Verbeterings- en aanpassingspremie: aanvraagformulier stad

advertisement
GEMEENTELIJKE HUISVESTINGSPREMIE
AANVRAAGFORMULIER
Dossier
…/.……
GEGEVENS OMTRENT DE AANVRAGER EN ZIJN GEZIN
Naam: ……………………………………………………………..………Voornaam: ………………………………….…………………….…
Geboortedatum: …………………………………………………… Nationaliteit: …………………………..……………………………
Naam echtgenoot:………………………………………………… Voornaam: ……………………………………………………………
of partner
Geboortedatum: …………………………………………………..
GEGEVENS OMTRENT DE LIGGING VAN DE PREMIEWONING
Adres premiewoning: ……………………………………………………………………………………………………… Nr.: …….. Bus:……..
Postnr::………………….Deelgemeente:………………………………………………………………..
De gemeentelijke huisvestingspremie mag gestort worden op rekeningnr: ……………………………….…………………
Op naam van:…………………………………………………………..
AARD VAN DE AANGEVRAAGDE PREMIE
O Het uitvoeren van verbeteringswerken aan een woning of het verbouwen van een woning om te
verhelpen aan overbewoning.
O Het uitvoeren van aanpassingswerken aan een woning aan de lichamelijke gesteldheid van een
inwonend bejaard of gehandicapt gezinslid.
Ik voeg bij mijn aanvraag een kopie van de brief (+ berekening) met betrekking tot de
toekenning van de premie van het Vlaamse Gewest.
Datum notificatie:…………………………………………..............................................
Te………………………………….., datum:…………………………………..
Handtekening van de aanvrager,
Handtekening van de echtgeno(te)ot of
samenwonende,
……………………………………
……………………………………………..
GELIEVE DEZE AANVRAAG TE STUREN NAAR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN, CENTRUMLAAN 100, 9400 NINOVE OF AF TE GEVEN OP DE DIENST HUISVESTING
Vak voorbehouden voor de administratie
De woning is:
O niet gelegen in een erkend herwaarderings-of woonnoodgebied
O gelegen in een herwaarderingsgebied
O gelegen in een woonnoodgebied
Bedrag premie Vlaams Gewest:
…………………………………….
Percentage (*):
X
%
--------------------------Bedrag van de premie:
(*)
………………………………………
30% voor verbeteringspremie woning
40% voor verbeteringspremie woning in herwaardering- of woonnoodgebied
30% voor aanpassingspremie woning
Download