Kantoor van notaris E

advertisement
E.-C. BEYER & D. COTTENIE, notarissen te 9032 Gent-Wondelgem
Sint-Markoenstraat 45, tel. 09/253.85.49
BIEDING ONDER GESLOTEN OMSLAG VOOR
DRIE WELGELEGEN WOONHUIZEN TE 9000 Gent
HOPPESTRAAT 39-51 en POPERINGESTRAAT 64
Ten verzoeke van de cvba De Gentse Haard, met zetel te Gent, Leiekaai 340 RPR Gent 0400030077 en
overeenkomstig het Besluit v/d Vlaamse Regering dd. 29 september 2006 houdt Notaris David Cottenie een
“bieding onder gesloten omslag” voor de verkoop van 3 woningen:
Stad Gent 10de afdeling
1/Een woonhuis met afhangen op en met grond, gestaan en gelegen te 9000 Gent,Hoppestraat nummer 39,
bekend ten kadaster volgens huidige kadastrale bescheiden sectie K nr 169/C/10,groot driehonderd
eenenvijftig vierkante meter (351 m2) met een niet geïndexeerd kadastraal inkomen van 213,00 €, belast met
erfdienstbaarheid.
2/Een woonhuis met afhangen op en met grond, gestaan en gelegen te 9000 Gent,Hoppestraat nummer 51,
bekend ten kadaster volgens huidige kadastrale bescheiden sectie K nr. 169/P/11,groot honderd eenentachtig
vierkante meter (181 m2) met een niet geïndexeerd kadastraal inkomen van 195,00 €. Deze woning is
opgenomen in de inventaris van leegstand sedert 3/12/2013
3/Een woonhuis met afhangen op en met grond, gestaan en gelegen te 9000 Gent, Poperingestraat 64, bekend
ten kadaster of er bekend geweest sectie K nummer 169/N,groot tweehonderd vierkante meter (200 m2), met
een niet geïndexeerd kadastraal inkomen van 220,00 €.Deze woning is opgenomen in de inventaris der
leegstand dd. 18/3/2015
De drie huizen zijn vrij van gebruik.
Bijzondere voorwaarde voor de drie woningen:
VERPLICHTE RENOVATIE OF SLOOP BINNEN DE VIJF JAAR.
Als de woning gesloopt wordt, moet op het vrijgekomen perceel een nieuwe woning gebouwd worden binnen
een termijn van vijf jaar na de sloop voor zover de bepalingen inzake de ruimtelijke ordening en stedenbouw
dat toestaan. De gerenoveerde of nieuwe woning moet beantwoorden aan de vereisten van artikel 5 van de
Vlaamse Wooncode.”
Blanco-bodemattesten
EPC en keuring elektriciteit: niet van toepassing (geen verwarming aanwezig – totale renovatie).
Foto's en inlichtingen : www.notarim.be - www.immoweb.be.
In uitvoering van artikel 5.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, werd door de stad Gent op
30/10/2014 een stedenbouwkundig uittreksel afgeleverd, waaruit o.m. blijkt:
1.dat in het plannen-en vergunningenregister met betrekking tot voorschreven goederen geen
stedenbouwkundige vergunningen werden opgenomen behoudens voor de woning behoudens voor de woning
Poperingestraat 64 namelijk : vergunning tot het verplaatsen van de boordstenen en heraanleggen van het
voetpad over bepaalde delen en het uitbreiden van de tramhalte, aard van de aanvraag : wegen- en
rioleringswerken, vergund op 12 december 2013;
2.dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van de onroerende goederen is : woongebied
3.dat voor deze goederen geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikels 6.1.1. of 6.1.41 tem
6.1.43;
4.dat voorschreven goederen niet zijn gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou
zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht; voorkooprecht is van toepassing wegens opname in de
inventaris der leegstand enkel voor de Hoppestraat 51.
5.dat voor onroerende goederen geen verkavelingsvergunning van toepassing is.
6.de goederen liggen in een niet overstromingsgevoelig gebied.
BIEDINGEN ENKEL MOGELIJK VIA OP HET NOTARIAAT TE BEKOMEN FORMULIEREN
Bezichtiging: na telefonische afspraak met het notariskantoor
Biedingen aangetekend opsturen met uiterste postdatum 6 juli 2015 of afgeven ten kantoor tegen
ontvangstbewijs ten laatste op 6 juli 2015 om 14u00.
Het minimum biedingsbedrag per woning beloopt 130.000 euro voor de Hoppestraat 39/51 en
135.000 € voor de Poperingestraat 64
OPENING OMSLAGEN in het kantoor van notarissen Beyer-Cottenie
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards