encare Arbozorg staat bedrijven bij door ze proactief te adviseren en te ondersteunen
in hun preventie- en aanwezigheidsbeleid.
Maatwerk
Aandacht voor de aanwezige medewerker
Maatwerk en kwaliteit leveren staat al 20 jaar voorop in onze
dienstverlening. Door onze multidisciplinaire aanpak adviseren we gericht
over de mogelijkheden van uw werknemers. Daarvoor heeft Encare Arbozorg
naast een team van 17 bedrijfsartsen alle overige arbo-disciplines in huis.
Deze structuur zorgt voor een goede combinatie tussen professionaliteit
en flexibiliteit. We houden de communicatie kort, hebben transparante
contacten en werken vanuit een vast team. Daardoor bent u zeker van
een optimale ondersteuning. “We zijn thuis op het werk”.
Verzuimmanagement is voor Encare Arbozorg core business én specialisme.
In de loop der jaren is daardoor een sterke voorsprong in verzuimmanagement
opgebouwd. Vaak gaat de aandacht van werkgevers vooral uit naar het
kleine percentage zieke medewerkers. Encare Arbozorg verlegt samen met de
werkgever de focus naar het veel grotere percentage aanwezige medewerkers.
Medewerkers vitaal, gezond, betrokken en gemotiveerd houden, dát is wat we
doen.
Efficiënt regionaal
Encare Arbozorg werkt voor organisaties van één tot enkele duizenden
werknemers in Nederlands Limburg. Dankzij regionale verankering en de
korte communicatielijnen is Encare Arbozorg in staat om snel in te spelen
op de vragen van klanten. Encare Arbozorg spreekt uw taal, we zijn efficiënt
regionaal.
20
ENCARE ARBOZORG IN CIJFERS
MENSURA // ENCARE ARBOZORG NEDERLAND
21
TESTIMONIAL
“Vertrouwen kun je
niet kopiëren en plakken.”
35
medewerkers
Spreekuurlocaties
MAASTRICHT / HEERLEN /
SITTARD / VENLO /
MAASBRACHT
Echter vaak in house
In de zorgsector én in onze regio Limburg krijgen we af te rekenen met vergrijzing
én dubbele ontgroening: mensen worden steeds ouder, hebben een langere
loopbaan en er stromen minder jongeren in. Daarom proberen we zorgvuldig met
het menselijk kapitaal om te gaan, en goed werknemerschap en gezonde leefstijl
te promoten.
Een arbodienst moet voor ons ziekenhuis snel op de bal spelen én een inspirator
zijn. Daarom kozen we voor Encare Arbozorg: we werken al samen sinds 2004. Voor
preventie en bescherming gaan we uit van een vraaggestuurd model en een multidisciplinaire benadering. De bedrijfarts van Encare Arbozorg communiceert met de
leidinggevenden én respecteert tegelijkertijd de privacy van de medewerkers.
400
klanten
Het spreekt voor zich dat je daarvoor een bedrijfsarts moet hebben die professioneel
werkt en feeling voor de zorgsector heeft. Je moet hem kunnen vertrouwen. En dat
vertrouwen kun je niet zomaar kopiëren en plakken.
Arno Helgers
Arbeidshygiënist personeel & organisatie Atrium MC
Atrium Medisch Centrum Parkstad heeft vestigingen in Heerlen, Kerkrade en Brunssum. Met 3.500 medewerkers
is Atrium MC hét ziekenhuis voor inwoners van Oostelijk Zuid-Limburg in Nederland.
Mensura
Externe Dienst voor Preventie
en Bescherming op het Werk V.Z.W.
Laurentide
Gaucheretstraat 88/90
1030 Brussel
T +32 2 549 71 00
F +32 2 223 52 50
E [email protected]
www.mensura.be
Download