toeslag - Kinderbijslagfonds UCM

advertisement
Kinderbijslagfonds UCM
Maandelijkse verhoging van
de kinderbijslag voor
eenoudergezinnen
De regering heeft beslist om de kinderbijslag te verhogen voor eenoudergezinnen waarvan het
brutomaandinkomen niet hoger is dan het toegestane maximumbedrag voor alleenstaanden in het
kader van het onderzoek van het recht op de verhoogde kinderbijslag voor werklozen, invaliden of
gepensioneerden (d.i. 2.230,74 € op 01/12/2012).
Wie kan aanspraak maken op deze toeslag?
De toeslag wordt toegekend vanaf mei 2007 (eerste betaling in juni 2007) aan eenoudergezinnen
waarvan het brutomaandinkomen niet hoger is dan het toegestane maximumbedrag voor alleenstaanden in
het kader van het onderzoek van het recht op verhoogde kinderbijslag voor werklozen, invaliden of
gepensioneerden;
die de gewone kinderbijslag ontvangen. De toeslag kan echter worden toegekend in bepaalde gevallen van
verhoogde bijslag voorbehouden aan werklozen, invaliden en gepensioneerden: zie 4e mogelijkheid van het
volgende punt.
Van deze toeslag zijn ambtshalve uitgesloten
de begunstigde kinderen die hun eigen kinderbijslag ontvangen;
de kinderen die wezenbijslag genieten tenzij de overlevende ouder is gehuwd of een gezin heeft gevormd en
indien de bijslagtrekkende1 een andere persoon is dan deze ouder;
de bijslagtrekkenden die kinderbijslag ontvangen in het kader van een bilaterale overeenkomst (met Marokko,
Turkije…);
de kinderen met rang 1 of 2 die verhoogde bijslag genieten voor werklozen, invaliden of gepensioneerden.
Hoe wordt een eenoudergezin omschreven?
De bijslagtrekkende met een of meer kinderen vormt een eenoudergezin indien hij alleen woont of samenwoont
met een bloed- of aanverwant (met uitzondering van de echtgenoot) tot in de derde graad.
Hij vormt dus geen eenoudergezin indien hij samenwoont:
met een echtgenoot of partner;
met een bloed- of aanverwant verder dan de derde graad (de aanwezigheid van grootouders, broers, zussen,
ooms of tantes vormt dus geen hindernis voor het vormen van een eenoudergezin);
met een niet-verwant persoon met wie hij een gezamenlijke huishouding voert waaraan hij financieel of op een
andere manier bijdraagt.
1
De bijslagtrekkende is de persoon die de kinderbijslag daadwerkelijk ontvangt.
www.kbfucm.be
12/2012
1/5
Hoe wordt het bruto-inkomen berekend?
Alle brutomaandbedragen (d.i. vóór aftrek van de belastingen en/of de sociale bijdragen) die door de
bijslagtrekkende worden ontvangen, moeten worden opgeteld. Hierbij hoeft geen rekening te worden gehouden
met:
de kinderbijslag;
de onderhoudsgelden;
forfaitaire vergoedingen voor de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, ten belope van twee
opdrachten, en forfaitaire vergoedingen voor administratiekosten voor die voogdij;
onkostenvergoedingen voor onthaalouders betaald door Kind en Gezin of ONE;
forfaitaire tegemoetkomingen voor hulp van derden, betaald aan invaliden en gehandicapten.
Hoeveel bedraagt de maandelijkse toeslag?
De maandelijkse toeslag bestaat uit twee bedragen:
een premie die per kind wordt toegekend;
de volledige leeftijdstoeslag voor het kind met rang 1 (het oudste van de begunstigden) dat gewone bijslagen
zonder handicaptoeslag ontvangt.
1.
Van 01/05/2007 tot 30/09/2008
1.1 De premie van 21,22 € (bedrag van toepassing vanaf 01/09/2008)
Deze premie wordt toegekend aan alle kinderen die recht hebben op gewone kinderbijslag van wie de
bijslagtrekkende een eenoudergezin vormt en voldoet aan de inkomstenvoorwaarden.
Voor begunstigden van verhoogde bijslag voor werklozen, invaliden of gepensioneerden vanaf rang 3 is het verschil
tussen de verhoogde en de gewone bijslag in het bedrag van 21,22 € begrepen.
Volgens de schaal die van toepassing is sinds 01/09/2008 ontvangt de begunstigde van de 3 e rang 4,62 € meer dan
een begunstigde van gewone bijslag van dezelfde rang. Bijgevolg is het bedrag van de premie 16,60 €, d.i.
21,22 € – 4,62 €.
1.2 De volledige leeftijdstoeslag voor kinderen met rang 1 die gewone bijslagen genieten (schaal van
toepassing sinds 01/09/208)
Sinds 01/01/1997 ontvangt het kind met rang 1 (het oudste van de begunstigde kinderen) dat recht heeft op
gewone kinderbijslag zonder handicaptoeslag een verlaagde leeftijdstoeslag (bijvoorbeeld 14,53 € indien hij tussen
6 en 12 jaar oud is). Datzelfde kind dat begunstigde is van verhoogde kinderbijslag of van een handicaptoeslag
ontvangt maandelijks 28,98 €.
Sinds 01/05/2007 ontvangt elk kind met rang 1 van een eenoudergezin dat voldoet aan de voorwaarde van de
brutomaandinkomsten de volledige leeftijdstoeslag.
www.kbfucm.be
12/2012
2/5
2.
Vanaf 01/10/2008
2.1 De premie per kind
Als de voorwaarden zijn vervuld, wordt deze premie toegekend aan alle kinderen die recht hebben op gewone
kinderbijslag.
De premie bedraagt:
45,96 € voor het 1e kind
28,49 € voor het 2e kind
22,97 € vanaf het 3 kind
Voor begunstigden van verhoogde bijslag voor werklozen, invaliden of gepensioneerden vanaf rang 3 is het verschil
tussen de verhoogde en de gewone bijslag in het bedrag van 22,97 € begrepen.
Volgens de schaal die van toepassing is sinds 01/12/2012 ontvangt de begunstigde van de 3e rang 5 € meer dan
een begunstigde van gewone bijslag van dezelfde rang. Bijgevolg is het bedrag van de premie 17,97 €, d.i.
22,97 € – 5 €.
2.2 De volledige leeftijdstoeslag voor kinderen met rang 1 die gewone bijslagen genieten
Sinds 01/01/1997 ontvangt het kind met rang 1 (het oudste van de begunstigde kinderen) dat recht heeft op
gewone kinderbijslag zonder handicaptoeslag een verlaagde leeftijdstoeslag (bijvoorbeeld 15,12 € indien hij tussen
6 en 12 jaar oud is). Datzelfde kind dat begunstigde is van verhoogde kinderbijslag of van een handicaptoeslag
ontvangt maandelijks 30,15 €.
Sinds 01/05/2007 ontvangt elk kind met rang 1 van een eenoudergezin dat voldoet aan de voorwaarde van de
brutomaandinkomsten de volledige leeftijdstoeslag.
Controle van de naleving van de voorwaarden
Elk jaar worden de toekenningsvoorwaarden van deze toeslag gecontroleerd aan de hand van het
controledocument “P19”.
Nog vragen?
Met alle vragen die u zich nog stelt, kunt u terecht bij onze diensten.
Uw kinderen, ons engagement
Om onverschuldigde betalingen te vermijden, vragen wij u om ons in te lichten over elke verandering in de gezins-, beroeps- of
schoolsituatie van de personen op wie het recht op kinderbijslag van toepassing is.
www.kbfucm.be
12/2012
3/5
Voorbeelden met betrekking tot de kinderbijslag voor eenoudergezinnen vanaf 01/12/2012. (schaal 12/2012)
1.
Een moeder leeft gescheiden van haar partner sinds 04/12/2012 en voedt haar twee zoontjes die jonger zijn
dan 6 jaar alleen op. Ze werkt en het bedrag van haar maandinkomen is gelijk aan 1.958,38 €.
Bedrag ontvangen in
12/2012 zonder toeslag
Bedrag van de ontvangen kinderbijslag vanaf 01/01/2013
Basisbedrag
Basisbedrag
Toeslag voor eenoudergezin
- leeftijdstoeslag (LT)
- premie
Totaal
Kind geboren op
15/03/2007
(rang 1)
90,28 €
90,28 €
LT
Premie
0€
45,96€
136,24 €
Kind geboren op
14/09/2009
(rang 2)
167,05 €
167,05 €
LT
Premie
0€
28,49€
195,54 €
TOTAAL:
257,33 €
257,33 €
74,45 €
2.
331,78 €
Een vader die feitelijk gescheiden is sinds 15/12/2012 voedt zijn 3 kinderen alleen op en ontvangt hun
kinderbijslag nadat hij daartoe een aanvraag heeft ingediend. Zijn inkomsten zijn lager dan het toegestane
maximumbedrag van 2.230,74 €
Bedrag ontvangen in 12/2012
door de moeder
Bedrag van de ontvangen kinderbijslag vanaf 01/031/2013
Basisbedrag
Leeftijds
-toeslag
Totaal
Basisbedrag
Leeftijds
-toeslag
Kind geboren
op 15/06/1995
(rang 1)
90,28 €
23,95 €
114,23€
90,28 €
23,95 €
LT 23,97 €
Premie 45,96 €
184,16 €
Kind geboren
op 10/09/2001
(rang 2)
167,05 €
31,36 €
198,41€
167,05 €
31,36 €
LT
0€
Premie 28,49 €
226,90 €
Kind geboren
op 03/10/2003
(rang 3)
249,41 €
31,36 €
280,77 €
249,41 €
31,36 €
LT
0€
Premie 22,97€
303,74 €
TOTAAL:
506,74 €
86,67 €
593,41 €
506,74 €
86,67 €
LT 23,97 €
Premie 97,42€
714,80 €
www.kbfucm.be
12/2012
Toeslag voor
eenoudergezin
- Leeftijdstoeslag (LT)
- premie
Totaal
4/5
3.
Een moeder ontvangt werkloosheidsuitkeringen sinds meer dan een jaar en voedt haar 4 kinderen alleen
op sinds 18/12/2012
Bedrag ontvangen in 12/2012
Kind geboren op
05/02/1898
(rang 1)
Kind geboren op
04/03/2001
(rang 2)
Kind geboren op
28/02/2002
(rang 3)
Kind geboren op
06/05/2004
(rang 4)
TOTAAL:
www.kbfucm.be
Bedrag van de ontvangen kinderbijslag vanaf 01/01/2013
BasisToeslag voor
bedrag +
Leeftijds
eenoudergezin
Totaal
verhoogd
-toeslag
- leeftijdstoeslag (LT)
bedrag
- premie
werkloze
136,24 €
60,93 €
LT
0€
197,17 €
Premie
0€
Basisbedrag
(verhoogd
voor werkloze)
Leeftijds
-toeslag
Totaal
136,24 €
60,93 €
197,17 €
195,54 €
31,36 €
226,90 €
195,54 €
31,36 €
LT
0€
Premie
0€
226,90 €
254,41€
31,36 €
285,77 €
254,41 €
31,36 €
LT
0€
Premie 17,97 €
303,74 €
254,41€
31,36 €
285,77 €
254,41 €
31,36 €
LT
0€
Premie 17,97€
303,74 €
840,60 €
155,01 €
995,61 €
840,60 €
155,01€
LT
Premie
1031,55 €
12/2012
0€
35,94 €
5/5
Download