Aanvraagformulier

advertisement
BADSTAD
8370 BLANKENBERGE
AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE
“DUURZAAM SANEREN”
Reglement
GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014
TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015
Deze premie beoogt woningen toekomstgericht en energiebewust te saneren, zo de CO2 uitstoot te reduceren en het op
een duurzame manier verbeteren van de kwaliteit van de woning.
Artikel 1 : definities
- energieaudit : het verslag van een plaatsbezoek en onderzoek betreffende het energiebewust saneren van de
woning, uitgevoerd door BAS (Berekening en Advies bij Slim Bouwen), Pannestraat 142, 8630 Veurne,
tel. 058/77.90.13 – mail : [email protected] – site : www.basbouwen.be.
- facturen : enkel de facturen van nà de datum van principiële goedkeuring komen in aanmerking voor betoelaging.
Ze mogen bij indiening voor het verkrijgen van de premie maximaal 1 jaar oud zijn.
- kostprijs van de werken: de prijs dat de premiegerechtigde betaalt voor het uitvoeren van de saneringswerken of
het aankopen van het materiaal, exclusief BTW. Deze kosten moeten aan de premiegerechtigde gefactureerd zijn.
- natuurlijke materialen : materiaal dat afkomstig is van teeltbare grondstoffen en de hoofdbestanddelen ervan
komende uit land- en bosbouw.
- saneringswerken : werken ter verbetering van woningen met als doel ze gezond te maken.
- woonschil : omsluiting van de woonruimtes (ramen, muren, vloer en dak).
- woning : een huis of een deel van een huis (appartement) dat ingericht en bestemd is voor de huisvesting van één
gezin.
Artikel 2 : Voorwerp betoelaagbare werken
Het stadsbestuur verleent een toelage voor saneringswerken aan een woning, die voldoen aan de hieronder
vermelde voorwaarden :
- 2.1. de werken moeten gericht zijn op duurzame aanpassingen, materialen, technieken en investeringen.
De premie wordt verleend voor het energiebewuster saneren van de woning en het op een duurzame manier
verbeteren van de kwaliteit van de woning.
Werken die in relatie staan met een totaalvisie of –aanpak worden meer betoelaagd. Hiervoor dient bij iedere
aanvraag een energieaudit te worden uitgevoerd.
De werken die volgens dit verslag noodzakelijk zijn voor het saneren van de woning, kunnen betoelaagd worden
voor zover ze opgesomd worden in artikel 5.3. De premie vermeerdert indien men meer of alle voorgestelde
werken uitvoert. De premie wordt extra verhoogd indien men gebruik maakt van natuurlijke materialen.
Bij isolatiewerken is de R-waarde van het materiaal bepalend. Dit moet geattesteerd worden.
Voor elke categorie van betoelaagbare werken geldt dat het volledige onderdeel van de woonschil van de woning
moet gesaneerd worden. D.w.z. dat alle ramen in de woning en/of alle buitengevels en/of alle daken van de
woonschil moeten gesaneerd zijn vooraleer de toelage wordt uitbetaald.
- 2.2. de toelage wordt enkel verleend voor werken uitgevoerd aan bestaande delen van het gebouw.
Alle werken aan delen van het gebouw die als nieuw zijn te beschouwen (uitbreiding, heropbouw) komen niet in
aanmerking.
1
Uitzondering : bouwelementen die herbouwd worden ifv duurzaam saneren (vb. nieuw buitenspouwblad ifv
isoleren spouw, nieuwe dakconstructie t.b.v. isolatie,…).
- 2.3. de werken moeten stedenbouwkundig vergund zijn;
De werken moeten stedenbouwkundig vergund zijn indien een vergunning vereist is.
- 2.4. de werken mogen slechts aanvangen nà de principiële toekenning van het Stadsbestuur;
Werken die op datum van de aanvraag aangevangen of uitgevoerd zijn, worden uitgesloten van betoelaging.
- 2.5. de werken moeten binnen een redelijke termijn uitgevoerd worden;
De uitvoeringstermijn voor alle werken is bepaald op 5 jaar gerekend vanaf de datum van principiële toekenning
van de toelage.
Binnen deze termijn moeten de facturen van de werken ingediend worden. De facturen mogen bij indiening
maximum 1 jaar oud zijn. De werken mogen dus in fasen uitgevoerd worden zodat ook de premie in fasen wordt
uitbetaald.
De toelage wordt slechts uitbetaald indien de volledige woonschil van de woning voor deze categorie van werken
werd aangepakt.
- 2.6. controle van de uitgevoerde werken;
Na uitvoering van de werken moet op een ontegensprekelijke manier kunnen vastgesteld worden dat deze conform
aan alle normen zijn uitgevoerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat sommige werken tussentijds gecontroleerd
worden.
Isolatiewerken moeten tussentijds kunnen gecontroleerd worden.
Indien er onduidelijkheden voorkomen in de facturen of attesteringen wordt een nacontrole georganiseerd.
Op straffe van verval van de toelage, moet elk verbeteringswerk controleerbaar zijn en moeten de werken
uitgevoerd zijn zoals op de factuur is aangegeven.
Artikel 3 : Voorwaarden aanvrager
De toelage kan enkel aangevraagd worden door een natuurlijke eigenaar die aan alle hieronder vermelde punten
voldoet :
- 3.1. de aanvrager is de eigenaar van de woning;
De aanvraag wordt ingediend door de eigenaar van de woning.
- 3.2. de aanvrager is een natuurlijke persoon;
De toelage kan enkel aangevraagd worden door een natuurlijke persoon die aan alle hieronder vermelde punten
voldoet. Rechtspersonen komen niet in aanmerking.
Artikel 4 : Voorwaarden woning
De toelage wordt verleend voor werken die uitgevoerd worden aan een woning die aan alle hieronder vermelde
punten voldoet :
- 4.1. ze moet als woning stedenbouwkundig vergund zijn en conform de vergunning uitgevoerd zijn, of geacht
worden stedenbouwkundig vergund te zijn;
Dit moet blijken uit een onderzoek naar de stedenbouwkundig vergunde toestand uitgevoerd door het Stadsbestuur
ofwel moet deze het voorwerp uitmaken van een nieuwe stedenbouwkundige aanvraag en vergunning.
- 4.2. het moet gaan om een woning van vóór 2006;
De woning moet stedenbouwkundig vergund zijn vóór 01/01/2006. De datum van de stedenbouwkundige
vergunning is bepalend.
- 4.3. ze moet na de werken bestemd zijn als woning voor de permanente huisvesting;
De woning moet na uitvoering van de betoelaagbare werken permanent bewoond worden. Domiciliëring is een
voorwaarde voor de definitieve toekenning en uitbetaling van de toelage.
Artikel 5 : de toelage
- 5.1. de toelage wordt als volgt aangevraagd :
De aanvraag moet ingediend worden bij het Stadsbestuur vóór aanvang van de werken, door middel van een
formulier ter beschikking gesteld door het Stadsbestuur.
2
Bij het ingevulde aanvraagformulier hoort ook het verslag van de energieaudit en een reeks foto’s van het
eigendom (het volledige perceel en de gevels).
Het is mogelijk meerdere aanvragen in te dienen voor eenzelfde woning wanneer het gaat om een andere
categorie van werken. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met voorgaande premiedossiers voor werken aan
deze woning, die vallen onder onderhavig premiereglement en het maximum premiebedrag.
- 5.2. de premie wordt principieel toegekend :
Wanneer wordt vastgesteld dat aan alle voorwaarden wordt voldaan, wordt aan de aanvrager schriftelijk kenbaar
gemaakt dat hij principieel in aanmerking komt voor de premie duurzaam saneren.
Indien voor uitvoering van de werken een stedenbouwkundige vergunning vereist is, kan de premie pas principieel
toegekend worden wanneer de stedenbouwkundige vergunning verleend is.
De werken mogen slechts aanvangen na de principiële toekenning door het Stadsbestuur.
- 5.3. bedrag van de toelage :
Het resultaat van de verplichte energieaudit is bepalend
Bij het uitvoeren van alle werken (artikel 5.3/3) worden de gemaakte kosten voor de energieaudit voor 100%
terugbetaald.
Het premiebedrag wordt progressief berekend : hoe meer saneringswerken men uitvoert i.f.v. duurzaamheid,
hoe meer er wordt uitbetaald, nl.
1/ 20% van de kostprijs wanneer enkel werken van 1 categorie worden uitgevoerd
2/ 35% van de kostprijs wanneer werken van meerdere categorieën worden uitgevoerd
3/ 50% van de kostprijs wanneer alle werken voorkomend op de energieaudit worden uitgevoerd.
Bij toepassing van het hierboven vermelde onder punt 3/ worden de werken van de categorie
‘hoogrendementsketel’ buiten beschouwing gelaten (*) indien blijkt dat er geen gastoevoer in het openbaar
domein (straat) aanwezig is.
Voor 1 woonentiteit die behoort tot een meergezinswoning wordt bij toepassing van het hierboven vermelde
onder punt 3/ de werken van de categorie ‘dak’ buiten beschouwing gelaten (*). Dit geldt niet bij de sanering
van het volledige gebouw.
Bij toepassing van het hierboven vermelde onder punt 3/ worden de werken van de categorie ‘vloeren’ buiten
beschouwing gelaten (*).
(*) onder ‘buiten beschouwing gelaten’ wordt verstaan dat dit bepaald werk niet verplicht moet uitgevoerd worden om te genieten van de
50% betoelaging.
Bij gebruik van natuurlijke materialen wordt de toelage verhoogd met 10%.
Voor de bepaling vermeld onder 1/, 2/ en 3/ hierboven wordt er rekening gehouden met reeds uitgevoerde
saneringswerken van vóór het in voege treden van dit premiereglement, indien deze in overeenstemming zijn
met onderstaande criteria.
Het maximale premiebedrag voor 1 woning is bepaald op 15.000 euro.
Het totaal premiebedrag dat voor de werken van verschillende instanties kan verkregen worden, kan nooit
meer bedragen dan 80% van de som van de facturen (excl. BTW).
De B.T.W. is volledig ten laste van de aanvrager.
Categorie werken
Betoelaagbare werken
Opmerkingen
Dak
Het vernieuwen van de
dakbedekking
Wordt enkel betoelaagd in
combinatie met thermische isolatie
Dakisolatie
Minimum R-waarde :
* hellend dak : 6
* plat dak : 4,5
Het nemen van maatregelen
tegen optrekkend vocht in de
muren
Deze werken worden enkel
betoelaagd in combinatie met
thermische isolatie.
Muren
3
Door erkende aannemer uit te
voeren.
Schriftelijke garanties
noodzakelijk.
Bestrijding van doorslaand
vocht.
Gevelbekleding wordt enkel
betoelaagd in combinatie met
thermische isolatie.
Wachtgevels worden niet
betoelaagd, behoudens wanneer ze
een permanent karakter hebben.
Ruitleien worden niet betoelaagd.
Enkel een kwalitatief
afwerkingsmateriaal wordt
betoelaagd.
Thermische isolatie
Minimum R-waarde : 3
Na-spouwisolatie : geen PUR
Ramen
Het vervangen van bestaande
ramen
Alle ramen van de woonschil van
de woning moeten vervangen
worden.
Enkel het vervangen van het
volledige raam wordt betoelaagd.
Herstelling van ramen en rolluiken
komen niet in aanmerking.
Houten ramen moeten FSC
gelabeld zijn.
Min. isolatiewaarde glas : 1,1
Vloeren
Vloerisolatie
Hoogrendementsketel
Installeren van
hoogrendementsketel
Min. R-waarde voor vloer op volle
grond : 3,5
- 5.4. definitieve toekenning en uitbetaling :
De toelage wordt vastgesteld en uitbetaald op voorlegging van de officiële facturen van de uitvoerende
aannemer(s) en/of van de aankoopfacturen van het materiaal op naam van de aanvrager die zelf de werken heeft
uitgevoerd.
Deze facturen moeten gedetailleerd worden zodat het Stadsbestuur de gegevens kan controleren.
De in te dienen facturen mogen maximaal 1 jaar oud zijn. Indien noodzakelijk wordt de toelage definitief
aangevraagd in fasen.
Wanneer de werken slechts gedeeltelijk zijn uitgevoerd, verzamelt het stadsbestuur de facturen totdat een
categorie van werken voor de woonschil van de woning volledig is afgewerkt.
In ieder geval komen facturen van vóór de datum van principiële goedkeuring niet in aanmerking voor
betoelaging.
Na uitvoering van de werken moet een technische fiche en een verslag van de wijze van uitvoering van de werken
ingediend worden.
Het definitieve bedrag van de toelage wordt vastgesteld met inachtneming van het hierboven vermelde.
De B.T.W. is volledig ten laste van de aanvrager.
De uitbetaling zal gebeuren binnen de perken van de jaarlijks beschikbare kredieten.
- 5.5. één premieaanvraag per 2 kalenderjaren :
Van elke natuurlijke eigenaar kan per 2 kalenderjaren slechts 1 woning in aanmerking komen voor de premie.
4
Artikel 6 : Voorwaarden, verbintenissen en terugbetaling
- 6.1. controle gegevens :
De aanvrager geeft toestemming aan het Stadsbestuur om alle onderzoeken te laten verrichten voor het
controleren van de verstrekte gegevens voor, tijdens en na de procedure van de premieaanvraag. Weigering van
medewerking aan het onderzoek brengt verval van het recht op toelage mede.
Het niet verstrekken van de nodige gegevens voor controle of het opgeven van onjuiste gegevens, brengt verval
van het recht op toelage of beperking van het toelagebedrag mee.
- 6.2. terugvordering premie :
De aanvrager verbindt er zich toe het bedrag van de toelage, vermeerderd met 15% terug te betalen indien hij de
woning verkoopt of vervreemdt, de bestemming van de woongedeelten wijzigt, de woning opsplitst of de woning
niet permanent laat bewonen gedurende een termijn van vijf jaar ingaande op 1 januari van het jaar dat volgt op
dat waarin de eventueel laatste fase van de premie definitief wordt toegekend. De terugbetaling geldt voor het
volledige premiebedrag dat volgens onderhavig reglement werd toegekend en uitbetaald voor deze woning.
De inschrijvingen in het bevolkingsregister worden in aanmerking genomen.
Artikel 7 : evaluatie definitieve aanvraag
Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd elk specifiek geval te evalueren en een gemotiveerde
beslissing te nemen op basis van de evaluatie.
Artikel 8 : openstaande schulden
Indien de begunstigde van de premie nog openstaande schulden heeft aan het stadsbestuur, behoudt deze laatste
zich het recht voor de premie te verrekenen met de openstaande schuld.
Artikel 9 : persoonsgegevens
De verzamelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt in kader van dit subsidiereglement en worden
geregistreerd en bewaard overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten.
***
5
Download